Search result for

kw

(89 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kw-, *kw*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kwicควิกย่อมาจาก keyword in context (ที่แปลว่า คำหลักในบริบท) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากเนื้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
arkwright(อาร์ค'ไรทฺ) n. คนสร้างหีบหรือเรือสี่เหลี่ยม (maker of arks or chests)
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
awkward ageวัยหนุ่มวัยสาวแรกเริ่ม
backwardadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
backwardsadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่
backwoods(แบค'วูดซ) n.,pl. เขตป่าที่อยู่ไกล,ไร้ชื่อเสียง
backwoodsmann. คนอยู่ในป่า
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
backward(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwardness(n) การย้อนกลับ,ความล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwater(n) น้ำนิ่ง,ความคงที่
backwoods(n) ป่าชัฎ
backwoodsman(n) คนป่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kwangju Uprising, Swangju-Si, Korea, 1980การจลาจลเมืองกวางจู, เกาหลี, ค.ศ. 1980 [TU Subject Heading]
Kwashiorkorควาชิออร์คอร์, โรค; ควอชิออร์กอร์; โรคขาดอาหารโปรตีนอย่างรุนแรง; ควาชีโอคอร์; โรคขาดอาหาร; ควาชิออร์กอร์; โรคขาดโปรตีน; โรคขาดโปรตีนอย่างมาก; ขาดอาหาร; การขาดโปรตีน; ขาดอาหารอย่างมาก; โรคขาดอาหารรุนแรง; โรคตานขโมย; โรคควาซิออร์คอร์; ขาดอาหารพวกโปรตีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Park Hyuk Kwon can do the cello and double bass, but what are you going to do with those violin playing chatterboxes?ปาร์คฮีควอน สามารถเล่นเชลโล่ กับดับเบิ้ลเบสได้ แต่คุณจะทำยังงัยกับพวกไวโอลินที่ทำตัวเป็นคนช่างจ้อ? Beethoven Virus (2008)
Director of Photography/ Jin-ho Chung Lighting/ Kwang-won EomDirector of Photography/ Jin-ho Chung Lighting/ Kwang-won Eom Baby and I (2008)
Executive Producer KIM Kwang-llExecutive Producer KIM Kwang-II Heartbreak Library (2008)
Ten Tigers of Kwang Tung. This is gold.เสือสิบตัว จาก กวางตุ้ง นี่สุดยอด The Forbidden Kingdom (2008)
Want some Tae Kwan Do?เทกวนโด้ หน่อยไหม The Forbidden Kingdom (2008)
it's now the Drakensberg mountains of KwaZulu-Natal.ตอนนี้เป็น "ภูเขาดราเค้นสเบิร์ก" แห่งควาซูลู ประเทศเนปาล 2012 (2009)
Kwon. There's still Miss Kwon.หรือว่า ควอน เพราะว่ามีคนชื่อควอน Episode #1.2 (2009)
I'm sun kwon.ฉัน ซัน ควอน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
No time. Kwanza.ฉันเป็นไม่ได้ มีเทศกาลควานซ่า Mattress (2009)
Kwanza's late December, mercedes. The photo's this Thursday.ควานซ่า มันปลายธันวา เราจะถ่ายรูปพฤหัสนี้ Mattress (2009)
♪ I don't kw Who you think you are ♪* I don't know Who you think you are * I Smell a Rat (2010)
Kwan Lee, the massage lady.เออจำวันที่เราติดตั้งเคเบิ้ลทีวีได้มั้ย ที่คุณสงสัยว่าทำไมเราได้ช่องฟรีมาเยอะจังน่ะ If... (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณาการย้อนกลับ(ทางเศรษฐกิจ)[n. exp.] (būranā kān yønklap (thāng sētthakit)) EN: backward integration   
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters   
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm   FR: chrysalide [f]
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: Silkworm Pupae   
ดักแด้ไหม[n. exp.] (dakdaē mai) EN: Silkworm Pupae   
แหน[n.] (haēn) EN: duckweed   
เก้งก้าง[adj.] (kēngkāng) EN: awkward ; clumsy ; ungainly   FR: dégingandé ; gauche
เคอะเขิน[v.] (khoekhoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed   FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[adj.] (khoekhoēn) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease   FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน [n. exp.] (khreūangpandinphao Dān Kwīen) EN: Dan Kwian pottery   

CMU English Pronouncing Dictionary
KWH    K EY1 D AH1 B AH0 L Y UW0 EY1 CH
KWAI    K W AY1
KWON    K W AA1 N
KWOK    K W AA1 K
KWIK    K W IH1 K
KWAN    K W AA1 N
KWAK    K W AE1 K
KWANG    K W AA1 NG
KWONG    K W AO1 NG
KWANZA    K W AA1 N Z AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kw    (n) (k i1 l @ w o t s)
kwela    (n) (k w ei1 l @)
kwacha    (n) (k w a1 ch @)
Kweiyang    (n) (k w ei2 y aa1 ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光州[Guāng zhōu, ㄍㄨㄤ ㄓㄡ, ] Kwangju city in South Korea, #61,659 [Add to Longdo]
红孩症[hóng hái zhèng, ㄏㄨㄥˊ ㄏㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] kwashiorkor (a form of malnutrition) [Add to Longdo]
葵涌[kuí chōng, ㄎㄨㄟˊ ㄔㄨㄥ, ] Kwai Chung (area in Hong Kong); Kwai Cheong [Add to Longdo]
观塘[Guàn táng, ㄍㄨㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] Kwun Tong (place in Hong Kong) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
Trinkwasser(n) |das, nur Sg.| น้ำดื่ม
Stockwerk(n) |das, pl. Stockwerke| ชั้นในอาคาร หรือ ชั้นในบ้าน เช่น Das Haus besteht aus 3 Stockwerken. = บ้านนี้ประกอบด้วยชั้น 3 ชั้น, See also: S. die Etage,das Geschoss,
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kwangju; Gwangju (Stadt in Republik Korea)Kwangju; Gwangju (city in Korea, Republic of) [Add to Longdo]
KW : Kurzwelle {f}SW : short wave [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えり蚕[えりさん;エリサン, erisan ; erisan] (n) (uk) eri silkmoth (Samia cynthia ricini); eri silkworm [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n,adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action [Add to Longdo]
そば切り;蕎麦切り;蕎麦切;そば切[そばきり, sobakiri] (n) (See 蕎麦・2) soba; Japanese buckwheat noodles [Add to Longdo]
そば粉;蕎麦粉[そばこ, sobako] (n) buckwheat flour [Add to Longdo]
てれながら[, terenagara] (n) feeling awkward [Add to Longdo]
て拳道;跆拳道(oK)[てこんどー;テコンドー, tekondo-; tekondo-] (n) (uk) Tae Kwon Do (kor [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
逆読み[ぎゃくよみ, gyakuyomi] backward reading [Add to Longdo]
逆方向LANチャネル[ぎゃくほうこうLANチャネル, gyakuhoukou LAN chaneru] backward LAN channel [Add to Longdo]
逆方向通信路[ぎゃくほうこうつうしんろ, gyakuhoukoutsuushinro] backward channel [Add to Longdo]
逆方向読取り[ぎゃくほうこうよみとり, gyakuhoukouyomitori] backward reading [Add to Longdo]
後向き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
後退ファイル回復[こうたいファイルかいふく, koutai fairu kaifuku] backward file recovery [Add to Longdo]
後退回復[こうたいかいふく, koutaikaifuku] backward (file) recovery [Add to Longdo]
後方推論[こうほうすいろん, kouhousuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  kW
      n 1: a unit of power equal to 1000 watts [syn: {kilowatt}, {kW}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top