Search result for

lifting

(52 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lifting-, *lifting*, lift
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shopliftingn. การล้วงของในร้านค้า,การโจรกรรมในร้านค้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liftingแรงกระแทก [การแพทย์]
Lifting and carryingการยกและเคลื่อนย้าย [TU Subject Heading]
lifting forceแรงยก, แรงซึ่งทำให้เครื่องบิน บินขึ้นหรือบินอยู่ในอากาศได้เนื่องจากอากาศด้านบนของปีกเครื่องบินมีแรงดันน้อยกว่าอากาศด้านล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lifting Positionsท่าเตรียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The clouds are lifting, the sun is breaking through.เมฆดำจะจางหาย ดวงอาทิย์จะหรี่แสง The Great Dictator (1940)
I am lifting it up. (Curling stone ticks) - I am moving my left leg...ฉันกำลังจะย้ายขาซ้ายของฉัน รีบขึ้น Help! (1965)
Any word on that storm lifting over Salt Lake, Clarence?มีข่าวเรื่องพายุก่อตัวเหนือ ซอลท์ เลคหรือเปล่า คลาเรนซ์ Airplane! (1980)
I was lifting a car off a child. it was a big cadillac.ผมช่วยเด็กไม่ให้โดนรถชนน่ะ เลยโดนเฉี่ยวเอง Spies Like Us (1985)
Don't lean back. Lifting up.อย่าเอนไป เงยขึ้น Dirty Dancing (1987)
- l'm not lifting it. I'm dragging it.- ฉันไม่ได้ยก ฉันลากน่ะ Junior (1994)
I said, Goddamn you can afford a first-class ticket to Europe and the boat that's going to take you just by lifting a finger Get a shot of it, boys, get a shotผมบอกตัวเองว่า แกมีปัญญาซื้อตั๋วชั้น 1 ไปยุโรป เรือลำนั้นจะพาแกไป แค่กระดิกนิ้วก็ฉิวแล้ว ลองดูสักตั้งเถอะ ลองสักตั้ง The Legend of 1900 (1998)
No, I don't feel like lifting.ไม่หละ ผมไม่ค่อบชอบเท่าไหร่ Ken Park (2002)
So I see you're still doing all the heavy lifting.ฉันเห็นว่านายยังชอบใช้แต่แรง. Fantastic Four (2005)
Lifting their kilts and shouting obscenities in battle.เปิดประโปรงและ ตะโกนคำหยาบในสนามรบ Faith Like Potatoes (2006)
I keep expecting to come to my senses, but the pressure is lifting with each step I take.ผมเฝ้าแต่หวังว่าจะคิดได้ แต่ความสุขมันทำให้ล่องลอย ไปทุกก้าวที่ผมเดิน Left Turn Ahead (2007)
Well, that figures. FBI does all the heavy lifting,ก็เดาไว้แล้วล่ะ FBI ทำเรื่องหนักๆ พวกนี้อยู่แล้ว Waiting to Exhale (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liftingHe acknowledged me by lifting his hat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องดาล[n.] (chǿngdān) EN: finger hole for lifting a bolt   
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement   
เครน[n.] (khrēn) EN: crane ; lifting machine   FR: grue [f] ; bigue [f] ; chèvre [f]
ปั้นจั่น[n.] (panjan) EN: crane ; davit ; lifting machine ; derrick   FR: grue [f] ; bigue [f] ; appareil de levage [m] ; chèvre [f]
เพื่อชีวิต[X] (pheūa chīwit) EN: socialist ; uplifting ; progressive ; socialistic ; socialist realism   
ยกน้ำหนัก[n. exp.] (yok nāmnak) EN: weightlifting   FR: haltérophilie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIFTING    L IH1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lifting    (v) (l i1 f t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftrieb {m}; Segelauftrieb {m} [naut.]lifting rig [Add to Longdo]
Bügelmutter {f}lifting nut [Add to Longdo]
Hebebühne {f}lifting platform [Add to Longdo]
Hebegeschirr {n}; Hebegeräte {pl}lifting gear [Add to Longdo]
Hebelift {m}lifting device [Add to Longdo]
Hebeöse {f} | Hebeösen {pl}lifting lug | lifting lugs [Add to Longdo]
Hebezeug {n}; Hebevorrichtung {f}lifting gear [Add to Longdo]
Heißöse {f}lifting eye; lifting eyebolt [Add to Longdo]
Hubkraft {f}lifting force [Add to Longdo]
Krangurt {m}lifting strap [Add to Longdo]
Ringmutter {f} [techn.]lifting eye nut [Add to Longdo]
Ringschraube {f} [techn.]lifting screw [Add to Longdo]
Tragkraft {f}; Tragfähigkeit {f}lifting capacity [Add to Longdo]
Traverse {f} (als Lastaufnahmemittel)lifting beam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ウエートリフティング;ウエイトリフティング;ウェイトリフティング;ウェートリフティング[, ue-torifuteingu ; ueitorifuteingu ; ueitorifuteingu ; ue-torifuteingu] (n) (See 重量挙げ) weight lifting [Add to Longdo]
パワーリフティング[, pawa-rifuteingu] (n) power lifting [Add to Longdo]
ルパン[, rupan] (n,vs) (col) (See 万引) shoplifting; shoplifter [Add to Longdo]
解禁[かいきん, kaikin] (n,vs,adj-no) lifting a ban; (P) [Add to Longdo]
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]
金解禁[きんかいきん, kinkaikin] (n) lifting of a gold embargo [Add to Longdo]
重量挙げ;重量上げ(iK)[じゅうりょうあげ, juuryouage] (n) weight lifting [Add to Longdo]
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring [Add to Longdo]
掴み投げ[つかみなげ, tsukaminage] (n) lifting throw (sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lift \Lift\ (l[i^]ft), v. t. [imp. & p. p. {Lifted}; p. pr. &
   vb. n. {Lifting}.] [Icel. lypta, fr. lopt air; akin to Sw.
   lyfta to lift, Dan. l["o]fte, G. l["u]ften; -- prop., to
   raise into the air. See {Loft}, and cf. 1st {Lift}.]
   1. To move in a direction opposite to that of gravitation; to
    raise; to elevate; to bring up from a lower place to a
    higher; to upheave; sometimes implying a continued support
    or holding in the higher place; -- said of material
    things; as, to lift the foot or the hand; to lift a chair
    or a burden.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise, elevate, exalt, improve, in rank, condition,
    estimation, character, etc.; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       The Roman virtues lift up mortal man. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Lest, being lifted up with pride.   --1 Tim. iii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. To bear; to support. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To collect, as moneys due; to raise.
    [1913 Webster]
 
   5. [Perh. a different word, and akin to Goth. hliftus thief,
    hlifan to steal, L. clepere, Gr. kle`ptein. Cf.
    {Shoplifter}.] To steal; to carry off by theft (esp.
    cattle); as, to lift a drove of cattle.
    [1913 Webster]
 
   Note: In old writers, lift is sometimes used for lifted.
      [1913 Webster]
 
         He ne'er lift up his hand but conquered. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {To lift up}, to raise or elevate; in the Scriptures,
    specifically, to elevate upon the cross. --John viii. 28.
 
   {To lift up the eyes}. To look up; to raise the eyes, as in
    prayer. --Ps. cxxi. 1.
 
   {To lift up the feet}, to come speedily to one's relief.
    --Ps. lxxiv. 3.
 
   {To lift up the hand}.
    (a) To take an oath. --Gen. xiv. 22.
    (b) To pray. --Ps. xxviii. 2.
    (c) To engage in duty. --Heb. xii. 12.
 
   {To lift up the hand against}, to rebel against; to assault;
    to attack; to injure; to oppress. --Job xxxi. 21.
 
   {To lift up one's head}, to cause one to be exalted or to
    rejoice. --Gen. xl. 13. --Luke xxi. 28.
 
   {To lift up the heel against}, to treat with insolence or
    unkindness. --John xiii.18.
 
   {To lift up the voice}, to cry aloud; to call out. --Gen.
    xxi. 16.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lifting \Lift"ing\, a.
   Used in, or for, or by, lifting.
   [1913 Webster]
 
   {Lifting bridge}, a lift bridge.
 
   {Lifting jack}. See 2d {Jack}, 5.
 
   {Lifting machine}. See {Health lift}, under {Health}.
 
   {Lifting pump}. (Mach.)
   (a) A kind of pump having a bucket, or valved piston, instead
     of a solid piston, for drawing water and lifting it to a
     high level.
   (b) A pump which lifts the water only to the top of the pump,
     or delivers it through a spout; a lift pump.
 
   {Lifting rod}, a vertical rod lifted by a rock shaft, and
    imparting motion to a puppet valve; -- used in the engines
    of river steamboats.
 
   {Lifting sail} (Naut.), one which tends to lift a vessel's
    bow out of water, as jibs and square foresails.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top