Search result for

lac

(194 entries)
(0.036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lac-, *lac*
English-Thai: Longdo Dictionary
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:
black tea(n) ชาจีน
subcortical lacunar(n phrase) ช่องระหว่างหยักสมอง
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน
black tiger prawn(n) กุ้งกุลาดำ, S. giant tiger prawn, tiger prawn, leader prawn, grass prawn,
Image:
black out(vi ) เป็นลม หมดสติ เช่น If your child blacks out, even for a few seconds, he should probably see a doctor.
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lac[N] จำนวนที่มากมายเหลือคณานับ
lac[N] จำนวนแสน (โดยเฉพาะหน่วยรูปี), Syn. lakh
lace[VT] เฆี่ยนให้เป็นแนว (คำไม่เป็นทางการ), See also: เฆี่ยน, Syn. lash, beat, thrash
lace[VT] เจือแอลกอฮอล์หรือสารอื่นๆ, See also: ผสมแอลกอฮอล์
lace[N] เชือกร้อย (รองเท้า), See also: เชือกถักรองเท้า, Syn. cord, string
lace[N] ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: ดิ้น, Syn. ornamental braid
lace[VT] ประดับด้วยลายลูกไม้, See also: ขลิบด้วยลูกไม้, Syn. decorate, trim, adorn
lace[VT] ปัก, See also: ถัก, ร้อย, ถักลูกไม้, ถักเชือก, ปักลูกไม้, Syn. fasten, tie
lace[VI] ผูกเชือกรองเท้า
lace[N] ลูกไม้, See also: สิ่งทอลายฉลุ, Syn. openwork, embroidery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lac(แลค) n. ครั่ง,แมลงครั่ง
lace(เลส) {laced,lacing,laces} n. ลูกไม้,ดิ้น,ดิ้นเงิน,ดิ้นทอง,สายถัก,สายรัดรองเท้า,สิ่งทอลายฉลุ vt. ผูกสาย,รัก,ปัก,ถัก,ประดับด้วยลายลูกไม้,ร้อย,สอด,เฆี่ยนเป็นแนว vi. ผูกด้วยสายรัดรองเท้า,ผูกเชือก,ต่อว่า,โจมตี
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
lacework(เลส'เวิร์ค) n. ลูกไม้
lachrymal(แลค'ระเมิล) adj. เกี่ยวกับน้ำตา,ทำให้เกิดน้ำตา., Syn. lachrymatory
lachrymation(แลคระเม'เชิน) n. การหลั่งน้ำตา, Syn. lachrimation, Syn. weeping
lacing(เล'ซิง) n. การผูกสาย,การร้อย,สายผูก
lack(แลค) {lacked,lacking,lacks} n. การขาดแคลน,ความไม่มี,ความบกพร่อง. v. ขาดแคลน,ขาด,ไม่มี,มีน้อย
lackey(แลค'คี) n.,v. (ทำหน้าที่) คนใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ,คนใช้ผู้ชาย,ผู้ติดตาม., Syn. lacquey

English-Thai: Nontri Dictionary
lace(n) ลูกไม้ถัก,เชือกผูกรองเท้า,ดิ้นเงินดิ้นทอง,สิ่งทอลายฉลุ
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
laceration(n) การฉีกขาด,การบุบสลาย,รอยถลอก
lachrymal(adj) เกี่ยวกับน้ำตา
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
lack(vt) ไม่มี,ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม
lackey(vt) รับใช้,เป็นขี้ข้า,เป็นลูกกะโล่,ติดตาม
lacking(adj) ไม่มี,บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ
laconic(adj) พูดน้อย,ห้วน,กะทัดรัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laccolithหินอัคนีรูปเห็ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lacerable-ฉีกขาดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacerateแหว่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacerated woundบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laceration๑. การฉีกขาด๒. แผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lachesการละเลยไม่ใช้สิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laciniateจักเป็นครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lack of abilityหย่อนความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of evidenceขาดพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of fusionหลอมไม่ติดบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lacครั่ง [TU Subject Heading]
Lac Operonแลคโอเปอรอน [การแพทย์]
Lacalbuminอัลบูมินในน้ำนม [การแพทย์]
Lacarimal Canaliculiท่อระบายน้ำ [การแพทย์]
Lace and lace makingลูกไม้และการทำลูกไม้ [TU Subject Heading]
Lace Likeกระรุ่งกระริ่ง [การแพทย์]
Lacelike Appearance, Peculiarลักษณะคล้ายลายฉลุแบบริมผ้าลูกไม้ที่แปลก [การแพทย์]
Lacerationการฉีกขาด, ฉีกขาด [การแพทย์]
Lacerationบาดแผลฉีกขาด [การแพทย์]
Laceration, Complicatedบาดแผลฉีกขาดรุนแรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lacto-ovo vegetarian (n ) ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ เช่น นม, เนย, ไข่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lachlan.ล็อคแลน Midnight Lamp (2012)
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
I'm aware I lack some people'sฉันรู้ว่าฉันขาดคุณสมบัติที่จะรักษามารยาท New Haven Can Wait (2008)
About how she's gonna lose her virginity 'cause she finally landed a date with the lacrosse captain.เรื่องเธอจะเสียความบริสุทธิ์ยังไง เพราะเธอออกเดท กับ กัปตัน ลาครอส There Might be Blood (2008)
Part of a competition to beat muffy the lacross-titute.มันแค่ส่วนหนึ่งของการเอาชนะ มัฟฟี่ ที่ลาครอส There Might be Blood (2008)
He told me he was on the lacrosse team.เธอบอกฉันว่าเธออยู่ในทีม.. ลาคอส Adverse Events (2008)
In college, he just cheered the lacrosse team on to victory.ในวิทยาลัยเธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์\ และทีมลาคอสชนะ Adverse Events (2008)
Lack of spit makes her mouth a breeding ground for a fungus like Candida.ในคนทั่วไป เพราะขาดน้ำลายในปาก เลือดจะเป็นลานเพราะเชื้อ พวกเห็นราอย่าง candida. Lucky Thirteen (2008)
She had a lace pattern rash, joint pain, and a history of drug abuse.เธอมีผื่นเป็นแนวและปวดข้อ และมีประวัติใช้ยาอันตราย Joy (2008)
We found lactose.เราพบแล็คโตส Joy (2008)
Because if he drank the milk, he'd know that he's lactose intolerant.เพราะว่าถ้าเขาเคยดื่มนม เขารู้ว่าเขาย่อยแล็คโตสไม่ได้ Joy (2008)
Being bummed doesn't explain their lack of friends or their indifference to each other.ล้มเหลวไม่อธิบายว่า พวกเขาไม่มีเพื่อน หรือพวกเขาแตกต่างจากคนอื่น Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lacAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
lacThe picnic was canceled for lack of interest.
lacHe failed in business for lack of experience.
lacHe died from lack of oxygen.
lacHe lacks consciousness that he is a member of society.
lacLack of sleep began to tell on me.
lacShe is lacking in sense of beauty.
lacA lot of problems derive from a lack of reading in the home.
lacLack of food made them very hungry.
lacCompared with his father, he is lacking in depth.
lacPlease do your model building at home! The room's full of the smell of lacquer.
lacLack of flexibility is an obstacle to one's progress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้[V] lack, See also: be devoid of, be without, Syn. ขัดสน, ไม่มี, ปราศจาก, Ant. มี, Example: จังหวัดที่มีเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินมากที่สุดได้แก่จังหวัดสุมทรปราการ
ลูกไม้[N] lace, Example: ชุดแต่งงานของเธอเป็นผ้าไหมและปักลูกไม้อย่างสวยงาม, Count unit: ชิ้น, อัน, ม้วน, Thai definition: ด้ายที่ถักเป็นลวดลายต่างๆ
สมุน[N] lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count unit: คน, Thai definition: คนอยู่ในบังคับ
ขัดสน[V] lack, See also: be short, be scanty, Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, ยากลำบาก, Example: หากคุณเกิดขัดสนขึ้นมา ฉันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ, Thai definition: มีความเป็นอยู่อย่างลำบากหรือยากไร้
ขาด[V] lack of, See also: be short of, have a shortage of, be deficient, Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, Example: โรงงานของเรายังขาดวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตสินค้าอีกมาก, Thai definition: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน
ขาดเงิน[V] lack of money, See also: be short of money, Example: โครงการนี้ขาดเงินจึงยังไม่คืบหน้าไปไหนเสียที, Thai definition: ไม่มีเงินที่จะใช้ให้เพียงพอกับรายจ่าย
ขาดแคลน[V] lack of, See also: be short of, be deficient, Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาด, Ant. สมบูรณ์, Example: ในฤดูแล้งภาคอีสานจะขาดแคลนน้ำมาก, Thai definition: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน
ขาดอาหาร[V] lack of nutrition, Example: เด็กพวกนี้คงขาดอาหารเพราะดูสภาพร่างกายแล้วไม่ปกติเหมือนเด็กทั่วๆ ไป, Thai definition: ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกาย
ขาดเหลือ[V] lack, See also: be short of, Syn. ขาด, ขาดแคลน, Ant. เกิน, Example: ถ้าครอบครัวคุณขาดเหลืออะไร บอกพวกเราได้เสมอ, Thai definition: ไม่มีเพียงพอหรือยังขาดอยู่
ขาดตกบกพร่อง[V] be defective, See also: lack, Syn. ไม่ครบ, ไม่บริบูรณ์, Example: งานวิจัยชิ้นนี้ยังขาดตกบกพร่องอยู่มาก ไม่รู้ว่าผ่านมาได้อย่างไร, Thai definition: ไม่ครบบริบูรณ์หรือไม่มีคุณสมบัติเท่าที่ควรมีควรเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
ไอศกรีม [n.] (aisakrīm) EN: ice cream   FR: glace [f]
ไอศกรีมวานิลลา [n. exp.] (aisakrīm wānillā) FR: glace à la vanille [f]
ไอติม[n.] (aitim) EN: ice cream   FR: glace [f]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[n. exp.] (andap sām) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAC    L AE1 K
LACE    L EY1 S
LACY    L EY1 S IY0
LACK    L AE1 K
LACH    L AE1 CH
LACHE    L AE1 CH
LACEY    L EY1 S IY0
LACER    L EY1 S ER0
LAC'S    L AE1 K S
LACED    L EY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lace    (v) (l ei1 s)
lack    (v) (l a1 k)
lacy    (j) (l ei1 s ii)
laced    (v) (l ei1 s t)
laces    (v) (l ei1 s i z)
lacks    (v) (l a1 k s)
lacier    (j) (l ei1 s i@ r)
lacing    (v) (l ei1 s i ng)
lacked    (v) (l a1 k t)
lackey    (n) (l a1 k ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
lächeln(vi) |lächelte, hat gelächelt, über etw.(A)/jmdn.| ยิ้ม เช่น Was lächelst du? เธอยิ้มอะไร
lachen(vi) |lachte, hat gelacht, über etw.(A)/jmdn.| หัวเราะ เช่น Das ist nicht zum Lachen. นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาหัวเราะนะ
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
Lachs(n) |der, pl. Lachse| ปลาแซลมอน
flach(adj) ราบ, เรียบ
jmdn. auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht| หัวเราะเยาะ
auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht, jmdn.| หัวเราะเยาะ เช่น Er hat mich ausgelacht. เขาหัวเราะเยาะฉัน
Trennfläche(n) |die, pl. Trennflächen| พื้นผิวสองผิวที่ต่อกัน รอยต่อระหว่างผิวสองผิวที่อาจเป็นคนละชนิดก็ได้ เช่น An der Trennfläche zwischen der Alu-Platte und der Stahlplatte wird zusammengeschweißt. ตรงแนวต่อระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแผ่นเหล็กจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lack (m) (n ) แล็กเกอร์, สารเคลือบมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lache {f}laugh [Add to Longdo]
Lache {f} (Pfütze)pool; puddle [Add to Longdo]
Lachen {n} | ein kurzes Lachenlaughter | a ripple of laughter [Add to Longdo]
Lacher {m}laugher [Add to Longdo]
Lachlust {f}risibility [Add to Longdo]
Lachfältchen {n} | Lachfältchen {pl}laughter line | laughter lines [Add to Longdo]
Lachgas {n}laughing gas; nitrous oxide [Add to Longdo]
Lachkrampf {m}; Lachanfall {m} (bekommen) | einen Lachkrampf bekommenlaughing fit; violent fit of laughter | to have a laughing fit [Add to Longdo]
Lachmuskel {m}risible muscle [Add to Longdo]
Lachsalve {f} | Lachsalven {pl}burst of laughter; gale of laughter | bursts of laughter; gales of laughter [Add to Longdo]
Lachsrosa {n}salmon pink [Add to Longdo]
Lachsschinken {m} [cook.]smoked, rolled fillet of ham [Add to Longdo]
Lack {m}; Emaillelack {m}enamel varnish [Add to Longdo]
Lack {m}; Nagellack {m}enamel [Add to Longdo]
Lack {m}finish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
à la place deแทนที่ของ เช่น Est-ce que je peux avoir des légumes verts à la place des frites?
glace(n) |f| ไอศกรีม เช่น glace au chocolat ไอศกรีมรสช็อกโกแลต

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lac (n ) ทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบเจนีวา le lac Léman

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
TPO[ティーピーオー, tei-pi-o-] (n) time, place, occasion; TPO [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǎn, ㄉㄨㄢˇ, ] lack; short, #715 [Add to Longdo]
缺少[quē shǎo, ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, ] lack; shortage of; shortfall; to be short (of); to lack, #3,715 [Add to Longdo]
缺氧[quē yǎng, ㄑㄩㄝ ㄧㄤˇ, ] lacking oxygen; anaerobic, #10,742 [Add to Longdo]
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, / ] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle, #11,027 [Add to Longdo]
无序[wú xù, ˊ ㄒㄩˋ, / ] lack of order, #15,585 [Add to Longdo]
乳酸[rǔ suān, ㄖㄨˇ ㄙㄨㄢ, ] lactic acid, #21,063 [Add to Longdo]
心虚[xīn xū, ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, / ] lacking in confidence; have a guilty conscience, #21,667 [Add to Longdo]
花边[huā biān, ㄏㄨㄚ ㄅㄧㄢ, / ] lace, #24,326 [Add to Longdo]
贫乏[pín fá, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄚˊ, / ] lack; incomplete, #25,734 [Add to Longdo]
失礼[shī lǐ, ㄕ ㄌㄧˇ, / ] lacking in manners, #28,074 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレース[いんたれーす, intare-su] interlace [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
ノンインタレース[のん'いんたれーす, non ' intare-su] non-interlace [Add to Longdo]
ブラックバースト[ぶらっくばーすと, burakkuba-suto] black burst [Add to Longdo]
ブラックボックス[ぶらっくぼっくす, burakkubokkusu] black box [Add to Longdo]
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
小数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places [Add to Longdo]
数字位置[すうじいち, suujiichi] digit place, digit position [Add to Longdo]
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
塗り物[ぬりもの, nurimono] Lackwaren, Lackarbeit [Add to Longdo]
漆器[しっき, shikki] Lackwaren [Add to Longdo]
漆塗り[うるしぬり, urushinuri] lackiert, Lack- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lac \Lac\ (l[a^]k), Lakh \Lakh\ (l[aum]k), n. [Hind. lak,
   l[=a]kh, l[=a]ksh, Skr. laksha a mark, sign, lakh.]
   One hundred thousand; also, a vaguely great number; as, a lac
   of rupees. [Written also {lack}.] [East Indies]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lac \Lac\, n. [Per. lak; akin to Skr. l[=a]ksh[=a]: cf. F.
   lague, It. & NL. lacca. Cf. {Lake} a color, {Lacquer},
   {Litmus}.]
   A resinous substance produced mainly on the banyan tree, but
   to some extent on other trees, by the {Laccifer lacca}
   (formerly {Coccus lacca}), a scale-shaped insect, the female
   of which fixes herself on the bark, and exudes from the
   margin of her body this resinous substance.
   [1913 Webster]
 
   Note: {Stick-lac} is the substance in its natural state,
      incrusting small twigs. When broken off, and the
      coloring matter partly removed, the granular residuum
      is called {seed-lac}. When melted, and reduced to a
      thin crust, it is called {shell-lac} or {shellac}. Lac
      is an important ingredient in sealing wax, dyes,
      varnishes, and lacquers.
      [1913 Webster]
 
   {Ceylon lac}, a resinous exudation of the tree {Croton
    lacciferum}, resembling lac.
 
   {Lac dye}, a scarlet dye obtained from stick-lac.
 
   {Lac lake}, the coloring matter of lac dye when precipitated
    from its solutions by alum.
 
   {Mexican lac}, an exudation of the tree {Croton Draco}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lac
   n 1: resinlike substance secreted by certain lac insects; used
      in e.g. varnishes and sealing wax

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LAC
     Lotus Authorized Consultants (Lotus)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lac [lak]
   lake; loch
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 lac
   milk
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top