Search result for

lès

(51 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lès-, *lès*,
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lès มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lès*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ne.เอเลน Elle (2016)
ne?เอเลนใช่ไหมคะ Elle (2016)
Her name's Héne.เธอชื่อเอเลน Elle (2016)
- What's Héne like?- เอเลนเป็นคนยังไง Elle (2016)
The Ore drawings. The US Air Force aerial photo.ภาพวาด Olere กองทัพอากาศ สหรัฐฯภาพถ่ายทางอากาศ Denial (2016)
You didn't bring Héne?คุณไม่พาเอเลนมาด้วยเหรอ Elle (2016)
We just sat down. Hi, Héne.เราเพิ่งนั่งกันเอง สวัสดี เอเลน Elle (2016)
Irène, this is Héne.ไอรีน นี่คือเอเลน Elle (2016)
The Ore drawings, please.เฒ่ารฉ Re ภาพวาดโปรด Denial (2016)
David Ore was a French artist. A survivor.เดวิดเฒ่ารฉใหม่เป็นศิลปินชาว ฝรั่งเศส ผู้รอดชีวิต Denial (2016)
Did you see Richard with Héne?คุณเห็นริชาร์ดกับเอเลนไหม Elle (2016)
But I don't want mother to worry, that's all. Don't worry, Helene will take care of everything.Keine Sorge, Héne regelt das schon. Premiers désirs (1983)
Going to Angoulême tomorrow.- Ich fahre morgen nach Angoume. The Party 2 (1982)
This is hell, you mean..and I do this, and I do that...Hör bloß auf! Hast du Héne gehört? "Dann mach ich dies, dann mach ich das..." Premiers désirs (1983)
Helene!Oh, Héne! Premiers désirs (1983)
Tomorrow morning at six, be at the Montcouche freeway exit.Morgen früh um sechs, an der Autobahnausfahrt Montcouche. La Cage aux Folles II (1980)
Just like Raoul and Helene.Genauso wie Raoul bei Héne. Premiers désirs (1983)
Caroline, Helene, wait for me!Caroline, Héne, wartet auf mich! Premiers désirs (1983)
- What d'you mean?- Wovon redest du, Héne? Tango (1993)
What have you done with your charming Héne?Und wo ist Ihre reizende Héne? Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
Magnetic healer, Marne Chataigneau.Magnetiseurin, Marne Chataigneau. Happy Easter (1984)
Marne?Marne? Happy Easter (1984)
I'll still be waiting. Every Sunday, we take the bus to picnic on ÃŽle Sainte-HéIène.Jeden Sonntag fahren wir zum Picknick auf die Insel St. Héne, da mein Vater kein Auto hat. Léolo (1992)
The jury finds him not guilty"am Tod seiner Frau Héne Baraduc?", antworteten die Geschworenen einstimmig: "Unschuldig." Tango (1993)
Mrs Héne Vannier, landlady of a hotel in Paris. "Very moved by the letter in the Figaro, "sending you a big cheque."Mme. Héne Vannier, Eigentümerin eines Hotels in Paris, tief betroffen vom Brief im Figaro, schickt Ihnen einen Scheck über 50.000 Franc. Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
Marie-Héne, how do you do?Marie-Héne, sehr erfreut. La Femme Nikita (1990)
THE CHARACTER OF HÉLÈNE EXISTED,ne, gespielt von Claudia Cardinale, gab es, aber ihre Geschichte wurde geändert. Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
He's right, the real problem, Héne, is that priority must be given to production facilities.Er hat Recht. Das Problem ist doch, Héne: Wir brauchen Produktionsmittel. Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
"Is Vincent Baraduc guilty of killing his wife Héne?"Auf die Frage: 'Ist M. Baraduc schuldig oder unschuldig "'am Tod seiner Frau Héne Baraduc? ', Tango (1993)
There's daddy.- Hene. Da ist Papa. Une femme française (1995)
Can you take over for me?Hene, kannst du bitte kurz für mich einspringen? Une femme française (1995)
We're late, Aunt Héne.Wir sind zu spät, Tante Héne. An Unforgettable Summer (1994)
Helen, go by the house on the way back and tell Jeanne you're sorry.Hene. Auf dem Heimweg kommst du bei uns vorbei und entschuldigst dich bei Jeanne. Une femme française (1995)
Aunt Helen's waiting.Ihr kommt noch zu spät. Tante Hene wartet auf euch. Une femme française (1995)
Put your hand in Héne's pants and tell us how it smells.Schieb deine Hand in Hénes Hose und sag uns, wie es riecht. Truth or Dare (1994)
Hello... I'm Helen's sister.Ich bin die kleine Schwester von Hene. Ich wartete auf Sie. Une femme française (1995)
We are here today to see you, Helen and Mark... united by the sacred bonds of matrimony.Liebe Hene, lieber Marc, denn ihr werdet durch den heiligen Bund der Ehe vereint. Une femme française (1995)
Calm down.- Nein, beruhige dich. Hene, ich bitte Sie. Une femme française (1995)
Helen, please calm down.Hene, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Une femme française (1995)
I'll pick them up around 4:30.Gehen wir. - Hene, ich hole sie ab und bringe sie gegen halb fünf zu dir. Une femme française (1995)
Your daughter Malena is sleeping with the whole town"."Ihre Ehre ist verloren. Ihre Tochter Mana geht mit Hinz und Kunz ins Bett." Malèna (2000)
In the living-room, he finds his wife, a 32 year-old star singer of Hugo Wolf's lieder in the arms of her accompanist.In seinem Salon findet er seine Frau, Héne Muller Esposito, 32 Jahre, berühmte Sängerin, Spezialistin des Werks von Hugo Wolf, in den Armen ihres Pianisten, Antoine José Müllenbruck. Three Lives and Only One Death (1996)
G.R., it's HéIène.Hier ist Héne. The Color of Lies (1999)
Me Tarzan, you Malena.Ich Tarzan, du Mana! Malèna (2000)
Right rank!Mana! Rechte Reihe! Malèna (2000)
- Malena Scordia, Nino's sexy new wife.- Mana Scordìa, deren Vater taub ist. Malèna (2000)
Miss Malena, this heart of mine, on fire... has written som any letters... and if I didn't have the courage to send them to you... it was only because I didn't want to do you harm."Signora Mana, mit brennendem Herzen habe ich Ihnen viele Briefe geschrieben. Ich habe sie nie abgeschickt, um Ihnen keinen Schaden zuzufügen. Malèna (2000)
Héléne?ne? The Beach (2000)
Every day, I'll light a candle for you. I'll even come to Mass on Sunday. But you must protect Malena Scordia from the town.Ab heute komme ich täglich und zünde dir eine Kerze an, und sonntags komme ich zur Messe, aber du musst die Männer von Mana Scordìa fernhalten. Malèna (2000)
But believe me... your wife Malena was faithful to you.Glauben Sie mir, Signora Mana war eine Ehefrau von unverbrüchlicher Treue. Malèna (2000)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vancia (Stadt in Spanien)Vancia (city in Spain) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top