Search result for

lest

(64 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lest-, *lest*.
English-Thai: Longdo Dictionary
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lest    [CONJ] ด้วยเกรงว่า, See also: เพราะกลัวว่า, Syn. for fear that

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lestPlease give me your picture lest I forget how you look.
lestYou must do all you can lest you should regret later.
lestJim went into the room quality lest he should wake the baby.
lestThere was danger lest the secret become known.
lestHe fled lest he should be arrested.
lestI took my umbrella lest it rain.
lestTake this umbrella with you lest you should get wet and catch cold.
lestBeware lest you should miss the train.
lestWe must try our best lest we should lose the next game.
lestI worked hard lest I should fail.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lest(เลสทฺ) conj. เพื่อไม่ให้,เพื่อว่า,โดยเกรงว่า,มิฉะนั้น
amphiblestritisเรตินาอักเสบ
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
candlestickn. เชิงเทียน
celestial(ชะเลส'เ'ชิล) adj. (เกี่ยวกับ) สวรรค์,ท้องฟ้า,อาณาจักรจีนโบราณ,คนจีน, Syn. divine ###A. earthly
celestial cityn. กรุงเยรูซาเล็ม,เมืองสวรรค์
celestial empiren. ประเทศจีน
celestiten. แร่หลักของธาตุ strontium
cholesterol(คะเลส'ทะรอล) n. คอลเลสเตอรอล
cobblestonen. หินกลม เล็ก ๆ ตามธรรมชาติ,กรวดขนาดปานกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
lest(con) ด้วยเกรงว่า,มิฉะนั้น,เพื่อมิให้,เพื่อว่า
candlestick(n) เชิงเทียน
celestial(adj) เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับท้องฟ้า
cobblestone(n) ก้อนกรวด
fiddlestick(n) สายซอ,หัวไวโอลิน
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับเฉา[n.] (apchao) EN: ballast ; weight   FR: lest [m] ; ballast [m]
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest   
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ดาว[n.] (dāo) EN: star ; celestial body   FR: étoile [f] ; corps céleste [m] ; astre [m]
แห่งสวรรค์[adj.] (haeng sawan ) EN: heavenly   FR:leste
หูทิพย์[n. exp.] (hū thip) EN: celestial ears   
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaēo) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely   FR: activement ; lestement
คอเลสเตอรอล[n.] (khølēsátoērøn) EN: cholesterol   FR: cholestérol [m]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
คนทิพย์[n. exp.] (khon thip) EN: celestial human   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEST    L EH1 S T
LESTAT    L EH1 S T AE2 T
LESTER    L EH1 S T ER0
LESTRANGE    L EH0 S T R EY1 N JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lest    (cc) (l e s t)
Lestrade    (n) (l @ s t r aa1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンドルスティック[, kyandorusuteikku] (n) candlestick [Add to Longdo]
コレステリン[, koresuterin] (n) cholesterin [Add to Longdo]
コレステロール[, koresutero-ru] (n) cholesterol; (P) [Add to Longdo]
コレステロール値[コレステロールち, koresutero-ru chi] (n) cholesterol level [Add to Longdo]
チェレスタ[, chieresuta] (n) celesta (ita [Add to Longdo]
チャールストン[, cha-rusuton] (n) Charleston; (P) [Add to Longdo]
ハマス[, hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group) [Add to Longdo]
パレスチナ(P);パレスタイン;パレスティナ[, paresuchina (P); paresutain ; paresuteina] (n) Palestine (lat [Add to Longdo]
ファイルストア動作[ファイルストアどうさ, fairusutoa dousa] (n) {comp} filestore action [Add to Longdo]
ホワイトテールドサージョンフィッシュ[, howaitote-rudosa-jonfisshu] (n) Ctenochaetus flavicauda (species from the Central Pacific, smallest bristletooth tang of its genus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莱斯特[Lái sī tè, ㄌㄞˊ ㄙ ㄊㄜˋ, / ] Lester or Leicester (name); Leicester, English city in East Midlands [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルストア動作[ファイルすとあどうさ, fairu sutoadousa] filestore action [Add to Longdo]
仮想ファイルストア[かそうファイルすとあ, kasou fairu sutoa] virtual filestore [Add to Longdo]
実ファイルストア[じつファイルすとあ, jitsu fairu sutoa] real filestore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lest \Lest\ (l[e^]st), v. i.
   To listen. [Obs.] --Chaucer. Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lest \Lest\, n. [See List to choose.]
   Lust; desire; pleasure. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lest \Lest\, a.
   Last; least. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lest \Lest\, conj. [OE. leste, fr. AS. [eth][=y] l[=ae]s
   [eth][=e] the less that, where [eth][=y] is the instrumental
   case of the definite article, and [eth][=e] is an
   indeclinable relative particle, that, who, which. See {The},
   {Less}, a.]
   1. For fear that; that . . . not; in order that . . . not.
    [1913 Webster]
 
       Love not sleep, lest thou come to poverty. --Prov.
                          xx. 13.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore let him that thinketh he standeth take
       heed lest he fall.          --1 Cor. x.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. That (without the negative particle); -- after certain
    expressions denoting fear or apprehension.
    [1913 Webster]
 
       I feared
       Lest I might anger thee.       --Shak.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lest [lɛst]
   ballast
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top