Search result for

leis

(99 entries)
(0.0568 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leis-, *leis*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leisure (n ) สันทนาการ
leisure driver (n ) คนขับรถที่เดินทางมาพักผ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leisure    [ADJ] เกี่ยวกับเวลาว่าง, See also: ที่เป็นเวลาว่าง, Syn. free, unoccupied
leisure    [ADJ] เพื่อความบันเทิง
leisure    [N] เวลาว่าง, See also: การว่างจากงาน, Syn. free time, relaxation, freedom
leisurely    [ADJ] ตามสบาย, See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ, Syn. slow, unhurried, Ant. hurried
leisurely    [ADV] อย่างไม่รีบร้อน, See also: ไปเรื่อยๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leisมาลัยดอกไม้ [TU Subject Heading]
Leishmaniaไลชเมเนีย; ลีชมาเนีย, เชื้อ [การแพทย์]
Leishmaniasisไลชเมนิเอซิส; ลีชมานิเอซิส, โรค; โรคลีชมานีเอซิส [การแพทย์]
Leishmaniasis, Post Kalaazar Dermalตุ่มจำนวนมากตามใบหน้าหูและแขนขา [การแพทย์]
Leishmaniasis, Visceralลีชมานิเอซิส, โรคอวัยวะภายใน; ไลชเมนิเอซิส, ไวเซอรัล [การแพทย์]
Leisureการใช้เวลาว่าง [TU Subject Heading]
Leisureเวลาว่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leisPlease look through these papers at your leisure.
leisMarry in haste, and repent at leisure.
leisA friend to everybody is a friend to leisure.
leisI have no leisure for sport.
leisAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
leisYou can do it at your leisure.
leisDuring the bubble people dreamed of a life of leisure.
leisThe leisure industry is sinking more money into new resorts.
leisFor one thing, I've no money, and for another, I've no leisure.
leisDo this at your leisure.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด,เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง,สบาย ๆ ,ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
cleisto-Pref. "ปิด"

English-Thai: Nontri Dictionary
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisure(n) เวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่อยเฉื่อย [ADV] unhurriedly, See also: leisurely, Example: เขาเดินเรื่อยเฉื่อยจนถึงหน้าซอย
ลอยชาย    [ADV] leisurely, Syn. กรีดกราย
เอ้อระเหย [ADV] leisurely, Example: เขาไม่ชอบทำงาน ชอบแต่จะเดินเอ้อระเหยลอยชายไปเรื่อยๆ, Thai definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ [ADV] leisurely, Syn. ยืดยาด, Example: รีบลุกขึ้นไวๆ อย่ามานั่งเอ้อเร้อเอ้อเต่ออย่างนี้, Thai definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอื่อย [ADV] slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ, Example: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน, Thai definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เอื่อยๆ [ADV] slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ, Example: แม่กกเป็นกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ มาจากต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์, Thai definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
ตามสบาย    [ADV] leisurely, See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one's own convenience, Example: เขากล่าวกับเพื่อนที่มารับประทานอาหารที่บ้านว่า ให้ทุกคนทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเอง, Thai definition: อย่างไม่มีพิธีรีตรอง, อย่างเป็นกันเอง, อย่างธรรมดา
เวลาว่าง [N] free time, See also: leisure time, recreational time, Example: พ่อมักจะเปิดฟังเพลงเบาๆ ในเวลาว่าง, Thai definition: เวลาที่ว่างจากการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawitthayā kān børikān) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure   
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   
กินลมชมวิว[v. exp.] (kinlom chom wiū) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely   FR: se promener ; se balader
นั่งเล่น[v.] (nanglen) EN: sit leisurely   
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; gently ; leisurely   
ตามสบาย[adv.] (tām sabāi) EN: leisurely   FR: à l'aise
ทอดน่อง[adv.] (thøtnǿng) EN: leisurely   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEIS    L EY1 Z
LEIST    L IY1 AH0 S T
LEISS    L AY1 S
LEISY    L IY1 S IY0
LEISE    L IY1 S
LEISER    L AY1 S ER0
LEISEY    L IY1 S IY0
LEISURE    L IY1 ZH ER0
LEISURE    L EH1 ZH ER0
LEISTER    L IY1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leis    (n) (l ei1 ii z)
leisure    (n) (l e1 zh @ r)
leisured    (j) (l e1 zh @ d)
leisurely    (j) (l e1 zh @ l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Fleisch(n) |das| เนื้อ
Schweinefleisch(n) |das| เนื้อหมู
Rindfleisch(n) |das| เนื้อวัว
Bleistift(n) |der, pl. Bleistifte| ดินสอ
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
jmd./etw. ist jmdm. ein Stachel im Fleische.(idomatisch) บุคคลหรือสิ่งของเป็นเหตุให้คนอีกคนโกรธ
Dienstleistung(n) |die, pl. Dienstleistungen| การรับใช้, การบริการ เช่น Die Firma bietet Produkte und Dienstleistungen für Systemlösungen für industielle Märkte.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
のんどり[, nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
のんびり[, nonbiri] (adv,n,vs) carefree; at leisure; (P) [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
アウトドアレジャー[, autodoareja-] (n) outdoor leisure [Add to Longdo]
アスレチック[, asurechikku] (n) (1) athletic; (2) leisure facilities; (P) [Add to Longdo]
レジャー[, reja-] (n) leisure; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休闲[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, / ] leisure; relaxation; not working; idle [Add to Longdo]
休闲鞋[xiū xián xié, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] leisure shoes [Add to Longdo]
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, / ] leisurely; unhurried; sluggish [Add to Longdo]
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] leisure [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] leisurely; easy-going [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] leisure [Add to Longdo]
闲暇[xián xiá, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] leisure; free time; unoccupied; not in use [Add to Longdo]
閒暇[xián xià, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ, ] leisure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
功業[こうぎょう, kougyou] Leistung, Verdienst [Add to Longdo]
成績[せいせき, seiseki] Leistung, Resultat, Ergebnis [Add to Longdo]
[せき, seki] LEISTUNG, ERRUNGENSCHAFT, SPINNEN [Add to Longdo]
能率[のうりつ, nouritsu] Leistungsfaehigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top