Search result for

lode

(56 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lode-, *lode*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lode[N] ทางแร่, See also: สายแร่
lodestar[N] ดาวนำทาง (โดยเฉพาะดาวเหนือ), Syn. loadstar
lodestone[N] แร่แม่เหล็ก, Syn. loadstone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lode(โลด) n. ทางแร่,สายแร่
lodestar(โลด'สทาร์) n. ดาวชี้นำ,ดาวนำทาง,ดาวเหนือ,สิ่งนำทาง,สิ่งชี้ทาง., Syn. loadstar
lodestone(โลด'สโทน) n. ดู loadstone
arillode(แอร์'ริลโลด) n. aril เทียม
displodevt.,vi. ระเบิด
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
explodent(เอคซฺโพล'เดินทฺ) n. วัตถุระเบิด
implode(อิมโพลด') vi. ระเบิดใน. -vt. เปล่งเสียงแตก (-S .burst inward)

English-Thai: Nontri Dictionary
lodestar(n) ดาวหาง,ดาวเหนือ,สิ่งชี้ทาง,สิ่งนำทาง
explode(vi) ระเบิด,ปะทุ,แตก,กระจายออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lodeสายแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Sumerian. - This place is the mother lode.ซูเมอเรียน ที่นี่มันคลังสมบัติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I found the rudaceous sedimentary stratified clast fragment mother lode.ผมเจอตะกอนหิน หินที่แตกสลายแยกเป็นชั้นๆ ตัวแม่เลย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Someone on the Fiesta message board mentioned Murphy scored the moer lode at alea market few years backมีใครบางคนในกระดานข่าว เครื่องเคลือบแก้ว บอกว่าเมอร์ฟี่สะสม เครื่องแก้วชิ้นงาม ที่เป็นที่สนใจในตลาด ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา The Beginning in the End (2010)
Well, Sheriff, if we was to hit the mother lode, being prospectors and such, where would we deposit said annuity?สมมุติว่าเราเจอขุมทรัพย์เข้าแล้วเราจะฝากที่ไหนล่ะ ...ในกรณีที่ทองของเราให้มันออกผลดอกเบี้ย Rango (2011)
This is the mother lode... the biggest secrets of the Upper East Side.นี่คือชมมทรัพย์ ความลับสุดยอดของชาว อัพเปอร์อีสไซค์ The Fasting and the Furious (2011)
Mother lode.ขุมทรัพย์ Island of Dreams (2012)
Hey, guys. Mother lode.เฮ้ พวก มีแร่ธาตุในเหมือง Secret's Safe with Me (2012)
Apparently, she hit the mother lode.เห็นได้ชัดว่าเธอเจอ ขุมทองแล้ว The Tiger in the Tale (2012)
I want you to go down to the deck office, grab Jimmy, get on the Lodestar.ฉันต้องการให้คุณไปลงไปที่สำนักงานดาดฟ้า คว้าจิมมี่ได้รับในดาวหาง. Captain Phillips (2013)
You hit the mother lode.นี่นายได้มาหมดเลยนะเนี่ย Event Horizon (2013)
It is the supernatural mother lode.มันคือ supernatural Trial and Error (2013)
It is the supernatural mother lode.มันเป็นเจ้าแห่งสิ่งเหนือธรรมชาติทั้งปวง As Time Goes By (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode   FR: rater ; faire long feu
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast   FR: exploser ; éclater
สาหร่ายหางกระรอก[n. exp.] (sārāi hāng krarøk) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed   

CMU English Pronouncing Dictionary
LODE    L OW1 D
LODEN    L OW1 D AH0 N
LODER    L OW1 D ER0
LODES    L OW1 D Z
LODEMA    L OW0 D EH1 M AH0
LODESTAR    L OW1 D S T AA2 R
LODESTONE    L OW1 D S T OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lode    (n) (l ou1 d)
lodes    (n) (l ou1 d z)
lodestar    (n) (l ou1 d s t aa r)
lodestars    (n) (l ou1 d s t aa z)
lodestone    (n) (l ou1 d s t ou n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Loden {m}loden [Add to Longdo]
loderndablaze [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ毒蜥蜴[アメリカどくとかげ;アメリカドクトカゲ, amerika dokutokage ; amerikadokutokage] (n) (uk) Gila monster (Heloderma suspectum) [Add to Longdo]
カナダ藻[カナダも, kanada mo] (n) waterweed (any aquatic plant of genus Elodea, esp. common waterweed, Elodea canadensis) [Add to Longdo]
シクロデキストリン[, shikurodekisutorin] (n) cyclodextrin [Add to Longdo]
フィロデンドロン[, firodendoron] (n) philodendron (lat [Add to Longdo]
ローデンクロス[, ro-denkurosu] (n) loden cloth [Add to Longdo]
黄蘗;黄檗;黄膚;黄柏[きはだ;きわだ;キハダ, kihada ; kiwada ; kihada] (n) (uk) Amur cork tree (Phellodendron amurense) [Add to Longdo]
鉱脈[こうみゃく, koumyaku] (n) vein (of ore); reef; streak; lode [Add to Longdo]
山瑠璃草[やまるりそう;ヤマルリソウ, yamarurisou ; yamarurisou] (n) (uk) Omphalodes japonica (species of flowering plant related to borage) [Add to Longdo]
大カナダ藻[おおカナダも;オオカナダモ, oo kanada mo ; ookanadamo] (n) (uk) Brazilian elodea (species of aquatic plant, Egeria densa) [Add to Longdo]
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lode \Lode\ (l[=o]d), n. [AS. l[=a]d way, journey, fr.
   l[imac][eth]an to go. See {Lead} to guide, and cf. {Load} a
   burden.]
   1. A water course or way; a reach of water.
    [1913 Webster]
 
       Down that long, dark lode . . . he and his brother
       skated home in triumph.        --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) A body of ore visibly separated from adjacent
    rock.
    [PJC]
 
   3. Especially: (Mining) Any regular vein or course of
    valuable mineral, whether metallic or not.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: A concentrated supply or source of something
    valuable.
    [PJC]
 
   {mother lode} a large concentrated source of mineral or other
    valuable thing, from which lesser sources have been
    derived; -- often used figuratively. The term may have
    been originally applied to real or imagined large deposits
    of gold from which smaller granules were washed
    downstream, there constituting a diluted source of gold,
    and hinting at the richer source from which they were
    derived; as, to hit the mother lode.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lode
   n 1: a deposit of valuable ore occurring within definite
      boundaries separating it from surrounding rocks [syn:
      {lode}, {load}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top