Search result for

loggen

(51 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loggen-, *loggen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา loggen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *loggen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Attention all units, lock onto matrix code.An alle Einheiten: In Spielmatrix einloggenTRON (1982)
WOPR's not letting me log back on.Ich kann mich bei WOPR nicht mehr einloggenWarGames (1983)
If I try to tie-In to the computer right now... someone could spot the override... they kill the power, we're out of business. Okay?Wenn ich mich jetzt einzuloggen versuche, könnten sie das bemerken und den Computer vom Netz nehmen, und das wär's dann. The Wrong Crowd (1985)
-But then again, neither was Treloggen.- Aber das war Treloggen ja auch nicht. Odds on a Dead Pigeon (1985)
Treloggen just got back from Laos four days before he was killed.Treloggen kam gerade aus Laos zurück, 4 Tage, bevor er umgebracht wurde. Odds on a Dead Pigeon (1985)
I want you to run Credle and Treloggen.Überprüfen Sie Credle und TreloggenOdds on a Dead Pigeon (1985)
Now, look, I paid you $100,000 for Treloggen and another 100,000 for Credle.Ich hab dir $100.000 für Treloggen bezahlt und noch mal 100.000 für Credle. Odds on a Dead Pigeon (1985)
Look, I took care of Treloggen. I took care of Credle.Ich hab mich um Treloggen gekümmert und auch um Credle. Odds on a Dead Pigeon (1985)
I have everything there is on Credle and Treloggen.Ich habe alles, was es über Credle und Treloggen gibt. Odds on a Dead Pigeon (1985)
For example, when Credle was in the Seychelles Treloggen was in Dallas.Als Credle z.B. auf den Seychellen war, war Treloggen in Dallas. Odds on a Dead Pigeon (1985)
When Credle was at three weeks in Paris Treloggen was bouncing around the South Pacific islands.Als Credle 3 Wochen in Paris war, hielt sich Treloggen im Südpazifik auf. Odds on a Dead Pigeon (1985)
Did you ever work with Credle or Treloggen?Hast du je mit Credle oder Treloggen zusammengearbeitet? Odds on a Dead Pigeon (1985)
We know he's working with a woman from the Credle and Treloggen assassination.Vom Attentat auf Credle und Treloggen her wissen wir, dass er mit einer Frau arbeitet. Odds on a Dead Pigeon (1985)
Our phony Amanda even worked in eliminating Credle and Treloggen.Unsere falsche Amanda hat sogar bei Credle und Treloggen funktioniert. Odds on a Dead Pigeon (1985)
Treloggen, Credle, me?Treloggen, Credle, ich? Odds on a Dead Pigeon (1985)
Take a portable terminal and patch in manually.Sich mit einem tragbaren Terminal manuell einloggenAliens (1986)
Say 40 minutes to crawl down there, an hour to patch in and align the antenna,- Etwa 40 Minuten, um hinzukriechen. - Ja. Eine Stunde zum Einloggen und für die Antenne, 30 Minuten für das Schiff und etwa 50 Minuten Flugzeit. Aliens (1986)
We have to log in.Immer, wenn wir fernsehen, müssen wir uns einloggenPrime Time (1987)
Sure -- Like arnold schwarzenegger is one of the kennedys.Er schaut ständig fern. Der Mann hat gesagt, dass jeder Zuschauer sich einloggen soll. Prime Time (1987)
I have the code word that gets me into his program: blue ice.Ich habe sogar das Codewort, mit dem ich mich einloggen kann. - Blue Ice. Fire and Ice (1987)
(Thornton) AND EVEN IF THEY DID HAVE IT, THEY WOULD STILL NEED A PASSWORD TO GET INTO THE SYSTEM.Und selbst wenn sie sie hätten, bräuchten sie noch ein Passwort, um sich einzuloggenDeep Cover (1990)
- I forgot to tell you, after you get the code, wait until he's off his system before you log on.Ich vergaß, wenn Sie den Code haben loggen Sie erst ein, wenn er nicht mehr im System ist. Clear and Present Danger (1994)
Their retinal scan would have been noted when they logged on.Beim Einloggen muss der Netzhaut-Scan registriert worden sein. The Collaborator (1994)
Shall I log this in with the rest?soll ich das mit dem Rest einloggenActs of Sacrifice (1995)
I might have better luck interfacing with Voyager's systems from there.Vielleicht gelingt es mir, uns in die Systeme der Voyager einzuloggenManeuvers (1995)
You don't think whoever did this is foolish enough to log in using their own name?Du glaubst doch nicht, dass derjenige so dumm ist, mit seinem eigenen Namen einzuloggenState of Flux (1995)
We will be joined by hundreds of others prominent people... who'll be jacking-in from all over the country... so, if you are ready, don your eyephones... and we can begin.Das Leben geht weiter. Es werden noch hunderte anderer Prominenter dabei sein, die sich überall auf der Welt einloggen. Also, wenn Sie so weit sind, legen Sie Ihr Headset an. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
Call,... ..you can still patch in manually.Call,... ..du kannst dich manuell einloggenAlien: Resurrection (1997)
Then this little synthetic bitch is gonna plug into the Auriga,... ..and take us back to home base,... ..according to standard procedure.Dann wird sich dieses kleine synthetische Miststück in die Auriga einloggen,... ..und uns zurück zur Heimatbasis bringen,... ..ganz nach Vorschrift. Alien: Resurrection (1997)
- What files are you looking for?- Welche Dateien? - Loggen Sie sich ein. The Hand of Saint Sebastian (1997)
Has the system crashed?Ich kann mich nicht einloggenHow Stella Got Her Groove Back (1998)
If you are not wrong, this is a PC version interacting with the mainframe via an uplink.Wenn ich mich nicht täusche, dann ist das ihr PC, der sich in den Zentralrechner einloggen kann. Arrival II (1998)
It's wants me to login.Jetzt fordert er mich auf einzuloggen23 (1998)
We can turn it on, walk around, do a little dance, make a sandwich.Wir loggen uns ein, tanzen durchs Haus, machen uns Sandwiches. The Lorelais' First Day at Chilton (2000)
I could figure out what each person would actually type to loginIch konnte ausknobeln, was jede Person tatsächlich zum Einloggen eintippen würde. Revolution OS (2001)
- Log in.- Bitte einloggen12:00 a.m.-1:00 a.m. (2001)
We have to connect someone with influence to the on-line websites.Wir müssen uns über jemand Wichtigen ins Internet einloggenChain Reaction (2000)
Don't tell me you breached fbi security just to log on.Sie haben sich ins FBI gemogelt, nur um einzuloggenNothing Important Happened Today II (2001)
Code in.EinloggenThe Bourne Identity (2002)
Please.Bitte. Einloggen, bitte. The Bourne Identity (2002)
Code in.EinloggenThe Bourne Identity (2002)
Code in.EinloggenThe Bourne Identity (2002)
You just have to keep logging in to see if it's cleared.Musst dich immer wieder einloggen und prüfen, ob es freigegeben ist. Spider's Web (2002)
So, do you want to reconnect?Willst du neu einloggenResurrection of the Little Match Girl (2002)
Kill this man right away. So he can never reconnect again.Löscht diesen Mann aus, damit er nie wieder einloggen kann. Resurrection of the Little Match Girl (2002)
Why can't I log in?Wieso kann ich mich nicht einloggen3:00 p.m.-4:00 p.m. (2002)
It's all good.Ich schaff das schon... BITTE EINLOGGEN The Abduction (2002)
Once you're in, log on to the system.Wenn Sie drin sind, loggen Sie ein. The Coup (2002)
These kids log on, give them their names, they ask for help.Die Kinder loggen sich ein, geben ihre Namen an, bitten um Hilfe... Birthday Boy (2002)
Try Marshall. He should be able to log on to the NSC archive from his station at the Rotunda.Marshall müsste sich von seinem PC aus ins NSC-Archiv einloggen können. Breaking Point (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich einloggen [comp.]to log in; to log on [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top