Search result for

lieh

(73 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lieh-, *lieh*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lieh มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lieh*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lord!Flieht! Macbeth (1948)
Run!FliehPagliacci (1968)
Doctor, everybody leaving now.Doktor, die Leute fliehen alle. Zombie (1979)
- Uh, I just borrowed it from Corabeth.- Ähm, von Corabeth geliehen. The Kinfolk (1979)
But I wasn't stealing, I was just borrowing.Aber ich hab's nicht gestohlen, ich hab's mir nur geliehen. The Kinfolk (1979)
Who is pursuing you, that you flee already?Wer verfolgt dich, daß du schon fliehst? Die Walküre (1980)
Ill luck pursues me wherever I flee.Mißwende folgt mir, wohin ich fliehDie Walküre (1980)
The curse from which I fledDer Fluch, den ich floh, nicht flieht er nun mich Die Walküre (1980)
Fly from one who is sullied!Hinweg! Flieh die Entweihte! Die Walküre (1980)
Flee from my corpse, cast it from you!Flieh die Leiche, lasse sie los! Die Walküre (1980)
Leave one who is accursed! Let her flee from you!Lass die verfluchte, lass sie dich fliehn! Die Walküre (1980)
So flee no further: wait for our foe.Drum fliehe nicht weiter, harre des Feindes Die Walküre (1980)
From where have you ridden in such headlong haste?- Wo rittest du her in rasender Hast? - So flieht nur, wer auf der Flucht! Die Walküre (1980)
Only a fugitive flees like that. For the first time I am fleeing and am being pursued:Zum erstenmal flieh' ich und bin verfolgt Die Walküre (1980)
The father of hosts pursuing you?Fliehst du vor ihm? Die Walküre (1980)
Fly, all who fear it!Flieh, wer ihn fürchtet! Die Walküre (1980)
Then flee at once, and flee alone.So fliehe denn eilig und fliehe allein! Die Walküre (1980)
Do you hear, Brünnhilde, you to whom I granted breastplate, helmet and spear, delight and affection, name and life?Hörst du's, Brünnhilde? Du, der ich Brünne‚ Helm und Wehr Wonne und Huld, Namen und Leben verliehDie Walküre (1980)
Then flee the lost one!So flieht die Verlerne! Die Walküre (1980)
Cowards shall flee from Brünnhilde's rock!Der Feige fliehe Brünnhildes Fels! Die Walküre (1980)
Xavier, if you try to pass into time, I'll be forced to fire:Wenn sie versuchen, durch den Zeittunnel zu fliehen, muss ich schießen. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
As we know by now, the Cylons are quite capable of locating us, now that we have discontinued running and remain in orbit.Wie wir jetzt wissen, sind die Zylonen in der Lage uns zu orten seitdem wir nicht mehr fliehen. Space Croppers (1980)
The children will be ready to leave after the trophy's been awarded.Die Kinder sind fertig, wenn der Pokal verliehen wurde. Spaceball (1980)
They're running:Sie fliehen. The Return of Starbuck (1980)
They are running with our fighters in pursuit.Sie fliehen und unsere Viper verfolgen sie. The Return of Starbuck (1980)
One night, Stewart borrowed an RAF uniform put on a fake mustache and became the spitting image of Ronald Colman.Eines Abends lieh sich Stewart eine RAF-Uniform, klebte sich einen falschen Bart auf und war Ronald Colman wie aus dem Gesicht geschnitten. The Furlough (1980)
I borrowed a bunch of tools from the base.Ich habe mir Werkzeug geliehen. The Last Straw (1980)
Well, the major's been awarded the Silver Star for gallantry in action.Dem Major wurde der Silver Star für Tapferkeit im Einsatz verliehen. The Medal (1980)
That from the nunnery Of thy chaste breast and quiet mindFlieh aus der Klosterruh, Von keuschem Busen, stillem Sinn The Medal (1980)
He got the Silver Star from the president about a week ago along with a couple of Purple Hearts, Bronze Star.Vor einer Woche hat ihm der Präsident den Silver Star verliehen, ein paar Purple Hearts und den Bronze Star. The Medal (1980)
If you start running, they're gonna come after you.Wenn du fliehst, werden sie dich verfolgen. The Outrage: Part 1 (1980)
I sort of borrowed it from the motor pool.Ich habe es mehr oder weniger aus dem Fuhrpark ausgeliehen. The Outrage: Part 2 (1980)
I see, sort of borrowed, which means sort of scrounged which means stole, right?Verstehe, mehr oder weniger. Und ausgeliehen, bedeutet geschnorrt. Und das bedeutet gestohlen, oder? The Outrage: Part 2 (1980)
The PM's got to play along with it because of the Napoleon Prize.Was? Wieso nicht? - Der Premier muss dieses Spiel mitspielen, bis der Napoleonpreis verliehen wurde. The Writing on the Wall (1980)
A NATO Award given once everyfive years.- Ja, das ist eine NATO-Auszeichnung. Wird alle fünf Jahre verliehen. The Writing on the Wall (1980)
Once the prize is awarded, the PM will dump the Europasses.Wenn der Preis erstmal verliehen ist, wirft der Premier die Europässe natürlich auf den Müll. The Writing on the Wall (1980)
A while back they were being very arrogant But on hearing your name they fledVor einer Weile waren sie ziemlich arrogant, aber dein Name lässt sie fliehen! Two Champions of Death (1980)
I am trying everywhere to raise money for this purpose and if your circumstances, dear sister, are like mine and our father opposes us let us both leave him and free ourselves from the tyranny in which his hateful avarice has for so long held us.Ich bemühe mich deshalb, Geld aufzunehmen. Sollte deine Lage der meinigen gleichen, sollte unser Vater sich dir auch widersetzen, so lass uns beide entfliehen und uns von der Tyrannei seines Geizes befreien. The Miser (1980)
Run away now!Reise aus, flieh weg! The Conductor (1980)
In any case. you may as well get used to it. You can't get out of here, either.Ihr solltet Euch jedenfalls damit abfinden, da Ihr hier sowieso nicht entfliehen könnt. The King and the Mockingbird (1980)
And the sheep ran off to the four comers of the earth.Und ihre Schäfchen fliehen in alle Richtungen. The King and the Mockingbird (1980)
I have a suspicion he was getting ready to flee across the Mexican border.Ich habe den Verdacht, dass er über die mexikanische Grenze fliehen wollte. Bronco Billy (1980)
If an inmate is to attempt an escape, should we just sort of wave so long or-Wenn ein Insasse zu fliehen versucht, sollen wir zum Abschied winken oder... - Erschießt ihn. Brubaker (1980)
He asked me what happens if an inmate tries to escape.Er fragte, was passiert, wenn jemand flieht. Brubaker (1980)
You were both trying to escape the Hartsville Reformatory in Texas.Ihr wolltet beide aus der Hartsville Besserungsanstalt in Texas fliehen. Brubaker (1980)
When you're out in the fields, sitting on your horse... and you're holding your gun, holding all the cards... what keeps you from taking off?Wenn du auf den Feldern bist, auf deinem Pferd sitzt... und deine Waffe hältst, alle Trümpfe in der Hand... was hindert dich, zu fliehen? Brubaker (1980)
Then realizing the error of his ways, gives himself up voluntarily.Ein Mann flieht. Er erkennt seinen Fehler und stellt sich selbst. Brubaker (1980)
Hold on. I think I lent you $2.50 yesterday.Ich habe dir gestern $2,50 geliehen. Caddyshack (1980)
"A mysterious woman flees, leaving two corpses.""Mysteriöse Frau flieht, zwei Leichen entdeckt." La Cage aux Folles II (1980)
All I had was a little skirt borrowed from my sister.Ich hatte nur einen Rock, den ich mir von meiner Schwester geliehen hatte. La Cage aux Folles II (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
geliehenes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินกู้ยืม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
liehlent [Add to Longdo]
Fliehgewicht {n}flyweight [Add to Longdo]
Fliehkraft {f}centrifugal force [Add to Longdo]
Fliehkraft...centrifugal [Add to Longdo]
Flucht {f}; Fliehen {n} | auf der Flucht sein | auf der Flucht sein | die Flucht ergreifen | die Flucht nach vorn antreten | in die Flucht schlagenflight | to be on the run; to be fleeing | to be on the lam [Am.] [slang] | to take flight; to flee; to escape | to take the bull by the horns | to put to flight [Add to Longdo]
das Wahlrecht verleihen | das Wahlrecht verleihend | verleiht das Wahlrecht | verlieh das Wahlrechtto franchise | franchising | franchises | franchised [Add to Longdo]
ausgeliehenlent [Add to Longdo]
ausgeliehene Bücherbooks on loan [Add to Longdo]
nicht ausgeliehenunborrowed [Add to Longdo]
beliehgranted a loan [Add to Longdo]
entfliehen; entgehen; entrinnento escape [Add to Longdo]
fliehen; flüchten | fliehend; flüchtend | geflohen; geflüchtet | er/sie flieht; er/sie flüchtet | ich/er/sie floh; ich/er/sie flüchtete | er/sie ist/war geflohen; er/sie ist/war geflüchtet | ich/er/sie flöhe; ich/er/sie flüchteteto flee {fled; fleed} | fleeing | fleed | he/she flees | I/he/she fled | he/she has/had fleed | I/he/she would flee [Add to Longdo]
leihen; entleihen (von; aus) | leihend; entleihend | geliehen; entliehento borrow (from) | borrowing | borrowed [Add to Longdo]
jdm. etw. leihen; jdm. etw. ausleihen | leihend | geliehen | er/sie leihe | ich/er/sie lieh | er/sie hat/hatte geliehento lend sb. sth. | lending | lent | he/she lends | I/he/she lent | he/she has/had lent [Add to Longdo]
jdm. etw. leihen; etw. an jdn. verleihen; ausleihen | leihend; verleihend; ausleihend | geliehen; verliehen; ausgeliehento loan | loaning | loaned [Add to Longdo]
verleihen; ausleihen; leihen; borgen | verleihend | verliehen | er/sie verleiht | ich/er/sie verlieh | er/sie hat/hatte verliehen | ich/er/sie verlieheto lend {lent; lent} (out) | lending | lent | he/she lends | I/he/she lent | he/she has/had lent | I/he/she would lend [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烈屿乡[Liè yǔ xiāng, ㄌㄧㄝˋ ㄩˇ ㄒㄧㄤ, 屿 / ] (N) Liehyu (village in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出奔[しゅっぽん, shuppon] -fliehen, entlaufen, ausreissen [Add to Longdo]
逃げる[にげる, nigeru] -fliehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  lieh [liː]
     lent
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top