Search result for

legten

(50 entries)
(0.043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legten-, *legten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา legten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *legten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then we sold the property and bought the carriage and horses.Dann verkauften wir es und legten uns die Kutsche zu. The Magician (1958)
And the Medical Councillor came with the Commissioner and lifted Vogler's body onto a big table and started undressing him.Dann kamen der Medizinrat und der Hauptmann... legten Voglers Leiche auf den großen Tisch und zogen sie aus. The Magician (1958)
- You took the oath.- Sie legten den Eid ab. Bell Book and Candle (1958)
Don't it make you boys feel kinda dirty to look at such a handsome gentleman all dressed up in a fancy suit?Fühlt ihr euch nicht auch irgendwie dreckig... ..vor einem so gepflegten Herrn mit einem so schicken Anzug? The Big Country (1958)
Was he asleep when you shot him?Hat er geschlafen, als Sie ihn umlegtenThe Left Handed Gun (1958)
- Yeah. Pickled red cabbage.Eingelegten Rotkohl. Carry on Nurse (1959)
His friends here put up bail.Seine Freunde hinterlegten Kaution. Rio Bravo (1959)
It's too early in the day for me.- Das ist noch zu früh für mich. Die Engländer legten die Trinkzeiten fest, nicht die Schotten. Our Man in Havana (1959)
A beautiful, artificial pond in a garden, sir.Einen schönen, künstlich angelegten Teich in einem Garten. Mit Fischen? Carry On Constable (1960)
Her heart could not withstand the strain you put upon it.Was Sie ihr auferlegten, war zu viel für ihr Herz. House of Usher (1960)
You were tending the vineyards.Sie pflegten also die Weinberge. The Howling Man (1960)
We used to eat punks like you.Wir pflegten Dreckskerle wie Sie zum Frühstück zu verspeisen. The Devil at 4 O'Clock (1961)
I promise to defend them and to show them favor... even as I defend and show favor to those that were ever loyal to me.Genauso wie denjenigen, die mir immer treu ergeben gewesen sind. Diesen, meinen schriftlich niedergelegten Eid vertraue ich der heiligen Kirche an. El Cid (1961)
Therefore if you had a secondhand suit..Wenn Sie also einen abgelegten Anzug... The Forger of London (1961)
Thank you,well if you had an old suit, and an old shirt.. I could make very good use of themWenn Sie also einen abgelegten Anzug und ein altes Hemd besäßen, hätte ich eine gute Verwendung dafür. The Forger of London (1961)
You were flattened out on your butt, swimming in glory and whiskey probably deciding how you could lose.Saßen auf dem Arsch, in Ruhm und Whiskey schwimmend, und überlegten, wie Sie verlieren könnten. The Hustler (1961)
Parents take their children to Orly on Sunday to watch the departing planes.Orly. Sonntag. Eltern pflegten dort ihre Kinder mit hinzunehmen, um den Abflug der Flugzeuge zu beobachten. La Jetée (1962)
And then on your word, we put up a bundle of our own?Und legten wir nicht auf deine Garantie hin noch einen Batzen drauf? Requiem for a Heavyweight (1962)
A daily "quota" is agreed upon in advance.Die Frau wird auf ein Tagesgehalt geschätzt, und liefert einen vorher festgelegten Tagessatz ab. Vivre Sa Vie (1962)
Did you place the sword on the altar for luck?Legten Sie es auf den Altar, damit es Glück bringe? The Trial of Joan of Arc (1962)
We'd sit in front of the fire and play double solitaire and Chinese chequers.Wir saßen immer am Kamin und legten Doppel-Patiencen oder spielten Mühle. Irma la Douce (1963)
Monks found him and took him to their monastery where they tenderly nursed him, never asking his name or his country.Mönche fanden ihn und brachten ihn in ihr Kloster... wo sie ihn pflegten. Sie wollten nie Namen oder Herkunft wissen. The Long Ships (1964)
Beaver were damming and storing with strange vigour.Die Biber bauten ihre Dämme und legten seltsam große Vorräte an. The Hallelujah Trail (1965)
You've been found guilty of the charges and specifications here mentioned.Sie wurden der dargelegten Anklage mit allen Details für schuldig befunden. Major Dundee (1965)
That was the bandage you applied.Das war der Verband, den Sie auf die Wunde legtenMirage (1965)
So I suppose they started the fire to drive the herd north out of the reserve.Ich vermute, sie legten das Feuer, um die Herde nach Norden aus dem Reservat herauszutreiben. Wall of Flames: Part 1 (1966)
Something came in after you finished.Etwas kam rein, nachdem Sie auflegtenMurderers' Row (1966)
That child founded this order... whose Sisters have taken a vow of silence... until such time as Beryl of Sussex is canonized... and recognized by the people of the world for her tremendous feat.Dieses Kind gründete unseren Orden. Unsere Schwestern legten das Gelübde ab, so lange zu schweigen, bis Beryl von Sussex heiliggesprochen und von der Welt anerkannt wird für ihre große Tat. Bedazzled (1967)
Your case has been appealed three times... and reviewed three times.Sie legten 3-mal Berufung ein, immer mit demselben Ergebnis. The Dirty Dozen (1967)
the ruin of the invading army of five hundred thousand men, and the downfall of the Napoleonic rule, on which, for the first time at Borodino, was laid the hand of a foe of stronger spirit!das Scheitern des großangelegten Feldzuges und der Untergang Frankreichs, welches bei Borodino zum ersten Mal den geistig stärkeren Gegner traf! War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
15 years ago, you put 'em in one of those bottom drawers.Vor 15 Jahren legten Sie die in eine der unteren Schubladen. Death Rides a Horse (1967)
We simply had nothing to lose by being prepared.Wir legten nur Wert darauf, uns gut vorzubereiten. The Diamond (1967)
I'll admit you had me fooled.Ich gebe zu, Sie legten mich rein. The Diamond (1967)
When you tricked de Groot, you also tricked Borca.Mit de Groot legten Sie auch Borca rein. The Slave: Part 2 (1967)
You, uh, put your arms around her?Sie legten Ihre Arme um sie? Clearance Sale at the Black Market (1968)
It's got the makings of a lovely catastrophe, if you'd ask me.Das sieht mir nach einer gepflegten Katastrophe aus. How to Catch a Papa Bear (1968)
We put the tracks there and put the sawdust there, so that you Krauts-- I mean, you foxes would find it.Wir legten die Spuren an und streuten das Sägemehl, damit ihr Deutschen... Ich meine, ihr Füchse es findet. No Names Please (1968)
I killed those men because they killed my brother.Ich brachte sie um, weil sie meinen Bruder umlegten5 Card Stud (1968)
They burned him out.Sie legten ein Feuer. Blue (1968)
It's very important not to be a fool.Er baute die Häuser auf dem trockengelegten Land. Mafia (1968)
They turned in a very disappointing first-quarter statement.Die legten einen sehr enttäuschenden Quartalsbericht vor. Hot Millions (1968)
That he has done intentionally.Er hat es nach einem gut überlegten Plan versucht. The Valley of Death (1968)
Krim and his mercenaries have converted their loot into gold bars which are kept within the enclave used as headquarters.Die Beute legten sie in Goldbarren an, die in einer Enklave sind, die auch als Hauptquartier dient. The Mercenaries (1968)
The sandwiches are very fresh.Die belegten Brote sind ganz frisch. Operation Hannibal (1969)
My good man, you put your finger on the very heart of this plan.Mein werter Herr, Sie legten Ihren Finger auf das Herz dieses Planes. The Gasoline War (1969)
I was vulnerable... because I was suffering from so much self-restriction, such as really knowing someone elseIch war verletzlich. Ich litt unter meinem mir selbst auferlegten Verbot tiefer Genüsse, vor allem jener der gründlichen Kenntnis eines anderen Les femmes (1969)
They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set Him on them.Sie brachten die Eselin und ihr Junges, legten ihre Kleider darüber, und Jesus setzte sich darauf. Pirosmani (1969)
They set it up!Sie legten uns herein! The Wild Bunch (1969)
Caught you, didn't they?Sie legten euch rein! The Wild Bunch (1969)
They made damn fools out of us, Mr. Bishop.Sie legten uns schön herein. The Wild Bunch (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top