Search result for

logis

(96 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logis-, *logis*, logi
English-Thai: Longdo Dictionary
biologist(n) นักชีววิทยา
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
entomologist(n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logistic[ADJ] เกี่ยวกับตรรกวิทยา
logistic[ADJ] เกี่ยวกับการคำนวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
logistic(โลจิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับตรรกวิทยา n. ตรรกสัญลักษณ์,การคำนวณทางคณิตศาสตร์,วิชาคำนวณ,พลาธิการ,การส่งกำลังบำรุงทางทหาร
logistics(โลจิส'ทิคซฺ) n. พลาธิการทางทหาร,การส่งกำลังบำรุงทางทหาร., See also: logistician n. ดูlogistics
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
anthologise(แอนธอล' ละไจซ) vi.,vt. รวบรวมบทเขียนต่า'
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
antiphlogistic(แอนทีโฟลจิส' ทิค) adj. ต้านการอักเสบ, ป้องกันการอักเสบ. -n. ยาต้านหรือป้องกันการอักเสบ (antiphlogistic)
apologise(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
bacteriologistn. นักแบคทีเรียวิทยา
biologist(ไบออล'ละจิสทฺ) n. นักชีววิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
archaeologist(n) นักโบราณคดี
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
biologist(n) นักชีววิทยา
eulogise(vt) กล่าวสรรเสริญ,สรรเสริญเยินยอ
geologist(n) นักธรณีวิทยา
physiologist(n) นักสรีรศาสตร์,นักสรีรวิทยา
psychologist(n) นักจิตวิทยา
syllogism(n) ตรรกศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logistic law of growthกฎการเติบโตตามทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
logistic populationประชากรที่เติบโตตามทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
logisticsการส่งกำลังบำรุง [ดู supply ๑] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logistic Curveสถิติที่คำนวณได้ [การแพทย์]
Logistic Law กฏลอจิสติก
อัตราการเพิ่มของประชากรมีลักษณะลดลง อยู่ในรูปของฟังก์ชั่นเส้นตรง และต่อจากนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นกราฟอะซิมโตต [สิ่งแวดล้อม]
Logistic regresion analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [TU Subject Heading]
Logistic regression analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Logisticsการส่งกำลังบำรุง [TU Subject Heading]
Logisticsระบบโลจิสติกส์
“ระบบโลจิสติกส์ หรือ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการทำงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการและการควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ” และระบบโลจิสติกส์ก เป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการสินค้าและบริการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น e-Logistics มักจะหมายความรวมๆ ว่าหมายถึงการนำเอา ICT เข้ามาช่วยในกระบวนการดังกล่าว เช่น ICT เข้ามาช่วยในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listed as the logisticianอยุ่ในรายชื่อคนส่งของ Eagles and Angels (2008)
In-in energy, and logistics,ในด้านพลังงาน การจัดการขนส่ง Safe and Sound (2008)
I Don't care about logistics.ฉันไม่สนเรื่องนั้น The Price (2008)
You know, we had hundreds of cases of material that we had to import into Japan, and he did the logistics.หรือจะให้มันเป็นน้ำตาลกับเทา ผมว่าน้ำตาลกับเทาน่าจะดีกว่านะ ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นอันเริ่มต้น The Cove (2009)
- We gotta work out logistics.ถ้าคุณไป เราคงต้องมาคิดกันล่ะ Living the Dream (2009)
- Well, we can talk about logistics later.Well,เราควรจะพูดกันเรื่องตรรกวิทยา ไว้ทีหลังละกันนะ? If I Had a Hammer (2009)
Weapons intelligence, logistical support everything that the Revolutionary Freedom Front would need to revive itself.อาวุธ... ข้อมูลข่าวสาร,การลำเลียงขนย้าย ทุกๆ อย่างที่แนวหน้าของฝ่ายปฏิวัติต้องการ The International (2009)
We have some logistics To discuss in order to ratify The senate's decision.เรามีเรื่องการขนส่งที่ต้องหารือ เพื่อที่จะขออนุมัติต่อสภาสูง Duchess of Mandalore (2010)
You're supposed to be in logistics.เธอควรจะทำตามแผน Rough Trade (2010)
Pretty sure he takes his vacations in logistics.ค่อนข้างแน่ใจว่าเขา ใช้เวลาพักร้อนอยู่ในนั้นแหละ The Guardian (2010)
Okay, so then what do we do? What happens now? Like, logistically?โอเค เราจะทำอะไร จะเกิดอะไรขึ้น ในทางตรรกะ Crazy, Stupid, Love. (2011)
We're just having a hard time with the logistics of evacuating you.เราจะต้องเจอปัญหา กับการอพยพคุณ Contagion (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
จักษุแพทย์[n.] (jaksuphaēt) EN: ophthalmologist ; eye doctor   FR: oculiste [m] ; ophtalmologiste [m] ; ophtalmologue [m]
คำใหม่[n. exp.] (kham mai) EN: new vocabulary ; neologism   FR: mot nouveau [m] ; néologisme [m] ; vocabulaire nouveau [m]
เคห[n.] (khēha) EN: home ; residence ; dwelling place ; house   FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
นักอาชญาวิทยา[n. exp.] (nak ātyāwitthayā = nak ātchayāwitthayā ) EN: criminologist   FR: criminologue [m]
นักโบราณคดี[n.] (nak bōrānnakhadī) EN: archeologist   FR: archéologue [m]
นักชีววิทยา[n.] (nakchīwawitthayā) EN: biologist   FR: biologiste [m]
นักจิตวิทยา[n.] (nak jittawitthayā) EN: psychologist   FR: psychologue [m, f]
นักมานุษยวิทยา[n.] (nakmanutsayawitthayā) EN: anthropologist   FR: anthropologiste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOGISTIC    L AH0 JH IH1 S T IH0 K
LOGISTICS    L AH0 JH IH1 S T IH0 K S
LOGISTICAL    L AH0 JH IH1 S T IH0 K AH0 L
LOGISTICALLY    L AH0 JH IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
logistics    (n) (l @1 jh i1 s t i k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
logisch(adj adv) ที่สอดคล้องกับเหตุผล, เป็นเหตุเป็นผล
unlogisch(adj adv) ไม่ตรรกะ หรือ ไม่สมเหตุสมผล, See also: S. unnachvollziehbar, A. logisch, nachvollziehbar
soziologisch(adj) ที่เกี่ยวกับทางสังคม
physiologisch(adj adv) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiologisch(adj adv) เกี่ยวกับสรีรศาสตร์, เกี่ยวกับสรีรวิทยา
morphologisch(adj) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematische) morphologische Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์), See also: R. morphologie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Logistik {f}logistics [Add to Longdo]
Logistiker {m}logician [Add to Longdo]
logische Untereinheit (von Regisitrierdatenbanken) [comp.]hive [Add to Longdo]
logisch {adj}logical [Add to Longdo]
logisch {adv}logically [Add to Longdo]
logisch {adv}consequentially [Add to Longdo]
logische Ordnunglogical sequence [Add to Longdo]
logischer Geistreasoner [Add to Longdo]
logischer Schlusssyllogism [Add to Longdo]
logistisch; Versorgungs...logistic [Add to Longdo]
logistisch; Versorgungs...logistical [Add to Longdo]
logistisch {adv}logistically [Add to Longdo]
logische Zusammenfassung von Festplatten [comp.]RAID : Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコロジスト[, ekorojisuto] (n) ecologist [Add to Longdo]
サイコロジスト[, saikorojisuto] (n) psychologist [Add to Longdo]
ジャパノロジスト[, japanorojisuto] (n) Japanologist [Add to Longdo]
ネオレジスト[, neorejisuto] (n) neologist [Add to Longdo]
ネオレジズム[, neorejizumu] (n) neologism [Add to Longdo]
ネオロジズム[, neorojizumu] (n) neologism [Add to Longdo]
ハングル語[ハングルご, hanguru go] (n) (See 韓国語) Hangul language (improper neologism for the Korean language) [Add to Longdo]
フロギストン[, furogisuton] (n) phlogiston [Add to Longdo]
フロギストン説[フロギストンせつ, furogisuton setsu] (n) phlogiston theory [Add to Longdo]
ポリロギスム[, porirogisumu] (n) polylogism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后勤[hòu qín, ㄏㄡˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] logistics [Add to Longdo]
物流管理[wù liú guǎn lǐ, ˋ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] logistics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
成長曲線[せいちょうきょくせん, seichoukyokusen] logistic curve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  logis [loʒi]
     abode; accommodation; dwelling; residence
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top