Search result for

limousine

(28 entries)
(0.0372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limousine-, *limousine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limousine[N] รถยนต์ขนาดใหญ่(ที่มีกระจกกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับที่นั่งของผู้โดยสาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limousine(ลิม'มะซีน) n. รถเก๋งขนาดใหญ่,รถเก๋งรับส่งคนโดยสารตามท่าอากาศยานและสถานีรถไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
limousine(n) รถยนต์ชนิดหนึ่ง                        

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limousineรถลีมูซีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please bring the girl to the limousine... and your mission is accomplished.นำเด็กผู้หญิงส่งขึ้นรถลีมูซีน จากนั้น คุณเป็นอิสระ Babylon A.D. (2008)
Saw you step out your fancy stretch limousine there.มองนายซิก้าวมากับความไม่ธรรมดาของนาย ขยายรีมูซีนออกใหญ่เลยหรือ Fighting (2009)
- Your limousine is waiting outside.- ลีมูซีนของคุณจอดรออยู่ข้างนอกค่ะ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Mr. Oren is waiting in his limousine.คุณโอเร็นกำลังรออยู่ในรถรีมูซีนของเขา The Mother Lode (2009)
Yeah, only all the way around, like you see with limousines.ครับ ติดทุกบานอย่างกับรถลีมูซีนเลย Roadkill (2009)
I need a BOLO on a black Cadillac limousine, tag number S- K-five-two-six, letter O.ผมอยากให้ออกตามหารถลีมูซีน คาดิแลค สีดำ ป้ายทะเบียน S - K Dude, Where's My Groom? (2009)
We also know that Jack and Sean had fingerprints in Tito's blood in the limousine.เรายังรู้อีกว่า แจ็คกับฌอนมีลายนิ้วมือ อยู่ในเลือดของทิโต้ ในรถลีโม Dude, Where's My Groom? (2009)
We canvassed all the limousine and taxicab companies in the city.เรากระจายกันตรวจดูรถลิมูซีน รวมทั้งบริษัทรถแท็กซี่ทั่วเมือง The International (2009)
And back into the same limousine.คุณก็เดินจากไปพร้อมกับแม่สาวคนนั้น Iwo Jima (2010)
The limousine arrives in, what, James? 15 minutes?รถลีมูซีนจะเดินทางมาถึงในอีก อะไรนะ เจมส์ ในอีก 15 นาทีใช่ไหม Episode #1.5 (2010)
You are not having my granddaughter in the back of a limousine!หนูจะต้องไม่คลอดหลานแม่ ท้ายรถลีมูซีนนี่หรอกนะ Give Me the Blame (2012)
No complaints from the taxi and limousine commission.ไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก คณะกรรมการแท็กซี่และลีมูซีน C.O.D. (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limousineCar? Ah, if you mean that limousine I chartered it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถบัสลีมูซีน[X] (rotbas līmūsīn) EN: limousine bus   FR: service limousine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMOUSINE    L IH1 M AH0 Z IY2 N
LIMOUSINES    L IH1 M AH0 Z IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limousine    (n) (l i1 m @ z ii n)
limousines    (n) (l i1 m @ z ii n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Limousine {f} | Limousinen {pl}limousine; limo; saloon car [Br.] | limousines [Add to Longdo]
Limousine {f}sedan [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リムジン(P);リムジーン[, rimujin (P); rimuji-n] (n) (1) limousine (stretched car); (2) (abbr) (See リムジンバス) shuttle bus (usu. to airport) (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limousine \Li`mou*sine"\, n. [Cf. F. limousine a kind of cloak,
   fr. Limousin, an old province in central France.]
   an elongated, luxurious automobile, designed to be driven by
   a chauffeur and often having a glass partition between the
   driver's seat and the passengers' compartment behind.
 
   Note: When intended for use in transporting businessmen, the
      limousine may be equipped with a telephone and other
      conveniences to permit work during travel. Limousines
      are often rented for travel to and from airports, and
      as a luxurious perquisite on special occasions, as
      weddings or school prm nights. Originally (1913) the
      term referred to an automobile body with seats and
      permanent top like a coup['e], and with the top
      projecting over the driver and a projecting front, or
      an automobile with such a body.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limousine
   n 1: large luxurious car; usually driven by a chauffeur [syn:
      {limousine}, {limo}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Limousine [liːmuːziːnə] (n) , s.(f )
   hardtop; limousine; saloon car; [Am.] sedan
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top