Search result for

lair

(57 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lair-, *lair*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lair[N] ถ้ำของสัตว์, See also: ที่ซ่อนของสัตว์, Syn. den, hole, covert
lair[N] ที่หลบซ่อน, See also: ที่ซ่อน, Syn. retreat, hideaway
laird[N] เจ้าของที่ดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lair(แลร์) n. ถ้ำสัตว์,ที่หลบซ่อนของสัตว์ป่า,ที่หลบซ่อน,ที่นอน,เตียง vi. จมอยู่ในเลน,ปลักเลน,ติดอยู่
laird(แลร์ด) n. เจ้าของที่ดิน., See also: lairdly adj. ดูlaird lairdship n. ดูlaird, Syn. lord
clairaudiencen. การมีหูทิพย์., See also: clairaudient adj. ดูclairaudience
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์,การรู้ที่เหนือมนุษย์,ไหวพริบ (intuition)
clairvoyant(แคลวอย'เอินทฺ) adj. มีตาทิพย์,ผู้วิเศษ,หมอดู,มีญาณทิพย์
eclair(เอแคล') n. ขนมหวานรูปไข่มีครีมอยู่ข้างใน -pl. eclairs
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์,ความฉลาด,ความหลักแหลม, Syn. talent
glair(แกลร์) n.,v. (ทาด้วย) ไข่ขาว, See also: glairy adj.
glaire(แกลร์) n.,v. (ทาด้วย) ไข่ขาว, See also: glairy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lair(n) รังสัตว์,ถ้ำสัตว์,ที่ซ่อน
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the lair of General Grievous.นี่มันรังของนายพลกรีวัส Lair of Grievous (2008)
I understand the Jedi have infiltrated your lair.ข้าเข้าใจว่าพวกเจได ได้แทรกซึมเข้ามายังรังของเจ้า Lair of Grievous (2008)
The lair of the green-eyed man!ที่อยู่ของพวกศัตรู เจ้าตาเขียว ! Bolt (2008)
So this is the lair of the Dragonfly.นี่คือรัง ของ มนุษย์ แมลงปอ Superhero Movie (2008)
- It's called a lair.นายจะกวนทำไมเนี่ย Jumper (2008)
I'm gonna arm up. Meet me back at the lair.ตกลงนะ ตกลง ได้ Jumper (2008)
You saw them in the lair tonight.คุณเห็นพวกนั้นที่รังคืนนี้ Never Let Me Go (2009)
A boy walked in the lair.มีเด็กผู้ชายเดินเข้ามาในรัง I Will Rise Up (2009)
Lair, that's all I needed to hear.นั่นล่ะที่ฉันอยากได้ยิน Reversals of Fortune (2009)
You infiltrated the bad guy's lair. Where is he?ฉันไม่เคยบอกนายนี่นา,แต่.. G-Force (2009)
So this is Dr. Evil's lair, huh?นี่คือถ้ำของ ดร.อีวิล สินะ Two Minutes to Midnight (2010)
By the way, next time you walk someone to your fake lair, don't pass the theater department...อย่าพาเขาเดินผ่านภาควิชาการละครล่ะ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อัตราค่าจ้าง[n. exp.] (attrā khājāng) EN: wage rate ; wage   FR: niveau des salaires [m]
อัตราเงินเดือน[n. exp.] (attrā ngoendeūoen) EN: rate of salary   FR: niveau des salaires [m]
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai samak) EN: application form   FR: formulaire d'inscription [m]
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]
แบบฟอร์ม[n.] (baēpføm) EN: form ; printed form   FR: formulaire [m]
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
แบบพิมพ์[n.] (baēpphim) EN: form ; printed form   FR: formulaire [m]
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAIR    L EH1 R
LAIRD    L EH1 R D
LAIRSON    L EH1 R S AH0 N
LAIRMORE    L EH1 R M AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lair    (n) (l e@1 r)
laird    (n) (l e@1 d)
lairs    (n) (l e@1 z)
lairds    (n) (l e@1 d z)

French-Thai: Longdo Dictionary
salaire(n) |m| เงินเดือน, ค่าจ้าง เช่น Le salaire minimum est fixé par le gouvernement du Québec., See also: S. la paie ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクレーア;エクレア[, ekure-a ; ekurea] (n) eclair (fre [Add to Longdo]
国際照明委員会[こくさいしょうめいいいんかい, kokusaishoumeiiinkai] (n) {comp} Commission Internationale de I'Eclairage; CIE [Add to Longdo]
自治体国際化協会[じちたいこくさいかきょうかい, jichitaikokusaikakyoukai] (n) Council of Local Authorities for International Relations; CLAIR [Add to Longdo]
千里眼[せんりがん, senrigan] (n) clairvoyance [Add to Longdo]
閃き[ひらめき, hirameki] (n) (1) flair; flash; (2) insight; (3) waving (e.g. of a flag in the wind) [Add to Longdo]
天眼通[てんがんつう, tengantsuu] (n) clairvoyance [Add to Longdo]
透視[とうし, toushi] (n,vs) (1) seeing through; (2) X-ray (examination); (3) clairvoyance; (P) [Add to Longdo]
透視力[とうしりょく, toushiryoku] (n) clairvoyant powers [Add to Longdo]
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巢穴[cháo xué, ㄔㄠˊ ㄒㄩㄝˊ, ] lair; nest; den; hideout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lair \Lair\ (l[^a]r), n. [OE. leir, AS. leger; akin to D. leger,
   G. lager couch, lair, OHG. legar, Goth. ligrs, and to E. lie.
   See {Lie} to be prostrate, and cf. {Layer}, {Leaguer}.]
   [1913 Webster]
   1. A place in which to lie or rest; especially, the bed or
    couch of a wild beast.
    [1913 Webster]
 
   2. A burying place. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]
 
   3. A pasture; sometimes, food. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lair
   n 1: the habitation of wild animals [syn: {lair}, {den}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top