Search result for

lantern

(45 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lantern-, *lantern*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lantern    [N] โคมไฟ, See also: โป๊ะไฟ, ตะเกียง, Syn. torch, lamp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lantern(แลน'เทิร์น) n. โคมไฟ,โคม,โป๊ะ,ห้อง โคมไฟบนยอดประภาคาร,หน้าต่างคาดไฟคล้าย
chinese lanternn. โคมกระดาษ,โคมจีน,โคมญี่ปุ่น
jack-o'-lanternn. ผลไม้กลวงที่เจาะรูเป็นตาจมูกและปาก,แล้วใส่เทียนไขหรือตะเกียงข้างใน (ในคืนวันเทศกาล Halloween)
japanese lanternโคมไฟจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
lantern(n) โคมไฟ,โป๊ะไฟ
JACK-O'-jack-o'-lantern(n) ผีกระสือ,แสงแวววาว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคมไฟ [N] lamp, See also: lantern, light, Syn. โคม, ประทีป, ตะเกียง, Example: เทศกาลนี้ชาวบ้านจะประดับประดาหน้าบ้านด้วยโคมไฟ, Count unit: ดวง
เรือนไฟ [N] lamp, See also: lantern, Example: พื้นแผ่นดินทำเป็นลับแลไฟบ้างทำเป็นเรือนไฟต่างๆ กันบ้าง, Thai definition: กระจุกตะเกียง หรือโคม
เรือนไฟ [N] kitchen, See also: lantern, Syn. ครัว, Example: แม่เฒ่าย่ำฟากกลับเข้าไปเรือนไฟ, Thai definition: ครัวสำหรับหุงต้มอาหาร
ตะเกียง    [N] lamp, See also: lantern, Example: ในสมัยโบราณยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทุกบ้านต้องใช้ตะเกียงแทน, Count unit: ดวง, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับตามไฟ มีรูปต่างๆ บางชนิดมีหลอดบังลม
ประทีป    [N] lamp, See also: lantern, light, torch, Syn. ไฟ, เทียน, โคมไฟ, คบเพลิง, ตะเกียง, คบไฟ, Example: ครูเปรียบเสมือนดวงประทีปที่ส่องนำทางนักเรียนให้ไปสู่ความสำเร็จ, Count unit: ดวง, Thai definition: ไฟที่มีเปลวสว่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutthāi) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
ดวงประทีป[n.] (dūang prathīp) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light   FR: lampe [f] ; torche [f]
โคม[n.] (khōm) EN: lamp ; light ; lantern   FR: lanterne [f] ; lampe [f] ; fanal [m] ; abat-jour [m]
โคมไฟ[n.] (khōmfai) EN: lamp ; lantern ; light   FR: lampe [f]
พู่ระหงส์ [n. exp.] (phū rahong) EN: Coral Hibiscus ; Fringed Hibiscus ; Japanese Lantern ; Spider Gumamela   
ประทีป[n.] (prathīp) EN: lamp ; light ; lantern   FR: lampe [f]
เรือนไฟ[n.] (reūoenfai) EN: lamp ; lantern   
ตะเกียง[n.] (takīeng) EN: lamp ; oil lamp ; lantern   FR: lampe [f] ; lanterne [f] ; luminaire [m] ; bec de gaz [m]
ตะเกียงไฟ[n. exp.] (takīeng fai) EN: lantern   
ตะเกียงเจ้าพายุ[n. exp.] (takīeng jaophayu) EN: storm lantern ; paraffin lamp   

CMU English Pronouncing Dictionary
LANTERN    L AE1 N T ER0 N
LANTERNS    L AE1 N T ER0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lantern    (n) (l a1 n t @ n)
lanterns    (n) (l a1 n t @ n z)
lantern-jawed    (j) - (l a1 n t @ n - jh oo d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お盆;御盆[おぼん, obon] (n) O-Bon; Bon Festival; Lantern Festival; Festival of the Dead [Add to Longdo]
アリストテレスの提灯[アリストテレスのちょうちん, arisutoteresu nochouchin] (n) Aristotle's lantern [Add to Longdo]
ジャック・オ・ランターン;ジャックオランターン[, jakku . o . ranta-n ; jakkuoranta-n] (n) (See ジャックランタン) jack-o'-lantern; jack o'lantern [Add to Longdo]
ジャックランタン[, jakkurantan] (n) (See ジャックオランターン) jack-o'-lantern; jack o'lantern [Add to Longdo]
モンキキンチャクフグ[, monkikinchakufugu] (n) lantern toby (Canthigaster epilampra) [Add to Longdo]
ラテルネ[, raterune] (n) (See ランタン) lantern (for mountaineering) (ger [Add to Longdo]
越屋根;越し屋根;腰屋根[こしやね, koshiyane] (n) roof monitor; monitor roof; lantern (roof) [Add to Longdo]
遠州行灯[えんしゅうあんどん, enshuuandon] (n) Enshu lantern; type of paper lantern [Add to Longdo]
翁貝[おきながい, okinagai] (n) lantern shell [Add to Longdo]
火袋[ひぶくろ, hibukuro] (n) (See 灯篭) fire box in traditional Japanese lantern [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元宵节[Yuán xiāo jié, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lantern festival, the final event of the Spring festival 春節|春节, on 15th of first month of the lunar calendar [Add to Longdo]
幻灯[huàn dēng, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ, / ] lantern slides [Add to Longdo]
灯盏[dēng zhǎn, ㄉㄥ ㄓㄢˇ, / ] lantern; uncovered oil lamp [Add to Longdo]
灯笼[dēng lóng, ㄉㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] lantern [Add to Longdo]
走马灯[zǒu mǎ dēng, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄉㄥ, / ] lantern with carousel of paper horses, rotating under convection, used at Lantern festival 元宵節|元宵节; fig. constant busy circulation of people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lantern \Lan"tern\ (l[a^]n"t[~e]rn), n. [F. lanterne, L.
   lanterna, laterna, from Gr. lampth`r light, torch. See
   {Lamp}.]
   1. Something inclosing a light, and protecting it from wind,
    rain, etc.; -- sometimes portable, as a closed vessel or
    case of horn, perforated tin, glass, oiled paper, or other
    material, having a lamp or candle within; sometimes fixed,
    as the glazed inclosure of a street light, or of a
    lighthouse light.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) An open structure of light material set upon a roof,
      to give light and air to the interior.
    (b) A cage or open chamber of rich architecture, open
      below into the building or tower which it crowns.
    (c) A smaller and secondary cupola crowning a larger one,
      for ornament, or to admit light; such as the lantern
      of the cupola of the Capitol at Washington, or that of
      the Florence cathedral.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A lantern pinion or trundle wheel. See {Lantern
    pinion} (below).
    [1913 Webster]
 
   4. (Steam Engine) A kind of cage inserted in a stuffing box
    and surrounding a piston rod, to separate the packing into
    two parts and form a chamber between for the reception of
    steam, etc.; -- called also {lantern brass}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Founding) A perforated barrel to form a core upon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) See {Aristotle's lantern}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fig. 1 represents a hand lantern; fig. 2, an arm
      lantern; fig. 3, a breast lantern; -- so named from the
      positions in which they are carried.
      [1913 Webster]
 
   {Dark lantern}, a lantern with a single opening, which may be
    closed so as to conceal the light; -- called also
    {bull's-eye}.
 
   {Lantern jaws}, long, thin jaws; hence, a thin visage.
 
   {Lantern pinion}, {Lantern wheel} (Mach.), a kind of pinion
    or wheel having cylindrical bars or trundles, instead of
    teeth, inserted at their ends in two parallel disks or
    plates; -- so called as resembling a lantern in shape; --
    called also {wallower}, or {trundle}.
 
   {Lantern shell} (Zool.), any translucent, marine, bivalve
    shell of the genus {Anatina}, and allied genera.
 
   {Magic lantern}, an optical instrument consisting of a case
    inclosing a light, and having suitable lenses in a lateral
    tube, for throwing upon a screen, in a darkened room or
    the like, greatly magnified pictures from slides placed in
    the focus of the outer lens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lantern \Lan"tern\, v. t. [imp. & p. p. {Lanterned}; p. pr. &
   vb. n. {Lanterning}.] [Cf. F. lanterner to hang at the lamp
   post, fr. lanterne. See {Lantern}.]
   To furnish with a lantern; as, to lantern a lighthouse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lantern
   n 1: light in a transparent protective case

Are you satisfied with the result?

Go to Top