ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lichee

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lichee-, *lichee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lichee[N] ลิ้นจี่, Syn. litchi, lichi, lychee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lichee(ลี'ซี') n. =litchi (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
lichee(n) ลิ้นจี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิ้นจี่[n.] (linjī ) EN: lichee   FR: litchi = lychee [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lichee    (n) lˈaɪtʃiː (l ai1 ch ii)
lichees    (n) lˈaɪtʃiːz (l ai1 ch ii z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
茘枝[れいし, reishi] (n) (1) (See ライチ) litchi (Nephelium litchi); lychee; lichee; litchi nut; (2) (abbr) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia); (3) (abbr) (See 茘枝貝) Thais bronni (species of muricid gastropod) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lichee \lichee\ n.
   1. A Chinese tree ({Litchi chinensis}) cultivated especially
    in the Philippines and India for its edible fruit, the
    {litchi nut}; sometimes placed in the genus {Nephelium}.
 
   Syn: litchi, litchi tree, {Litchi chinensis}, Nephelium
     litchi.
     [WordNet 1.5]
 
   2. A Chinese fruit having a thin brittle shell enclosing a
    sweet jellylike pulp and a single seed; often dried.
 
   Syn: litchi, litchi nut, litchee, lichi, leechee, lychee.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lichee
   n 1: Chinese tree cultivated especially in Philippines and India
      for its edible fruit; sometimes placed in genus Nephelium
      [syn: {litchi}, {lichee}, {litchi tree}, {Litchi
      chinensis}, {Nephelium litchi}]
   2: Chinese fruit having a thin brittle shell enclosing a sweet
     jellylike pulp and a single seed; often dried [syn: {litchi},
     {litchi nut}, {litchee}, {lichi}, {leechee}, {lichee},
     {lychee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top