Search result for

leans

(39 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leans-, *leans*, lean
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleanse(คลีนซ) {cleansed,cleansing,cleanses} vt. ทำให้สะอาด vi. กลายเป็นสะอาด, See also: cleansable adj.
cleanser(คลีน'เซอะ) n. ของเหลวที่ใช้ทำความสะอาด,คนทำความสะอาด,สิ่งหรือเครื่องมือทำความสะอาด

English-Thai: Nontri Dictionary
cleanse(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง
cleanser(n) น้ำยาทำความสะอาด,คนทำความสะอาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Due to the fact it always leans toward the south.ซึ่งมันจะหันหน้าทางที่ทิศใต้เสมอ Breaking and Entering (2008)
Tom leans over and says, "sorry. Uh, no big deal.ทอมเอนลงแล้วบอกว่า ขอโทษ นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร The Glamorous Life (2010)
Then, letting go of his tenseness, he falls to his knees here, and leans.หลังจากการผ่อนคลาย เขานั่งอยู่ในท่านี้... Poseidon (2011)
Pete leans in. Here`s the pitch.พีทเข้ามาแล้ว เข้าพิตจ์ Captain America: The First Avenger (2011)
and the way he leans on the corner of his desk like he's about to dig a ditch.ช่างแม่ง เขารู้งานแค่จากมุมโต๊ะของเขาเอง กับแขนเสื้อที่พับขึ้น Demolition (2015)
And after the guy leaves, he leans over, he said,และหลังจากที่ชายคนนั้นออกไป เขาโน้มตัวมา เขาพูดว่า After Porn Ends 2 (2017)
He wipes the sweat off his brow, leans back and fires.ริค โรเด็นประจําที่นอน เพื่อทีมเเยงกี้เเล้ว Big (1988)
When she leans over, you can see right down her shirt.ได้เเล้ว ที่อยากได้ก็ได้เเล้ว นายเคยไปเเถวโต๊ะครูซิมสัน ตอนที่เขาตรวจงานให้คะเเนนมั้ย Big (1988)
She leans over to me and she says:เธอกระแซะเข้ามาแล้วพูดว่า Punchline (1988)
You're taking a leak in some filthy public urinal, and the man in the next stall leans across and asks you about God, or Kafka, or freedom versus responsibility.คุณกำลังการรั่วไหลในบางปัสสาวะสาธารณะสกปรก และคนที่อยู่ในคอกต่อไปชะโงกข้ามและถามคุณเกี่ยวกับพระเจ้าหรือคาฟคา หรือเสรีภาพกับความรับผิดชอบ The Russia House (1990)
This powerful celebrity leans over and saysดาราเด่นดังคนนี้ก้มตัวลงและพูดว่า The Corporation (2003)
But he's scared, so he leans on his neighbor, and I walk on the guy for 150 bombs.แต่มันกลัว เลยขู่เอาจากเพื่อนบ้านมัน แล้วฉันก็เข้าไปวางระเบิดมัน Alpha Dog (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leansThe old man leans forward and says softly.
leansThis fence leans to the left a little.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: clean ; wash ; cleanse ; rinse   
ฟอก[v.] (føk) EN: purify ; clean ; cleanse   FR: purifier ; raffiner
ครีมล้างหน้า[n. exp.] (khrīm lāng nā) EN: facial cleanser   
ล้างบาป[v. exp.] (lāng bāp) EN: expiate one's sins ; wash away one's sins ; cleanse sins   FR: expier ses fautes ; absoudre ; se laver de ses péchés ; laver ses péchés
ล้างน้ำ[v. exp.] (lāng nām) EN: wash ; clean ; rinse ; cleanse   FR: laver
ออร์เลอองส์[n. prop.] (Øloēong) FR: Orléans
ประทิน[v.] (prathin) EN: clean ; cleanse   
สระ[v.] (sa) EN: wash ; shampoo ; rinse ; cleanse   FR: shampouiner ; laver ; rincer

CMU English Pronouncing Dictionary
LEANS    L IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leans    (v) (l ii1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
エスニッククレンジング[, esunikkukurenjingu] (n) ethnic cleansing [Add to Longdo]
クレンザー[, kurenza-] (n) cleanser; (P) [Add to Longdo]
クレンジング[, kurenjingu] (n,vs) cleansing [Add to Longdo]
クレンジングクリーム[, kurenjingukuri-mu] (n) cleansing cream; (P) [Add to Longdo]
クレンジングフォーム[, kurenjingufo-mu] (n) cleansing foam [Add to Longdo]
クレンジングローション[, kurenjinguro-shon] (n) cleansing lotion [Add to Longdo]
悪祓[あしはらえ, ashiharae] (n) (arch) (obsc) purification to cleanse one of sin [Add to Longdo]
口直し[くちなおし, kuchinaoshi] (n,vs) removing a bad taste; cleansing one's palate [Add to Longdo]
自浄[じじょう, jijou] (n,vs) self-purification; self-cleansing; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top