Search result for

listons

(55 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -listons-, *listons*, liston
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา listons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *listons*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Holliston was kind of our thing.Holliston เหมือนเป็นทุกอย่างสำหรับพวกเรา Frozen (2010)
Mt. Holliston will be open next Friday through Sunday.เอ็มที ฮอลลิสตันจะเปิดให้บริการในวันศุกร์หน้าจนถึงวันอาทิตย์ Frozen (2010)
Holliston.HollistonFrozen (2010)
Rick Anaya. Chief here in Elliston.ริก อานายา หัวหน้าเอลลิสตัน The Red Barn (2013)
At that time, Visualize owned the Elliston farm.ตอนนั้น วิชัวไลซ์เป็นเจ้าของเอลลิสตันฟาร์ม The Red Barn (2013)
Lester Bradovich ran the Elliston farm with two others--เลสเตอร์ บราโดวิช\ คุมเอลลิสตันฟาร์ม กับอีกสองคน The Red Barn (2013)
Visualize is sending down their files on Elliston farm.วิชัวไลซ์กำลังส่งแฟ้ม เกี่ยวกับเอลลิสตันฟาร์มมา The Red Barn (2013)
You and Rigsby go to Elliston.คุณกับริกส์บีไปเอลลิสตัน The Red Barn (2013)
You wanted to ask me about the Elliston farm?คุณอยากถามผมเรื่องเอลลิสตันฟาร์ม? The Red Barn (2013)
Uh, Agent Van Pelt told me you used to work on the Elliston farm.เจ้าหน้าที่แวนเพลท์บอกผมว่า คุณเคยทำงาน ที่เอลลิสตันฟาร์ม The Red Barn (2013)
Did they ever send you to work at the Elliston farm?แล้วพวกเขาเคยส่งคุณไปทำงาน ที่ฟาร์มเอลิสตันหรือเปล่า? The Red Barn (2013)
We know that Red John was at Elliston farm in 1988.เรารู้ว่า เรดจอห์น อยู่ที่ฟาร์มเอลลิสตัน ปี1988 The Red Barn (2013)
And Elliston farm will exclude a whole bunch more.และเอลลิสตันฟร์จะตัด ออกไปอีกเยอะเลย The Red Barn (2013)
Muhammad Ali and Sonny Liston.มูฮัมหมัด อาลีกับซันนี่ ลิสตัน. Last Man Standing (2008)
They're Bill Holliston's old premed books.Bill Hollistons medizinische Lehrbücher. The Pledge (1980)
My doctor friend Bill Holliston says that even if I make it to medical school the professors and students will make it rough on me.Mein Freund, der Arzt Bill Holliston, sagt, selbst, wenn ich es schaffe, werden die Professoren und Studenten mich triezen. The Pledge (1980)
I was sitting at ringside and looked Sugar Ray Robinson against Charley Warwick. Ten seconds into the first round beats Robinson. I'll never forget it.Da gab es diesen Kampf zwischen Ali und Sonny Liston 1965 nur Sekunden nach dem Gong hat Ali den Großen auf die Matte geschickt. Bomber (1982)
What do Karl Marx, Bob Dylan and heavyweight champion Sonny Liston have in common?Was haben Karl Marx, Bob Dylan... und Schwergewichtsweltmeister Sonny Liston gemeinsam? Kelly Knows Something (1994)
I saw you fight Sonny Liston in '69.Sie haben '69 gegen Sonny Liston gekämpft. Mars Attacks! (1996)
I saw Sonny Liston a few days ago.- Ich sah neulich Sonny ListonWhen We Were Kings (1996)
When little Cassius Clay stopped Sonny Liston, the man who annihilated Floyd Patterson twice.Damals kam der kleine Cassius Clay und hielt Liston auf, der zweimal Floyd Patterson vernichtete. When We Were Kings (1996)
His reach is longer, he's a better boxer and I'm better now than when you saw that kid running from Sonny Liston.Seine Reichweite war größer, er war der bessere Boxer. Ich bin jetzt besser als damals als der Junge, der vor Liston weglief. When We Were Kings (1996)
Ali yelling at Liston to get up...Ali schreit Liston an, er solle kämpfen. When We Were Kings (1996)
'Of all the people I've seen hit heavy bags, including Sonny Liston, 'no one hit it the way Foreman did.'Von allen, die ich an Sandsäcken gesehen habe, auch Sonny Liston, schlug ihn keiner so wie Foreman. When We Were Kings (1996)
These are the gloves I wore in my exhibition bout with Sonny Liston.Diese Handschuhe trug ich beim Boxkampf mit Sonny ListonJill's Passion (1997)
Williston Sheriff's Office. Hello?Sheriffbüro WillistonBroken World (1997)
Williston County hotline. Sheriff's Department.Williston County Hotline, Sheriffbüro. Broken World (1997)
- It 's a pleasure to meet you, sir.Ich bin Leonard MarlistonCherry Falls (2000)
There you are, Mr. Marliston.Da sind Sie ja, Mr. MarlistonCherry Falls (2000)
Mr. Marliston?- Ja. Mr. MarlistonCherry Falls (2000)
- Like Mr. Marliston, maybe?Vielleicht mit Mr. MarlistonCherry Falls (2000)
- You scared me.Hallo, Mr. Marliston! - Jody, hast du mich erschreckt! Cherry Falls (2000)
Mister Marliston.Mr. MarlistonCherry Falls (2000)
- Mr. Marliston just killed my daddy. He killed all those kids. He tried to kill us!Mr. Marliston hat meinen Vater und all die anderen getötet. Cherry Falls (2000)
Marliston is the killer.Marliston ist der Mörder. Cherry Falls (2000)
It 's Mr. Marliston! He is the killer!Mr. Marliston ist der Killer! Cherry Falls (2000)
And you can think of no reason why Marliston committed these murders?Und du kannst dir auch nicht vorstellen, weshalb Leonard Marliston das getan hat? Cherry Falls (2000)
I think you mean to draw a Liston knife.Ich denke, Sie versuchen ein Liston-Messer zu zeichnen. From Hell (2001)
It's named for Liston, who was a surgeon in the Crimean War.Benannt nach Liston, der Chirurg im Krimkrieg war. From Hell (2001)
After that... he entered the abdominal cavity... so he would have had to use more than just merely the Liston knife.Danach... durchdrang er die Unterleibshöhle. Für all das hatte er mehr gebraucht als nur ein Liston-Messer. From Hell (2001)
Sonny Liston, you ain't no champ! You a chump!Sonny Liston, Du bist kein Champ,sondern ein Trottel Ali (2001)
Sonny Liston, the champion of the world.Sonny Liston, der Weltmeister. Ali (2001)
- Liston says he talks with his fists.- Liston sagt, er wird seine Fäuste sprechen lassen Ali (2001)
I'm gonna give Sonny Liston talkin' lessons... boxing' lessons and fallin' down lessons.Ich gebe Sonny Liston Redenunterricht... Boxunterricht und Unterricht im auf die Bretter legen. Ali (2001)
- Liston doesn't like you.- Liston mag sie nicht Ali (2001)
Soon as I'm done with Sonny Liston, I'm fightin' Howard Cosell.Wenn ich mit Liston fertig bin , Kämpfe ich gegen Howard Corsell. Ali (2001)
In just a few minutes, Louisville's Cassius Marcellus Clay... will be facing the devastating punching power... of the heavyweight champion, Charles "Sonny" Liston.In einigen Minuten, Louisville's Cassius Marcellus Clay... wird den unglaublichen Schlägen gegenüberstehen... von dem Weltmeister, Charles "Sonny" ListonAli (2001)
Liston in the white trunks with the black stripes.Liston in der weißen Hose mit den schwarzen Streifen. Ali (2001)
And Sonny Liston is not taking the stool.Sonny Liston nimmt nicht mal den Hocker Ali (2001)
This is a totally different fight than Liston expected... and anyone in this arena will tell you.Das ist ein ganz anderer Kampf,als Liston erwartet hat und wie viele andere in der Arena, kann ich ihnen versichern Ali (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
LISTON    L IH1 S T AH0 N
ALLISTON    AE1 L AH0 S T AA0 N
ELLISTON    EH1 L IH2 S T AA0 N
HOLLISTON    HH AA1 L AH0 S T AH0 N
WILLISTON    W IH1 L AH0 S T AA0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top