Search result for

lag

(140 entries)
(0.005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lag-, *lag*.
English-Thai: Longdo Dictionary
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
iron slag(n) ตะกรันเหล็ก เช่น You know how to recycle ground iron slag. Iron is a byproduct of the steel industry, and is created by a fusion of ash, limestone and other fluxes.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lag    [VI] ค่อยๆ อ่อนล้าลง, See also: ค่อยๆ อ่อนแรง, Syn. flag
lag    [VI] ล้าหลัง, See also: เคลื่อนไหวช้า, พัฒนาอย่างเชื่องช้า, Syn. loiter, linger, delay
lager    [N] เบียร์ชนิดหนึ่งมีสีอ่อน มีอายุประมาณ 6 อาทิตย์ถึง 6 เดือน
lagoon    [N] ทะเลสาบ (มักจะเชื่อมกับแหล่งน้ำที่ใหญ่กว่า), See also: บึงขนาดใหญ่, Syn. laguna
laggard    [N] คนที่ชักช้า, See also: คนที่มักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง, Syn. loiterer, slowcoach
laggard    [ADJ] เชื่องช้า, See also: ชักช้า
lagging    [N] การหุ้มฉนวนเพื่อกันความร้อน
lag with    [PHRV] หุ้มหรือห่อด้วย
lag behind    [PHRV] ล้าหลัง, See also: ล่าช้า, อยู่ด้านหลัง, ช้ากว่า, Syn. be benind, drag behind, drop back, drop behind, fall back, fall behind, get behind

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lagช่วงล่า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lagan; liganของโยนลงทะเลโดยติดทุ่นไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lageniform-รูปน้ำเต้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lagoonลากูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lagophthalmos; lagophthalmusตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lagophthalmus; lagophthalmosตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lagrange multiplierตัวคูณลากรานจ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lag Periodช่วงรอ, เริ่มมีการเจ็บครรภ์ [การแพทย์]
Lag Phase ช่วงแล็ก
ช่วงต้นของ growth succession ที่จุลินทรีย์ยังต้องปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Lag Phaseระยะที่มีการอักเสบ [การแพทย์]
lag timelag time, ระยะแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lag, Auditoryความล่าช้าของระบบประสาทที่จะแปลผลของสิ่งที่ได้ [การแพทย์]
Lagoon ทะเลสาบน้ำเค็ม
เกิดขึ้นทั้งในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของปะการัง โดยมากมักเป็นรูปวงกลม มีทางน้ำแคบๆ เข้าออกได้ แต่ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของ สันดอนบริเวณปากอ่าว แต่ยังมีทางออกให้น้ำไหลผ่านได้ ในประเทศไทยพบทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียว คือ ทะเลสาบสงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Lagoon สระ
สระดินสำหรับบำบัดน้ำเสียทั้งในรูปแบบแอโรบิก และแอนแอโรบิก [สิ่งแวดล้อม]
Lagophthalmosขอบตาบวมรุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lagIt's been a week, but I'm still suffering from jet lag.
lagWe should read the newspaper so as not to lag behind the times.
lagWhenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea.
lagEmployment continued to lag.
lagI'm still suffering from jet lag.
lagJet lag is more than just feeling tired - on top of that you just don't feel well.
lagI've got a bad case of jet lag.
lagHe, being slow of foot, was already lagging two meters.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lag(แลก) {lagged,lagging,lags} vi. ล้าหลัง,อยู่หลัง,ล้า,เดินช้า,สูญเสียกำลัง,อ่อนลง. n. ความล้าหลัง,คนที่ล้าหลัง,สิ่งที่ล้าหลัง abbr. lymphangiogram, See also: lagger n. ดูlag n., Syn. linger,delay,tarry
lager(ลา'เกอะ) n. เบียร์คาร์บอเนตสีเหลืองอ่อนที่เก็บไว้เวลา6อาทิตย์ถึง6เดือนก่อนนำออกขาย., Syn. lager beer
lagging(แลก'กิง) n. ความล้าหลัง,ความเชื่องช้า. adj. ล้าหลัง,เชื่องช้า,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: laggingly adv.
lagoon(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
lagune(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
archipelago(อาร์คิเพล'ละโก) n., (pl. -goes. -gos) หมู่เกาะ -archipelagic, archipelagian adj., Syn. island group)
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) {camouflaged,camouflaging,camouflages} n. เครื่องลวงตา,สิ่งลวงตา,การอำพราง vt. อำพราง,ซ่อน,ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise

English-Thai: Nontri Dictionary
lag(n) ความล้าหลัง,ความล่าช้า
lag(vi) ล้าหลัง,ล่าช้า,ล้าสมัย,เดินช้า
laggard(n) คนล้าหลัง,คนเถลไถล,สิ่งที่ล้าหลัง
lagoon(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบ
lagune(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบ
archipelago(n) หมู่เกาะ
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอยหลัง    [V] lag behind, See also: fall behind, recede, Example: เมื่อชาวบ้านไม่เอาธุระหรือปล่อยบ้านเมือง บ้านเมืองก็จะถอยหลัง, Thai definition: ไม่เจริญก้าวหน้า
เบียร์สด [N] lager, See also: lager beer, Example: ดาราแนะนำให้ใช้เบียร์สด น้ำผึ้ง และไข่ผสมกันแล้วนำไปหมักผม, Thai definition: เบียร์สีอ่อนที่มีปริมาณของฮอบบ์น้อยและนำไปเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
ใบ[n.] (bai) EN: leaf ; foliage   FR: feuille [f] ; feuillage [m]
บ้าน ...[n. prop.] (Bān ...) EN: village of ... (followed by name)   FR: village de ... (suivi du nom)
บาง [n.] (bāng) EN: village   FR: village [m]
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau

CMU English Pronouncing Dictionary
LAG    L AE1 G
LAGO    L AA1 G OW0
LAGS    L AE1 G Z
LAGE    L EY1 JH
LAGOS    L EY1 G AO0 S
LAGOW    L AE1 G OW0
LAGLE    L EY1 G AH0 L
LAGER    L AA1 G ER0
LAGUE    L AA1 G
LAGAN    L AE1 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lag    (v) (l a1 g)
lags    (v) (l a1 g z)
Lagos    (n) (l ei1 g o s)
lager    (n) (l aa1 g @ r)
lagers    (n) (l aa1 g @ z)
lagged    (v) (l a1 g d)
lagoon    (n) (l @1 g uu1 n)
laggard    (n) (l a1 g @ d)
lagging    (v) (l a1 g i ng)
lagoons    (n) (l @1 g uu1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
lagern(vt) |lagerte, hat gelagert| เก็บ, เก็บตุน, สำรองเก็บไว้ เช่น Der Ersatzreifen muß in der Garage gelagert werden., See also: S. aufbewahren,
Klimaanlage(n) |die, pl. Klimaanlagen| เครื่องปรับอากาศ , See also: die Heizung
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
Ratschlag(n) |der, pl. Ratschläge| คำแนะนำ, See also: S. der Rat,
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Umschlag(n) |der, pl. Umschläge| ซองที่ปิดผนึกได้ เช่น Briefumschlag ซองจดหมาย, See also: Related: Hülle
schlagen(vt) |schlug, hat geschlagen, etw.(A)/jmdn.| ตบตี, ต่อย, ตี(ไข่, ครีม) เช่น Sahne schlagen ตีครีม, Er hat seinen Freund bewusstlos geschlagen. เขาซัดเพื่อนของเขาจนหมดสติ
Auffanglager(n) |das, pl. Auffanglager| ที่พักผู้อพยพ, ค่ายผู้อพยพ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lag zugrundeunderlay [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า , See also: maquiller (v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
のろ[, noro] (n) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
はためく[, hatameku] (v5k,vi) to flutter (e.g. a flag) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
アーキペラゴ[, a-kiperago] (n) archipelago [Add to Longdo]
アーバンビレッジ[, a-banbirejji] (n) urban village [Add to Longdo]
アイドルフラグ[, aidorufuragu] (n) {comp} idle flag [Add to Longdo]
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉各斯[Lā gè sī, ㄌㄚ ㄍㄜˋ ㄙ, ] Lagos (Nigerian city) [Add to Longdo]
拉格朗日[Lā gé lǎng rì, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄤˇ ㄖˋ, ] Lagrange (name); Joseph-Louis Lagrange (1735-1813), French mathematician and physicist [Add to Longdo]
泻湖[xiè hú, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨˊ, / ] lagoon [Add to Longdo]
礁湖星云[Jiāo hú xīng yún, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] Lagoon Nebula M8 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
デバッグフラグ[でばっぐふらぐ, debaggufuragu] debug(ger) flag [Add to Longdo]
フラグ[ふらぐ, furagu] flag [Add to Longdo]
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence [Add to Longdo]
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register [Add to Longdo]
[はた, hata] flag [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag [Add to Longdo]
標識[ひょうしき, hyoushiki] flag [Add to Longdo]
表示様相源フラグ[ひょうじようそうげんフラグ, hyoujiyousougen furagu] aspect source flag, ASF [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倉荷[くらに, kurani] Lagerware, Lagergut [Add to Longdo]
在庫品[ざいこひん, zaikohin] Lagerbestand, Warenvorrat [Add to Longdo]
[ふ, fu] LAGER, BEHOERDE, HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[こ, ko] LAGERHAUS [Add to Longdo]
情勢[じょうせい, jousei] Lage_der_Dinge, Situation [Add to Longdo]
時局[じきょく, jikyoku] Lage, Situation [Add to Longdo]
[ちょ, cho] LAGERUNG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, v. i. [imp. & p. p. {Lagged}; p. pr. & vb. n.
   {Lagging}.]
   To walk or more slowly; to stay or fall behind; to linger or
   loiter. "I shall not lag behind." --Milton.
 
   Syn: To loiter; linger; saunter; delay; be tardy.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, v. t.
   1. To cause to lag; to slacken. [Obs.] "To lag his flight."
    --Heywood.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) To cover, as the cylinder of a steam engine, with
    lags. See {Lag}, n., 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, n.
   1. One who lags; that which comes in last. [Obs.] "The lag of
    all the flock." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. The fag-end; the rump; hence, the lowest class.
    [1913 Webster]
 
       The common lag of people.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The amount of retardation of anything, as of a valve in a
    steam engine, in opening or closing.
    [1913 Webster]
 
   4. A stave of a cask, drum, etc.; especially: (Mach.), one of
    the narrow boards or staves forming the covering of a
    cylindrical object, as a boiler, or the cylinder of a
    carding machine or a steam engine.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) See {Graylag}.
    [1913 Webster]
 
   6. The failing behind or retardation of one phenomenon with
    respect to another to which it is closely related; as, the
    lag of magnetization compared with the magnetizing force
    (hysteresis); the lag of the current in an alternating
    circuit behind the impressed electro-motive force which
    produced it.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Lag of the tide}, the interval by which the time of high
    water falls behind the mean time, in the first and third
    quarters of the moon; -- opposed to {priming} of the tide,
    or the acceleration of the time of high water, in the
    second and fourth quarters; depending on the relative
    positions of the sun and moon.
 
   {Lag screw}, an iron bolt with a square head, a sharp-edged
    thread, and a sharp point, adapted for screwing into wood;
    a screw for fastening lags.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, a. [Of Celtic origin: cf. Gael. & Ir. lagweak,
   feeble, faint, W. llag, llac, slack, loose, remiss, sluggish;
   prob. akin to E. lax, languid.]
   1. Coming tardily after or behind; slow; tardy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Came too lag to see him buried.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Last; long-delayed; -- obsolete, except in the phrase lag
    end. "The lag end of my life." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Last made; hence, made of refuse; inferior. [Obs.] "Lag
    souls." --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, n.
   One transported for a crime. [Slang, Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, v. t.
   To transport for crime. [Slang, Eng.]
   [1913 Webster]
 
      She lags us if we poach.         --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lag
   n 1: the act of slowing down or falling behind [syn: {slowdown},
      {lag}, {retardation}]
   2: the time between one event, process, or period and another;
     "meanwhile the socialists are running the government" [syn:
     {interim}, {meantime}, {meanwhile}, {lag}]
   3: one of several thin slats of wood forming the sides of a
     barrel or bucket [syn: {stave}, {lag}]
   v 1: hang (back) or fall (behind) in movement, progress,
      development, etc. [syn: {lag}, {dawdle}, {fall back}, {fall
      behind}]
   2: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
     imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated for
     the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate}, {lag},
     {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol}, {put
     away}, {remand}]
   3: throw or pitch at a mark, as with coins
   4: cover with lagging to prevent heat loss; "lag pipes"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 lag
  n.
 
   [MUD, IRC; very common] When used without qualification this is synonymous
   with {netlag}. Curiously, people will often complain ?I'm really lagged?
   when in fact it is their server or network connection that is lagging.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LAG
     Logical Address Group (ION)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 lag
   law
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top