ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

litterer

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -litterer-, *litterer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา litterer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *litterer*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quibbler.KlittererHarry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Quibbler.KlittererHarry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
-Quibbler?- KlittererHarry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Quibbler.KlittererHarry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I trust you know, Mr. Potter, that we at The Quibbler unlike those toadies at The Daily Prophet fully supported Dumbledore in his lifetime and, in his death, support you just as fully.Wir vom Klitterer, Mr. Potter, sind ganz im Gegensatz zu diesen Schleimern vom Tagespropheten bis heute die größten Unterstützer von Dumbledore, und Sie unterstützen wir in gleichem Maße. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 litterer \lit"ter*er\ (l[i^]t"t[~e]r*[~e]r), n.
   1. a person who litters public places with refuse.
 
   Syn: litterbug, litter lout.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 litterer
   n 1: a person who litters public places with refuse [syn:
      {litterer}, {litterbug}, {litter lout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top