Search result for

lacs

(801 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lacs-, *lacs*, lac
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lacs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lacs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:
black tea(n) ชาจีน
subcortical lacunar(n phrase) ช่องระหว่างหยักสมอง
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน
black tiger prawn(n) กุ้งกุลาดำ, S. giant tiger prawn, tiger prawn, leader prawn, grass prawn,
Image:
black out(vi ) เป็นลม หมดสติ เช่น If your child blacks out, even for a few seconds, he should probably see a doctor.
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lac[N] จำนวนที่มากมายเหลือคณานับ
lac[N] จำนวนแสน (โดยเฉพาะหน่วยรูปี), Syn. lakh
lace[VT] เฆี่ยนให้เป็นแนว (คำไม่เป็นทางการ), See also: เฆี่ยน, Syn. lash, beat, thrash
lace[VT] เจือแอลกอฮอล์หรือสารอื่นๆ, See also: ผสมแอลกอฮอล์
lace[N] เชือกร้อย (รองเท้า), See also: เชือกถักรองเท้า, Syn. cord, string
lace[N] ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: ดิ้น, Syn. ornamental braid
lace[VT] ประดับด้วยลายลูกไม้, See also: ขลิบด้วยลูกไม้, Syn. decorate, trim, adorn
lace[VT] ปัก, See also: ถัก, ร้อย, ถักลูกไม้, ถักเชือก, ปักลูกไม้, Syn. fasten, tie
lace[VI] ผูกเชือกรองเท้า
lace[N] ลูกไม้, See also: สิ่งทอลายฉลุ, Syn. openwork, embroidery
lace[N] แอลกอฮอล์ที่เติมในอาหารหรือเครื่องดื่มเพียงเล็กน้อย
lack[VT] ขาด, See also: ไร้, ปราศจาก, ไม่มี, มีไม่พอ
lack[N] ความขาดแคลน, See also: ความไม่พอเพียง, ความไม่เพียงพอ, Syn. scantness, deficiency, Ant. abundance, surplus
lack[VI] ต้องการ, Syn. want, require
lacy[ADJ] คล้ายลูกไม้, See also: เป็นลูกไม้ลายฉลุ
lacy[SL] ดูเป็นผู้หญิง, See also: ผู้หญิง
alack[INT] อนิจจา, See also: คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ
black[ADJ] ดำ, See also: สีดำ
black[ADJ] ผิวดำ
black[ADJ] มืด, See also: มืดมัว, ไม่สว่าง, Syn. dark
black[ADJ] ไร้ความหวัง, See also: สิ้นหวัง, มืดมน, Syn. hopeless
black[ADJ] ชั่วร้าย, Syn. evil, wicked
black[N] สีดำ
black[N] คนผิวดำ, Syn. African-American, Afro-American, Negroid
black[VT] ทำให้ดำ
clack[VI] เกิดเสียงแหลม
clack[VT] ทำให้เกิดเสียงแหลมขึ้นทันที
clack[VI] พูดเร็ว
lilac[ADJ] ที่มีสีม่วงอ่อน
lilac[N] พืชไม้ดอกสีม่วงแดงหรือสีขาวที่มีกลิ่นหอม
place[N] สถานที่, See also: ทำเล, บริเวณ, Syn. area, space, location
place[N] ที่อยู่อาศัย, See also: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่, Syn. site, suburb, country, section, abode
place[N] ตำแหน่ง, See also: จุด, Syn. position, status, rank, point
place[N] ประเด็น, Syn. point
place[N] ที่นั่ง, See also: เก้าอี้นั่ง
place[N] บทบาท, Syn. role
place[N] โอกาสในการเรียน
place[N] ตำแหน่งในทีม
place[N] อันดับในการแข่งขัน
place[N] ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)
place[VT] วางไว้ในตำแหน่ง, Syn. locate, allot, settle, Ant. displace, remove
place[VT] แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
place[VT] จำได้, See also: ระลึกได้, Syn. remember
place[VT] จัดหาที่อยู่ให้, See also: หาที่อยู่ที่เหมาะสม
place[VI] เข้าอันดับ, See also: อยู่ในอันดับที่, Syn. fix, arrange, group, order, Ant. disorder
slack[ADJ] หย่อน, Syn. lax, limp
slack[ADJ] เฉื่อย, See also: เนือย, ไม่ใส่ใจ, Syn. sluggish, inattentive, lazy
lacing[N] การผูก, Syn. bond, tie
lacing[N] เชือก
lackey[N] คนรับใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ, See also: ขี้ข้า, Syn. footman, liveried manservant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
alack(อะแลค') interj. อนิจจา,อนิจจัง.
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
ampullaceous(แอมพะเล' เชียส) adj. ซึ่งเป็นรูปขวด., Syn. ampullary, ampullar
amylaceous(แอมมิเล' เชียส) adj. มีลักษณะหรือคุณสมบัติของแป้ง (starchy)
anyplace(เอน'นีเพรสฺ) adv. ที่ไหนก็ตาม,ทุกหนทุกแห่ง, Syn. anywhere)
aplacental(เอพละเซน'ทัล) adj. ไม่มีรก
appalachia(แอพพะเล'เซีย) n. ชื่อเทือกเขาในสหรัฐอเมริกา. -Appalachia adj.
argillaceous(อาร์จะเล'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายดินเหนียว, ประกอบด้วยสารดินเหนียว
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
black artn. เวทมนตร์ คาถา
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ
black coatn. บาทหลวง
black coffeen. กาแฟดำ,กาแฟดำไม่ใส่นม
black diseasen. โรคเฉียบพลันร้ายแรงในแกะเนื่องจากเชื้อ Clostridium novyi
black eyen. ตาฟกช้ำดำเขียว,ข้อมลทิน,จุดด่างพร้อย,เรื่องอื้อฉาว, Syn. shame
black fridayn. วันศุกร์ในเทศกาลEaster,วันศุกร์ที่มีเรื่องอุบาทว์เกิดขึ้น
black ivoryn. การค้าทาสนิโกร
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
black magicn. เวทมนตร์,คาถา
black markn. ลักษณะที่เลว
black marketตลาดมืด
black mondayn. วันจันทร์ในเทศกาล Easter
black powdern. ดินระเบิดที่ประกอบด้วยดินประสิวกำมะถันและถ่าน
black sheepn. แกะดำ,คนผ่าเหล่า,นิ้วร้าย
black widown. แมงมุมพิษสีดำจำพวกหนึ่ง มันกินตัวผู้
black-and ###SW. blue adj. ฟกช้ำดำเขียว, Syn. contused
black-and-whiteadj. มีเพียงสีดำและขาวเท่านั้น,เกี่ยวกับระบบที่มีเพียง2ค่า,ไม่มีสี,ไม่ระบายสี',เขียนหรือพิมพ์, Syn. writing or print
blackamoor(แบลคฺ'คะมัวร์) n. นิโกร
blackberry(แบลค'เบอรี) n. ผลเบอรี่ดำของพืชจำพวก Rubus,พืชดังกล่าว
blackboard(แบลคฺ'บอร์ด) n. กระดานดำ
blackboxกล่องไม่ติดไฟของเครื่องบิน/ใช้บันทึกการปฏิบัติการบินตลอดเวลา, Syn. flight recorder
blackdampn. เหมืองที่ขาดอากาศออกซิเจน, Syn. chokedamp
blackdog(แบลค'ดอค) adj. ใจฝ่อ
blacken(แบลค'เคิน) vt. ทำให้ด่า,พูดให้ร้าย,กล่าวร้าย,ด่า. vi. กลายเป็นสีดำหรือมืด, See also: blackener n. ดูblacken, Syn. defame
blackfellown. คนป่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย
blackhole(แบลค'โฮล) n. คุก
blacking(แบลค'คิง) n. สิ่งที่ใช้เคลือบให้เป็นสีดำ
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
blacklistn. รายชื่อคนทำผิด,รายชื่อคนทำผิดหรือต้องได้รับโทษ -Conf. black list
blackly(แบลค'ลี่) adv. มืด,ร้าย,โกรธ
blackmail(แบลค'เมล) {blackmailed,blackmailing,blackmails} t.,n. (การ) ขู่เข็ญเอาเงิน,ขู่เข็ญ, See also: blackmailer n. ดูblackmail, Syn. extortion
blacknessn. ความดำ
blackoutn. ความมืดมน,การปิดไฟทั้งหมด,ไฟดับ,ภาวะหมดสติ,การปิดข่าว
blacksmithn. ช่างตีเหล็ก,คนทำเกือกม้าและใส่เกือกม้า
blackstrapn. เหล้าอ้อยผสมน้ำผึ้งชนิดหนึ่ง
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท,เชือกผูกรองเท้า
buckingham palacen. พระราชวังบัคกิงแฮมของอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
BLACK AND black and white(n) ข้อเขียน,สิ่งพิมพ์,ตัวหนังสือ
BLACK black art(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์
BLACK black market(n) ตลาดมืด
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
black(adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ
black(n) คนผิวดำ,สิ่งที่มีสีดำ
BLACK-AND-black-and-blue(adj) บาดเจ็บ,ฟกช้ำดำเขียว
blackamoor(n) แขกดำ,นิโกร,คนผิวดำ
blackball(n) บัตรคัดค้าน
blackberry(n) ผลไม้ชนิดหนึ่ง
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
blackguard(vt) ด่าว่า
blackhead(n) สิวหัวดำ
blackhearted(adj) ใจดำ
blacking(n) ยาขัดสีดำ
blackjack(n) กระบอง,ธงโจรสลัด
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
blackness(n) ความดำ,ความมืด
blackout(n) การพรางไฟ,การปิดไฟ,ความมืดมน,การปิดข่าว,การเซ็นเซอร์ข่าว
blackout(vi) พรางไฟ,ดับไฟ,ปิดข่าว,เซ็นเซอร์ข่าว
blacksmith(n) ช่างตีเหล็ก
BLUE-blue-black(n) สีน้ำเงินเข้ม,สีกรมท่า
bootblack(n) คนขัดรองเท้า
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
commonplace(n) สิ่งธรรมดาๆ,คำพูดซ้ำๆ ซากๆ
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
displace(vt) ย้ายที่,กำจัด,ไล่,ปลด,ทำให้เคลื่อนที่,เข้าแทนที่
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
fallacious(adj) หลอกลวง,ผิดพลาด
fallacy(n) การลวงให้เข้าใจผิด,การเข้าใจผิด,การหลอกลวง
fireplace(n) เตาไฟ,เตาผิง
flaccid(adj) อ่อนเปลี้ย,อ่อนแอ,ยาน,ป้อแป้,อ่อนปวกเปียก
glacial(adj) มีน้ำแข็งมาก,เหมือนน้ำแข็ง,เป็นเกล็ด,เย็น,แช่เย็น
glacier(n) แม่น้ำ,น้ำแข็ง,ธารน้ำแข็ง
implacable(adj) ซึ่งสงบลงไม่ได้,ปลอบโยนไม่ได้,ไม่โอนอ่อน
interlace(vi) ขัดกัน,ไขว้กัน,ทับกัน,ร้อยเข้ากัน,โยงกัน,พัวพัน
lace(n) ลูกไม้ถัก,เชือกผูกรองเท้า,ดิ้นเงินดิ้นทอง,สิ่งทอลายฉลุ
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
laceration(n) การฉีกขาด,การบุบสลาย,รอยถลอก
lachrymal(adj) เกี่ยวกับน้ำตา
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
lack(vt) ไม่มี,ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม
lackey(vt) รับใช้,เป็นขี้ข้า,เป็นลูกกะโล่,ติดตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periglacial; cryergic; cryonival; paraglacial; subnivalรอบธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
placenta, duplex; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, horseshoeรกรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, incarcerated; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobate; placenta multipartita; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobed; placenta multipartita; placenta, multilobateรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, retained; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, stone; placenta, calcifiedรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, succenturiate; placenta, accessoryรกส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, velamentousรกหางว่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, zonary; placenta, annular; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piston displacementความจุกระบอกสูบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston displacementความจุกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phacomalacia๑. แก้วตาน่วม๒. ต้อแก้วตาเนื้ออ่อน, ต้อกระจกเนื้ออ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placement๑. การวางตำแหน่ง, การบรรจุเข้าทำงาน๒. การนำหลักทรัพย์ออกวางตลาด (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placentaรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placentaรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
placentaพลาเซนตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
placenta accretaรกงอกติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta discoidea; discoplacenta; placenta, discoidรกรูปจาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta fenestrataรกโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta incretaรกแทรกติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta multipartita; placenta, multilobate; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palace lawกฎมนเทียรบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
piedmont glacierธารน้ำแข็งเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
polygalactia; hypergalactia; hypergalactosisการหลั่งน้ำนมเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placeถิ่น, ที่, สถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place landsที่ดินริมถนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of abodeสถานที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of arrivalถิ่นที่มาถึง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of articulation; point of articulationตำแหน่งเกิดเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of birthสถานที่เกิด, ถิ่นกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of birth statisticsสถิติสถานที่เกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of businessสถานประกอบธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of confinementสถานที่กักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of contractสถานที่ทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of current residenceถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of deliveryสถานที่ส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of departureถิ่นที่จากไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of destinationถิ่นปลายทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of destinationสถานที่รับตราส่ง, ตำบลที่กำหนดให้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of employmentสถานที่จ้างงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parietal placentaพลาเซนตาตามแนวตะเข็บ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
population replacementการเกิดแทนที่ของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
placenta praevia; placenta previa; presentation, placental๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta previa; placenta praevia; presentation, placental๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, accessory; placenta, succenturiateรกส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, adherentรกติดตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, annular; placenta, zonary; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
No place of publicationไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ (มปท.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Place of publicationสถานที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Lactic acid bacteriaแบคทีเรียกรดแล็กติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blood lactateกรดแล็กติกในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Black tiger prawnกุ้งกุลาดำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prolactinโปรแลคติน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prolactinomaโปรแลคติโนมา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oil Initial in Placeปริมาณของน้ำมันดิบทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ดิน
เป็นตัวเลขที่มากกว่าตัวเลขปริมาณสำรอง (reserves) เพราะปริมาณน้ำมันที่มีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะนำขึ้นมาได้หมด [ปิโตรเลี่ยม]
Black Goldน้ำมันดิบ [ปิโตรเลี่ยม]
Recoverable Oil in Placeปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดิน, ปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดินที่คาดว่าจะสามารถผลิตขึ้นมาได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Stock Tank Oil Initially in Placeน้ำมันที่มีอยู่แต่เดิมในแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Initial in Placeปริมาตรของก๊าซในแหล่งที่สภาพเริ่มแรก [ปิโตรเลี่ยม]
Black marketตลาดมืด [เศรษฐศาสตร์]
Laplace transformationการแปลงลาปลาซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Interlace สอดประสาน [คอมพิวเตอร์]
Workplace monitoringการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ, การตรวจติดตามปริมาณรังสี และ/หรือ ความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในสภาวะแวดล้อมของสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glacierธารน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
blacklistบัญชีหมายหัว [เศรษฐศาสตร์]
Black Marketตลาดมืด
ในตลาดโลกเป็นตลาดสำหรับสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน [ธุรกิจ]
Private placementการขายหุ้นแบบเจาะจง
การที่บริษัทออกหุ้นขายให้แก่ผู้ซื้อรายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งโดยเจาะจงโดยที่ผู้ซื้อรับซื้อไว้เพื่อลงทุน มิใช่รับซื้อมาเพื่อนำออกจัดจำหน่าย การออกหุ้นขายแบบ private placement บริษัทผู้ออกหุ้นไม่ต้องจัดทำข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา แต่วิธี private placement จะต้องเข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดโดย ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Alpha-galactosidaseแอลฟา-กาแลคโตซิเดส [TU Subject Heading]
Aquilaria malaccensisไม้หอม [TU Subject Heading]
Arthroplasty, Replacement, Hipศัลยกรรมเปลี่ยนข้อสะโพก [TU Subject Heading]
Arthroplasty, Replacement, Kneeศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเข่า [TU Subject Heading]
Beta lactamasesเบต้า แลกตาเมสส์ [TU Subject Heading]
beta-Lactamasesเบตา-แลคตาเมส [TU Subject Heading]
Black holes (Astronomy)หลุมดำ (ดาราศาสตร์) [TU Subject Heading]
Black marketตลาดมืด [TU Subject Heading]
Black Tai (Southeast Asian people)ชาวไทดำ [TU Subject Heading]
Black Tai languageภาษาไทดำ [TU Subject Heading]
Black Tai literatureวรรณกรรมไทดำ [TU Subject Heading]
Black-and-white photographyการถ่ายภาพขาว-ดำ [TU Subject Heading]
Blackboard drawingการวาดภาพบนกระดานดำ [TU Subject Heading]
Blackboard systems (Computer programs)ระบบแบล็คบอร์ด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Blacksคนผิวดำ [TU Subject Heading]
Blacksmithsช่างเหล็ก [TU Subject Heading]
Carbon-blackคาร์บอน แบล็ก [TU Subject Heading]
Carbon-black industryอุตสาหกรรมคาร์บอน แบล็ก [TU Subject Heading]
Central placesสถานที่ศูนย์กลาง [TU Subject Heading]
Estrogen replacement therapyการรักษาด้วยฮอร์โมนเพศหญิงทดแทน [TU Subject Heading]
Euphorbia lacteaสลัดไดเหลือง [TU Subject Heading]
Glaciersธารน้ำแข็ง [TU Subject Heading]
Hormone replacement therapyการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน [TU Subject Heading]
Imaginary placesสถานที่ในจินตนาการ [TU Subject Heading]
Internally displaced personsผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ [TU Subject Heading]
Intervertebral disk displacementหมอนกระดูกสันหลังเคลื่อน [TU Subject Heading]
Knitted laceการถักลูกไม้ [TU Subject Heading]
Lacครั่ง [TU Subject Heading]
Lace and lace makingลูกไม้และการทำลูกไม้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
all over the placeสับสน (confused)
black death (n ) กาฬโรค
See also: S. bubonic plague,
black fungusเห็ดหูหนู
See also: S. ear mushroom, R. mushroom
black out (vi phrase ) ไฟดับ
black pudding (n) ไส้กรอกเลือด
black tip shark (n ) ปลาฉลามครีบดำ
complacency (n ) การหลงพึงพอใจ (แบบทุเรศ) Note: Longdo และ dictionary อื่นมองข้ามรูปแบบการใช้ในหลายคำ อย่างคำนี้ มีรูปแบบเชิงลบ และเป็นลบมาก. ทั้งคำ complacency และ complacent ไม่ตรงกับภาษาไทยที่เราใช้ทั่วไป จึงยากที่จะตั้งคำได้ตรง.
Imperial Palace (n ) พระราชวังหลวง
interglacial (n ) ช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็ง
See also: A. glacial,
Lacto-ovo vegetarian (n ) ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ เช่น นม, เนย, ไข่
place congestion charge (n ) ค่าธรรมเนียมความแออัดของสถานที่ส่งมอบ
placebo[เพลส-เซ-โบ้] (n adj ) อาจหมายถึงสิ่งที่เป็นของปลอม ของหลอก
placenta previa (n ) ภาวะรกเกาะต่ำ หมายถึง รกของทารกนั้นมาเกาะอยู่บริเวณส่วนล่างของมดลูกใกล้กับปากมดลูก ในบางกรณีจะคลุมปิดปากมดลูกไว้บางส่วน หรือบางกรณีคลุมปิดปากมดลูกไว้จนมิดขวางทางคลอดของทารกเอาไว้ ปัญหาที่ตามมาคือเมื่อมีการยืดขยายของปากมดลูกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดนั้น ก็จะทำให้รกลอกตัวออก ทำให้มีเลือดออก มารดาอาจได้รับอันตรายจากการเสียเลือดมากและทารกอาจขาดอ็อกซิเจนได้
See also: S. ภาวะรกเกาะต่ำ,
Image:
private placementการขายหุ้นแบบเจาะจง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[LAUGHS](LACHT) Bulletproof (2009)
Lacy.Lacy. Rebirth (2010)
[CHUCKLES](LACHT) Memory Lane (2010)
Oh.(MAURA LACHT) This Is How a Heart Breaks (2012)
Laugh.Lache. The Crimson Ticket (2012)
Lacy.Lacy. Devil's Breath (2013)
Hmm.(LACHT) Monster's Ball (2013)
[LAUGHS](LACHT) Food for Thought (2014)
Lacey!Lacey! Charlie and the Case of the Curious Hottie (2014)
[LAUGHING](Lachen) Power Outage (2014)
Heh.(LACHT LEISE) For the Next Millennium (2015)
Laugh.Lach. Episode #1.6 (2016)
(laughs)(lacht) Much Apu About Something (2016)
Hellacious.hellacious Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Hair black as ebony.ผมสีดำเป็นไม้มะเกลือ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And just look at that fireplace.และเพียงแค่มองไปที่เตาผิงที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You clean the fireplace.คุณทำความสะอาดเตาผิง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, why, why, the whole place is clean!ทำไมทำไมทำไมทำไมสถานที่ ทั้งสะอาด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She's full of black magic.เธอเป็นคนที่เต็มไปด้วยมนต์ดำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To shroud my clothes, the black of night.เพื่อห่อหุ้มเสื้อผ้าของฉันสีดำ ของคืน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร The Great Dictator (1940)
Place Schultz under arrest.จับ ชูลท์ซ The Great Dictator (1940)
- He wants us to blow up the palace.- เขาจะโจมตี พระราชวัง The Great Dictator (1940)
Blowing up palaces and wanting to kill people!โจมตี พระราชวัง และฆ่าพวกเขา The Great Dictator (1940)
Our place is at home, looking after our own affairs.เราควรอยู่บ้าน เฝ้ามองธุรกิจเรา The Great Dictator (1940)
We must put him in his place.เราต้องอ่อนข้อต่อนิสัยเขา The Great Dictator (1940)
This is a lovely place.นี่เป็นที่ที่หลงไหลมาก The Great Dictator (1940)
I'm simply crazy about this palace.ผมจะบ้ากับพระราชวังนี้ The Great Dictator (1940)
In my summer palace I have a barbershop.ในพระราชวังของผม ผมมีร้านตัดผม The Great Dictator (1940)
Let's go to some quiet place where we can talk-a things over.เราไปหาที่เงียบๆดีกว่านะ ที่ๆเราพูดได้มากกว่านี้ The Great Dictator (1940)
No one is to enter the palace under any circumstances, understand?ห้ามใครเข้าไปในพระราชวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจไหม The Great Dictator (1940)
Jew, gentile, black man, white.ยิว ต่างชาติ คนดำ คนขาว The Great Dictator (1940)
Of course, being in a strange place like that,ของหลักสูตรการอยู่ในสถานที่ แปลกเช่นนั้น Pinocchio (1940)
Well, sir, you never saw such a place.ก็ ครับที่คุณไม่เคยเห็นสถานที่ ดังกล่าว Pinocchio (1940)
Boy, that's the place. I can hardly wait!บอยว่าเป็นสถานที่ที่ ฉันแทบ จะไม่สามารถรอ! Pinocchio (1940)
The place is like a graveyard.สถานที่ที่เป็นเหมือนป่าช้า Pinocchio (1940)
Gee, what a big place.จี สิ่งที่สถานที่ที่ใหญ่ Pinocchio (1940)
I hear it's one of the biggest places in that part of the country, and you just can't beat it for beauty.ได้ยินมาว่ามันเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้น และไม่มีที่ไหนสวยสู้มันได้ Rebecca (1940)
The place is empty, so if you're uncomfortable, mind you make a fuss.ที่นี่ไม่ได้เรื่องเลย ถ้าคุณไม่สุขสบายละก็ โวยไปเลย ไม่ต้องเกรงใจ Rebecca (1940)
No, leave that, leave that. Go and lay another place at my table.ปล่อยไว้เถอะ เเล้วช่วยจัดที่เพิ่มที่โต๊ะผมด้วย Rebecca (1940)
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่ Rebecca (1940)
- Yes, madam, Manderley is a big place.- ครับ แมนเดอเลย์เป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ Rebecca (1940)
But to me, it's just the place where I was born, and have lived in all my life.เเต่สําหรับผม มันก็เเค่สถานที่ที่ผมเกิด... เเละอยู่อาศัยมาตลอดชีวิต Rebecca (1940)
I wish I were a woman of 36, dressed in black satin with a string of pearls.ฉันเองก็หวังว่าตัวเองจะเป็นหญิงอายุ 36 สวมชุดผ้าซาตินสีดําพร้อมกับสร้อยไข่มุก Rebecca (1940)
And another thing, please promise me never to wear black satin or pearls, or to be 36 years old.แล้วอีกอย่าง สัญญากับผมนะว่า คุณจะไม่ใส่ชุดซาตินสีดําเเละสร้อยไข่มุก - หรือว่าอายุ 36 Rebecca (1940)
I have to go over the place with Frank, just to make sure that he hasn't lost any of it.ผมต้องไปกับแฟรงค์ คอยคุมไม่ให้เขาทําเงินหล่นหาย Rebecca (1940)
My sister, Beatrice, and her husband, Giles Lacy, have invited themselves over for lunch.พี่สาวผม เบียทริซ และไจลส์สามี จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
- Good morning, Mrs. Lacy.- อรุณสวัสดิ์ครับ คุณนายเลซี่ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lac5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
lacA ballet theater is a place in which I can study motion well.
lacA black and white dog bit me.
lacA black coat is in fashion this winter.
lacA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
lacA book not worth reading is not worth buying in the first place.
lacA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
lacAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
lacA chimney carries smoke from a fireplace to the outside.
lacA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
lacA crow is as black as coal.
lacAct your place.
lacAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
lacAfter a few days, she realized that he lacks in intelligence.
lacAfter a while the little black rabbit sat down, and looked very sad.
lacAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
lacAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
lacA great revolution has taken place in technology.
lacAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
lacAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
lacAirplanes have taken the place of electric trains.
lacAll the flowers in the garden died for lack of water.
lacAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
lacAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
lacA lot of problems derive from a lack of reading in the home.
lacA lot of wild animals died for lack of food.
lacA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
lacAm I waiting in the wrong place?
lacAn acute lack of funds is holding up the plan.
lacAnd a tall man dressed in black reading a newspaper.
lacAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
lacAnd the little black rabbit never looked sad again.
lacAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
lacAn earthquake can take place at any time.
lacAnimals live in many places and in great numbers, too.
lacAnn does not lack for friends.
lacAnn wrote something on the blackboard.
lacAn offering of flowers had been placed at the grave.
lacAn old lady moved to place next door.
lacAny orders you place with us will be processed promptly.
lacA party is a good place to make friends with other people.
lacA pub is a popular gathering place in which to drink beer.
lacAre you certain that you lost your book, or did you merely misplace it?
lacA sacred ritual took place in the magnificent temple.
lacA sad accident took place yesterday.
lacA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
lacAs compared with his father, he is lacking in depth.
lacAs compared with New York, Tokyo is a much safer place.
lacAsk your teacher where to place the accent.
lacAs might be expected, he took the first place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนหงอก[V] disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)
ที่ลับตา[N] unseen place, See also: blind spot, Example: นักศึกษาแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai definition: ที่ที่มิดชิดหรือห่างไกลจนพ้นสายตา
ผู้รักษาการ[N] one acting temporarily in place of, Syn. คนรักษาการ, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
มืดทึบ[ADJ] pitch-dark, See also: pitch-black, Ant. สว่างจ้า, ใสสว่าง, Example: ชายแก่เดินออกมาจากมุมห้องอันมืดทึบ, Thai definition: ลักษณะที่มืดมากเพราะแสงสว่างเข้าไม่ถึง
ศาสนสถาน[N] religious place, Example: พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ไว้หลายแห่ง, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
คอนดอม[N] condom, See also: prophylactic, Syn. ถุงยางอนามัย, Example: ปัจจุบันเชื่อว่าคอนดอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะใช้ป้องกันโรคเอดส์อย่างได้ผล, Count unit: อัน, Thai definition: ถุงหุ้มลึงค์ในการสังวาสเพื่อคุมกำเนิด, Notes: (อังกฤษ)
ตายรัง[V] die at one's place, Example: คนชนบทพากันกลับไปตายรังที่บ้านเกิดหลังจากที่หางานทำในกรุงเทพฯ ไม่ได้, Thai definition: กลับถิ่นเดิมไปไหนไม่รอด, Notes: (สำนวน)
บัญชีดำ[N] black list, Example: รายชื่อบุคคลที่มีอิทธิพลถูกบันทึกลงในบัญชีดำของกองบัญชาการตำรวจนครบาล, Thai definition: รายชื่อบุคคลที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ
สถานที่สาธารณะ[N] public place, Syn. ที่สาธารณะ
สถานที่ประกอบการ[N] workplace, Syn. สถานที่ทำการ
สถานที่ราชการ[N] official place
สถานที่บันเทิง[N] place of entertainment, Syn. สถานบันเทิง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์[N] holy place, See also: sacred place
สถานเริงรมย์[N] place of amusement, See also: place of recreation
ช่างตีเหล็ก[N] blacksmith, See also: smith, Syn. ช่างเหล็ก
หน่วยเลือกตั้ง[N] polling station, See also: polling place
กล่องดำ[N] black box, Example: ในการสอบสวนหาสาเหตุการตกของเครื่องบิน กล่องดำถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุด, Thai definition: เครื่องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการ และการสนทนาโต้ตอบกันของลูกเรือในระหว่างการบิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพิสูจน์หาสาเหตุของเครื่องบินตก
เศรษฐกิจนอกระบบ[N] black economy, See also: shadow economy, Example: บรรดานักเลือกตั้งเตรียมเชื่อมเศรษฐกิจนอกระบบของเจ้าพ่อตั้วเฮียมาเฟียอิทธิพล, Thai definition: กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่ไม่เปิดเผย เพราะผู้ดำเนินการต้องการเลี่ยงจ่ายภาษี
หลุมดำ[N] black hole, Example: เชื่อกันว่าหลุมดำเกิดจากการหดตัวของดวงดาวซึ่งมีขนาดเล็กจนมองไม่เห็น, Count unit: หลุม, Thai definition: สถานที่ที่ซึ่งสิ่งต่างๆ หายเข้าไปโดยไม่อาจนำกลับคืนมาได้
กล่องดำ[N] black box, Thai definition: เครื่องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการ และการสนทนาโต้ตอบกันของลูกเรือในระหว่างการบิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพิสูจน์หาสาเหตุของเครื่องบินตก
เศรษฐกิจนอกระบบ[N] black economy, Thai definition: กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่ไม่เปิดเผย เพราะผู้ดำเนินการต้องการเลี่ยงจ่ายภาษี
หลุมดำ[N] black hole, Thai definition: สถานที่ที่ซึ่งสิ่งต่างๆ หายเข้าไปโดยไม่อาจนำกลับคืนมาได้
ศาสนสถาน[N] religious place
สถาน[N] place, Syn. สถานที่
ไสยศาสตร์[N] black magic, Syn. ไสยเวท, Ant. วิทยาศาสตร์
แห่ง[N] place, Syn. ที่
ผู้ลี้ภัย[N] refugee, See also: immigrant, escapee, displaced person, exile, Example: ผู้ลี้ภัยบางคนพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นสภาพของผู้ลี้ภัยด้วยการแต่งงานกับชาวพื้นเมือง, Thai definition: ผู้หลบหนีภัยไปอยู่ต่างประเทศ
พุทธสถาน[N] Buddhist place, Example: ในสมัยสุโขทัยมีการสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่ตกแต่งพุทธสถาน โดยยึดถืออุดมคติสะท้อนความเชื่อทางพุทธศาสนาเรื่องไตรภูมิ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
สถานบันเทิง[N] place of amusement, See also: entertainment venue, Syn. สถานเริงรมย์, Example: ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ สถานบันเทิงหลายแห่งพากันปิดกิจการกันลง เนื่องจากไม่มีลูกค้า, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ให้ความสุขสนุกสนาน
สุขสงบ[ADV] peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai definition: มีความสุขและสงบ
รักษาการในตำแหน่ง[V] act for, See also: act temporarily in place of, Thai definition: ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
หลีกทาง[V] step aside, See also: step down, make way for, make room for, make place for, Example: เขายอมหลีกทางให้ผู้อาวุโสกว่าขึ้นรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแทนเขา, Thai definition: เสียสละให้
วางขาย[V] sold, See also: place on sale, Syn. ขาย, Ant. ซื้อ, Example: สินค้าชนิดนี้มีวางขายอยู่ทั่วไป, Thai definition: นำสินค้ามาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตรา
ของขึ้น[N] black magic; voodoo, See also: witchcraft, Thai definition: การที่ของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวแสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา
ดัดหลัง[V] black mail, Syn. หักหลัง, Thai definition: ไม่ทำตามข้อตกลงร่วมซึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องเสียประโยชน์ไปแต่ตัวเองยังได้ประโยชน์อยู่
แน่ะ[END] word used at the end, See also: to confirm the exact place, Example: คุณแม่คอยอยู่ข้างในแน่ะ, Thai definition: คำลงท้ายเพื่อแสดงการบอก
แปรรูป[N] placement of bones and ashes after cremation, Syn. แจงรูป, แปรธาตุ, Example: เมื่อเสร็จพิธีเผาศพแล้ว วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำเถ้าและกระดูกที่เหลือมาแปรรูป, Thai definition: วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก
เจียมกะลาหัว[V] be modest, See also: be moderate, be humble, know one's place, Syn. เจียมตัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมกะลาหัว
ที่ต่ำที่สูง[N] (be mindful of) one's own place, Example: ผู้ปกครองจะสอนลูกหลานเสมอว่าต้องมีสัมมาคารวะ คือการรู้จักที่ต่ำที่สูง
ที่พำนักพักพิง[N] residence, See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย
ที่ร้าง[N] vacant land, See also: deserted place, wasteland, Example: เมื่อซื้อที่แล้วไม่ได้มาปลูกบ้าน ปล่อยให้เป็นที่ร้างอยู่อย่างนั้น ซอยที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นซอยเปลี่ยว, Count unit: แห่ง, ที่
ผิวดำ[N] dark skin, See also: black skin, Example: ถ้าเม็ดสีเมลานินมีมาก สีผิวก็จะเป็นผิวดำ, Thai definition: ผิวกายสีดำ
มายา[N] illusion, See also: delusion, deception, fallacy, Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การหลอกลวง, การลวง, ความเข้าใจผิด, Example: เหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสายตานั้นไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เป็นมายาที่ไม่มีความแน่นอน
ร่มไม้ชายคา[N] living place, See also: refuge, shelter, living quarter, Syn. ที่พึ่งพาอาศัย, ที่พึ่ง, Example: ผมต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ผมเข้าไปพึ่งพิงอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาของบ้านท่าน, Notes: (สำนวน)
ไร้[V] lack, See also: be devoid of, be without, Syn. ขัดสน, ไม่มี, ปราศจาก, Ant. มี, Example: จังหวัดที่มีเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินมากที่สุดได้แก่จังหวัดสุมทรปราการ
วงเวียน[N] roundabout, See also: traffic circle, circus, traffic rotary, circular place, Example: รถนานาชนิดต่างแย่งกันที่จะจ่อหัวเข้าไปในวงเวียนเพื่อจะไปได้ก่อน, Thai definition: ที่ซึ่งมีรูปกลมเป็นที่รวมแห่งถนนหลายๆ สาย
วางหูโทรศัพท์[V] hang up, See also: ring off, replace the telephone receiver, Example: ผมวางหูโทรศัพท์ไปนานแล้ว แต่เสียงจากปลายสายยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของผม
ศาลาลูกขุน[N] Luk Khun Hall in the Grand Palace, See also: meeting place for the governmental servants, Example: กฎหมายสมัยก่อนมีว่า ห้ามไปมาหาสู่กันถึงเรือน หรือซุบซิบกันในศาลาลูกขุนสองต่อสอง มีโทษถึงฟันคอ, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: ที่ประชุมข้าราชการ
สถาน[N] place, See also: area, site, position, locality, establishment, institute, Syn. ที่ตั้ง, Example: รัฐบาลจัดตั้งสถานแนะแนวปัญหาชีวิตและการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้ครอบครัวอยู่กันอย่างราบรื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สวมรอย[V] take one's place wrongfully, See also: take another's place by assuming his name, take other's step under false pretenses, Syn. หลอก, หลอกลวง, Example: เขาสวมรอยเอาว่าเขานี่แหละเป็นผู้ส่งโทรเลขมาถึงผม, Thai definition: เข้าแทนที่ตามรอยของคนอื่น โดยทำเป็นทีให้เข้าใจว่าตนเองเป็นตัวจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
ไอศกรีม [n.] (aisakrīm) EN: ice cream   FR: glace [f]
ไอศกรีมวานิลลา [n. exp.] (aisakrīm wānillā) FR: glace à la vanille [f]
ไอติม[n.] (aitim) EN: ice cream   FR: glace [f]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[n. exp.] (andap sām) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับ 2 = อันดับสอง[n. exp.] (andap søng) FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutthāi) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī neung) EN: first place   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อันดับที่ 3[n. exp.] (andap thī sām) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับที่ 2[n. exp.] (andap thī søng) FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
เอาไว้[v.] (ao wai) EN: keep   FR: conserver ; placer ; mettre
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation   FR: habitation [f]
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บัญชีดำ[n.] (banchī dam) EN: blacklist   FR: liste noire [f]
บางแห่ง[X] (bāng haeng) EN: somewhere ; someplace   FR: certains endroits ; quelque part
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เบียร์ดำ[n. exp.] (bīa dam) EN: stout ; black beer   FR: bière foncée [f] ; stout [m]
เบียร์วุ้น[n. exp.] (bīa wun) EN: cool beer   FR: bière glacée [f]
แบล็คเบิร์น[TM] (Blaekboēn) EN: Blackburn   FR: Blackburn
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
บ่วง[n.] (būang) EN: loose ; noose ; lasso ; lariat   FR: boucle [f] ; lasso [m] ; lacet [m]
ชาดำ[n. exp.] (chā dam ) EN: black tea   FR: thé noir [m]
ชาฝรั่ง[n. exp.] (chā farang) EN: black tea ; Ceylon tea   
ชัยภูมิ[n.] (chaiyaphūm ) EN: strategically located place ; strategically favourable position   FR: position stratégique [f]
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ฉลามครีบดำ [n. exp.] (chalām khrīp dam) EN: Blacktip Reef Shark   
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt   FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused   FR: meurtri ; contusionné
ช่างเหล็ก[n.] (chang lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างตีเหล็ก[n.] (chang tī lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ชาเย็น[n. exp.] (chā yen) EN: iced tea with milk   FR: thé glacé au lait [m] ; thé froid [m]
เชลแล็ก[n.] (chēllaek) EN: shellac   FR: gomme-laque [f]
เชือกผูกรองเท้า[n.] (cheūak phūk røngthāo) EN: shoelace   FR: lacet (de chaussure) [m]
เชือกรองเท้า[n.] (cheūak røngthāo) EN: shoelace   FR: lacet (de chaussure) [m]
ฉีก[v.] (chīk) EN: tear ; rip ; rend ; rupture   FR: déchirer ; lacérer ; arracher
ช่องโหว่[n.] (chǿngwō) EN: loophole ; gap ; hole   FR: brèche [f] ; lacune [f]
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer

CMU English Pronouncing Dictionary
LAC    L AE1 K
LACE    L EY1 S
LACY    L EY1 S IY0
LACK    L AE1 K
LACH    L AE1 CH
LACEY    L EY1 S IY0
LACKO    L AE1 K OW0
LAC'S    L AE1 K S
BLACK    B L AE1 K
OLACK    OW1 L AE0 K
LACES    L EY1 S AH0 Z
FLACK    F L AE1 K
SLACK    S L AE1 K
LACER    L EY1 S ER0
DULAC    D AH0 L AE1 K
VLACH    V L AE1 CH
PLACK    P L AE1 K
CLACK    K L AE1 K
FLACH    F L AE1 CH
LACED    L EY1 S T
LILAC    L AY1 L AE2 K
GLACE    G L EY1 S
LACHE    L AE1 CH
LACKS    L AE1 K S
PLACE    P L EY1 S
ERLACH    ER1 L AA2 K
LACAZE    L AA0 K AA1 Z IY0
PLACEK    P L AA1 CH EH2 K
LACOSS    L AH0 K AA1 S
LACAVA    L AA0 K AA1 V AH0
BLACKS    B L AE1 K S
PLACED    P L EY1 S T
DELACY    D AH0 L AO1 S IY0
LACKIE    L AE1 K IY0
LACOMB    L AE1 K AH0 M
PLACER    P L EY1 S ER0
LACOCK    L AE1 K AH0 K
PLACER    P L AE1 S ER0
PLACID    P L AE1 S AH0 D
LILACS    L AY1 L AE2 K S
LACTER    L AE1 K T ER0
LACTIC    L AE1 K T IH0 K
LACHER    L AE1 K ER0
LACKEY    L AE1 K IY0
PLACES    P L EY1 S AH0 Z
PALACE    P AE1 L AH0 S
LACOUR    L AH0 K UH1 R
GLACIS    G L EY1 S AH0 S
LACKED    L AE1 K T
LACAYO    L AA0 K EY1 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lace    (v) (l ei1 s)
lack    (v) (l a1 k)
lacy    (j) (l ei1 s ii)
alack    (uh) (@1 l a1 k)
black    (v) (b l a1 k)
clack    (v) (k l a1 k)
laced    (v) (l ei1 s t)
laces    (v) (l ei1 s i z)
lacks    (v) (l a1 k s)
lilac    (n) (l ai1 l @ k)
place    (v) (p l ei1 s)
slack    (v) (s l a1 k)
blacks    (v) (b l a1 k s)
clacks    (v) (k l a1 k s)
glac_e    (j) (g l a1 s ei)
lacier    (j) (l ei1 s i@ r)
lacing    (v) (l ei1 s i ng)
lacked    (v) (l a1 k t)
lackey    (n) (l a1 k ii)
lactic    (j) (l a1 k t i k)
lacuna    (n) (l @1 k y uu1 n @)
lilacs    (n) (l ai1 l @ k s)
palace    (n) (p a1 l i s)
placed    (v) (p l ei1 s t)
places    (v) (p l ei1 s i z)
placid    (j) (p l a1 s i d)
slacks    (v) (s l a1 k s)
solace    (v) (s o1 l i s)
Wallach    (n) (w oo1 l @ k)
Clacton    (n) (k l a1 k t @ n)
Wallace    (n) (w o1 l @ s)
blacked    (v) (b l a1 k t)
blacken    (v) (b l a1 k @ n)
blacker    (j) (b l a1 k @ r)
clacked    (v) (k l a1 k t)
fallacy    (n) (f a1 l @ s ii)
flaccid    (j) (f l a1 k s i d)
glacial    (j) (g l ei1 s i@ l)
glacier    (n) (g l a1 s i@ r)
laciest    (j) (l ei1 s i i s t)
lackeys    (n) (l a1 k i z)
lacking    (v) (l a1 k i ng)
laconic    (j) (l @1 k o1 n i k)
lacquer    (v) (l a1 k @ r)
lacunae    (n) (l @1 k y uu1 n ii)
lacunas    (n) (l @1 k y uu1 n @ z)
malacca    (n) (m @1 l a1 k @)
palaces    (n) (p a1 l i s i z)
placard    (v) (p l a1 k aa d)
placate    (v) (p l @1 k ei1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] look afar from a high place, #3 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive, #25 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] earth; ground; field; place; land, #40 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people, #108 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive, #111 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] position; location; classifier for people; place; seat; classifier for binary bits (e.g. 十六位 16-bit or 2 bytes), #117 [Add to Longdo]
[dāng, ㄉㄤ, / ] to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at, #165 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent, #165 [Add to Longdo]
[wú, ˊ, / ] -less; not to have; no; none; not; to lack; un-, #187 [Add to Longdo]
发生[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] to happen; to occur; to take place; to break out, #240 [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams, #247 [Add to Longdo]
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, ] area; place; space; room; territory; part; respect, #330 [Add to Longdo]
[fàng, ㄈㄤˋ, ] to release; to free; to let go; to put; to place; to let out; to set off (fireworks), #347 [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, ] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then, #417 [Add to Longdo]
单位[dān wèi, ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] a unit; unit (of measure); work unit (one's workplace), #426 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, / ] place; location; spot; point; office; department; bureau; respect; classifier for locations or items of damage: spot, point, #427 [Add to Longdo]
[shǎo, ㄕㄠˇ, ] few; little; lack, #464 [Add to Longdo]
来自[lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ, / ] to come from (a place); From: (in email header), #581 [Add to Longdo]
[tào, ㄊㄠˋ, ] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ), #616 [Add to Longdo]
[duǎn, ㄉㄨㄢˇ, ] lack; short, #715 [Add to Longdo]
[hēi, ㄏㄟ, ] black; dark; abbr. for Heilongjiang 黑龍江|黑龙江 province in northeast China, #753 [Add to Longdo]
首先[shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ, ] first (of all); in the first place, #898 [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, ] differ from; short of; to lack; poor, #938 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon, #961 [Add to Longdo]
位置[wèi zhi, ㄨㄟˋ ㄓ˙, ] position; place; seat, #1,056 [Add to Longdo]
那里[nà li, ㄋㄚˋ ㄌㄧ˙, / ] there; that place, #1,309 [Add to Longdo]
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should, #1,321 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] to install; to place; to put, #1,369 [Add to Longdo]
地位[dì wèi, ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ, ] position; status; place, #1,386 [Add to Longdo]
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, / ] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats, #1,388 [Add to Longdo]
收购[shōu gòu, ㄕㄡ ㄍㄡˋ, / ] to purchase (from various places); to acquire (a company), #1,558 [Add to Longdo]
缺乏[quē fá, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ, ] shortage; be lacking; to be short of; to lack; scarcity, #1,586 [Add to Longdo]
普遍[pǔ biàn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ, ] universal; general; widespread; commonplace, #1,598 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, / ] to arrive at (place or time); period; to become due; classifier for events, meetings, elections, sporting fixtures etc, #1,680 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] in the first place; to crush, #1,713 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海, #1,844 [Add to Longdo]
[quē, ㄑㄩㄝ, ] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of, #1,902 [Add to Longdo]
更新[gēng xīn, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ, ] to replace the old with new; to renew; to renovate; to upgrade; to regenerate, #2,175 [Add to Longdo]
地点[dì diǎn, ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] place; site; location; venue, #2,285 [Add to Longdo]
黑色[hēi sè, ㄏㄟ ㄙㄜˋ, ] black, #2,342 [Add to Longdo]
所在[suǒ zài, ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ, ] place; location; whereabouts; domicile; to be located; to belong to (organization, etc), #2,343 [Add to Longdo]
[sū, ㄙㄨ, / ] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 蘇維埃|苏维埃 or 蘇聯|苏联, Jiangsu province 江蘇|江苏 and Suzhou city 蘇州|苏州; surname Su, #2,406 [Add to Longdo]
对照[duì zhào, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄠˋ, / ] to contrast; to compare; to place side by side for comparison (as parallel texts); to check, #2,514 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] border; place; condition; boundary; circumstances; territory, #2,572 [Add to Longdo]
居住[jū zhù, ㄐㄩ ㄓㄨˋ, ] to reside; to dwell; to live in a place; resident in, #2,806 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] to substitute for; to take the place of; to replace; for; on behalf of; to stand in for, #2,855 [Add to Longdo]
尼玛[Ní mǎ, ㄋㄧˊ ㄇㄚˇ, / ] (N) Nima (place in Tibet), #2,933 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, / ] palace; surname Gong, #3,083 [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] deficient; owe; to lack; yawn, #3,130 [Add to Longdo]
部位[bù wèi, ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ, ] position; place, #3,232 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
勤め先[つとめさき, tsutomesaki] Thai: สถานที่ทำงาน ที่ทำงาน English: place of work
据える[すえる, sueru] Thai: เก็บปืน English: to place (gun)
置き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับเปลี่ยนแทนที่ English: to replace
取り替える[とりかえる, torikaeru] Thai: สลับกัน English: to replace
[ば, ba] Thai: สถานที่ English: place
欠ける[かける, kakeru] Thai: ขาด English: to be lacking
場所[ばしょ, basho] Thai: สถานที่ English: place
置く[おく, oku] Thai: วาง English: to place

German-Thai: Longdo Dictionary
flach(adj) ราบ, เรียบ
jmdn. auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht| หัวเราะเยาะ
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
lachen(vi) |lachte, hat gelacht, über etw.(A)/jmdn.| หัวเราะ เช่น Das ist nicht zum Lachen. นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาหัวเราะนะ
auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht, jmdn.| หัวเราะเยาะ เช่น Er hat mich ausgelacht. เขาหัวเราะเยาะฉัน
lächeln(vi) |lächelte, hat gelächelt, über etw.(A)/jmdn.| ยิ้ม เช่น Was lächelst du? เธอยิ้มอะไร
Lachs(n) |der, pl. Lachse| ปลาแซลมอน
Trennfläche(n) |die, pl. Trennflächen| พื้นผิวสองผิวที่ต่อกัน รอยต่อระหว่างผิวสองผิวที่อาจเป็นคนละชนิดก็ได้ เช่น An der Trennfläche zwischen der Alu-Platte und der Stahlplatte wird zusammengeschweißt. ตรงแนวต่อระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแผ่นเหล็กจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lack (m) (n ) แล็กเกอร์, สารเคลือบมัน
Schlachtschiff (n ) (Das) เรือประจัญบาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflachung {f}flat portion [Add to Longdo]
Abflachung {f} | Abflachungen {pl}flattening | flattenings [Add to Longdo]
Abhörplatz {m}listening place [Add to Longdo]
Abraumhalde {f} (Schlacke)slag heap [Add to Longdo]
Absetzung {f}displacement [Add to Longdo]
Abstand {m}displacement [Add to Longdo]
Abstillen {n}ablactation [Add to Longdo]
Acrylharzlack {m}acrylic resin lacquer [Add to Longdo]
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Adressierung {f}; Adressieren {n} | abgekürzte Adressierung | absolute Adressierung | direkte Adressierung | indirekte Adressierung | indizierte Adressierung | relative Adressierung | unmittelbare Adressierung | virtuelle Adressierung | Adressierung über Basisadresseaddressing | abbreviated addressing | absolute addressing | direct addressing | indirect addressing | indexed addressing | relative addressing | immediate addressing | virtual addressing | base displacement addressing [Add to Longdo]
Amsel {f}; Schwarzdrossel {f} [ornith.] | Amseln {pl}blackbird | blackbirds [Add to Longdo]
Amtsbereich {m} | Amtsbereiche {pl}prelacy | prelacies [Add to Longdo]
Ankunftsort {m}place of arrival [Add to Longdo]
Anlaufstelle {f}place to go; drop-in center [Add to Longdo]
Anschlagzettel {m}; Anschlag {m}placard [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Reklame {f} | Anzeigen {pl} | Anzeige, die Neugier weckt | großformatige Anzeige | eine Anzeige schaltenadvertisement; ad | advertisements; ads | teaser advertisement | broadsheet | to place an ad [Add to Longdo]
Arbeitsoberfläche {f} [comp.]desktop; workplace [Add to Longdo]
Arbeitsplatz {m}; Arbeitsstätte {f}workplace; place of work; working place [Add to Longdo]
PC-Arbeitsplatz {m}PC workplace [Add to Longdo]
Arbeitsplatzgestaltung {f}workplace design [Add to Longdo]
Arbeitsstelle {f} | freie Arbeitsstelle {f}job; place of work | vacancy [Add to Longdo]
Auflodern {n}; Aufflackern {n}flare; falre-up [Add to Longdo]
Auftrag erteilento award a contract; to place an order [Add to Longdo]
Auftragserteilung {f}placing of order [Add to Longdo]
Ausdehnung {f}; Verformung {f}displacement [Add to Longdo]
Ausfall {m}blackout [Add to Longdo]
Ausgabestelle {f}; Ausstellungsort {m}place of issue [Add to Longdo]
Ausschlachtung {f} | Ausschlachtungen {pl}cannibalization | cannibalizations [Add to Longdo]
Austausch...replace [Add to Longdo]
Auswechslung {f}; Auswechselung {f}; Ersatz {m}replacement [Add to Longdo]
Autolack {m}paint [Add to Longdo]
Bautafel {f}construction sign building-blackboard [Add to Longdo]
Bedarfsstandort {m}place of demand status [Add to Longdo]
Bereitwilligkeit {f}alacrity [Add to Longdo]
Beschwichtigung {f}placation [Add to Longdo]
Bestimmungsort {m}place of destination [Add to Longdo]
Bestückung {f}; Unterbringung {f}placement [Add to Longdo]
Betoneinbringung {f}; Betonieren {n}placing of concrete [Add to Longdo]
Betrüger {m} | Betrüger {pl}blackleg | blacklegs [Add to Longdo]
Blackbox {f}; schwarzer Kasten (interner Aufbau eines Systems)black box [Add to Longdo]
Blackout {m}; zeitweises Aussetzen des Gedächtnisses; Erinnerungslücke {f}blackout [Add to Longdo]
Blutwurst {f}; Rotwurst {f}kind of black pudding; blutwurst [Am.]; blood sausage [Am.] [Add to Longdo]
Brombeere {f} [bot.] | Brombeeren {pl}blackberry; dewberry | blackberries [Add to Longdo]
Brombeerstrauch {m} [bot.] | Brombeersträucher {pl}blackberry bush | blackberry bushes [Add to Longdo]
Schlaffheit {f}slackness [Add to Longdo]
Cadillac {m}cadillac [Add to Longdo]
Charakterlosigkeit {f}lack of character [Add to Longdo]
Dezimalstelle {f} | Dezimalstellen {pl}decimal place | decimal places [Add to Longdo]
Dislokation {f}displacement [Add to Longdo]
Disposition {f} | jdm. etw. zur Disposition stellendisposal | to place sth. at sb.'s disposal [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
à la place deแทนที่ของ เช่น Est-ce que je peux avoir des légumes verts à la place des frites?
glace(n) |f| ไอศกรีม เช่น glace au chocolat ไอศกรีมรสช็อกโกแลต

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lac (n ) ทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบเจนีวา le lac Léman
replace (n vt)

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
TPO[ティーピーオー, tei-pi-o-] (n) time, place, occasion; TPO [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
おざなりになって[, ozanarininatte] (exp) to say commonplace things [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
お歯黒[おはぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation [Add to Longdo]
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かたこと;カタコト[, katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter [Add to Longdo]
かちり[, kachiri] (adv-to) (on-mim) with a clink (click, clack) [Add to Longdo]
かちん[, kachin] (adv-to,n) (on-mim) clink; clack [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
か黒い[かぐろい, kaguroi] (adj-i) deep black [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[, kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...) [Add to Longdo]
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place) [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
ずく無し;尽無し[ずくなし, zukunashi] (n) (uk) bum; slacker; good-for-nothing; loser [Add to Longdo]
そこら中;其処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place [Add to Longdo]
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
ちびくろサンボ[, chibikuro sanbo] (n) Little Black Sambo (book title) [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten) [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
にかわって[, nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレース[いんたれーす, intare-su] interlace [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
ノンインタレース[のん'いんたれーす, non ' intare-su] non-interlace [Add to Longdo]
ブラックバースト[ぶらっくばーすと, burakkuba-suto] black burst [Add to Longdo]
ブラックボックス[ぶらっくぼっくす, burakkubokkusu] black box [Add to Longdo]
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
小数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places [Add to Longdo]
数字位置[すうじいち, suujiichi] digit place, digit position [Add to Longdo]
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]
置き換え[おきかえ, okikae] replacement [Add to Longdo]
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of [Add to Longdo]
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]
置換可能引数データ[ちかんかのうひきすうデータ, chikankanouhikisuu de-ta] replaceable parameter data [Add to Longdo]
置換可能文字データ[ちかんかのうもじデータ, chikankanoumoji de-ta] replaceable character data [Add to Longdo]
置換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text [Add to Longdo]
置換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character [Add to Longdo]
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place [Add to Longdo]
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
飛越し走査[とびこしそうさ, tobikoshisousa] interlace [Add to Longdo]
変位[へんい, hen'i] displacement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
亜麻[あま, ama] Flachs, -Lein, Leinpflanze [Add to Longdo]
合戦[かっせん, kassen] Schlacht, Kampf [Add to Longdo]
塗り物[ぬりもの, nurimono] Lackwaren, Lackarbeit [Add to Longdo]
[ひら, hira] -eben, flach [Add to Longdo]
[ひら, hira] eben, flach [Add to Longdo]
平ら[たいら, taira] -eben, flach [Add to Longdo]
平野[へいや, heiya] Ebene, Flachland [Add to Longdo]
[やく, yaku] Schlacht, Dienst [Add to Longdo]
[いくさ, ikusa] Krieg, Schlacht [Add to Longdo]
戦艦[せんかん, senkan] Schlachtschiff [Add to Longdo]
戦闘[せんとう, sentou] -Kampf, -Schlacht [Add to Longdo]
[しゅ, shu] SCHARLACH, ZINNOBERROT [Add to Longdo]
朱色[しゅいろ, shuiro] scharlachrot, zinnoberrot [Add to Longdo]
[まい, mai] (Numeralklassifikator fuer duenne, flache Gegenstaende) [Add to Longdo]
浅い[あさい, asai] seicht, flach [Add to Longdo]
浅海[せんかい, senkai] flaches_Meer [Add to Longdo]
[うるし, urushi] -Lack [Add to Longdo]
漆器[しっき, shikki] Lackwaren [Add to Longdo]
漆塗り[うるしぬり, urushinuri] lackiert, Lack- [Add to Longdo]
真紅[しんく, shinku] scharlachrot, hochrot [Add to Longdo]
瞬く[またたく, matataku] blinzeln, funkeln, flackern [Add to Longdo]
笑う[わらう, warau] -lachen, -laecheln [Add to Longdo]
討ち死に[うちじに, uchijini] (im Krieg-in der Schlacht) fallen [Add to Longdo]
遠浅[とおあさ, tooasa] flacher_Strand [Add to Longdo]
重箱[じゅうばこ, juubako] aufeinandersetzbare_Lackschachteln [Add to Longdo]
陣容[じんよう, jinyou] Schlachtordnung, Aufstellung [Add to Longdo]
雪合戦[ゆきがっせん, yukigassen] Schneeballschlacht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top