Search result for

laste

(71 entries)
(0.4244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laste-, *laste*
English-Thai: Longdo Dictionary
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blasted(บลาสฺ'ทิด) adj. เหี่ยว,ถูกทำลาย,เฮงซวย,ถูกสาปแช่ง,วายร้าย, Syn. destroyed
pilaster(พิแลส'เทอะ) n. เสาฝาผนังด้านหน้า, See also: pilstered adj.
plaster(พลาส'เทอะ) n. ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบผนัง,ผ้ายางปิดแผล,ยาพอก,ยาเหนียวปิดแผล,ผงยิปซั่ม (gypsum) ,=plaster of Paris (ดู) . vt. ปิดแผล,ฉาบปูน,พอกแป้ง,แนบ,พอก,ฉาบ,ปลอบโยน, See also: plasterer n. plastery adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pilaster(n) เสารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
plaster(n) พลาสเตอร์ปิดแผล,ปูนพลาสเตอร์,ยาพอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The power failure lasted seven minutes!ไม่มีพลังงานล่าสุด 7 นาที City of Ember (2008)
The affair only lasted a summer. But...เราคบกันได้แค่ช่วงฤดูร้อนปีเดียว แต่... The Reader (2008)
Our partnership lasted long enough for that to happen,เรามีความสัมพันธ์แบบทีมที่ดีกันมาก จนถึงตอนนั้น ที่มันจะแหกคุก The Price (2008)
- The ones that lasted, yeah.- ใช่ เท่าที่นึกออกนะ 500 Days of Summer (2009)
Real prices got you shiny, sparkly things that lasted three weeks, and mom prices got you brown things that lasted forever.พวกราคาจริงจะส่องประกายแวบวับที่ฉายไปอีกสามอาทิตย์ ราคาของแม่ก็พวกของเห่ยๆ ที่ใส่ได้ตลอดไป Confessions of a Shopaholic (2009)
You'd think you would've lasted this long if I wanted you dead?เธอคิดว่าฉันเป็นคนสุดท้ายเหรอที่อยากให้เธอตาย Prison Break: The Final Break (2009)
It may have started because of you, but it's lasted because of me.มันเริ่มเพราะคุณก็จริง แต่มันสานต่อก็เพราะฉัน The Ugly Truth (2009)
A regular kiss on the mouth... that lasted a little longer than I thought it would.แค่จูบปากกันธรรมดา แต่นานกว่าที่ฉันคิดไว้ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Hey, at least he lasted three weeks.เอาน่า , อย่างน้อยเค้าก็รอดดมาสามอาทิตย์แล้ว Episode #1.1 (2009)
It was fun while it lasted.อย่างน้อยเราก็เคยสนุกกัน Acafellas (2009)
That lasted well into the night.ซึ่งก็ทำจนถึงมืดๆเลย. Slack Tide (2009)
A Rudolf Geyer--who's claiming to know why the blackouts lasted exactly 137 sekunden.รูดอฟ เกเยอร์-- คนที่อ้างว่ารู้สาเหตุ การหมดสติ ในครั้งล่าสุดอย่างชัดเจน 137 เซคุนเด็น 137 Sekunden (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lasteI was very tired lasted night.
lasteMy relationship with Tony has lasted twenty-five years now, and I don't know whether to end it next spring or not.
lasteSometimes the game lasted all day.
lasteThe argument lasted a long time because nobody would admit to being in the wrong.
lasteThe court session lasted for three hours.
lasteThe lecture lasted for two hours.
lasteThe meeting lasted two hours.
lasteThe meeting lasted until 5.
lasteThe opening address alone lasted one hour.
lasteThe party lasted more than three hours.
lasteThe rain has lasted for the past two days.
lasteThe rain lasted a week.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฉาบปูน[n. exp.] (chang chāp pūn) EN: plasterer   FR: plâtrier [m]
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
การทำแผล[n.] (kān tham phlaē) EN: plaster (for bandaging wounds)   FR: pansement [m]
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
ปลาสเตอร์[n.] (plāstoē) EN: plaster (for bandaging wounds)   FR: pansement [m]
ปูน[n.] (pūn) EN: cement ; lime ; mortar ; calcium oxide ; quicklime ; plaster ; Portland cement   FR: ciment [m] ; mortier [m] ; plâtre [m] ; chaux [f]
ปูนปลาสเตอร์[n. exp.] (pūn plāstoē) EN: plaster   FR: plâtre [m]
เทอร์โมพลาสติก [n.] (thoēmōphlāsátik) EN: thermoplastic   FR: thermoplastique [m] ; thermoplaste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LASTED    L AE1 S T AH0 D
LASTER    L AE1 S T ER0
LASTEST    L AE1 S T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lasted    (v) (l aa1 s t i d)

German-Thai: Longdo Dictionary
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
gepflasterte Strasseถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น Eine gepflasterte Straße läuft entlang des Kanals in Richtung Stadt. Schon von hier aus könnt Ihr die Kirche sehen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lastenaufzug {m}freight elevator; material lift [Add to Longdo]
Lastenergie {f}on-load energy [Add to Longdo]
Lastenheft {n}product concept catalogue [Add to Longdo]
Laster {n}; Untugend {f}vice [Add to Longdo]
Lasterhaftigkeit {f}profligacy [Add to Longdo]
Lasterhöhle {f}den of iniquity [Add to Longdo]
Lasterleben {n}dissolute life [Add to Longdo]
lasten (auf)to weigh (on) [Add to Longdo]
lasten auf; bedrückento bear down [Add to Longdo]
lasterhaft {adj}vicious [Add to Longdo]
lasterhaft {adv}viciously [Add to Longdo]
lasterhaft; gottlos {adj}wicked [Add to Longdo]
lasterhaft; gottlos {adv}wickedly [Add to Longdo]
Lasterhöhung {f}bonus load [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]
カットバン[, kattoban] (n) (abbr) (See カット) band aid; (pre-cut) adhesive plaster [Add to Longdo]
ギプス包帯[ギプスほうたい, gipusu houtai] (n) plaster cast [Add to Longdo]
サウンドブラスタ[, saundoburasuta] (n) {comp} Sound Blaster [Add to Longdo]
ピラスター[, pirasuta-] (n) pilaster [Add to Longdo]
フラスコ(P);フレスコ[, furasuko (P); furesuko] (n) (1) fresco (technique of blending wet plaster with water based paint) (ita [Add to Longdo]
プラスター;プラスタ[, purasuta-; purasuta] (n) plaster [Add to Longdo]
プラスターボード[, purasuta-bo-do] (n) plasterboard [Add to Longdo]
按摩膏[あんまこう, anmakou] (n) massaging plaster [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウンドブラスタ[さうんどぶらすた, saundoburasuta] Sound Blaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Laste \Last"e\, obs.
     imp. of {Last}, to endure. --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top