Search result for

lease

(104 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lease-, *lease*
English-Thai: Longdo Dictionary
lease agreement(n) สัญญาเช่า เช่น This commercial lease agreement template is a legal contract used for real estate rental.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lease[N] สัญญาเช่า
lease out[PHRV] อนุญาตให้เช่า
leasehold[ADJ] ได้จากการเช่า
lease back[PHRV] ให้เช่ากลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lease(ลีส) {leased,leasing,leases} n. สัญญาเช่า,ทรัพย์สินที่ให้เช่า,ระยะเวลาที่ให้เช่า. vt. ให้เช่า,เช่าไว้. vt. ให้เช่า., See also: leasable adj. ดูlease leaser n. ดูlease -Phr. (a new lease on life ชีวิตใหม่ที่มีความหวังดีขึ้น)
leaseholdลีส'โฮลดฺ) n. ทรัพย์สินครอบครองที่ได้จากการเช่า. adj. ได้จากการเช่า
leaseholder(ลีส'โฮลเดอะ) n. ผู้เช่า,ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้เช่า, Syn. tenant
displeasevt. vi.,vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex
news releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
news release n.=press rel(ดู)
please(พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
press releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
re-lease(รีลิส') vt. ให้เช่าอีก
releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
lease(n) การให้เช่า,สัญญาเช่า
lease(vt) ให้เช่า
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
release(vt) หลุดพ้น,ปล่อย,ปลด,แก้,โอนสิทธิ์
sublease(n) การแบ่งให้เช่า,การเช่าช่วง
sublease(vt) แบ่งให้เช่า,เช่าช่วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leaseการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lease systemวิธีการจ้างนักโทษไปทำงานข้างนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leasebackการเช่าคืนทรัพย์ที่ขายไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leased lineสายเช่า, วงจรเช่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
leased lineสายเช่า, วงจรเช่า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaseholdสิทธิในที่ดิน (ที่มีกำหนดเวลา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lease and rental servicesธุรกิจเช่าทรัพย์ [TU Subject Heading]
Lease holdการลงทุนในสิทธิการเช่า
การลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มาบริหาร โดยกองทุนรวมไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน จะมีเพียงสิทธิ์ที่จะหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์โดยการให้ผู้อื่นเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ทำสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น โดยเมื่อครบกำหนดสัญญาดังกล่าว กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นได้อีก และต้องคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงมีผลให้ยิ่งระยะเวลาการเช่าเหลือลดน้อยลงเท่าไร มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าครบกำหนดสัญญาเช่า ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท Lease hold นี้จะมีสิทธิเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่มาจากเงินปันผลเฉพาะในช่วงเวลาที่อยู่ในสัญญาเช่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวมสามารถจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นได้เท่านั้น โดยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมประเภทนี้จะลดลงเรื่อยๆ ทุกปีจนมีค่าเป็นศูนย์เมื่อเลิกกองทุนรวม (สิ้นสุดสัญญาเช่า) [ตลาดทุน]
Leasesสัญญาเช่า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leaseback[ลิซแบ็ค] (n ) นิติกรรมซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งขายทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อได้นำทรัพย์สินออกให้ผู้ขายเช่าทันที นิติกรรมเช่นนี้ทำให้ผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องมีภาระทางการเงิน ส่วนใหญ่มักทำนิติกรรมนี้กันเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี บางทีก็เรียกว่า sale and leaseback

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the one. The lease is available.ร้านนี้แหละ สัญญาเช่าให้ใช้ได้ The Bank Job (2008)
But we gonna need a front man on this, someone who can sign the lease on the shop and looks the business.แต่เราจำเป็นต้องมีคนมาอยู่หน้าที่นั่น ใครซักคนที่ลงนามเช่าร้าน และดูแลเรื่องธุรกิจได้ The Bank Job (2008)
We do nothing to stop a coup in Bolivia and in exchange, the new government gives America the lease to any oil found.เราจะไม่ยับยั้งการระงับ อาหารในโบลิเวีย เพื่อแลกกับ.. การที่รัฐบาลใหม่ให้สิทธิ์อเมริกาเช่าพื้นที่ขุดหาน้ำมัน Quantum of Solace (2008)
You have a lease agreement with NetJet through your company.คุณมีสัญญาตกลงเช่ากับเน็ตเจ็ท กับบริษัทของคุณ Taken (2008)
We could renege on the lease, repack everything and live in the Jeep.เราฉีกสัญญาทิ้ง เก็บของ แล้วนอนในรถจี๊ปก็ได้ Julie & Julia (2009)
The lease isn't up for another month.สัญญาเช่าจะหมดลงอีกไม่กี่เดือน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
'Cause I'd be happy to pay the lease on your apartment.เพราะผมเต็มใจ จ่ายค่าเช่าบ้านให้คุณนะ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Charlie,there is no reason for me to renew the lease on my apartment when I'm here every night.จะให้ฉันต่อสัญญาอพาร์ทเม้นทำไม ในเมื่อฉันอยู่ที่นี่ทุกคืน Sir Lancelot's Litter Box (2009)
You left the lease for our new apartment in the fax machine.คุณทิ้งสัญญาเช่า อพาร์ทเม้นท์ใหม่ของเรา ไว้ในเครื่องแฟกซ์ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Anna misunderstood. She found the lease.ก็ใช่, แอนนาเข้าใจผิดน่ะ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I just figured i'd lease thisฉันว่าฉันจะเช่าที่นี่ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
That's maybe why he got the lease on the place.นั่นคงเป็นเหตุผลที่เค้าทำสัญญาเช่า Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leaseAntibodies give a new lease of life.
leaseDeposits on long-term leases.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
เช่า [v.] (chao) EN: ren ; lease ; hire   FR: louer ; prendre en location
เช่าช่วง [v.] (chaochūang) EN: sublease ; sublet   FR: sous-louer
เช่าทรัพย์[v. exp.] (chaosap) EN: lease   
เช่าที่นา[n. exp.] (chao thīnā) EN: take land on lease   
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEASE    L IY1 S
LEASES    L IY1 S AH0 Z
LEASED    L IY1 S T
LEASER    L IY1 S ER0
LEASE'S    L IY1 S AH0 Z
LEASEWAY    L IY1 S W EY2
LEASEHOLD    L IY1 S HH OW2 L D
LEASEBACK    L IY1 S B AE2 K
LEASEBACKS    L IY1 S B AE2 K S
LEASEWAY'S    L IY1 S W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lease    (v) (l ii1 s)
leased    (v) (l ii1 s t)
leases    (v) (l ii1 s i z)
leasehold    (n) (l ii1 s h ou l d)
lease-lend    (n) - (l ii1 s - l e n d)
leaseholds    (n) (l ii1 s h ou l d z)
leaseholder    (n) (l ii1 s h ou l d @ r)
leaseholders    (n) (l ii1 s h ou l d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leasingvertrag {m}; Pachtvertrag {m}; Mietvertrag {m}lease contract [Add to Longdo]
Mietkosten {pl}lease rental charges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
ありなさい[, arinasai] (exp) please be .... [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
およしなさい[, oyoshinasai] (exp) please stop [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]
お願いいたします;お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (exp) (hon) (See お願いします) please [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
租借[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] leasehold [Add to Longdo]
租约[zū yuē, ㄗㄨ ㄩㄝ, / ] lease [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release [Add to Longdo]
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes [Add to Longdo]
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information [Add to Longdo]
リリース番号[リリースばんごう, riri-su bangou] release number [Add to Longdo]
一般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
解放要求[かいほうようきゅう, kaihouyoukyuu] release request [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lease \Lease\ (l[=e]z), v. i. [AS. lesan to gather; akin to D.
   lezen to gather, read, G. lesen, Goth. lisan to gather; cf.
   Lith lesti to peck.]
   To gather what harvesters have left behind; to glean. [Obs.]
   --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lease \Lease\ (l[=e]s), v. t. [imp. & p. p. {Leased}; p. pr. &
   vb. n. {Leasing}.] [F. laisser, OF. laissier, lessier, to
   leave, transmit, L. laxare to loose, slacken, from laxus
   loose, wide. See {Lax}, and cf. {Lesser}.]
   1. To grant to another by lease the possession of, as of
    lands, tenements, and hereditaments; to let; to demise;
    as, a landowner leases a farm to a tenant; -- sometimes
    with out.
    [1913 Webster]
 
       There were some [houses] that were leased out for
       three lives.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold under a lease; to take lease of; as, a tenant
    leases his land from the owner.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lease \Lease\ (l[=e]s), n. [Cf. OF. lais. See {Lease}, v. t.]
   1. The temporary transfer of a possession to another person
    in return for a fee or other valuable consideration paid
    for the transfer; especially, A demise or letting of
    lands, tenements, or hereditaments to another for life,
    for a term of years, or at will, or for any less interest
    than that which the lessor has in the property, usually
    for a specified rent or compensation.
    [1913 Webster]
 
   2. The contract for such letting.
    [1913 Webster]
 
   3. Any tenure by grant or permission; the time for which such
    a tenure holds good; allotted time.
    [1913 Webster]
 
       Our high-placed Macbeth
       Shall live the lease of nature.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Lease and release} a mode of conveyance of freehold estates,
    formerly common in England and in New York. its place is
    now supplied by a simple deed of grant. --Burrill.
    --Warren's Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Record \Re*cord"\ (r?*k?rd"), v. t. [imp. & p. p. {Recorded}; p.
   pr. & vb. n. {Recording}.] [OE. recorden to repeat, remind,
   F. recorder, fr. L. recordari to remember; pref. re- re- +
   cor, cordis, the heart or mind. See {Cordial}, {Heart}.]
   1. To recall to mind; to recollect; to remember; to meditate.
    [Obs.] "I it you record." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To repeat; to recite; to sing or play. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They longed to see the day, to hear the lark
       Record her hymns, and chant her carols blest.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To preserve the memory of, by committing to writing, to
    printing, to inscription, or the like; to make note of; to
    write or enter in a book or on parchment, for the purpose
    of preserving authentic evidence of; to register; to
    enroll; as, to record the proceedings of a court; to
    record historical events.
    [1913 Webster]
 
       Those things that are recorded of him . . . are
       written in the chronicles of the kings. --1 Esd. i.
                          42.
    [1913 Webster]
 
   {To record a deed}, {mortgage}, {lease}, etc., to have a copy
    of the same entered in the records of the office
    designated by law, for the information of the public.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lease
   n 1: property that is leased or rented out or let [syn: {lease},
      {rental}, {letting}]
   2: a contract granting use or occupation of property during a
     specified time for a specified payment
   3: the period of time during which a contract conveying property
     to a person is in effect [syn: {lease}, {term of a contract}]
   v 1: let for money; "We rented our apartment to friends while we
      were abroad" [syn: {rent}, {lease}]
   2: hold under a lease or rental agreement; of goods and services
     [syn: {rent}, {hire}, {charter}, {lease}]
   3: grant use or occupation of under a term of contract; "I am
     leasing my country estate to some foreigners" [syn: {lease},
     {let}, {rent}]
   4: engage for service under a term of contract; "We took an
     apartment on a quiet street"; "Let's rent a car"; "Shall we
     take a guide in Rome?" [syn: {lease}, {rent}, {hire},
     {charter}, {engage}, {take}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top