Search result for

liges

(851 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liges-, *liges*, lige
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา liges มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *liges*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
lighten up (vi vt ) ทำให้่ร่าเริง แจ่มใส, รู้สึกร่าเริง แจ่มใส

English-Thai: Longdo Dictionary
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, S. take little baggage, be relatively free of responsibilities or deep thoughts, ,
lighten up(vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., S. Relax, keep the current situation in perspective,
taillight(n) ไฟท้ายรถ เช่น I'm building an improved taillight for my motorcycle. Instead of an incandescent bulb and reflector, I'm using 80 high-brightness red LEDs.
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
olig[PRF] เล็ก, See also: น้อย
align[VT] จัดให้เป็นแนวเดียวกัน, See also: จัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน, Syn. aline, straighten, arrange
align[VT] จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
align[VT] ประกาศสนับสนุน
align[VI] อยู่ในแนวเดียวกัน
light[N] ความสว่าง, Syn. brightness
light[VT] จุดไฟ, See also: จุด, ติดไฟ, ก่อไฟ, Syn. ignite, kindle
light[VT] ทำให้สว่าง, See also: ให้ความสว่าง, ให้แสงสว่าง, Syn. illuminate
light[N] ไฟฉาย, Syn. torch
light[N] ไฟแช็ค, See also: ไม้ขีดไฟ, Syn. lighter
light[N] ไฟหน้ารถ, See also: ไฟรถยนต์
light[VI] สว่าง
light[ADJ] สว่าง, See also: เต็มไปด้วยแสงสว่าง, สุกใส, Syn. bright
light[N] สัญญาณไฟ (จราจร), See also: ไฟจราจร, Syn. traffic light, traffic signal
light[N] แสงสว่าง
light[N] แหล่งกำเนิดแสง
light[ADJ] ง่าย, See also: ไม่ยากเย็น, ไม่หนักหนา, Syn. easy, Ant. difficult
light[ADJ] ที่ขึ้นฟู (อาหาร)
light[ADJ] ที่มีน้ำหนักเบา, See also: ที่มีน้ำหนักน้อย, Ant. heavy
light[ADJ] ที่ย่อยง่าย, See also: ที่ไม่หนักท้อง
light[ADJ] ที่ให้พลังงานต่ำ (อาหาร)
light[ADJ] บางเบา, Ant. heavy
light[ADJ] เบาๆ อ่อนๆ (ลม, ฝน), Syn. soft, gentle, Ant. heavy
light[ADJ] ไม่เคร่งเครียด, See also: ผ่อนคลาย, Syn. amusing
light[ADJ] อ่อน (สี), See also: ซีด, จาง, Syn. pale, Ant. dark
oligo[PRF] เล็ก, See also: น้อย
alight[VI] บินถลาลง, See also: ลงจอด
alight[VI] ลงจากพาหนะ, Syn. get down, get off, dismount
alight[VI] เห็นโดยบังเอิญ, See also: พบโดยบังเอิญ
alight[ADJ] ซึ่งกำลังลุกโชนอยู่, See also: โชติช่วง, Syn. lighted, burning
alight[ADJ] เต็มไปด้วยพลัง
blight[N] การเสื่อมสลาย, See also: การพังทลาย, การผุพัง
blight[N] ความเสียหาย, See also: ความยากลำบาก
blight[VT] ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย, เป็นสาเหตุทำให้เสียหาย, Syn. afflict, ruin
flight[N] การบิน, Syn. flying, aviation
flight[N] เที่ยวบิน
flight[N] การเดินทางด้วยเครื่องบิน
flight[N] นกหรือเครื่องบินที่บินเป็นฝูงองทัพ, Syn. flock, squadron, swarm
flight[VI] บินเป็นฝูง
flight[N] การเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านอากาศ, See also: การพุ่งตัวของวัตถุ
flight[N] ขั้นบันไดระหว่างชั้น
flight[N] การหนี, See also: การหลบหนี, Syn. escape, fleeing
ligate[VT] ผูก, See also: มัด, รัด, Syn. ligature, tie, bind
lights[N] ปอดของสัตว์ (ใช้เป็นอาหาร)
malign[VT] ใส่ร้าย, See also: พูดให้ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. traduce, defame, slander
malign[ADJ] ร้ายกาจ, Syn. harmful, evil, bad, Ant. benign
oblige[VT] บังคับ, See also: ทำให้จำเป็นต้อง, Syn. compel, drive, force, Ant. hamper, bar
oblige[VT] ทำบุญคุณให้
oblige[VT] ช่วยเหลือ, See also: ให้ความสะดวก, กรุณา, Syn. help, favor, Ant. check, hinder
plight[N] สภาพเลวร้าย, See also: สถานการณ์เลวร้าย, Syn. difficulty, predicament

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alight 1(อะไลทฺ') vi. ลงจากพาหนะ, ลงเกาะ, พบ (โดยบังเอิญ), Syn. land, settle)
alight 2(อะไลทฺ') adv.,adj. มีแสงสว่าง, สว่างไปด้วย, ลุก (ไฟ), Syn. lighted up,burning)
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
alligator(แอล' ลิเกเทอะ) n. จระเข้, รถสะเทินน้ำสะเทินบก
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
available lightแสงสว่างปกติหรือแสงธรรมชาติที่มีมากระทบ (natural light on a subject)
belligerence(เบลลิจ'เจอเรินซฺ) n. ภาวะคล้ายสงคราม,ลักษณะกระหายสงคราม,ลักษณะชอบต่อสู้,การทำสงคราม, Syn. war
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม,ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression ###A. peace,
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น
calligraphy(คะลิก'กระพี) n. ลายมือดี,ลายมือสวย,การคัดลายมือ,ศิลปะการคัดลายมือ., See also: calligrapher n. ผู้มีลายมือดี calligraphist n. ผู้มีลายมือดี calligraphic adj. ลายมือดี calligraphical adj. ลายมือดี
candlelightn. แสงสว่างจากเทียนไข,สายัณห์
cold lightn. แสงเย็น (เช่น แสงจากหิ่งห้อย)
colligate(คอล'ละเกท) {colligated,colligating,colligates} vt. ผูกเข้าด้วยกัน,มัดรวมกัน,สรุป., See also: colligation n. ดูcolligate colligative adj. ดูcolligate
coreligionist(โคเรล'ลิจะนิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสในศาสนาเดียวกัน
daylightn. แดด,ความเปิดเผย,กลางวัน,รุ่งอรุณ
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก,สุขใจ
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
delightsome(ดิไล'เซิม) adj. ปลื้มปีติมาก,สุขใจมาก
diligence(ดิล'ลิเจินซฺ) n. ความมานะ,ความขยันหมั่นเพียร, Syn. industry
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
disoblige(ดิสอะไบลจ') vt. ไม่สนองความต้องการของ,ผิดใจ,ทำให้ไม่สะดวก., See also: disobligingly adv.
eligibility(เอลลิจะบิล'ลิที) n. การมีสิทธิเข้ารับเลือก
eligible(เอล'ลิจะเบิล) adj. ซึ่งมีสิทธิเข้ารับเลือก,เหมาะสม,เข้าเกณฑ์ -n. บุคคลที่มีสิทธิเข้ารับเลือก, See also: eligibly adv. ดูeligible, Syn. proper
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน,ให้ความรู้,ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้,การให้ความกระจ่าง,การให้ความสว่าง,ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment
filigree(ฟิล'ลิกรี) n.,adj.,vt. (ประดับ) ลวดลายประดับเป็นเส้นสาย,สิ่งประณีตหรือละเอียดอ่อน., Syn. filagree,fillagree
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable
floodlight n.v. (ส่อง) แสงสว่างจ้ามากที่มีลำกว้างใหญ่
fuliginousadj. เป็นขี้เขม่า,เหมือนเขม่าไฟ,เป็นสีขี้เขม่า.
headlightn. โคมไฟสว่างหน้ารถยนต์,โคมเสาเรือ, Syn. headlamp
highlight(ไฮ'ไลทฺ) vt. เน้น,ทำให้เด่น,ฉายแสงจ้าไปที่. n. เหตุการณ์ที่สำคัญ,บริเวณที่มีแสงสว่างจ้าที่สุดบนเวที, Syn. core,crux
hooligan(ฮู'ลิเกิน) n. อันธพาล,หัวไม้,นักเลง, See also: hooliganism n., Syn. ruffian,hoodlum
ineligible(อินเอล'ลิจิเบิล) adj. ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการรับเลือก,ขาดคุณสมบัติ,ไม่สมควรที่จะ ได้รับเลือก., See also: ineligibility,ineligibleness n.
inflight(อิน'ไฟลทฺ) adj. เกี่ยวกับการบิน,ในการบิน,ในระหว่างการบิน., Syn. in-flight
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
intelligence quotient(IQ,I.Q.) ระดับสติปัญญา
intelligence testการทดสอบระดับสติปัญญา
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาดเครื่องปลายทางเชิงปัญญาหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน smart terminal ดู dumb terminal เปรียบเทียบ
intelligible(อินเทล'ลิจิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้ดี,เข้าใจง่าย,เข้าใจได้., See also: intelligibleness n. intelligibly adv.
ligament(ลิก'กะเมินทฺ) n. เอ็น,เอ็นยึด,เอ็นขึง,สายขึง., See also: ligamentous adj. ดูligament ligamental adj. ดูligament ligamentary adj. ดูligament
ligate(ไล'เกท) vt. ผูก,มัด,รัด,รัดเส้นโลหิตที่มีเลือดไหลออกอยู่., See also: ligative adj., Syn. tie
ligature(ลิก'กะเชอะ) n. การผูก,การมัด,การรัด,สิ่งที่ใช้ผูก มัดหรือรัด,การผูกเป็นเงื่อน,สายรัด. vt. ผูก,มัด,รัด,ผูกเป็นเงื่อน
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
light 2(ไลทฺ) adj. เบา,ไม่หนัก,ขนาดเบา,เบาแรง,บอบบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,ว่องไว,คล่องแคล่ว,จาง,ง่าย,จัดการได้ง่าย,ไม่ลำบาก,เล่น ๆ ,ร่าเริง,เหลาะแหละ,ปล่อยตัว -Phr. (make light of ไม่ต้องเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องเล็ก) . adv. อย่างเบาไม่มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
alight(vi) ลงจากพาหนะ
align(vi) เป็นแนวตรง,เป็นเส้นตรง
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
alligator(n) รถสะเทินน้ำสะเทินบก,จระเข้
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงคราม
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
belligerent(n) คู่พิพาท,คู่ปรปักษ์,คู่สงคราม,คู่กรณี
blight(n) สิ่งที่ทำลาย,โรคพืช
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
blighter(n) คนน่าเหยียดหยาม,คนไร้ค่า,คนวายร้าย
candlelight(n) แสงเทียน,เวลาสายัณห์,เวลาเข้าไต้เข้าไฟ
daylight(n) แสงแดด,แสงตะวัน,แสงอาทิตย์,กลางวัน
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ
delight(vt) ทำให้ยินดี,ทำให้ปีติ,ทำให้สุขใจ,ทำให้เบิกบานใจ
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ
diligence(n) ความขยัน,ความมาดมั่น,ความมานะ,ความพยายาม
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก
eligible(adj) ซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับเลือก,น่าเลือก,เหมาะ
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน
filigree(n) เครื่องประดับ,ลวดลายประดับ
firelight(n) แสงไฟ
flashlight(n) ไฟแฟลช,แสงสัญญาณ,ไฟฉาย,ไฟสัญญาณรถตำรวจ
flight(n) สายการบิน,การบิน,ฝูงบิน,กองบินน้อย,การหนี
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน
footlights(n) ไฟฟ้าหน้าเวที
headlight(n) ไฟหน้ารถยนต์,โคมเสาเรือ
highlight(n) เหตุการณ์สำคัญ,จุดสำคัญ,บริเวณที่จ้าที่สุด
hooligan(n) คนอันธพาล,นักเลงหัวไม้
ineligible(adj) ไม่เหมาะ,ไม่น่าเลือก,ไม่มีสิทธิ์,ไม่มีคุณสมบัติ
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
intelligible(adj) เข้าใจได้,เป็นภาษา,เข้าใจง่าย
irreligious(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่นับถือศาสนา
ligament(n) เอ็น
ligate(vt) ผูก,มัด,รัด
ligature(n) การผูก,เครื่องผูกรัด,การมัด,การรัด
light(adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย
light(n) แสงสว่าง,ไฟ,โคมไฟ,ตะเกียง,ความสว่าง,ไม้ขีดไฟ,ดวงไฟ,กลางวัน
light(vi) จุดไฟ,เปิดไฟ,ลุกเป็นไฟ,จุดบุหรี่,มีชีวิตชีวา
light(vt) ส่องแสง,จุดไฟ,เปิดไฟ,ฉายไฟ
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า
lighten(vi) สว่างขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,เบาขึ้น
lighter(n) ไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟ,เรือลำเลียง,เรือโป๊ะจ้าย
lighthouse(n) กระโจมไฟ,ประภาคาร
lightness(n) ความสว่าง,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความเบา,ความเบิกบาน
lightning(n) ฟ้าแลบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phototherapy; lucotherapy; therapy, lightการบำบัดด้วยแสง, อาภาบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, lightning; pain, fulgurant; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precancerous; premalignant-ก่อนเป็นมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal ligamentเอ็นยึดปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal ligament spaceช่องเอ็นยึดปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
parking light; side-lightไฟจอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot lightไฟนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premalignant; precancerous-ก่อนเป็นมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political obligationพันธะทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, fulgurant; pain, lightning; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proligerous-ผลิตลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, shooting; pain, fulgurant; pain, lightningอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ligamentเอ็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ligamentเอ็นยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ligament, checkเอ็นรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ligament, periodontalเอ็นยึดปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ligan; laganของโยนลงทะเลโดยติดทุ่นไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ligateผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ligatureวัสดุใช้ผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ligatureสายเย็บแผล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
light emitting diode (LED)ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
light emitting diode (LED)ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lagan; liganของโยนลงทะเลโดยติดทุ่นไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
low beam; dipped headlight; lower beamไฟต่ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
list, eligibilityบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty, religiousเสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lateral ligament of temporomandibular articulationเอ็นยึดด้านข้างข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
light penปากกาแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
light penปากกาแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
light radiation weldingการเชื่อมด้วยรังสีแสง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
light reflexรีเฟล็กซ์แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
light senseการรับรู้แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
light therapy; lucotherapy; phototherapyการบำบัดด้วยแสง, อาภาบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
light verseบทร้อยกรองเบาสมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
lighting heatความร้อนจากไฟส่องสว่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lightning pain; pain, fulgurant; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ligneousคล้ายไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lucotherapy; phototherapy; therapy, lightการบำบัดด้วยแสง, อาภาบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lignicolousขึ้นบนไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lignificationการมีลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lignifiedมีลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ligninลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ligniteลิกไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ligulate; liguliform; lingulate; tongue-shaped-รูปลิ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ligulate flowerดอกรูปลิ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ligule๑. ลิ้นใบ๒. ลิ้นกาบ [ไผ่]๓. กลีบดอกรูปลิ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liguliflorous-ช่อดอกมีดอกรูปลิ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liguliform; ligulate; lingulate; tongue-shaped-รูปลิ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
LED (light emitting diode)แอลอีดี (ไดโอดเปล่งแสง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LED (light emitting diode)แอลอีดี (ไดโอดเปล่งแสง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vitiligoโรคด่างขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Light sourceแหล่งกำเนิดแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Light Oilน้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นน้อยและมีค่า API อยู่ระหว่าง 35-45 องศา , น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นน้อยและมีค่า API อยู่ระหว่าง 35-45 องศา ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet light) จะเป็นสีขาว [ปิโตรเลี่ยม]
Light Wellหลุมที่มีอัตราการผลิตต่ำ [ปิโตรเลี่ยม]
Ligniteถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำ
มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ อยู่ระหว่าง peat กับถ่านหิน sub-bituminous เนื้อแข็ง มีความชื้นต่ำ เมื่อเผา lignite ที่มีความชื้นและไม่มีแร่อื่นปน จะให้ค่าความร้อนน้อยกว่า 8,300 บีทียูต่อปอนด์ [ปิโตรเลี่ยม]
Currency realignmentการปรับค่าเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Capital flightเงินทุนหนี [เศรษฐศาสตร์]
Oligopolyการผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย [เศรษฐศาสตร์]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์
วิชาการที่เกี่ยวกับการทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหรือคิดได้เหมือนมนุษย์ คำว่า ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ตรงกับคำภาษาอังกฤษเสียทีเดียว คือ artificial นั้นแปลว่า เทียม ส่วน intelligence นั้นแปลว่า ฉลาด หรือ ปัญญา วิชาการปัญญาเทียม หรือปัญญาประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอีกหลายเรื่อง อาทิ Expert system (ระบบผู้เชี่ยวชาญ), Knowledge base (ฐานความรู้),Machine learning (การเรียนรู้ของเครื่องจักร), Natural language processing (การประมวลภาษาธรรมชาติ), Pattern recognition (การรู้จำรูปแบบ), Robotics (วิชาการหุ่นยนต์) [คอมพิวเตอร์]
Lightingการส่องสว่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric lightingการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Exterior lightingการส่องสว่างภายนอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Interior lightingการส่องสว่างภายใน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Light-Emitting Diode ไดโอดเปล่งแสง [คอมพิวเตอร์]
Light pen ปากกาแสง [คอมพิวเตอร์]
Lightweight concreteคอนกรีตน้ำหนักเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intelligent tutoring systemคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนแบบอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์]
Light meterเครื่องวัดแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
intelligent islandวิสัยทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ตามแผน Vision 2000 ที่จะมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกระบบทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การปกครอง ภาคธุรกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และอื่นๆ ของประเทศสิงคโปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Light water reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลเบา, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำธรรมดาเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทนี้ [นิวเคลียร์]
Due diligenceการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง ซึ่งในการตรวจสอบและประเมินมูลค่าดังกล่าว ผู้กระทำได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอวิธีการนี้มักจะใช้ในกรณีซื้อขายหรือเลิกกิจการ [ตลาดทุน]
World Parliament of Religions ศาสนสภาโลก [TU Subject Heading]
Adobe Photoshop Lightroomอะโดเบ โฟโต้ชอป ไลต์รูม [TU Subject Heading]
Aeronautics ; Flightการบิน [TU Subject Heading]
Age and intelligenceอายุกับสติปัญญา [TU Subject Heading]
Anterior cruciate ligamentเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า [TU Subject Heading]
Art and religionศิลปะกับศาสนา [TU Subject Heading]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Arts and religionศิลปกรรมกับศาสนา [TU Subject Heading]
Back propagation (Artificial intelligence)แบ็ค พรอพาเกชั่น (ปัญญาประดิษฐ์) [TU Subject Heading]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Calligraphyการประดิษฐ์ตัวอักษร [TU Subject Heading]
Christianity and other religionsคริสตศาสนากับศาสนาอื่น [TU Subject Heading]
Communism and religionลัทธิคอมมิวนิสต์กับศาสนา [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Daylightแสงสว่างธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Daylightingการส่องสว่างด้วยแสงธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Electric lightingการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Emotional intelligenceความฉลาดทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Emotional intelligence testsแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Enlightenmentการรู้แจ้ง [TU Subject Heading]
Enlightenment (Buddhism)การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Exterior lightingการส่องสว่างภายนอก [TU Subject Heading]
Flashlightsไฟฉาย [TU Subject Heading]
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Flight schoolsโรงเรียนการบิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
daylight saving (n ) เวลาออมแสง
diligent (n) เบี้ยขยัน
due diligence (n ) การสอบทานธุรกิจ
last-minute flight (n) การจองและซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในรายการราคาตั๋วเครื่องบินแบบปกติ
See also: R. last-minute
lightheaded (adj ) วิงเวียนศรีษะ ,สะเพร่า
lignum vitae (n ) ดอกแก้วเจ้าจอม
make light of (phrase ) ไม่ให้ความสำคัญ
material obligation ข้อผูกพันเป็นสำคัญ
nachteilig; ungünstig {adj} (n adj pron. ) คู่แข่ง
Oiligo (uniq) ลักษณะของเผ่าพันธ์ Orc ในตำนานเทพนิยายโบราณ Pond-tai chan คือชื่อที่แท้จริง
See also: S. Orgy,
oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า
oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า oligohydramnios tetrad
oligopolisticลักษณะทางการตลาดแบบหนึ่งที่มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการจำนวนน้อย ซึ่งทำให้การกระทำการใดๆของบริษัทผู้ให้บริการเพียงบริษัทเดียวอาจมีผลกระทบต่อราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆในท้องตลาด และอาจรวมถึงส่งผลกระทบถึงคู่แข่งด้วย ตัวอย่าง เช่นธุรกิจสายการบิน ในยุคแรกๆ
pligrim (vi) ูธุดงค์ , แสวงบุญ
primary obligorลูกหนี้ตามสัญญาหลัก
sich freiwillig auferlegt (n) การทำร้ายร่างกายตัวเอง
skylight (n) ช่องแสงบนหลังคา
slightlyเล็กน้อย, นิดหน่อย, ค่อนข้าง
sozial; gesellschaftlich; gesellig {adj} (n) วิธีประชา
spot lightจุดที่น่าสนใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jack and Marcie are gonna get drenched!Jack und Marcie werden völlig durchnässt sein! Friday the 13th (1980)
I said, "Lady, you'll always be plain."Ich sagte schon immer zu mir: "Du wirst immer langweilig aussehen." Friday the 13th (1980)
It's wet.Es ist völlig durchnässt. Friday the 13th (1980)
Gloria, you are a smart girl.Gloria, du bist ein intelligentes Mädchen. Gloria (1980)
This kid is and I'm just saying this because I don't know what the hell else to say he's a very smart. you know, an ingenious guy that I think is one of the greatest guys I ever slept with, you know what I mean?Dieses Kind ist und ich sage es, weil ich nicht weiß, was ich sonst sagen soll, er ist sehr intelligent, weißt du, geistreich, ich glaube, einer der großartigsten, mit denen ich je schlief. Verstehst du? Gloria (1980)
..as I know you do,... ..they have for you a mandate of imperative duty.Wenn sie euch ernst und heilig ist,... ..und ich weiß, das ist sie,... ..so gibt sie euch auch eine zwingende Pflicht mit auf den Weg. Heaven's Gate (1980)
Holy God of the prophets!Heiliges Kanonenrohr! Heaven's Gate (1980)
WC Irvine, "Hasty Pudding",...W.C. Irvine, "Eiliger Nachtisch",... Heaven's Gate (1980)
Pay attention, will you?Pass gefälligst auf. Heaven's Gate (1980)
Where are you goin' in such a rush, Nell?Wohin so eilig, Nell? Heaven's Gate (1980)
See you later, alligator.Eee you later, Alligator. Herbie Goes Bananas (1980)
Yeah, it's a national treasure or something.Das ist so was wie ein Nationalheiligtum. Herbie Goes Bananas (1980)
No trouble, I carry your bags very cheap.Ich mache das ganz billigHerbie Goes Bananas (1980)
Get away from me, will you?Laß mich gefälligst in Ruhe! Herbie Goes Bananas (1980)
Wait a minute. Hold it, kid!Bleib gefälligst stehen, Kleiner! Herbie Goes Bananas (1980)
No, Capitán, Armando no touch not one drop.Nein, Käptin, Armando ist völlig nüchtern. Herbie Goes Bananas (1980)
Anyway, like I was saying, it's the absolute thrill of a lifetime when you finally see that car that belongs to you streak across that finish line a winner.Wie ich eben sagte, ist es ein einmaliges Erlebnis, wenn man sieht, wie der eigene Wagen als Sieger ins Ziel geht. Herbie Goes Bananas (1980)
Ecstatic! Well...Ich bin völlig begeistert! Herbie Goes Bananas (1980)
Something quite unexpected, I assure you.Etwas völlig Überraschendes, da bin ich sicher. Herbie Goes Bananas (1980)
You're too new in this section to go jumping to conclusions.Sie sind neu und urteilen voreiligHopscotch (1980)
That would depend on what you're thinking of eating.Das hängt vom jeweiligen Essen ab. Hopscotch (1980)
Double agents must be drab little people.Doppelagenten sind unauffällige Leute. Hopscotch (1980)
"Subjects to be covered in future chapters will be... "How much did the department of dirty tricks have to do with the plane crash...Woran ist die Abteilung für Schmutztricks beteiligt?" Hopscotch (1980)
I do happen to know a charter pilot... who is, uh... discreet.Zufällig kenne ich einen Charter- piloten, der sehr diskret ist. Hopscotch (1980)
But in actual fact, one of my men just happened to recognize him at Heathrow.Aber wir erkannten ihn nur zufällig am Flughafen. Hopscotch (1980)
- Here, I'll take this one myself.Welcher von beiden ist billiger? Hopscotch (1980)
So even if I suffer an unfortunate accident... the process of publication will continue.Auch wenn ich rein zufällig tödlich verunglücke, wird es veröffentlicht! Hopscotch (1980)
It's the one with the gleam of intelligence.Es ist das mit dem Glanz der Intelligenz. The Hunter (1980)
An airplane of no nationality landed at the airport, ignoring all instructions from the control tower.Ein Flugzeug ungeklärter Herkunft landete unter völliger Missachtung der Anweisungen des Kontrollturms. Nightmare City (1980)
The cerebral apparatus has been destroyed.Sie weist eine völlige Zerstörung des Gehirns auf. Nightmare City (1980)
We are trapped like two flies in a spider's web.Unsere Flucht ist völlig sinnlos. Wir sitzen in der Falle! Nightmare City (1980)
I'm so sleepy...Ich bin völlig erledigt, Schatz. Nightmare City (1980)
Look at your clothesIhr werdet euch erkälten, ihr seid völlig durchnässt. Ming jian (1980)
Let me set up a banquetEs trifft sich wunderbar das wir Bruder Lee zufällig begegnen. Ming jian (1980)
It's windy outsideShia Hau Hü es ist windig hier draußen. Du weißt wie anfällig du bist, wir wollen lieber hinein gehen Ming jian (1980)
How's your father?- Ist Meister Huai schwer verletzt? Tu bloß nicht so scheinheiligMing jian (1980)
Li gains nothing by beating WahLee Morang hat sich durch seinen Sieg über Huai Jing Ju auf billige weise einen Namen gemacht. Ming jian (1980)
I have chosen clever boys for you.Ich habe intelligente Männer für dich ausgewählt. Kagemusha (1980)
We cannot approve.Wir können das nicht billigen. Kagemusha (1980)
I'll stop those religious rioters in Ise.Ich werde diesen religiösen Aufständischen in Ise Einhalt gebieten. Kagemusha (1980)
- Those are religious animals.- Das sind religiöse Tiere. - Was? The Last Flight of Noah's Ark (1980)
- It's boring, Bernie.- Es ist langweilig, Bernie. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
Your religion dictates positive thinking, remember?Ihre Religion schreibt doch positives Denken vor. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
They spent years transporting what they had left up to the hill.Sie verbrachten Jahre damit, ihre Habseligkeiten auf den Hügel zu bringen. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
You should not pass judgment. Perhaps the woman is not what she appears.Wir sollten nicht voreilig urteilen. Little Lord Fauntleroy (1980)
Mother's got really religious in her old age, ain't she'?Ja, Mutter ist auf ihre alten Tage wirklich religiös geworden, nicht wahr? The Long Good Friday (1980)
Je veux des assiettes blanchesSie müssen völlig weiß sein. The Long Good Friday (1980)
Usual crowd, regular punters, nothing really.Normale Kundschaft, Stammgäste, nichts Auffälliges. The Long Good Friday (1980)
I'll cut in you in for a percentage for the name of your grass.Ich werde dich prozentual beteiligen. Jetzt nenn mir deinen Informanten. The Long Good Friday (1980)
Use that, it's cheaper.Benutz den hier, ist billiger. The Long Good Friday (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ligNow the Little House only saw the sun at noon, and didn't see the moon stars at night at all because light of the city were too bright.
ligPlease let me off in front of that light.
ligThe candles made the room light.
ligI delighted in going to his farm during the summer vacation.
ligI'm sorry, the flight is full.
ligThe room was illuminated with red lights.
ligSir, you have left your lighter on the table.
ligNowadays young men are apt to make light of learning.
ligLight is no less necessary to plants than water.
ligIn the religious-cult trial, the ambitious lawyer will represent the cult leader.
ligThe flight took us ten hours.
ligThey fought for freedom of religion.
ligThe Inca were religious people.
ligHas Flight 123 been delayed?
ligTurn left at the first light.
ligLightning is an electrical phenomenon.
ligI'm in transit between flights now. I've spent 8 hours on a plane so far, after changing planes now it's another two hours.
ligThe comet leaves a trail of light behind it as it moves.
ligPersecute people for their religion.
ligThe light doesn't work.
ligThere was thunder and lightning last night.
ligI stepped outside and was bathed in the harsh direct sunlight.
ligWe are delighted at the news.
ligPress the brake pedal to turn on your taillights.
ligThey might have to cancel the flight because of the typhoon.
ligMy flight was canceled and I can't leave until tomorrow.
ligCan you do with a light meal for lunch?
ligHe went home while it was still light.
ligShe turned off all the lights at ten.
ligYou are too negligent of those around you.
ligThe swallow is swift in flight.
ligYou should not read in a poor light.
ligHe is the more diligent of the two.
ligThere is no such thing as the right speed for intelligent reading.
ligLearning calligraphy is fun.
ligReligion is the opium of the people.
ligThe lights in the bathroom aren't working.
ligThe moon doesn't have light of its own.
ligSince the traffic was light, we made good time driving to the beach.
ligWe're better off not running traffic lights.
ligFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.
ligNeedless to say, diligence is a key to happiness.
ligThis rite is part of their religion.
ligThe square was illuminated by bright lights.
ligHe grinned with delight.
ligOur planet moves in space with the lightness of a bird in flight.
ligHow many flights to Tokyo do you offer a day?
ligKeep off the religious issue when talking with him.
ligIs there a flight in the morning instead?
ligHe ascribed his success to his diligence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาส[N] light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปลื้มปิติ[V] rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
ภาระหน้าที่[N] duty, See also: obligation, Example: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา, Thai definition: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
มิลลิกรัม[N] milligram, Syn. มก., Example: ร่างกายต้องการสังกะสีจากอาหารเพียงวันละ 10-15 มิลลิกรัม, Thai definition: ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 กรัม, Notes: (ฝรั่งเศส)
ลอยตัว[V] have no obligation, Example: เขาลอยตัวไปคนเดียวแล้ว ปล่อยให้ฉันกับพี่สาวต้องแบกรับหนี้สิ้นทั้งหมดแทน, Thai definition: หมดภาระหรือพ้นข้อผูกพัน
ศาสนสถาน[N] religious place, Example: พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ไว้หลายแห่ง, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
วงการศาสนา[N] religious circles, Syn. แวดวงศาสนา, Example: ทุกวงการก็มีคนเลว ไม่เว้นแม้แต่วงการศาสนา, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
หล่อหลอม[V] preach, See also: teach, instruct, enlighten, Syn. ขัดเกลา, Example: สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน, Thai definition: อบรมและพร่ำสอน
คนทำมาหากิน[N] diligent person, See also: industrious person, worker, Syn. คนทำงาน, Example: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ, Count unit: คน, Thai definition: คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
ถือศีลกินเจ[V] observe religious precepts or rite, See also: observe the commandments, Syn. ถือศีลกินเพล, Example: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ, Thai definition: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
แผ่วเบา[ADV] gently, See also: softly, slightly, Ant. ดัง, Example: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา, Thai definition: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
ภาระผูกพัน[N] obligation, See also: charge, Example: ในปีนี้ฐานะเงินคงคลังของประเทศเหลือเพียง 103,635 ล้านบาท และในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้อีกประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท, Thai definition: เรื่องที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องไป
หนี้บุญคุณ[N] indebtedness, See also: obligation, debt of gratitude, Example: ผมได้ชดใช้หนี้บุญคุณซึ่งมีแก่ผมแล้ว, Thai definition: พระคุณหรือความช่วยเหลือที่ผู้อื่นทำไว้กับตน และตนรู้สึกว่าจะต้องทดแทน
อึ๋ม[V] be plump, See also: be slightly fat, Syn. อวบอั๋น, Ant. ผอม, ผอมแห้ง, Example: น้องโยแจงรายละเอียดกว่าจะอึ๋มขนาดนี้มันมีเบื้องหลังหลายอย่าง, Thai definition: อวบอั๋นมีเสน่ห์ทางเพศ, Notes: (สแลง)
ซีไอเอ[N] CIA, See also: Central Intelligence Agency, Syn. หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา
พ.อ.ต.[N] Flight Sergeant Third Class, See also: FS3, Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท.[N] Flight Sergeant Second Class, See also: FS2, Senior Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศโท
พ.อ.อ.[N] Flight Sergeant First Class, See also: FS1, Chief Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศเอก
มก.[CLAS] milligramme, See also: mg, miligram, Syn. มิลลิกรัม, Thai definition: มาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 กรัม
ร.อ.อ.[N] flight lieutenant, See also: Flt.Lt., Syn. เรืออากาศเอก
สขช.[N] National Intelligence Agency, See also: NIA, Syn. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
อีคิว[N] Emotional Intelligence, See also: EQ, Syn. ความฉลาดทางอารมณ์
ไอคิว[N] Intelligence Quotient, See also: IQ, Syn. ผลหารแสดงสติปัญญา
โคมไฟถนน[N] street lamp, See also: street light
ไฟถนน[N] street lamp, See also: street light
แตะเบาๆ[V] touch lightly, See also: touch softly, Example: เมื่อเราใช้มือแตะเบาๆ ที่คอ เราจะรับรู้ว่ามีการสั่นสะเทือนขณะเปล่งเสียง, Thai definition: สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงแผ่วเบา
หมดภาระ[V] be free from obligation, See also: be free from one's duty, Syn. พ้นภาระ, Ant. มีภาระ, รับภาระ, Example: ตอนนี้แม่หมดภาระในการเลี้ยงดูลูกๆ แล้ว เพราะต่างก็มีเหย้ามีเรือนกันไปหมด, Thai definition: ไม่มีหน้าที่ที่ต้องทำอีกแล้ว
ศาสนาเปรียบเทียบ[N] comparative religion, Example: เขาเขียนตำราและบทความเกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบไว้ประดับวงการวิชาการมากมาย, Thai definition: มานุษยวิทยาวัฒนธรรมสาขาหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาและการเปรียบเทียบระบบศาสนาต่างๆ ของมนุษยชาติ
ศาสดา[N] The founder of the religious, Ant. สานุศิษย์, Count unit: ท่าน, องค์
ศาสนกิจ[N] religious activities
ศาสนสถาน[N] religious place
ศาสนา[N] religious, Count unit: ศาสนา
สติปัญญา[N] intelligence, See also: intellect, Syn. เชาวน์, ปัญญา
สาดโคลน[V] malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
สุข[N] happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก
แสง[N] light, Syn. แสงสว่าง
แสงแดด[N] sun light, Syn. แสงอาทิตย์, แสงตะวัน, แดด
แสงไฟ[N] light, Syn. แสง, แสงสว่าง
แสงสะท้อน[N] reflective light
แสงสี[N] light
แสงอาทิตย์[N] sun light, Syn. แสงแดด, แสงตะวัน, แดด
แนวราบ[ADJ] horizontal, See also: aligned, flat, parallel, straight, Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ
พันธกิจ[N] obligation, See also: duty, burden, responsibility, charge, Syn. หน้าที่, Example: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่, Thai definition: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ
ศาสนกิจ[N] religious activity, Example: ในอดีตวัดเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจ และเป็นสถานศึกษา รวมถึงแหล่งที่รวมศิลปกรรมด้วย, Thai definition: กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา
สถาบันศาสนา[N] religious institution, Example: สถาบันศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทย, Count unit: สถาบัน, Thai definition: สถาบันที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
โดยประมาท[ADV] in negligence, See also: by negligence, Example: สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประมวลได้ว่าส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถโดยประมาท
หลอดไฟ[N] light bulb, See also: incandescent lamp, Syn. หลอดไฟฟ้า, Example: หลอดไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน, Count unit: หลอด, Thai definition: อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
หน่อย[ADV] slightly, See also: a little, Syn. นิดหน่อย, Example: วันนี้คนป่วยอาการดีขึ้นหน่อย
ตาแหลม[V] smartly choose, See also: intelligently choose, Example: ลูกตาแหลมมากที่เลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ครอง, Thai definition: เข้าใจเลือก, ฉลาดเลือก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
เอาใจเสมอ[v. exp.] (aojai samoē ) FR: être obligeant ; être complaisant
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning   FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share   FR: alléger
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao phāra) EN: lighten the load ; share the work   
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับ[adj.] (bangkhap) FR: obligatoire
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บรรทัด[n.] (banthat) EN: line of writing ; straight line ; line   FR: ligne d'écriture [f] ; ligne droite [f]
บันเทิงคดี[n.] (banthoēngkhadī) EN: fiction ; light entertainment   
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low   FR: faible ; léger
เบา[adj.] (bao) EN: light   FR: léger ; peu pesant ; allégé
เบา[adv.] (bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ [X] (bao-bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: doucement ; légèrement
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter   FR: diminuer
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.)   FR: léger comme une plume (fig.)
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR: décontracté
เบาหวิว[v. exp.] (bao wiū) EN: feel weightless ; feel light ; be light   FR: être léger comme l'air
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement
บนเที่ยวบิน[X] (bon thīobin) EN: on the flight   FR: à bord du vol
บุคลากรการบิน[n. exp.] (bukkhalākøn kānbin) EN: flight crew   FR: personnel navigant [m]
บุนเดสลีกา[TM] (Bundēslīkā = Bundētlīkā) EN: Bundesliga   FR: Bundesliga [f]
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line)   FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little   
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-sut) EN: mega clever   FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb   FR: de première qualité ; excellent
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)   
ฉาบฉวย[v.] (chāpchūay) EN: treat lightly ; be casual ; make shift   FR: agir avec désinvolture
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod   FR: négligé ; peu soigné
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อสาย[n.] (cheūasāi) EN: lineage   FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIG    AE1 L IH0 G
LIGHT    L AY1 T
KULIG    K Y UW1 L IH0 G
SLIGH    S L AY1
ILLIG    IH1 L IH0 G
LIGAS    L AY1 G AH0 Z
BLIGH    B L AY1
LIGON    L IH1 G AH0 N
UHLIG    UW1 L IH0 G
SELIG    S EH1 L IH0 G
ALIGN    AH0 L AY1 N
SLIGER    S L AY1 G ER0
LIGGET    L IH1 G EH0 T
LIGHTY    L AY1 T IY0
SLIGAR    S L IH1 G ER0
LIGHTS    L AY1 T S
FLIGHT    F L AY1 T
MALIGN    M AH0 L AY1 N
HEILIG    HH AY1 L IH0 G
LIGAND    L IH1 G AH0 N D
LIGMAN    L IH1 G M AH0 N
ALIGHT    AH0 L AY1 T
OLIGER    AA1 L IH0 G ER0
SEELIG    S IY1 L IH0 G
SELIGA    S EH1 L IH0 G AH0
LIGGIO    L IY1 JH IY0 OW0
WILLIG    W IH1 L IH0 G
GILLIG    G IH1 L IH0 G
OBLIGE    AH0 B L AY1 JH
SLIGHT    S L AY1 T
LIGNIN    L IH1 G N IH2 N
ALIGNS    AH0 L AY1 N Z
BILLIG    B IH1 L IH0 G
PLIGHT    P L AY1 T
BOLLIG    B AA1 L IH0 G
BLIGHT    B L AY1 T
LIGHTLY    L AY1 T L IY0
LIGGINS    L IH1 G IH2 N Z
FLIGHTY    F L AY1 T IY0
LIGUORI    L IY0 G AO1 R IY0
SELIGER    S EH1 L IH0 G ER0
WULIGER    W UW1 L IH0 G ER0
LIGNITE    L IH1 G N AY2 T
REALIGN    R IY0 AH0 L AY1 N
LIGANDS    L IH1 G AH0 N D Z
FLIGHTS    F L AY1 T S
DELIGHT    D AH0 L AY1 T
KLIGMAN    K L IH1 G M AH0 N
LIGGETT    L IH1 G EH0 T
LIGHTLE    L AY1 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sligo    (n) (s l ai1 g ou)
align    (v) (@1 l ai1 n)
light    (v) (l ai1 t)
alight    (v) (@1 l ai1 t)
aligns    (v) (@1 l ai1 n z)
blight    (v) (b l ai1 t)
flight    (v) (f l ai1 t)
lights    (v) (l ai1 t s)
malign    (v) (m @1 l ai1 n)
oblige    (v) (@1 b l ai1 jh)
plight    (v) (p l ai1 t)
slight    (v) (s l ai1 t)
Blighty    (n) (b l ai1 t ii)
alights    (v) (@1 l ai1 t s)
aligned    (v) (@1 l ai1 n d)
blights    (v) (b l ai1 t s)
delight    (v) (d i1 l ai1 t)
flights    (v) (f l ai1 t s)
flighty    (j) (f l ai1 t ii)
lighted    (v) (l ai1 t i d)
lighten    (v) (l ai1 t n)
lighter    (v) (l ai1 t @ r)
lightly    (a) (l ai1 t l ii)
lignite    (n) (l i1 g n ai t)
maligns    (v) (m @1 l ai1 n z)
obliged    (v) (@1 b l ai1 jh d)
obliges    (v) (@1 b l ai1 jh i z)
plights    (v) (p l ai1 t s)
slights    (v) (s l ai1 t s)
Ligachev    (n) (l i1 g @ ch @ v)
alighted    (v) (@1 l ai1 t i d)
aligning    (v) (@1 l ai1 n i ng)
blighted    (v) (b l ai1 t i d)
blighter    (n) (b l ai1 t @ r)
daylight    (n) (d ei1 l ai t)
delights    (v) (d i1 l ai1 t s)
diligent    (j) (d i1 l i jh @ n t)
eligible    (j) (e1 l i jh @ b l)
fanlight    (n) (f a1 n l ai t)
filigree    (n) (f i1 l i g r ii)
flighted    (v) (f l ai1 t i d)
gaslight    (n) (g a1 s l ai t)
hooligan    (n) (h uu1 l i g @ n)
ligament    (n) (l i1 g @ m @ n t)
ligature    (n) (l i1 g @ ch @ r)
lightens    (v) (l ai1 t n z)
lighters    (v) (l ai1 t @ z)
lightest    (j) (l ai1 t i s t)
lighting    (v) (l ai1 t i ng)
ligneous    (j) (l i1 g n i@ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
軽んじる[かろんじる, karonjiru] Thai: สะเพร่า หรือ ประมาท English: to make light of
明ける[あける, akeru] Thai: ฟ้าสาง English: to become daylight
日射し[ひざし, hizashi] Thai: แดดส่อง English: sunlight
明り[あかり, akari] Thai: แสงสว่าง English: light

German-Thai: Longdo Dictionary
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
völligทั้งหมด, ชัดเจน
zufällig(adj) โดยบังเอิญ
zufällig(adj) บ้าง บางที เช่น Weißt du zufällig, wann er kommt?, See also: vielleicht
schwindlig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindlig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindelig
schwindelig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindelig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindlig
langweilig(adj) น่าเบื่อหน่าย, See also: die Langweile
billig(adj) มีราคาถูก
billig(adj) มีคุณภาพต่ำ
billig(adj) ที่แย่ ต่ำๆ เช่น billige Tricks
schimmelig(adj) ที่มีเชื้อราขึ้น, See also: S. schimmlig,
kurzweilig(adj adv) สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว, See also: A. langweilig,
stachlig(adj) ที่มีหนามมาก เช่น ein stachliger Kaktus = ต้นกระบองเพชรที่มีหนามทิ่มตำ, ein Bart = หนวดเครา
verbilligt(adj) ถูกกว่าปกติ เช่น ein verbilligter Eintritt ค่าเข้าที่ถูกลง, See also: S. reduziert, ermäßigt,
einmalig(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้, มีลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์
völlig erschossen seinเหนื่อยมาก , See also: S. erschöpft, sehr müde,
auffällig(adj) สะดุดตา, เป็นที่เตะตา เช่น Der gesuchte Mann hat sich in der Nähe der Schule Levkes auffällig verhalten. ผู้ชายคนที่กำลังถูกตามหาทำตัวแปลกสะดุดตาใกล้ๆโรงเรียนเลฟเคส
sich beteiligen(vt) |beteiligte sich, hat sich beteiligt, an + D| เข้าร่วม, มีส่วนร่วมใน เช่น Er hat sich an der Demonstration beteiligt., See also: S. teilnehmen,
ausfällig werden(adj) เริ่มก้าวร้าว เริ่มพูดจาไม่ดีหรือดูถูกคู่สนทนา เช่น Zu diesem linken Ding von seiner Beurlaubung spare ich mir jeden Kommentar, sonst würde ich noch ausfällig werden.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblendlicht {n}dim light [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}dimmed headlight [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}low beam light [Add to Longdo]
Abenddämmerung {f}; Zwielichttwilight [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]
Abendmahlswein {m} [relig.]Communion wine [Add to Longdo]
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst {m} [relig.]evening mass [Add to Longdo]
Abfälligkeit {f}snideness [Add to Longdo]
Abgleich {m}adjustment; balance; alignment [Add to Longdo]
Abgleichfehler {m}alignment fault [Add to Longdo]
Abschirmdienst {m}; Spionageabwehr {f}counterintelligence [Add to Longdo]
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent [Add to Longdo]
die Absolution erteilen [relig.]to absolve [Add to Longdo]
Abt {m} [relig.]abbot [Add to Longdo]
Abtei {f}; Klosterkirche {f} [relig.]abbey [Add to Longdo]
Adel {m} | Adligen {pl}aristocracy | aristocracies [Add to Longdo]
Adlige {m,f}; Adliger | Adligen {pl}nobleman | noblemen [Add to Longdo]
Äbtissin {f} [relig.]abbess [Add to Longdo]
Allerheiligen {n} [relig.]All Saints' Day [Add to Longdo]
Allerheiligen {n} [relig.]Allhallows; Hallow; Hallowmas [Add to Longdo]
Allerheiligstes {n}sanctum [Add to Longdo]
Allerseelen [relig.]All Souls' Day [Add to Longdo]
Alligator-Dübel {m}toothed ring [Add to Longdo]
Allmächtige {m} [relig.]Almighty [Add to Longdo]
Ampel {f}; Verkehrsampel {f} | rotes Licht 8an der ampel)traffic light; traffic lights | stop light [Add to Longdo]
Ankerkopf {m} | kugeliger Ankerkopfanchor head | shaped anchor head [Add to Longdo]
Anlagenbezeichnung {f} | mehrstellige Anlagenbezeichungsystem designation | multi-digit system designation [Add to Longdo]
beim geringsten Anlassat the slightest provocation [Add to Longdo]
Anleihe {f}; Obligation {f}; Bond {m}; Schuldverschreibung {f} | Anleihen {pl}; Obligationen {pl}; Bonds {pl}; Schuldverschreibungen {pl} | Staatsanleihe {f} | Obligationen mit verzögerter Verzinsungbond; bond issue | bonds | government bond | deferred bonds [Add to Longdo]
Anleihemarkt {m}; Obligationenmarkt {m}bond market [Add to Longdo]
Anordnung {f} in einer Linie; Ausrichten {n}alignment [Add to Longdo]
Ausfluchten {n}; Ausrichten {n}alignment [Add to Longdo]
Ausrichtung {f}; Gruppierung {f}alignment [Add to Longdo]
Anpassung {f}alignment [Add to Longdo]
Anschluss {m}alignment [Add to Longdo]
Anschlussflug {m}connecting flight [Add to Longdo]
Anteil {m}; Beteiligung {f} (an)stake (in) [Add to Longdo]
Apanage {f}; Jahreszahlung {f}; Zahlung zum Unterhalt an Adeligeapanage; appanage [Add to Longdo]
Armseligkeit {f}beggarliness [Add to Longdo]
Armseligkeit {f}paltriness [Add to Longdo]
Armseligkeit {f}poorness [Add to Longdo]
Aufenthaltsbewilligung {f}; Aufenthaltserlaubnis {f}residence permit; permission to reside [Add to Longdo]
Auffälligkeit {f}distinctive feature; striking feature [Add to Longdo]
eine unterschiedliche Auffassunga slight variance of opinion [Add to Longdo]
Auffassungsvermögen {n}; Intelligenz {f}intelligence [Add to Longdo]
Aufgeklärtheit {f}enlightenment [Add to Longdo]
die Aufklärung {f} [hist.]the Enlightenment [Add to Longdo]
zur Aufklärung einer Sache beitragento throw light on sth. (on the matter) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED [Add to Longdo]
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
あっさりした[, assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P) [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest [Add to Longdo]
きつね色;狐色[きつねいろ, kitsuneiro] (n) light brown [Add to Longdo]
きび砂糖;黍砂糖[きびざとう, kibizatou] (n) light brown sugar [Add to Longdo]
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
ごくわずか[, gokuwazuka] (exp,adj-na) (See 極・ごく・1,僅か・わずか) derisory; negligible; minimal; nominal; imperceptible [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
ごにょごにょ[, gonyogonyo] (adv) (speak) mumblingly; unintelligibly [Add to Longdo]
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
さっくり[, sakkuri] (adv) lightly; gently [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
じん帯;靭帯;靱帯[じんたい, jintai] (n,adj-no) ligament [Add to Longdo]
すい;すいっ[, sui ; suitsu] (adv-to) lightly; nimbly [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
そよ[, soyo] (adv-to) (See そよ風) with a slight (breeze) [Add to Longdo]
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative [Add to Longdo]
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]
ちょいムズ;ちょいむず[, choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult [Add to Longdo]
ちょこん;ちょこなん[, chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet [Add to Longdo]
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, ] at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns [Add to Longdo]
三夷教[sān yí jiào, ㄙㄢ ㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, ] the three foreign religions (Nestorianism, Manicheanism and Zoroastrianism) [Add to Longdo]
三教[sān jiào, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
三曹[Sān Cáo, ㄙㄢ ㄘㄠˊ, ] the Three Caos (Cao Cao 曹操 and his sons Cao Pi 曹丕 and Cao Zhi 曹植), who established the Wei or Cao Wei dynasty 曹魏, and were all three noted poets and calligraphers [Add to Longdo]
不偏极[bù piān jí, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄐㄧˊ, / ] unpolarized (light) [Add to Longdo]
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, ] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary [Add to Longdo]
不在意[bù zài yì, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ, ] pay no attention to; take no notice of; not mind; negligent; careless [Add to Longdo]
不知所云[bù zhī suǒ yún, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄣˊ, ] to not know what sb is driving at; to be unintelligible [Add to Longdo]
不结盟[bù jié méng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ, / ] nonalignment [Add to Longdo]
不结盟运动[bù jié méng yùn dòng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] nonaligned movement [Add to Longdo]
不着陆飞行[bù zhuó lù fēi xíng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] nonstop flight [Add to Longdo]
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance [Add to Longdo]
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, / ] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers [Add to Longdo]
中国书法[Zhōng guó shū fǎ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ ㄈㄚˇ, / ] Chinese calligraphy [Add to Longdo]
中央情报局[Zhōng yāng Qíng bào jú, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, / ] Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
中情局[Zhōng Qíng Jú, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄩˊ, ] Central Intelligence Agency (abbr.) [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, ] light; bright [Add to Longdo]
亮光[liàng guāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄨㄤ, ] light; beam of light; gleam of light; light reflected from an object [Add to Longdo]
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, ] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day [Add to Longdo]
人工智能[rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ, ] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人工照亮[rén gōng zhào liàng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, ] artificial lighting [Add to Longdo]
伊玛目[Yī mǎ mù, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ, / ] Imam, religious leader in Shia islam [Add to Longdo]
伏尔泰[Fú ěr tài, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄊㄞˋ, / ] Voltaire (1694-1778), Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
休谟[Xiū mó, ㄒㄧㄡ ㄇㄛˊ, / ] David Hume (1711-1776), Scottish Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
伶悧[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] variant of 伶俐, clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
但丁[Dàn dīng, ㄉㄢˋ ㄉㄧㄥ, ] Dante Alighieri [Add to Longdo]
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, ] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one [Add to Longdo]
佳妙[jiā miào, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄠˋ, ] wonderful; beautiful (calligraphy) [Add to Longdo]
依照[yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ, ] according to; in light of [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive [Add to Longdo]
修士[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, ] member of religious order; frater [Add to Longdo]
修会[xiū huì, ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] religious order [Add to Longdo]
修行[xiū xíng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ, ] religious practice (Buddh.) [Add to Longdo]
修行人[xiū xíng rén, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] a person pursuing religious practise (Buddh.) [Add to Longdo]
借火[jiè huǒ, ㄐㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ, ] to borrow a light (for a cigarette) [Add to Longdo]
偏光[piān guāng, ㄆㄧㄢ ㄍㄨㄤ, ] polarized light [Add to Longdo]
偏振光[piān zhèn guāng, ㄆㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄍㄨㄤ, ] polarization of light; polarized light [Add to Longdo]
偏极[piān jí, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˊ, / ] polarity; polarized (light) [Add to Longdo]
停航[tíng háng, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄤˊ, ] to stop running (of flight of shipping service); to suspend service (flight, sailing); to interrupt schedule [Add to Longdo]
传灯[chuán dēng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄥ, / ] to pass on the light of Buddha [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] light; airy [Add to Longdo]
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, / ] leading light; founding father; principal proponent; also written 元勳|元勋 [Add to Longdo]
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, / ] leading light; founding father; principal proponent [Add to Longdo]
[guāng, ㄍㄨㄤ, ] light; ray; bright; only; merely; to use up [Add to Longdo]
光二极管[guāng èr jí guǎn, ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] light emitting diode; LED [Add to Longdo]
光天化日[guāng tiān huà rì, ㄍㄨㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄖˋ, ] the full light of day (成语 saw); fig. peace and prosperity; in broad daylight [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
タブ[たぶ, tabu] tabulation alignment, tabulation [Add to Longdo]
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] text alignment [Add to Longdo]
ディスケットドライブランプ[でいすけっとどらいぶらんぷ, deisukettodoraiburanpu] diskette light [Add to Longdo]
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] boundary alignment [Add to Longdo]
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]
ペンに似た[ペンににた, pen ninita] light pen [Add to Longdo]
ライトペン[らいとぺん, raitopen] light-pen [Add to Longdo]
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ライトペン検出[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
ランプ点灯[ランプてんとう, ranpu tentou] lighting of a lamp (LED) [Add to Longdo]
ワークステーション光源[ワークステーションこうげん, wa-kusute-shon kougen] workstation light source [Add to Longdo]
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] alignment (vs), justification [Add to Longdo]
仮想押しボタン[かそうおしぼたん, kasouoshibotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
環境光源[かんきょうこうげん, kankyoukougen] ambient light source [Add to Longdo]
境界合わせ[きょうかいあわせ, kyoukaiawase] boundary alignment [Add to Longdo]
境界調整[きょうかいちょうせい, kyoukaichousei] alignment [Add to Longdo]
強調[きょうちょう, kyouchou] highlight [Add to Longdo]
強調表示[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs) [Add to Longdo]
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter [Add to Longdo]
顕示性[けんじせい, kenjisei] highlighting [Add to Longdo]
光源[こうげん, kougen] light source [Add to Longdo]
光源モデル[こうげんモデル, kougen moderu] lighting model [Add to Longdo]
光源状態[こうげんじょうたい, kougenjoutai] light source state [Add to Longdo]
光通信[ひかりつうしん, hikaritsuushin] light-wave communication [Add to Longdo]
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] aligned around [Add to Longdo]
順序性[じゅんじょせい, junjosei] ordering, alignment [Add to Longdo]
照射処理[しょうしゃしょり, shoushashori] lighting [Add to Longdo]
照射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
整列[せいれつ, seiretsu] alignment [Add to Longdo]
知識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing [Add to Longdo]
知的[ちてき, chiteki] intelligent [Add to Longdo]
知能[ちのう, chinou] intelligence [Add to Longdo]
通常表示[つうじょうひょうじ, tsuujouhyouji] lowlight [Add to Longdo]
適格である[てきかくである, tekikakudearu] eligible [Add to Longdo]
点光源[てんこうげん, tenkougen] positional light source [Add to Longdo]
電源ランプ[でんげんランプ, dengen ranpu] power light [Add to Longdo]
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]
発光ダイオード[はっこうダイオード, hakkou daio-do] light emitting diode, LED [Add to Longdo]
発光素子[かっこうそし, kakkousoshi] light emitter (fiber optics) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かび臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
三面鏡[さんめんきょう, sanmenkyou] dreiteiliger_Spiegel [Add to Longdo]
丘陵地帯[きゅうりょうちたい, kyuuryouchitai] huegelige_Gegend [Add to Longdo]
二けた[ふたけた, futaketa] zweistellig [Add to Longdo]
任意[にんい, nin'i] freiwillig, beliebig [Add to Longdo]
低能[ていのう, teinou] niedrige_Intelligenz, Geistesschwaeche [Add to Longdo]
信仰[しんこう, shinkou] Glaube, religioese_Ueberzeugung [Add to Longdo]
停止[ていし, teishi] Einstellung, (voelliger) Stillstand [Add to Longdo]
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] zufaellige_Entstehung [Add to Longdo]
全快[ぜんかい, zenkai] voellige_Genesung [Add to Longdo]
全焼[ぜんしょう, zenshou] voellig_abbrennen [Add to Longdo]
冗漫[じょうまん, jouman] weitschweifig, langweilig [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] weitschweifig, langweilig [Add to Longdo]
出会う[であう, deau] (zufaellig) treffen [Add to Longdo]
剰員[じょういん, jouin] ueberzaehliges_Personal [Add to Longdo]
勇退[ゆうたい, yuutai] freiwillig_zuruecktreten [Add to Longdo]
勧進[かんじん, kanjin] (Beitraege)fuer relig.Zwecke sammeln [Add to Longdo]
協賛[きょうさん, kyousan] Genehmigung, Bewilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
単細胞[たんさいぼう, tansaibou] eine_Zelle, eine_einzige_Zelle, einzellig [Add to Longdo]
参加[さんか, sanka] Teilnahme, Beteiligung [Add to Longdo]
可決[かけつ, kaketsu] bewilligen, annehmen [Add to Longdo]
同意[どうい, doui] Einwilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
営む[いとなむ, itonamu] (religioese_Feier) abhalten, (Geschaeft) betreiben [Add to Longdo]
安井[やすい, yasui] billig [Add to Longdo]
安物[やすもの, yasumono] billige_Ware [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] RELIGION, SEKTE [Add to Longdo]
宗徒[しゅうと, shuuto] Anhaenger_einer_Sekte, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
宗教[しゅうきょう, shuukyou] Religion, Glaube [Add to Longdo]
宗派[しゅうは, shuuha] (religioese) Sekte [Add to Longdo]
小康[しょうこう, shoukou] zeitweilige_Ruhe, zeitweilige_Linderung [Add to Longdo]
居合わせる[いあわせる, iawaseru] zufaellig_anwesend_sein [Add to Longdo]
[れん, ren] REIN, EHRLICH, BILLIG [Add to Longdo]
廉売[れんばい, renbai] billiger_Verkauf, Ausverkauf [Add to Longdo]
引る[ひける, hikeru] schliessen, billiger_machen [Add to Longdo]
志願兵[しがんへい, shiganhei] Freiwilliger [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] dringend, eilig, ploetzlich [Add to Longdo]
悟り[さとり, satori] das_Verstehen, das_Begreifen, religioese_Erweckung, Erleuchtung [Add to Longdo]
惨め[みじめ, mijime] -elend, armselig, bedauernswert [Add to Longdo]
慌て者[あわてもの, awatemono] Uebereiliger, Geistesabwesender, Zerstreuter [Add to Longdo]
懇親会[こんしんかい, konshinkai] gesellige_Zusammenkunft [Add to Longdo]
手軽[てがる, tegaru] leicht, einfach, schlicht, billig [Add to Longdo]
承知[しょうち, shouchi] Einwilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
承諾[しょうだく, shoudaku] Einwilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
携わる[たずさわる, tazusawaru] sich_beteiligen [Add to Longdo]
敏速[びんそく, binsoku] Schnelligkeit, Behendigkeit [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] Glaeubiger, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
文庫本[ぶんこぼん, bunkobon] kleines_und_billiges_Taschenbuch [Add to Longdo]
[さい, sai] (RELIGIOESE)REINIGUNG;, ZIMMER [Add to Longdo]
早まる[はやまる, hayamaru] voreilig_sein, sich_uebereilen [Add to Longdo]
明り[あかり, akari] Licht, Helligkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top