Search result for

lises

(1097 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lises-, *lises*, lise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lises*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Lisa (n slang ) Friend with Benefit
Allaby, alibi[al-la-bi] (n vt ) An alibi is the plea or mode of defense under which a person on trial for a crime proves or attempts to prove that the person was in another place when the alleged act was committed; as, to set up an alibi; to prove an alibi.
cheilitis (n ) Ulcerration and redness at the corners of the lips.
depoliticizeless politic
English (n vi vt modal ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt ) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking
lifespan[(lfspn) ไลฟ์ สะ แพน] (n ) A lifetime. 2. The average or maximum length of time an organism, material, or object can be expected to survive or last.
See also: S. lifetime,
rolling in money (phrase ) used to say that someone is very rich.

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
acholieacholous, acholi, absence of bile in the gall bladder (Medical)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน
hyperbilirubinemia (n ) การมีบิลิรูบินสูงในกระแสเลือด ( ตั้งแต่ 2.5 mg/dl ) ทำให้เกิดภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง หรือ เรียกว่า ดีซ่าน
hyperinsulinemia (n ) โรคเบาหวานชนิดที่มีอินซูลินสูง
lymphoepithelial (adj ) ประกอบด้วย lymphocytes และ epithelial cells
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (n ) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Ellis Benson Hello Candidate Ellis Financial Investment Limited offers the right solution for your financial needs. We are different from other creditors because we believe in customer service and we will stay with you until you get the results. In general, we provide mortgage loans, loans to investors, loans, loans, loans, loans, business loans, personal loans, international loans, etc., with interest rates below 2%. Contact us by email: ellisfinancialinvestment@yahoo.com ellisfinancialinvestment@gmail.com Apply online: http://ellisfinancialinvestment.mw.lt/ Below is the detailed information: Your full name: ________________________ Country; _________________________ Condition: ________________________ Home address: _______________________ career: _________________________ Age: _________________________________ Purpose of loan: ___________________________ Amount required: __________________________ Loan term: _________________________ Gender: __________________________ Yours sincerely Ellis Benson
English (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ภาษาไทย-อังกฤษ
lighten up (vi vt ) ทำให้่ร่าเริง แจ่มใส, รู้สึกร่าเริง แจ่มใส
militia (n ) กลุ่มติดอาวุธ
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร
slide area (n jargon ป้ายสัญลักษณ์บนถนน ) พื้นที่ดิน/หินถล่ม
waitlist[เวทลีสต์] (n ) บัญชีรอเรียก

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
libretto[ละ-เบรต-โต] (n ) เนื้อร้องประกอบดนตรีที่ใช้ในอุปรากร, จุลอุปรากร, งานแสดงสวมหน้ากาก, ละครเพลง และบัลเลต์ คำว่าบทร้องบางครั้งอาจจะหมายถึงเนื้อของงานสำคัญทางศาสนาสำหรับงานเช่นมิสซา, บทสรรเสริญผู้เสียชีวิต (requiem) หรือเพลงศาสนา (cantata) (Wikipedia.org)
See also: R. opera, cantata, requiem
slim (n ) ผอม

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
normalisation (phrase ) ภาวะแห่งตัวตน

Longdo Dictionary ภาษาอารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda[สะ-ลิน-ดา] ละเอียดอ่อนบริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาละติน (LATIN) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] เกลือบริสุทธิ์,สิ่งที่ล้ำค่า

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] บริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
สลินดา[Salinda] サリンダ (Sarinda)

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[lín(หลิน)] ชื่อแพรจีน มีหลายชนิด,ป่า,/-สาด,ราด (ความหมายเกี่ยวกับน้ำ)
萨林达[Sà lín dá] พระโพธิสัตว์แห่งป่า , เทพที่คุ้มครองป่า ธรรมชาติ สัตว์ป่า แม่น้ำลำธาร

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
萨林达 [Sà lín dá] The Bodhisatta of the forest

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
policy maker(phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
lie on(vi vt) นอนเหยียดยาวบน
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
public sector(n) ภาครัฐบาล
kaffir lime(n) มะกรูด
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
kaffir lime leaf(n) ใบมะกรูด
shoreline(n) แนวชายฝั่ง
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
once in a lifetime(phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
lipid(n) สารอินทรีย์จำพวกไขมัน
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis,
spiritualist(n) คนทรง
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
front-line(n adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, S. front line,
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
english(n., adj.) คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, S. take little baggage, be relatively free of responsibilities or deep thoughts, ,
foliar feed(n) การให้อาหารโดยฉีดพ่นทางใบ
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize
ticklish(adj) จั๊กจี้, บ้าจี้ เช่น The people in the study also reported that they were much more , R. tickle
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,
milling(adj) (คน) จำนวนมหาศาล เช่น Do you imply that in the dark, amid yelling, bottle throwing and insults, while faced with thousands of milling people, the police could sort out the four groups and could then apply the appropriate kinds of restraint? You must be dreaming., When he was 24 and 25 so many songs came to him that he began to write everywhere-in cars, trains, and in backstage rooms with milling people.
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว
lighten up(vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., S. Relax, keep the current situation in perspective,
radicalism(n) ลัทธิสุดโต่ง
pavilion(n) ซุ้ม, ศาลา เช่น Visit a festive pavilion with an active marketplace, music and dining, and enjoy the delightful Gran Fiesta Tour.,
spirulina(n) สาหร่ายเกลียวทอง
live stock(n) สัตว์เศรษฐกิจ, สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เช่น Removal of live stock from slaughter buying stations., S. livestock

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lib[ABBR] ห้องสมุด (คำย่อของ library)
lid[N] เปลือกตา, See also: หนังตา, Syn. eyelid
lid[N] ฝาปิดภาชนะ, See also: ฝา, ฝาครอบ, ที่ครอบ, Syn. cap, top, cover
lid[N] หมวก (คำสแลง), Syn. hat, cap
lie[N] การหลอกลวง, See also: การพูดโกหก, Syn. imposture
lie[VI] โกหก, See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก, Syn. tell a lie, misspeak
lie[N] คำโกหก, See also: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ, Syn. falsification, prevarication, Ant. truth
lie[VT] ได้รับผลโดยการโกหก
lie[VI] หลอกหลวง, See also: หลอก, Syn. deceive
lie[VI] ตั้งอยู่, See also: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่, Syn. be located
lie[N] ตำแหน่งที่ตั้งอยู่, See also: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง, Syn. place, location, site
lie[N] ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์
lie[VI] ถูกฝังอยู่, Syn. be buried, entombed
lie[N] ที่ซ่อน (ของสัตว์)
lie[VI] นอน, See also: เอนลง, หมอบ, เอกเขนก, Syn. rest, recline, Ant. stand
lie[VI] แผ่กว้าง, See also: เหยียดยาว, ขยาย, Syn. extend, stretch
lie[VI] ยังคงอยู่, See also: มีอยู่
lie[VI] วาง, Syn. lay, Ant. stand
lip[N] ขอบ, See also: ริม, Syn. edge, rim
lip[N] คำพูดทะลึ่งหรืออวดดี (คำสแลง), Syn. impudent talk, back talk
lip[ADJ] ที่เกี่ยวกับริมฝีปาก
lip[VT] เปล่งเสียงอย่างนุ่มนวล, Syn. utter
lip[VI] เป่า (ใช้กับเครื่องดนตรี)
lip[N] ริมฝีปาก
lip[VT] เอาริมฝีปากแตะ, See also: แตะ
lip[SL] พฤติกรรมหยาบคาย
lit[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light1, See also: จุดไฟ
lit[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light1, See also: จุดไฟ
lit[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light2, Syn. literature
Bali[N] เกาะบาหลี
blip[N] ปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวก่อนจะดีขึ้น
blip[N] จุดและเสียงบนจอเรดาร์เพื่อบอกตำแหน่งบางสิ่ง, Syn. pip
blip[VT] ทำให้เกิดเสียงแหลมสั้นที่เกิดจากเครื่องมือทางอิเล็กโทรนิกส์
blip[N] เสียงแหลมสั้นที่เกิดจากเครื่องมือทางอิเล็กโทรนิกส์, Syn. bleep
clip[N] ครั้ง, See also: คราว, Syn. time
clip[N] คลิป, See also: ที่ติดของอันเล็กๆ
clip[N] ตัดออก, Syn. snip, trim
clip[VI] ติดด้วยคลิป
clip[VT] ติดด้วยคลิป
clip[SL] มิวสิกวิดีโอเพลง, See also: ภาพยนตร์สั้น
clit[SL] คลิทอริส
flid[SL] เด็กผู้ชายที่ดูงี่เง่า
flip[VT] กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล, Syn. flick
flip[N] การโยน (เหรียญ), See also: การดีด
flip[VT] โยน (เหรียญ), See also: ดีด, เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ, Syn. toss, throw
flip[VT] พลิกกลับอย่างรวดเร็ว, Syn. turn over
flip[N] พลิกตัวกลางอากาศ, See also: ตีลังกา, Syn. somersault
flip[VI] โกรธหรืออารมณ์เสียทันทีทันใด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. snap
flip[N] เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, น้ำตาลและไข่
flip[ADJ] ไม่จริงจัง, See also: เล่นๆ, ตลกคะนอง, Syn. flippant, glib, Ant. serious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
ablins(เอ' บลินซ) adv. บางที., Syn. ablings, aiblins (perhaps)
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
aboulia(อะบู' เลีย) n. abulia
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
abulia(อะบู' เลีย) n. โรคจิตเสื่อม, การหมดกำลังจิต -abulic, adj.
acclimate(อะไคล' เมท) vt.,vi. ปรับตัวให้ชินกับอากาศ. -acclimation n., Syn. adapt)
acclimatise(อะไคล' มะ
acclivity(อะคลิฟ' วิที) n. ที่ชันขึ้น,ทางขึ้น.
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acethylcholineเป็น acetic ester ของ choline มีสูตรคือ (CH3) 3 N (OH) CH2 CH2OCOCH3
acetylcholine(อะเซททิลโค' ลิน) chem. acetic ester ของ choline
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetylize(อะเซท' ทิไลซ) vt., vi. acetylate - acetylization ., n.
acetylsalicylic acid(อะเซท' ทิลแซลลิซิล' ลิค) (pharm.) aspirin
aclinic(เอคลิน' นิค) adj. เกี่ยวกับเส้นที่ไม่เอียงหรือเฉียง
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
acromegalic(แอคโรมิแกล' ลิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ acromegaly คนที่เป็น acromegaly
acropolis(อะครอพ' โพลิส) adj. เมืองบริวาร
acrylic(อะคริส' ลิค) adj. เกี่ยวกับ acrylic acid และอนุพันธ์ของมัน
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.
adrenalin(อะเดรน' นาลิน) n. ชื่อการค้าของยา epinephrine
adrenaline(อะเดรน' นาลิน) n. epinephrine
aeolia(อีโอ' ลิอะ) n. Aeolis
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
aeolis(อี' โอลิส) n. ชื่อบริเวณฝั่งทะเลโบราณที่เป็นเมืองขึ้นของกรีก
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
aeroballistics(แอโรบะลิส' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขีปนาวุธ. -aeroballistic adj.
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
aerolite(แอ' โรไลท) อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน -aerolitic adj.
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
afterlife(อาฟ' เทอะไลฟฺ, แอฟ'-) n.ชีวิตหลังจากตายแล้ว, Syn. consequence)
agalite(แอก' กาไลท) n. หินลื่น (talc)
aglimmer(อะกริม' เมอะ) adj. ริบหรี่
aglitter(อะกลิท' เทอะ) adj. ส่องแสงวูบวาบ, วาววับ, Syn. glittering, sparking)

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
aerolite(n) ลูกอุกกาบาต
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affiliation(n) การติดต่อ,การเข้าร่วม,การผูกพัน,การเกี่ยวเนื่อง
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
airline(n) สายการบิน
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม
alibi(n) ข้อแก้ตัว
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alienist(n) จิตแพทย์,นิติจิตแพทย์
alight(vi) ลงจากพาหนะ
align(vi) เป็นแนวตรง,เป็นเส้นตรง
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน
aliment(n) อาหาร
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
alinement(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
alkali(n) ด่าง
alkaline(adj) เกี่ยวกับด่าง,เป็นด่าง,ประกอบด้วยด่าง
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent sterilityการเป็นหมันถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeabilityสภาพให้ซึมได้, สภาพให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, mercury; mercurialismภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
private libraryคลัง(โปรแกรม)ส่วนตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
private lineสายส่วนบุคคล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudolithiasisอาการเสมือนเป็นนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pisolithเม็ดแบบถั่ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
partialityความลำเอียง [ดู bias] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partibilityภาวะที่แบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation, torso; lie, transverse; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, trunk; lie, transverse; presentation, torsoท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary qualityคุณสมบัติปฐมภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phylozone; lineage zoneส่วนชั้นสายชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
persons not living in householdsบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pericholangitis; periangiocholitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periclinalขนานกับผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
periclinal chimeraเพอริไคลนัลไคมีรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plumb-lineสายดิ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phototherapy; lucotherapy; therapy, lightการบำบัดด้วยแสง, อาภาบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropism; heliotropismการเบนตามแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phenomenalismปรากฏการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phialideไฟอะลายด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
panosteitis; panostitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panostitis; panosteitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probability of separation from the labour forceโอกาสที่จะออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of single survivalโอกาสที่จะครองความเป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of survivalโอกาสที่จะรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability sampleตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability theoryทฤษฎีความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probable length of lifeความยืนยาวที่น่าจะเป็นของชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pustuliformคล้ายตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrophylliteไพโรฟิลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
period policyกรมธรรม์แบบกำหนดเวลา มีความหมายเหมือนกับ time policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
period, cooling-offช่วงเวลาคลายความตึงเครียด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, half-lifeระยะครึ่งอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-traumatic spondylitisกระดูกสันหลังอักเสบเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; Pneumohaemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonealize; peritonealise; peritonise; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscope; celioscope; laparoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, lightning; pain, fulgurant; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial limitationการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกินส่วนจำกัด (ที่กำหนดไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallelismลัทธิขนาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallelism, psycho-physicalลัทธิขนานระหว่างกายกับจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallelogram linkageกลไกก้านต่อแบบขนาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Library Systemsระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ
ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ หรือระบบย่อยตามลักษณะงานพื้นฐานของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) งานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial control) งานทำรายการทรัพทยากรสารสนเทศ (Cataloging module) การสืบค้นทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog-OPAC) และงานบริการยืม-คืน (Circulation module)

การทำงานที่สัมพันธ์ (โดยย่อ) เริ่มจาก

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ นำรายการของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลของร้านค้าหนังสือ ข้อมูลของราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) ข้อมูลของงบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดหา งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับจากการที่ระบบสามารถตัดยอดงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถติดต่อร้านค้าตามข้อมูลที่ลงไว้ในระบบ และลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (ตั้งต้น) ของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมสถานะของรายการนั้นๆ ว่าอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ การส่งไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายการต่างๆ แม้ว่าจะลงรายการทางบรรณานุกรม ยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเห็นรายการดังกล่าว ผ่านโมดูล OPAC แต่สถานะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอยู่ในกระบวนการใด

2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ทางงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกไว้ในระบบ เพื่อลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเปลี่ยนสถานะของรายการนั้นๆ เป็นให้บริการที่ชั้นหนังสือ (Check shelf available) และส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบผ่านโมดูล Cataloging เรียบร้อยไปยังงานบริการเพื่อขึ้นชั้นให้บริการ รายการทางบรรณานุกรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสืบค้นผ่านโมดูล OPAC

3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ผ่านโมดูล OPAC และนำมายืมผ่านโมดูล Circulation

4. โมดูล Circulation อำนวยความสะดวกในการให้ยืม คืน จอง ต่ออายุ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งคำนวณการปรับค่าหนังสือที่ค้างการคืน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

5. ในส่วนของวารสาร ซึี่่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก จะมีโมดูล Serial control ในการบันทึกรายการวารสารที่เข้ามาแล้ว ต้องติดตามทวงถาม การเย็มเล่ม

เริ่มมีการนำระบบห้องสมุดแบบบูรณาการมาใช้ให้ห้องสมุดตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เมื่อ University of Florida ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโนทิส (NOTIS-Northwestern Online Total Integrated System) เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นก็มีระบบห้องสมุดแบบบูรณาการเกิดขึ้นอีกมากมายและจำนวนห้องสมุดที่หันมาใช้ระบบดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นทั่วโลก นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับห้องสมุดในการเปลี่ยนจากระบบห้องสมุดแบบเดิม มาเป็นระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการในปัจจุบัน มีทั้งเชิงพาณิชย์ และที่เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส สำหรับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อินโนแพค (INNOPAC) วีทีแอลเอส (VTLS) เป็นต้น แล้วแต่ความละเอียดของแต่ละโมดูลที่มีให้ และมีทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศและในประเทศไทย ส่วนโปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์ส ได้แก่ Koha, OpenBiblio เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Clickคลิก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hyperlinkจุดเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographyบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Author bibliographyบรรณานุกรมของผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bilingual dictionaryพจนานุกรมสองภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digital libraryห้องสมุดดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Publisherสำนักพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Clippingกฤตภาค [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copy slipบัตรร่าง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Slideสไลด์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographic citationการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Academic libraryห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agricultural libraryห้องสมุดการเกษตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American Library Associationสมาคมห้องสมุดอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Art libraryห้องสมุดศิลปะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author bibliographiesบรรณานุกรมของผู้แต่ง, บรรณานุกรมของผู้แต่ง
เป็นรายชื่อผลงานของผู้แต่งที่รวบรวมขึ้น

ตัวอย่าง บรรณานุกรมของผู้แต่ง

1. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)

2. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน

3. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน และพระสารประเสริฐ

4. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

5. บรรณานุกรมงานส่วนบุคคลของศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร

6. บรรณานุกรมประกอบบรรณนิทัศน์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

7. บรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

8. เรียงร้อยบรรณรัตน์ : บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9. รายชื่อหนังสือพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา, ผู้รวบรวมจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging in Publication การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ , การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์
Cataloging in Publication หรือ CIP คือ การจัดทำรายการข้อมูลในสิ่งพิมพ์ เป็นโครงการหนึ่งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการรายการบรรณานุกรม โครงการนี้ เริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1971 เพื่อกระจายข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ข้อมูลที่นำมาสร้างข้อมูลรายการสิ่งพิมพ์นี้ ได้มาจากสำนักพิมพ์ผู้ร่วมโครงการ มีข้อมูลมากพอที่ให้บรรณารักษ์ใช้ในการทำบัตรรายการหรือรายการหลักได้ หรือใช้เป็นตัวช่วยในการลงรายการ โดยมีการดัดแปลงหรือแก้ไขให้ตรงกับนโยบายในการลงรายการ หรือให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการของห้องสมุดมากขึ้น ทำให้ลดเวลาในการวิเคราะห์หนังสือได้มาก สามารถส่งหนังสือออกให้บริการได้เร็วขึ้น

การจัดทำ Cataloging ของหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน มีความสมบูรณ์ในกระบวนการจัดทำรายการบรรณานุกรมของหนังสือ กล่าวคือ สำนักพิมพ์จะต้องส่งแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรม (CIP Data Application form) พร้อมเอกสารฉบับเต็มมายังหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ซี่งเจ้าหน้าที่ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศกำหนดการลงรายการบรรณานุกรม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมดังกล่าวลงในหน้าหลังหน้าปกใน (Verso) ซึ่งรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ก็จะถูกส่งออกไปยังห้องสมุด และร้านค้าหนังสือทั่วโลก แต่กระบวนการกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าสำนักพิมพ์จะส่งหนังสือกลับมายังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น จำนวนหน้า ขนาดและตรวจสอบความถูกต้องจากการพิมพ์ของสำนักพิมพ์อีกครั้ง หลังจากการตรวจสอบ รูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้จะถูกเผยแพร่อีกครั้ง จากกระบวนการดังกล่าวนี้เอง ทำให้หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน สามารถจัดเก็บหนังสือทุกเล่มที่ผลิตในประเทศ และเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างครบถ้วน

หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยกรอบของวิธีการ ๒ แนวทาง กล่าวคือ กฎหมายการพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของประเทศ และการแบ่งปันรายการบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย ก็คือ การกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ซึ่งมีกระบวนการที่ไม่ต่างจากหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกันเท่าใดนัก นับตั้งแต่สำนักพิมพ์ส่งงานที่จะพิมพ์พร้อมเลข ISBN ที่ได้รับมาจากตัวแทนออกเลข ISBN จนถึงส่งมาให้หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ CIP คือ การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเข้าหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย

ส่วนหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ สำนักพิมพ์ และร้านหนังสือที่จัดพิมพ์หนังสือใหม่ ซึ่งต้องการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloguing-in-Publication - CIP) รวมถึงห้องสมุดที่ต้องการข้อมูลหนังสือใหม่เพื่อแจ้งไปยังผู้ใช้บริการในรูปแบบของ Alert services จะต้องติดต่อขอรับบริการข้อมูล CIP ที่ Bibliographic Data Services Limited - BDSL ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ CIP ซึ่งมีมาตรฐานตามที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกำหนด ด้วยการติดต่อตรงไปยัง BDSL หรือติดต่อผ่านไปที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ทั้งนี้ข้อมูล CIP ที่ได้อาจใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม จนกว่าหอสมุดแห่งชาติอังกฤษจะได้รับตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ จึงจะมีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถาวรต่อไป

ในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติ รับบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมให้กับสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ขอใช้บริการเช่นเดียวกับการให้บริการหมายเลข ISBN

CIP ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาต่างประเทศ

CIP2 ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาไทย

รายการบรรณานุกรม

United States Copyright Office. [ออนไลน์] http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Copyright_Office. Accessed: 20100628 : 00.07.

Haddad, Peter. 1999. National bibliography in Australia: moving into the next millennium. [ออนไลน์] http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/016-123e.htm. Accessed: 20100629 : 09.50.

National Library of Australia. Cataloguing-in-publication user guide. [ออนไลน์] http://www.nla.gov.au/services/user-guide.html. Accessed: 20100629 : 09.55.

Bibliographic Data Services Limited. [ออนไลน์]. http://www.bibliographicdata.co.uk. Accessed: 20100629 : 17.30.

Nielsen UK ISBN Agency. [ออนไลน์] http://www.isbn.nielsenbook.co.uk/controller.php?page=121. Accessed: 20100629 : 14.25.

The British National Bibliography. [ออนไลน์] http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html. Accessed: 20100629 : 13:00. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Economics libraryห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic document delivery serviceบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Filing systemการจัดเก็บเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fishery libraryห้องสมุดประมง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Government publicationสิ่งพิมพ์รัฐบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hospital libraryห้องสมุดโรงพยาบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Law and literatureกฎหมายกับวรรณกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Librarianบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์

บรรณานุกรม (Bibliographic) หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามา หรือ รายการเข้าถึงแบบออนไลน์ (Online Public Access Catalog : OPAC) ข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดง คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้การสืบค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ยังรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่แสดงผลเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม เช่น ฐานข้อมูล ISI : Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference librarianบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
Reference librarian หมายถึง บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหาคำตอบที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ และช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุด

คุณสมบัติของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ

ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ ไว้ดังนี้

- มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด

- มีมนุษยสัมพันธ์อันดี

- มีความสนใจในวิชาการต่างๆ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

- มีความอดทน พากเพียร

- มีไหวพริบดีในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด ควรหาคำตอบจากแหล่งใด

- มีความจำดี

- มีจินตนาการดี รู้จักการยืดหยุ่น ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว

- ช่างสังเกต รอบคอบ

- ตัดสินใจดี รู้จักเลือกแหล่งคำตอบที่เหมาะสม

- รู้จักวิธีการพูดคุย ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้

- กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ

การให้บริการของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ นอกจากการให้บริการที่โต๊ะให้บริการตอบคำถามแล้ว ยังสามารถให้บริการโดยทางโทรศัพท์ โดยทางอี-เมล์ หรือโดยผ่านการสนทนาทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของบริการตอบคำถามในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ Google และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้มากขึ้น ดังนั้น บรรณารักษ์บริการตอบคำถามอาจไม่ต้องตอบคำถามหรือเก็บข้อมูลมากเหมือนในอดีต แต่ควรเน้นที่การให้คำแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักวิธีค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือช่วยแนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

School librarianบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Scientific libraryห้องสมุดวิทยาศาสตร์

หากจัดแบ่งตามประเภทห้องสมุด ซึ่งมี 5 ประเภท คือ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดเฉพาะ

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ จัดอยู่ในประเภทห้องสมุดเฉพาะ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา ให้บริการแก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มหรือบางกลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานหรือศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย เป็นต้น ทำหน้าที่จัดหาหนังสือ และให้บริการความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร เฉพาะเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ

ที่ตั้งและสถานภาพของห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงาน องค์กรวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เช่น ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Work in public domainสมบัติสาธารณะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clickคลิก, การใช้นิ้วกดลงไปปุ่มของเมาส์ แล้วดีดนิ้วออกทันที โดยมากจะหมายถึงการใช้นิ้วกดไปที่ปุ่มซ้ายของเมาส์ แต่ถ้ากดที่ปุ่มขวาของเมาส์ จะเรียกว่า คลิกขวา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographyบรรณานุกรม
หรือ เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ บทความจากวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ) ที่ผู้เขียนใช้ประกอบการเขียนหนังสือเล่มนั้น หรืออาจเป็นรายชื่อที่ผู้เขียนแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม อาจอยู่ท้ายเล่มหรือท้ายบทแต่ละบทก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic controlการควบคุมทางบรรณานุกรม

การควบคุมทางบรรณานุกรม หมายถึง การเข้าถึงบันทึกความรู้ต่างๆ โดยการใช้บรรณานุกรม การควบคุมทางบรรณานุกรมช่วยให้ทราบว่ามีสิ่งพิมพ์หรือบันทึกความรู้ใดบ้างที่มีผู้บันทึกหรือจัดทำไว้ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า นำออกมาใช้ได้ การควบคุมทางบรรณานุกรมสามารถทำได้โดย การจัดทำบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป นามานุกรม เป็นต้น

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้มีรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการควบคุมทางบรรณานุกรมที่ปารีส ค.ศ. 1950 ถึงความจำเป็นในการควบคุมทางบรรณานุกรม ว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติเพื่อบันทึกหลักฐานของสิ่งพิมพ์และวัสดุความรู้อื่นๆ ที่ผลิตภายในประเทศ หน้าที่หนึ่งในจำนวนหน้าที่หลายประการขององค์การศึกษาฯ ก็คือ การปรับปรุงงานด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงงานห้องสมุด งานด้านบรรณานุกรมและการผลิตสิ่งพิมพ์

บทบาทขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการควบคุมบรรณานุกรมแห่งชาติ คือ

1. ร่วมกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ในการสำรวจงานด้านบรรณานุกรมและจัดพิมพ์ผลการสำรวจชื่อ Bibliographical Services : Their Present State and Posibilities of Improvement (ปี ค.ศ. 1953)

2. ชักชวนให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การศึกษาฯ จัดทำบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ และร่วมมือในการให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมแก่กัน จึงได้เริ่มรณรงค์เพื่อความร่วมกันดังกล่าว ตั้งแต่ ค.ศ. 1946

3. จัดพิมพ์คู่มือการทำงานด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม เขียนโดย Knud Larsen ชื่อ National Bibliographical Services : Their Creation and Operation และตีพิมพ์บทความ เขียนโดย Knud Larsen ในวารสาร Unesco Bulletin for Libraries ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 1961 กล่าวถึง หน้าที่ของศูนย์บรรณานุกรมแห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางบรรณานุกรม

4. สำรวจและจัดพิมพ์ Guide to National Bibliographical Centeres (ปี ค.ศ. 1970)

5. การส่งเสริมการก่อตั้งระบบสารนิเทศแห่งชาติ (National Information System หรือ NATIS) วัตถุประสงค์ของระบบสารนิเทศแห่งชาติ คือ การสร้างโครงงานสำหรับกิจกรรมเพื่อที่จะประสานงานกันในงานสารนิเทศของประเทศต่างๆ ช่วยให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ มองเห็นแนวทางที่จะดำเนินงานนี้ร่วมกัน และมุ่งจะช่วยให้ประเทศที่มีพัฒนาการต่างกันได้ประโยชน์จากระบบสารนิเทศของโลกทั่วกัน และมีส่วนร่วมในการกระจายสารนิเทศสองทาง คือ เป็นผู้ให้สารนิเทศและเป็นผู้ที่รับสารนิเทศด้วย องค์การศึกษาฯ ได้กำหนดให้ประเทศต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความสนับสนุนเพื่อให้ความพยายามที่จะควบคุมบรรณานุกรมสากล (Universal Bibliographical Control หรือ UBC) โดยให้เข้าถึงข้อมูลทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ทุกชิ้นโดยที่มีการบันทึกหลักฐานทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ไว้ในแบบแผนที่เป็นสากล

บรรณานุกรม

สุนทรี หังสะสูต. การควบคุมทางบรรณานุกรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
literatures (n vi vt modal verb adj adv conj colloq name ) literatures
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
metabolites
metabolites
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
-lif[ลิฟ] (suf ) สิบ
-lif[ลิฟ] สิบ
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
accountability (n) ตรวจสอบได้
accountability (n) ความรับผิดชอบ
accountability (n ) สามัญสำนึกในหน้าที่
Act of Parliament (n phrase uniq) พระราชบัญญัติ
See also: S. act,
Acting Second Lieutenant (n US ) ว่าที่้ร้อยตรี
aerialistนักเหินหาว, นักกายกรรมเหินหาว
African tulip Tree (n) ต้นแคแสด
Image:
All that glitters is not gold (Idioms ) สิ่งที่สวยงามน่าหลงใหล อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่า
Alveolitis {f} [med.][แอล-วี-โอ-ลิ-ธีส] (n) การอักเสบของถุงลมปอด
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
antidisestablishmentarianism[แอนตี้ดิสเอสตาบลิชเมนทาเรียนิซึ่ม] (n ) กลุ่มต่อการการไม่สนับสรุนการก่อตั้งลัทธิ
applicant (n ) ผู้ยื่นคำร้อง (ขอจดทะเบียน)
application (n ) ใบคำร้อง, ใบคำขอ
Archbasilica (n ) อัครมหาวิหาร
asymmetrical bilingualismภาวะสองภาษาแบบไม่สมดุล
at the earliest convenience (n phrase ) โดยเร็วที่สุด, ในทันทีที่สะดวก
augmented reality (AR)ความเป็นจริงเสริม (เออาร์) (ref.ราชบัณฑิต)
ballistic (adj ) แบบทิ้งตัว, ทิ้งตัว
Ballistic missileขีปนาวุธทิ้งตัว
baseline (n ) บรรทัดฐาน
beyond beliefเหลือเชื่อ
bibliographic (n ) รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
billing address (n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน
Blindleitwert {m} (n) n. Electronics. The imaginary part of the complex representation of admittance. [(electric) suscept(ibility), a measure of the ease of polarization of a dielectric
bling bling[บลิง บลิง] (n) แพง
See also: S. expensive, A. cheap,
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
brisk selling and buying ซื้อมาขายไป
broken line (n) เส้นประ
calico (n ) แมวสามสี
cannibaliseกินเนื้อคน, In marketing and strategy, cannibalization refers to a reduction in the sales volume, sales revenue, or market share of one product as a result of the introduction of a new product by the same producer
Central Military Commission (org ) คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง
centralizing operation (n phrase slang ) centralizing operation
channelise (vi ) กำหนดการเดินทาง สร้างช่องทางสำหรับ ส่งบุคคลหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การส่งข้อความผ่าน
chili powder พริกผง
chilli paste (n ) น้ำพริกเผา
chilling (adj ) น่ากลัว ทำให้เกิดความกลัว
chinese steamed dumpling (n ) ขนมจีบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The donkeys in Compliance missed it.ลาในการปฏิบัติตาม พลาด. Runner Runner (2013)
This is why they're on airplanes to wherever the fuck donkeys from Compliance come from.นี่คือเหตุผลท พวกเขากำลังอยู่บนเครื่องบิน ไปทุกที่ที่ลาเพศสัมพันธ จากการปฏิบัติตามมาจาก. Runner Runner (2013)
Because you know rumors of cheating and bullshit can affect these sites like fucking bedbugs and you can never get rid of it.เพราะคุณรู้ว่าข่าวลือ ของการโกงและพล่าม จะมีผลต่อเว็บไซต์เหล่าน ชอบ bedbugs ร่วมเพศ และคุณไม่สามารถ กำจัดมัน. Runner Runner (2013)
Just do me a favor and don't try to win your tuition online again, okay?เพียงแค่ทำฉันหน่อยได้ไหม และไม่พยายามที่จะชนะ การเรียนการสอนของคุณ ออนไลน์อีกครั้งนะ Runner Runner (2013)
Well, listen,ดีฟัง Runner Runner (2013)
I put a little something extra in here for your troubles.ผมวางสิ่งเล็กน้อยพิเศษ ในที่นี่สำหรับปัญหาของคุณ. Runner Runner (2013)
Unless, of course, you feel like sticking around and taking a shot at a real business.เว้นแต่ของหลักสูตรคุณ รู้สึกเหมือนติดรอบ และการยิง ที่เป็นธุรกิจจริง. Runner Runner (2013)
You want to do something in this fucking life, you go out and build it.คุณต้องการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในน ชีวิตร่วมเพศคุณออกไปและสร้างมัน. Runner Runner (2013)
I was in. And I took to it like a gambler's son.ผมได้ค่ะ และฉันเอาไปมันเหมือนลูกชายของนักการพนัน. Runner Runner (2013)
I started right in tuning up the affiliate business.ผมเริ่มต้นที่เหมาะสมในการปรับจูน ธุรกิจเครือ. Runner Runner (2013)
Thirty billion in online gambling and I was there to make sure we got our piece.สามสิบพันล้าน ในการเล่นการพนันออนไลน และผมอยู่ที่นั่นจะทำให มั่นใจว่าเราได้รับชิ้นส่วนของเรา. Runner Runner (2013)
Three months went by like a weekend in Vegas.สามเดือนที่ผ่านไป เช่นเดียวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ในเวกัส. Runner Runner (2013)
You might find this hard to believe because of how welcoming my country can be, but some of my colleagues in the legislature believe your kind is ruining Costa Rica.คุณอาจพบ นี้ยากที่จะเชื่อ เนื่องจากวิธีการต้อนรับ ประเทศของฉันจะเป็นไปได แต่บางส่วนของเพื่อนร่วมงานของฉัน ในสภานิติบัญญัต Runner Runner (2013)
I put millions into your economy.ฉันใส่ล้าน เข้าสู่เศรษฐกิจของคุณ. Runner Runner (2013)
But they go on and on about how the gringos and their online gaming money attracts undesirables, breeds prostitution, even drugs.แต่พวกเขาไปบนและบน เกี่ยวกับวิธีการ Gringos และ เงินเล่นเกมออนไลน์ของพวกเขา ดึงดูด undesirables สายพันธ โสเภณียาเสพติดแม้. Runner Runner (2013)
If I give someone 5.7 million dollars in three and a half years,ถ้าฉันให้คน 5.7 ล้าน ดอลลาร์ในปีที่สามและครึ่ง Runner Runner (2013)
I want stability.ผมต้องการความมั่นคง. Runner Runner (2013)
Listen to me.ฟังฉัน. Runner Runner (2013)
You have stability and you know it.คุณมีความมั่นคงและคุณจะรู้ว่า. Runner Runner (2013)
It's a little over the top, but what are you gonna do?มันเป็นน้อยกว่าด้านบน แต่สิ่งที่คุณจะทำอย่างไร Runner Runner (2013)
It's like they want me to lose.มันเป็นเหมือนพวกเขา ต้องการให้ผมสูญเสีย. Runner Runner (2013)
Shooter, you can't slide the dice.Shooter คุณไม่สามารถเลื่อนลูกเต๋า. Runner Runner (2013)
Believe me, she'll appreciate it.เชื่อฉัน เธอจะขอบคุณมัน. Runner Runner (2013)
It's like everything you ever thought you wanted when you were 13 years old.มันเหมือนกับทุกอย่าง คุณเคยคิดว่า คุณต้องการเมื่อคุณ เป็น 13 ปี. Runner Runner (2013)
Listen, I got a guy, he's coming in from London.ฟังผมได้คนที่แต่งตัวประหลาดของเขา มาจากลอนดอน. Runner Runner (2013)
He's a super affiliate.เขาเป็นพันธมิตร super. Runner Runner (2013)
I love those little slimy bastards.ผมรักคน ไอ้ปลิ้นปล้อนเล็ก ๆ น้อย ๆ . Runner Runner (2013)
Looks like somebody made a new friend.ดูเหมือนว่ามีใครบางคน ทำให้เพื่อนใหม่. Runner Runner (2013)
If I un-cuff you, you're not gonna do anything stupid, like run?ถ้าฉันยกเลิกข้อมือคุณคุณไม่ได้ก็ตาม ทำอะไรโง่ ๆ เช่นการทำงาน Runner Runner (2013)
Like I said, you caught him cheating.เช่นเดียวกับฉันกล่าวว่า คุณจับเขาโกง. Runner Runner (2013)
What about stealing the player list from his former job to start his new website, Midnight Black?สิ่งที่เกี่ยวกับการขโมยเล่น รายการจากงานเก่าของเขา ที่จะเริ่มต้นเว็บไซต์ใหม่ของเขา เที่ยงคืนดำ Runner Runner (2013)
Now, there's rumblings that he wants new territories.ตอนนี้มีก้องว่า เขาต้องการดินแดนใหม่. Runner Runner (2013)
Or any place that has reciprocal arrangements with New Jersey, like New York.หรือสถานที่ที่มีการใด ๆ การเตรียมการซึ่งกันและกัน กับนิวเจอร์ซีย เช่น New York. Runner Runner (2013)
I was talking to my associate, Agent Mohr, and he has a sworn statement from a Dean Monroe that says you were promoting gambling at Princeton.ผมพูดคุยกับฉัน ร่วมตัวแทนมอร และเขาก็มีคำสาบาน จากดีนมอนโร ที่บอกว่าคุณได้รับการส่งเสริม การเล่นการพนันที่ Princeton. Runner Runner (2013)
Because you need a license for that, and felons don't get them.เพราะคุณจะต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับการท และอาชญากรไม่ได้รับพวกเขา. Runner Runner (2013)
Did he give you the line about how I'm a bad guy, you gotta leave town, all that shit?เขาไม่ให้เส้น เกี่ยวกับวิธีที่ฉันเป็นคนเลว คุณ gotta เมืองลา ทั้งหมดที่อ Runner Runner (2013)
Listen, you're not gonna go to jail, okay?ฟังคุณไม่ได จะไปที่คุกนะ Runner Runner (2013)
I make it possible for a fat guy in Cleveland to play Omaha Hi-Lo in his underwear in his living room.ฉันจะทำให้มันเป็นไปได คนที่แต่งตัวประหลาดไขมันในคลีฟแลนด การเล่น Omaha Hi-Lo ใน ชุดชั้นในห้องนั่งเล่นของเขา. Runner Runner (2013)
He figured out how to take online gambling and make it sexy, with the money and the women.เขาคิดว่าวิธ ที่จะใช้การเล่นการพนันออนไลน และทำให้มันเซ็กซี่ด้วย เงินและผู้หญิง. Runner Runner (2013)
A few little things and we're pagando blackjack.สิ่งเล็ก ๆ น้อย และเรากำลัง pagando กระบอง. Runner Runner (2013)
What few little things?สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ก Runner Runner (2013)
If we give him that, every piker who thinks he's an affiliate is gonna want the same thing.ถ้าเราให้เขารู้ว่าทุก Piker ที่คิดว่าเขาเป็นพันธมิตร Runner Runner (2013)
That little voice in the back of your head right now?นั่นเสียงเล็ก ๆ ใน ด้านหลังของหัวของคุณในขณะน Runner Runner (2013)
How could I pass up the chance for marlin?ฉันจะผ่านขึ้นวิธ โอกาสสำหรับมาร์ลิน Runner Runner (2013)
Compliments of Ivan Block.ชมบล็อกของอีวาน. Runner Runner (2013)
And I've got to come to Costa Rica and act like an asshole.และฉันได้มีการมาคอสตา ริก้าและการกระทำเช่นโง่. Runner Runner (2013)
Player list.รายชื่อผู้เล่น. Runner Runner (2013)
By the weekend, we'll be doing nine million.ในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เราจะ จะทำเก้าล้าน. Runner Runner (2013)
It's a little bonus to show how much we appreciate you.มันเป็นโบนัสเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะแสดง เท่าไหร่เราขอขอบคุณคุณ. Runner Runner (2013)
Honestly, this is the greatest night of my life, man.สุจริตนี้คือ คืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันคน. Runner Runner (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
li3 multiplied by 5 is 15.
li400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
li400 million people speak English as their first language.
li500 policemen were put on strict alert.
li60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
li80% of all English words come from other languages.
li80% of all information in the world's computers is in English.
liA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
liA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
liA baby has a delicate skin.
liA bat flying in the sky looks like a butterfly.
liA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
liA beam of sunlight came through the clouds.
liA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
liA bear can climb a tree.
liA beautiful object like that never loses its value.
liA beautiful valley lies behind the hill.
liA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
liA big tree in the field was struck by lightning.
liAbility alone is not enough.
liAbility is the only factor considered in promoting employees.
liAbility to operate a computer is critical for this job.
liAbility to talk distinguishes human beings from animals.
liA bird can glide through the air without moving its wings.
liA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
liA blind person's hearing is often very acute.
liA blister rose on one of her left fingers.
liAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
liAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
liAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
liAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
liAbout two million pounds of flour are exported annually.
liAbout two million pounds of wheat were exported annually.
liAbove all, don't tell a lie.
liAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
liAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
liA bright child is curious about life and reality.
liA brilliant future lay before him.
liA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
liA bulldozer was employed for leveling the lane.
liA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
liA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
liA car licence can be held from age 18.
liA castle stands a little way up the hill.
liA cat has nine lives.
liAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
liAccess to a suspected underground nuclear facility.
liAccidents will happen in the best-regulated families.
liAcclimate a plant to a new environment.
liAccomplishments are a friend in need.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกาภิวัตน์[N] globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
เศรษฐศาสตร์การเมือง[N] political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
อุดมการณ์ทางการเมือง[N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
สถาบันทางการเมือง[N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง[N] political liberty, Thai definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
รัฐศาสตร์[N] political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ยานอนหลับ[N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
ความนัย[N] implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ความเป็นไป[N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
ความเรียบง่าย[N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเหลื่อมล้ำ[N] difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ภาส[N] light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษา[N] begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินท์[V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ภูเขาเลากา[ADV] like a mountain, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เขามีงานกองทิ้งไว้เป็นภูเขาเลากาเลย, Thai definition: ที่สูงใหญ่มาก
ช่วงอายุ[N] span of age, See also: span of life, Example: เด็กจะส่งเสียงอืออาเลียนเสียงตัวเองในช่วงอายุ 4-6 เดือน, Thai definition: ช่วงของอายุ
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
ซื่อบื้อ[V] be stupid, See also: be absurd, be inane, be foolish, be senseless, be dull, Syn. บื้อ, ทึ่ม, โง่, Example: ผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบเขาซื่อบื้อออกยังงี้
ตัวจริง[N] life-size, See also: life-like, Ant. ตัวปลอม, Example: มีรูปเขาขนาดตัวจริงอยู่ในห้องโถง
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ตั้งเนื้อตั้งตัว[V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน[V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
ตีตื้น[V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ตู้เก็บเอกสาร[N] file cabinet, See also: filing cabinet, Example: ที่ทำงานใหม่ของเขามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ทำงานและตู้เก็บเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ถึงแก่ชีวิต[V] cause death, See also: lose one's life, pass away, die, Syn. เสียชีวิต, ตาย, Example: สารพิษบางอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายสูงมากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์
ทรงคุณภาพ[V] be of good quality, See also: be of high quality, Syn. มีคุณภาพ
ทะเบียนรถ[N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
ทำนองเดียวกับ[CONJ] likewise, See also: in the same way as, in the same manner as, Syn. เช่นเดียวกับ, Example: แม่บอกว่าตัวฉันขาวขึ้นทำนองเดียวกับเพื่อนบ้านบางคนที่ทักทายฉันในทำนองนี้
ที่ลับตา[N] unseen place, See also: blind spot, Example: นักศึกษาแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai definition: ที่ที่มิดชิดหรือห่างไกลจนพ้นสายตา
น่าใจหาย[ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าหนักใจ[ADJ] worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai definition: เป็นที่ลำบากใจ
น่าหวาดเสียว[ADJ] thrilling, See also: startling, Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น, Example: โจรถือมีดจี้ที่คอของเขาอย่างน่าหวาดเสียว, Thai definition: ชวนให้หวาดเสียว
น้ำหน้า[N] someone like you, Syn. หน้า, Example: ฉันจะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน, Thai definition: ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น
บัตรรายการ[N] catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ประจำใจ[V] adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: ยึดไว้ในใจ
ปลื้มปิติ[V] rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
พระบรมราโชบาย[N] royal policy, Example: พระภัทรธรรมธาดาได้เปิดสอนหนังสือไทยขึ้นที่ศาลาการเปรียญ ตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ปรับปรุง[N] reformer, See also: consolidator, Syn. คนปรับปรุง, Example: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ผู้พิจารณา[N] one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
ผู้ภักดี[N] loyalist, See also: one who is faithful, Syn. ผู้จงรักภักดี, Ant. ผู้ทรยศ, Example: ชาวมุสลิมเป็นผู้ภักดีต่อพระเจ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ผู้ร่วมรายการ[N] participant in a show, See also: one who assembles a list, Ant. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ผู้ร่วมรายการแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการแสดงทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทางรายการเชิญมาเพื่อทำกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น
ผู้รับภาระ[N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
ผู้ลงรับเลือกตั้ง[N] (politicate) candidate, See also: office-seeker, Syn. ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ลงสมัคร, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, Ant. ผู้เลือกตั้ง, Example: จนถึงวันนี้ มีผู้ลงรับเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 11 คน, Count unit: คน
ผู้อ่อนแอ[N] weakling, See also: one who is frail/feeble, Syn. คนอ่อนแอ, Ant. ผู้เข้มแข็ง, Example: ผลประโยชน์ทั้งหลายจะต้องตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้อ่อนแอหรือผู้ที่ยากไร้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีกำลังน้อย ไม่เข้มแข็ง
ผู้ประกอบอาชีพ[N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) FR: alimentation humaine [f]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการคอบิด[n. exp.] (ākān khø bit) EN: torticollis   FR: torticolis [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศตามฤดูกาล[n. exp.] (akāt tām reudūkān) EN: climate   
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) FR: allitération [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อเมลี โมเรสโม่[n. prop.] (Amēlī Mōrēsmō) EN: Amelie Mauresmo   FR: Amélie Mauresmo
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LI    L IY1
LIS    L IH1 S
ULI    Y UW1 L IY0
LIL    L IH1 L
LIM    L IH1 M
LIV    L IH1 V
LIT    L IH1 T
LIB    L IH1 B
LIU    L Y UW1
LIZ    L IH1 Z
LIE    L AY1
ALI    AA1 L IY0
LIP    L IH1 P
LIA    L IY1 AH0
LIN    L IH1 N
ELI    IY1 L AY0
LID    L IH1 D
ELIA    AH0 L AY1 AH0
LIAN    L Y AA1 N
JULI    JH UW1 L IY0
LIDA    L IY1 D AH0
ALLI    AE1 L IY0
FLIM    F L IH1 M
LICE    L AY1 S
LIEB    L IY1 B
LIAR    L AY1 ER0
LICK    L IH1 K
GLIB    G L IH1 B
ALIG    AE1 L IH0 G
ALIX    AE1 L IH0 K S
KLIM    K L IH1 M
ALIE    AE1 L IY0
EGLI    EH1 G L IY0
LIDE    L AY1 D
FLIS    F L IH1 S
FLIT    F L IH1 T
ELIO    EH1 L IY0 OW0
COLI    K OW1 L IY0
LIED    L AY1 D
LIDS    L IH1 D Z
LIBY    L AY1 B IY0
GALI    G AA1 L IY0
DELI    D EH1 L IY0
LICH    L IH1 CH
LIDO    L IY1 D OW0
BLIP    B L IH1 P
FLIP    F L IH1 P
LI'S    L IY1 Z
LICO    L IY1 K OW0
LIAM    L IY1 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eli    (n) (ii1 l ai)
Ali    (n) (a1 l ii)
Lib    (n) (l i1 b)
Liz    (n) (l i1 z)
lib    (n) (l i1 b)
lid    (n) (l i1 d)
lie    (v) (l ai1)
lip    (n) (l i1 p)
lit    (v) (l i1 t)
Dali    (n) (d a1 l ii)
limo    (n) (l i1 m ou)
Cali    (n) (k aa1 l ii)
Lily    (n) (l i1 l ii)
Lima    (n) (l ii1 m @)
Linz    (n) (l i1 n t s)
Lisa    (n) (l ii1 s @)
Liza    (n) (l ai1 z @)
Mali    (n) (m aa1 l ii)
blip    (n) (b l i1 p)
clip    (v) (k l i1 p)
flip    (v) (f l i1 p)
flit    (v) (f l i1 t)
glib    (j) (g l i1 b)
liar    (n) (l ai1 @ r)
lice    (n) (l ai1 s)
lick    (v) (l i1 k)
lido    (n) (l ii1 d ou)
lids    (n) (l i1 d z)
lied    (v) (l ai1 d)
lied    (n) (l ii1 t)
lief    (a) (l ii1 f)
lien    (n) (l i@1 n)
lies    (v) (l ai1 z)
lieu    (n) (l uu1)
life    (n) (l ai1 f)
lift    (v) (l i1 f t)
like    (v) (l ai k)
lilt    (v) (l i1 l t)
lily    (n) (l i1 l ii)
limb    (n) (l i1 m)
lime    (v) (l ai1 m)
limn    (v) (l i1 m)
limp    (v) (l i1 m p)
line    (v) (l ai1 n)
ling    (n) (l i1 ng)
link    (v) (l i1 ng k)
lino    (n) (l ai1 n ou)
lint    (n) (l i1 n t)
lion    (n) (l ai1 @ n)
lips    (n) (l i1 p s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ilene Casey[Bernardo Allison, Bernardo Allison] (n vi vt modal ver) dearthfu erewhiles peduncle alberta ring palenque woodbined pyrgocephaly Witold Riedel http://europe.cnn.com/2001/BUSINESS/08/01/markets.europe/ 保証 , See also: S. Evette Carr, A. Francis Montoya, R. Cora Santana
Image:
[N][lipəu,səkʃən, lip] การดูดไขมัน (ด้วยเครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
好む[このむ, konomu] Thai: ชอบ English: to like
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
聞く[きく, kiku] Thai: ตั้งใจฟัง English: to listen
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
寝る[ねる, neru] Thai: ล้มตัวลงนอน English: to lie down
揚げる[あげる, ageru] Thai: ชักขึ้น English: to lift
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เลื่อน English: to slide
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เคลื่อน English: to slip off
軽んじる[かろんじる, karonjiru] Thai: สะเพร่า หรือ ประมาท English: to make light of
暮らす[くらす, kurasu] Thai: ใช้ชีวิต English: to live
利用[りよう, riyou] Thai: การใช้ประโยชน์ English: utilization
利用[りよう, riyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
成す[なす, nasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to accomplish
嫌う[きらう, kirau] Thai: ไม่ชอบ English: to dislike
輝く[かがやく, kagayaku] Thai: แวววาว English: to glitter
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish
遂げる[とげる, togeru] Thai: บรรลุผลสำเร็จ English: to accomplish
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
甘い[うまい, umai] Thai: อร่อย English: delicious
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice
明ける[あける, akeru] Thai: ฟ้าสาง English: to become daylight
取り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบ English: to disqualify
動員[どういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)
省く[はぶく, habuku] Thai: กำจัด English: to eliminate
順番[じゅんばん, junban] Thai: ลำดับของสิ่งของ เช่น ในการต่อแถว English: turn (in line)
渉外部[しょうがいぶ, shougaibu] Thai: แผนกวิเทศสัมพันธ์ English: liaison department
境界線[きょうかいせん, kyoukaisen] Thai: แนวหรือเส้นแบ่งเขต English: boundary line
磨く[みがく, migaku] Thai: ขัดเงา English: to polish
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบแฝงอยู่ภายใน English: to lie dormant
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: การสมัคร English: application
傷付ける[きずつける, kizutsukeru] Thai: ทำให้เจ็บใจ English: to hurt someones feelings
付属[ふぞく, fuzoku] Thai: เป็นของ English: affiliated
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
重量上げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] Thai: กีฬาประเภทยกน้ำหนัก English: weight lifting
下す[くだす, kudasu] Thai: ตัดสิน English: to deliver
精米[せいめい, seimei] Thai: ข้าวที่ได้รับการสีแล้ว English: polished rice
密輸[みつゆ, mitsuyu] Thai: ลักลอบนำเข้า English: smuggling (vs)
生まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] Thai: ตั้งต้นชีวิตใหม่ English: to make a fresh start in life
滑る[すべる, suberu] Thai: ลื่นล้ม English: to slide
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)
生活[せいかつ, seikatsu] Thai: การดำเนินชีวิต English: living (vs)
軍人[ぐんじん, gunjin] Thai: ทหาร English: military personnel
在る[ある, aru] Thai: อยู่ English: to live
試食[ししょく, shishoku] Thai: การชิมอาหารที่จัดให้ชิม English: sampling food

German-Thai: Longdo Dictionary
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Berlinerชาวเบอร์ลิน, See also: Berlin
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Juli(n) |der| เดือนกรกฏาคม
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
Liebe(n) |die| ความรัก
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Million(n) |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน
Mitglied(n) |das, pl. Mitglieder| สมาชิก
Möglichkeit(n) |die, pl. Möglichkeiten| ความเป็นไปได้
Politik(n) |die,nur Sing.| การเมือง, See also: adj. politisch ที่เกี่ยวกับการเมือง
Politiker(n) |der, pl. Politiker| นักการเมือง, See also: die Politikerin
Polizei(n) |die| ตำรวจ
Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ
schlilichสุดท้ายนี้
deutlich(Adv. Adj.) ชัดเจน เช่น Hast du ihm deutlich gesagt, was du denkst? เธอได้บอกเขาชัดเจนหรือเปล่า ว่าเธอคิดอย่างไร, See also: S. eindeutig, klar
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
endlich(Adv.) ในที่สุด เช่น Er kommt endlich. ในที่สุดเขาก็มาจนได้
freilich(adv) เห็นด้วย, แน่ใจ, See also: S. natürlich, selbstverständlich
jährlichทุกๆ ปี
lediglichเพียงแค่, โดยเดียวดายแค่
liegenพิง, วางอยู่บน, อ้างบน | lag, gelegen |
liegt, See also: liegen
li, See also: lassen
möglichเป็นไปได้
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
nämlichกล่าวคือ
politischเกี่ยวกับการเมือง
politische, See also: politisch
politischen, See also: politisch
tatsächlichที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, จริงๆ
verlierenหายไป, เสียไป |verlor, verloren|
völligทั้งหมด, ชัดเจน
wirklichจริงๆ, อย่างแท้จริง
Öffentlichkeit(n) |die, pl. Öffentlichkeiten| สาธารณะ
öffentlich(adv, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ
käuflich(adj) สามารถซื้อได้, หาซื้อได้
Klient(n) |der, pl. Klienten| ลูกความ, See also: Klientin
Klimaanlage(n) |die, pl. Klimaanlagen| เครื่องปรับอากาศ , See also: die Heizung
Klinik(n) |die, pl. Kliniken| โรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Frauenklinik, Hautklinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายๆ Klinik, See also: Klinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์
Koalition(n) |die, pl. Koalitionen| พรรคร่วมรัฐบาล
ziemlichค่อนข้างมาก เช่น eine ziemliche Menge Geld เงินจำนวนค่อนข้างมาก, See also: beträchtlich

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ
*reundlich {adj} | freundlicher | am freundlichsten* (adj) เป็นมิตร
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
Blindgänger {m} | Blindgänger {pl} (n) ลูกระเบิดด้าน ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
blitghty (n slang ) ประเทศอังกฤษ
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
flink {adv}ว่องไว,รวดเร็ว
fortschrittlich (adj ) ที่มีความก้าวหน้า/ต่อเนื่อง
herrlich (adj ) วิเศษ ดีเยี่ยม งดงามยิ่ง in hohem Maß schön, gut odor angenehm
See also: R. Hẹrrlichkeit
liebe (vt ) love
liebe gott (n vt) ข้าพเจ้า
Litschi (n ) ลิ้นจี่
Little Devil (n) ปีศาจ
Mandoline (n ) แมนโดลิน
sachlich {adj} (adj ) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
Salinda [สะ-ลิน-ดา] โล่ห์ของคนชั้นสูงที่แข็งกล้า
sich abzeichnen; undeutlich sichtbar werden (vi ) ยืน ตั้งตระหง่าน
sich zusammenschließenทำอะไรบางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง
unterschiedlich (adj ) ที่แตกต่างกัน, หลากหลาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glattglibby [Add to Longdo]
liehlent [Add to Longdo]
ähnlichsimular [Add to Longdo]
Lichthof {m}halo [Add to Longdo]
Velin {n}vellum [Add to Longdo]
Walker {m}fulling [Add to Longdo]
inliegendenclosed [Add to Longdo]
liegtlies [Add to Longdo]
reichlichabound [Add to Longdo]
tituliertdubs [Add to Longdo]
zeitlichtime [Add to Longdo]
Abarbeiten {n}attention handling [Add to Longdo]
Abbau {m}; Demontage {f}dismantling [Add to Longdo]
Abbaubarkeit {f}degradability [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]
Abblättern {n} der Oberflächesurface peeling [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}dim light [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}dimmed headlight [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}low beam light [Add to Longdo]
Abbröckelung {f} [geol.]crumbling away [Add to Longdo]
Abbruch {m}; Zerstörung {f}; Abriss {m}demolition [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
Abbruchgebot {n}demolition order [Add to Longdo]
Abbruchschaufel {f}; Abbruchlöffel {m}demolition bucket [Add to Longdo]
Abdichtmasse {f}; Abdichtungsmasse {f}sealing compound [Add to Longdo]
Abdichtung {f} | Abdichtungen {pl} | kabelseitige Abdichtungsealing; seal | sealings | cable sealing [Add to Longdo]
Abdichtungsleiste {f}sealing fillet [Add to Longdo]
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group [Add to Longdo]
Abenddämmerung {f}; Zwielichttwilight [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]
Abendmahlswein {m} [relig.]Communion wine [Add to Longdo]
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst {m} [relig.]evening mass [Add to Longdo]
Abenteuerleben {n}; Abenteurerleben {n}adventurous life [Add to Longdo]
Abenteuerlichkeit {f}; Abenteuerlust {f}adventurousness [Add to Longdo]
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation [Add to Longdo]
Abfälligkeit {f}snideness [Add to Longdo]
(herumliegender) Abfall {m}; Straßenabfall {m}litter [Add to Longdo]
Abfall {m}; Verschwendung {f} | Abfälle {pl}waste | litter; waste [Add to Longdo]
Abfindung {f}forisfamiliation [Add to Longdo]
Abflauen {n}; Abklingen {n}abatement [Add to Longdo]
Abfragekriterium {n}qualifier [Add to Longdo]
Abfüllanlage {f}bottling plant [Add to Longdo]
Abfüllbetrieb {m}bottling factory [Add to Longdo]
Abfülldatum {n}date of bottling [Add to Longdo]
Abfüllung {f}filling [Add to Longdo]
Abgabe {f}; Übergabe {f}; Auslieferung {f}; Aushändigung {f}surrender [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
nationali(n) |f| สัญชาติ
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000
un million(numéro) หนึ่งล้าน, 1000000
lire(vt) |je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent| อ่าน
poli(adj) สุภาพ เช่น une fille polie, See also: Related: poliment
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:
au milieu de(prep) ตรงกลาง, ใจกลาง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Au milieu du jardin, il y a une fontaine. ตรงกลางของสวนมีน้ำพุ
alimentation(n) |f| การโภชนาการ
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
lit(n) |m| เตียงนอน, See also: R. pucier
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
libataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom
linguistique(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: R. langue, langage, science du langage
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก
See also: S. hey, A. hello, R. here
mirliton (n ) ฟักแม้ว
République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส
spirulina (n colloq) สาหร่ายเกลียวทอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
Bスプライン関数[ビースプラインかんすう, bi-supurain kansuu] (n) {comp} B-spline [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
AA制[ēi ēi zhì, ㄟ ㄟ ㄓˋ, AA] to split the bill; to go Dutch [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] zero (same as 零) [Add to Longdo]
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
一下儿[yī xià r, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一下, a little bit; a while [Add to Longdo]
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一中一台[yī zhōng yī tái, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄊㄞˊ, / ] "one China, one Taiwan" (policy) [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, ] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一些[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, ] some; a few; a little [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] one China policy [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一侧化[yī cè huà, ㄧ ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] lateralization [Add to Longdo]
一亿[yī yì, ㄧ ㄧˋ, 亿 / ] 1 00 million [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一千七百万[yī qiān qī bǎi wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seventeen million [Add to Longdo]
一千四百亿[yī qiān sì bǎi yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 140 billion [Add to Longdo]
一千万[yī qiān wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ, / ] ten million [Add to Longdo]
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一句[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, ] a line of verse; a sentence [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, ] all along; the whole time; constantly; earlier; lately [Add to Longdo]
一味[yī wèi, ㄧ ㄨㄟˋ, ] blindly; invariably [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一国两制[yī guó liǎng zhì, ㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄤˇ ㄓˋ, / ] one country, two systems (China-Hong Kong) [Add to Longdo]
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, ] at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一如所料[yī rú suǒ liào, ㄧ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] as expected [Add to Longdo]
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly [Add to Longdo]
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, / ] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
一房一厅[yī fáng yī tīng, ㄧ ㄈㄤˊ ㄧ ㄊㄧㄥ, / ] one bedroom and one living room [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, / ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一斑[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme [Add to Longdo]
一时半刻[yī shí bàn kè, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半晌[yī shí bàn shǎng, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半会[yī shí bàn huì, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半会儿[yī shí bàn huì r, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半霎[yī shí bàn shà, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄚˋ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out [Add to Longdo]
一杯羹[yī bēi gēng, ㄧ ㄅㄟ ㄍㄥ, ] lit. a cup of soup; fig. to get part of the profits; one's share of the action [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
インライン[いんらいん, inrain] in-line (a-no) [Add to Longdo]
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
エラー処理[エラーしょり, era-shori] error handling [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
オートスケーリング[おーとすけーりんぐ, o-tosuke-ringu] autoscaling [Add to Longdo]
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application [Add to Longdo]
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かび臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
カリフォルニア州[かりふぉるにあしゅう, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
一億[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一族[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
一目[ひとめ, hitome] ein_Blick [Add to Longdo]
一目[ひとめ, hitome] ein_Blick [Add to Longdo]
一瞬[いっしゅん, isshun] ein_Augenblick, ein_Moment [Add to Longdo]
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] splitternackt [Add to Longdo]
一見[いっけん, ikken] ein Blick, ein_fluechtiger_Blick [Add to Longdo]
一語一語[いちごいちご, ichigoichigo] Wort_fuer_Wort, woertlich [Add to Longdo]
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
三浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]
三面鏡[さんめんきょう, sanmenkyou] dreiteiliger_Spiegel [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下水[げすい, gesui] Abwasser, Kanalisation [Add to Longdo]
下水溝[げすいこう, gesuikou] Abflussrohr, Kanalisation [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]
下請け[したうけ, shitauke] Nebenvertrag, Zulieferung, Zulieferungsvertrag [Add to Longdo]
下賜[かし, kashi] kaiserliche_Schenkung, kaiserliche_Verleihung [Add to Longdo]
不倫[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]
不動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] ungenuegend, unzulaenglich [Add to Longdo]
不可欠[ふかけつ, fukaketsu] unerlaesslich [Add to Longdo]
不可能[ふかのう, fukanou] unmoeglich [Add to Longdo]
不可避[ふかひ, fukahi] unvermeidlich [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
不孝[ふこう, fukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
不屈[ふくつ, fukutsu] unbeugsam, unerschuetterlich [Add to Longdo]
不意[ふい, fui] ploetzlich, ueberraschend [Add to Longdo]
不朽[ふきゅう, fukyuu] unvergaenglich, unsterblich [Add to Longdo]
不朽の名作[ふきゅうのめいさく, fukyuunomeisaku] unvergaengliches_Meisterwerk [Add to Longdo]
不死身[ふじみ, fujimi] unverwundbar, unverletzlich [Add to Longdo]
不気味[ぶきみ, bukimi] unheimlich, graesslich [Add to Longdo]
不況[ふきょう, fukyou] Rezession, wirtschaftliche_Flaute [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] Unreinlichkeit, Schmutz [Add to Longdo]
不自由[ふじゆう, fujiyuu] Unannehmlichkeit, Mangel, Armut [Add to Longdo]
世襲[せしゅう, seshuu] erblich, Erb- [Add to Longdo]
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung [Add to Longdo]
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung, Oeffentlichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top