Search result for

krepieren

(54 entries)
(0.0723 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -krepieren-, *krepieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา krepieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *krepieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Be it so. I had much rather they should die under another's hand than under mine.Mir ist lieber, sie krepieren einem andern unter den Händen. The Miser (1980)
- If I don't kill them, I'll starve.So gesehen sollen lieber die krepieren, als ich! The Taming of the Scoundrel (1980)
Come, open the doorNa los, komm schon! Soll ich hier im Dreck krepierenWe're Going to Eat You (1980)
So we wouldn't all die, so that reinforcements could take over.Damit wir nicht alle krepieren, damit sie uns ruhig ablösen können. The Medal (1980)
- You want to kick off here?- Wollen Sie hier krepierenThe Medal (1980)
We're all doomed, so it doesn't matter anyhow!Wenn wir hier krepieren, geht ihr mit drauf. Hell of the Living Dead (1980)
It's the best chance to get ourselves killed.Da haben wir die besten Aussichten zu krepierenDas Boot (1981)
We'll just shrivel up and die in here!Wir werden hier drin krepierenCannibal Ferox (1981)
Harry, l`m coming. This whole fucking town is going to die!Die ganze Scheißstadt wird krepierenMy Bloody Valentine (1981)
I won't die like Big boy.Ich will nicht krepieren wie Garatao. Pixote (1981)
And our cat, there, who is going through the misery of old age, we'd let him die all alone, without the slightest caress?Und unsere Katze, die schon so alt ist? Sollen wir die einfach krepieren lassen? The Cabbage Soup (1981)
I'm just letting you know we're taking a chance.Wie sagt das Sprichwort: - Krepieren geht über riskieren. The Thing (1982)
You better get him outta here before he's a number. lt'd be a shitty town to buy it in.Raus mit ihm, ehe er zur Nummer wird. Eine Scheißstadt zum KrepierenUnder Fire (1983)
If I die, I'll take you with me.Ich werd krepierenOne Deadly Summer (1983)
If there's one reason on earth...Und ich lasse dich nicht krepieren und den Familiennamen beschmutzen. Episode #1.3 (1985)
- He'd better not croak!Er soll nicht gleich krepierenJean de Florette (1986)
He'll croak soon!Er wird krepierenManon of the Spring (1986)
- I refuse to go out in the garbage.- Ich will nicht im Müll krepierenRunning Scared (1986)
I don't want to die, not for you I don't.Und was mich betrifft, ich will nicht krepierenEastern Condors (1987)
Don't move or we all die.Keiner bewegt sich oder wir krepieren alle! Eastern Condors (1987)
Over my dead body.Lieber krepieren als aufhören. Tandem (1987)
You'll rot like a rat!Du wirst krepieren wie eine Ratte! Damnation (1988)
And we'll die out here too!Und wir krepieren hier auch! Chodník cez Dunaj (1989)
I prefer to die in the fresh air.Wenn ich schon krepieren soll, dann an der frischen Luft. Chodník cez Dunaj (1989)
I just want to show you where the money comes from.Hüpfen, schlurfen, krepierenMy Mom, the Mom (1989)
Now you can die!Und jetzt kannst du meinetwegen krepierenMy Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
Give me the bag. You want to die?Willst du krepierenState of Grace (1990)
Now fuck off!Krepieren Sie woanders." Merci la vie (1991)
They'll throw us in the streets to die like rats!Sie werden uns wie Ratten auf der Straße krepieren lassen! RoboCop 3 (1993)
Have you come to watch your wife die?Sie wollen wohl Ihre Frau krepieren sehen? Undercover Blues (1993)
-These two die today! You hear me?- Die 2 Scheißer krepieren heute noch! Natural Born Killers (1994)
I'd raise money to have the little fuckers put down.Sollen sie doch krepieren. Ich will mein Geld zurück! Shallow Grave (1994)
First rule of journalism, you publish or you perish.Regel Nr. 1: Veröffentlichen oder KrepierenOperation Blackout (1994)
We want him dead!Er soll krepierenBatman Forever (1995)
Croak thou shalt!Krepieren sollst du! Indictment: The McMartin Trial (1995)
You may want to die in this motel, but I don't.Ihr könnt von mir aus in diesem Motel krepieren, aber ich nicht. Tales from the Crypt: Demon Knight (1995)
Our comrades are shot in the woods, they eat roots and you steal...Unsere Genossen krepieren in den Wäldern, und ihr bescheißt uns... Underground (1995)
We have to get the chains off, or we'll die.Wir müssen diese Ketten abkriegen oder wir krepieren hier. Prisoner of the Mountains (1996)
Forget about my little brother.Ich werde nicht krepieren, Mann! Dobermann (1997)
I'd let the bitch die!Von mir aus kann die Nutte da krepierenGridlock'd (1997)
Yes, you can all die! I could care less!Ja, ihr könnt alle krepieren, ist mir scheißegal! Hikers (1997)
- I don't wanna die like that.- Ich will nicht so krepierenTeacher's Pet (1997)
The dog must die!Der Mistkerl soll krepierenLautrec (1998)
When you're old and poor they will put you in a home to let you suffer in silence.Sobald ihre Eltern nichts mehr geben können, stecken sie sie in ein Heim und lassen sie dort krepierenI Stand Alone (1998)
Yeah, I could die and that's it. The void, like before I was born.Ja, ich könnte einfach krepieren, dann wäre nichts mehr, die Leere, wie vor meiner Geburt. I Stand Alone (1998)
You should be prepared to be avengedDu wirst ganz langsam krepieren, ich bereite dir einen besonderen Tod! Young & Dangerous: The Prequel (1998)
Now the rats crawl into the fucking walls to die.Jetzt kriechen die Ratten hintern den Wänden und krepierenFamily Bizness (1998)
Don't you get it? She's left us here to die like pigs!Die lässt uns hier krepierenCity on the Edge of Forever (1998)
That's why all the trees are dying.Deswegen krepieren hier bei uns alle Bäume. Charisma (1999)
She might as well die, no great loss.Wir lassen sie krepieren, ist kein großer Verlust. Pretty Devils (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krepierento die; to perish [Add to Longdo]
krepieren; elendig sterbento die a wretched death [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top