ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

letterer

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -letterer-, *letterer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา letterer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *letterer*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Letterer-Siwe Diseaseเลทเทอเรอ ซี วี, โรค; โรคเล็ตเตอเรอร์-สิวี; เลตเทอเรอ-ซิวี, โรค; โรคเลตเทอเรอ-ไซวี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only a mountain goat can get up there.Fassadenkletterer am helllichten Tag? The Red Circle (1960)
Five minutes! I 'm five minutes behind you, and in those five minutes you've got yourself up like a cat burglar and packed for a world cruise.Fünf Minuten später und du hast gepackt und ähnelst einem FassadenklettererMarnie (1964)
a fast climber...ein schneller Kletterer... Life Upside Down (1964)
What if a snakesman comes over the roof and cracks it from the inside?Und wenn ein Fassadenkletterer übers Dach einsteigen würde? The Great Train Robbery (1978)
You've been awfully quiet tonight.DER FASSADENKLETTERER K.I.T.T. the Cat (1983)
The robberies were committed by a cat burglar with a very definite M.O. which included leaving a card like that behind on the scene each time. Devon, how'd you get this?Es ist stets ein Fassadenkletterer mit einer eindeutigen Methode, der unter anderem jedes Mal eine solche Karte am Tatort zurücklässt. K.I.T.T. the Cat (1983)
By going to the theatre one night, many years ago, and then going out to supper afterwards while my apartment was being robbed by a cat burglar.Devon, wo haben Sie die her? Ich ging eines Abends, vor vielen Jahren, ins Theater und danach Essen, während mein Apartment ausgeraubt wurde von 1 FassadenklettererK.I.T.T. the Cat (1983)
Devon, I almost hit a guy last night who was dressed like a cat burglar.-Wie meinen Sie das? Ich hätte gestern fast wen überfahren, der wie ein Fassadenkletterer aussah. K.I.T.T. the Cat (1983)
Devon's cat burglar has exquisite taste. Or incredible luck.-Devons Kletterer hat guten Geschmack. K.I.T.T. the Cat (1983)
There's your cat burglar, Michael.Da ist dein Fassadenkletterer, Michael. K.I.T.T. the Cat (1983)
I've spent my whole life terrified to see articles in the paper about cat burglars, knowing people would start asking me questions.-Ich hatte mein Leben lang Angst, in Zeitungen von Fassadenkletterern zu lesen, weil ich wusste, dass die Leute dann Fragen stellen. K.I.T.T. the Cat (1983)
I didn't know him as a notorious cat burglar.Ich kannte ihn nicht als FassadenklettererK.I.T.T. the Cat (1983)
Not at all what a prosperous cat burglar would wear.Nicht das, was ein reicher Fassadenkletterer tragen würde. K.I.T.T. the Cat (1983)
It was the cat burglar. Who else could it be but Grace?Es war der FassadenklettererK.I.T.T. the Cat (1983)
As soon as you're gone, the lights go out and the cat burglar appears.Dann geht das Licht aus und der Fassadenkletterer erscheint. K.I.T.T. the Cat (1983)
He almost killed the cat burglar.Grace, Barth war heute Nacht dort und hätte den Fassadenkletterer beinahe getötet. K.I.T.T. the Cat (1983)
If the cat burglar's true to form, he'll be there.Wenn sich der Fassadenkletterer treu bleibt, wird er dort sein. K.I.T.T. the Cat (1983)
Because if anything goes wrong, all we'd have succeeded in doing is turning the cat burglar into a walking target.Denn wenn etwas schief geht, haben wir nichts weiter erreicht, als den Fassadenkletterer zur Zielscheibe zu machen. K.I.T.T. the Cat (1983)
And if the cat burglar doesn't strike, then this whole party will have been for nothing.Und wenn der Fassadenkletterer nicht zuschlägt, war die Party völlig umsonst. K.I.T.T. the Cat (1983)
Zenith Little Giant Wall-Scaler.Der kleine WandklettererDaffy Duck's Quackbusters (1988)
Legend says men who climb to the rain desert never return, but don't worry, we small-game hunters don't climb, we fly!Es heißt, dass Kletterer aus der Regenwüste nicht mehr zurückkehren. Aber keine Angst! Wir Kleintierjäger klettern ja nicht, wir fliegen! Arachnophobia (1990)
Tonight, we pray for the climbers, that they come back to us.Heute beten wir für die Kletterer, dass sie zu uns zurückkommen. Alive (1993)
I've located a stranded climber. Jessie, please send down a transport line.Ich hab einen gestrandeten Kletterer gefunden, lass ein Seil runter. Cliffhanger (1993)
Emergency call.5 Kletterer am Comb Bluff! Cliffhanger (1993)
- Hal's a good climber. - What?- Hal ist ein guter KlettererCliffhanger (1993)
When cat burglaries start, can mass murders be far behind?FASSADENKLETTERER ÜBERFÄLLT 1 5 HÄUSER! Wo es Einbrüche gibt, Iassen Massenmorde nicht auf sich warten. Homer the Vigilante (1994)
He spent his whole life on poles, with pliers and cutters.Hat sein Leben an Strommasten verbracht, ein MastklettererUnderground (1995)
A pole-man!MastklettererUnderground (1995)
No, it was a fearless cat burglar.Das war ein FassadenklettererThe Comeback (1997)
cat burglars...the Riviera.Fassadenkletterer. Die Riviera. Year of Hell (1997)
And my Peter is a strong climber.Und mein Peter ist ein starker KlettererThe Life and Death of Peter Sellers (2004)
There"s an old code among climbers.Es gibt unter Kletterern einen alten Kodex. Home (2004)
Johnson was an experienced climber.Johnson war ein erfahrener KlettererA Weak Link (2004)
A daredevil basically has one job... Not falling.Und ein Fassadenkletterer hat nur eine Aufgabe: Mr. Monk and the Daredevil (2007)
All right, daredevil.In Ordnung, du FassadenklettererMr. Monk and the Daredevil (2007)
But that was just a dream.Ich bin ein großartiger KlettererNightmares and Daydreams (2007)
You are officially a bad motherfucker.Du bist jetzt ganz offiziell 'n beschissener GebirgsklettererThe Hills Have Eyes II (2007)
Clearly the better climbers.Viel bessere KlettererNorth Face (2008)
For experienced climbers, It's a routine technique with minimal risk --Für erfahrene Kletterer ist das eine Routinetechnik mit minimalem Risiko... Noble Causes (2010)
That why you're wearing your cat-burglar outfit?Trägst du deshalb dein Fassadenkletterer-Outfit? By the Book (2010)
That's kind of sexy.FassadenklettererPoint Blank (2010)
Cat burglary.Fassadenkletterer. Ich liebe es. Point Blank (2010)
badgers are great climbers, so always look above you.Dachse sind gute Kletterer, also schaut immer nach oben. The Badger (2010)
Quite the little climber, aren't you?Du bist ja ein richtiger Kletterer, oder? Winter Is Coming (2011)
I'm the climber.Ich bin der KlettererThe Blackout in the Blizzard (2011)
An outstanding climber, maybe the best in history, together with Marco Pantani.Ein Ausnahmekletterer, wahrscheinlich der beste Kletterer aller Zeiten zusammen mit Marco Pantani. The Road Uphill (2011)
We know Alberto Contador - a superb climber, triple TDF winner, good at winning time trials.Wir kennen Alberto Contador - ein überragender Kletterer dreifacher Tourgewinner, kann Zeitfahren gewinnen. The Road Uphill (2011)
If they're hikers, it's normal for them to get up early.Wenn das Kletterer sind, die stehen immer früh auf. The End (2012)
It must be one of the hikers.Das muss ein Kletterer sein. The End (2012)
So whoever killed Katrina, Ethan Slater, and Dr. Breyer would have to be a skilled climber to get to the top of Mount Greylock.Das heißt, der Mörder von Katrina, Ethan Slater und Dr. Breyer muss ein geübter Kletterer sein, der Mount Greylock bestiegen hat. Love the Way You Lie (2012)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Letterer \Let"ter*er\ (l[e^]t"t[~e]r*[~e]r), n.
     One who makes, inscribes, or engraves, alphabetical letters.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  letterer
      n 1: a painter of letters

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top