Search result for

konsumieren

(50 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -konsumieren-, *konsumieren*
Possible hiragana form: こんすみえれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา konsumieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *konsumieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are afraid! I simply just don't want to bear the consequences of your decision, according to which we are to consume unknown meals and drinks.Ich hab keine Lust, die Verantwortung für Ihre Entscheidung zu übernehmen, unbekannte Speisen und Getränke zu konsumierenSólo pro návstevníky (1983)
That may also be why the Legion invaded Japan. It's as if Japan eats Mana.Es ist beinahe so, als würde Japan im wahrsten Sinne des Wortes Mana konsumierenGamera 3: Revenge of Iris (1999)
So if you're drinking alcohol, remember not to consume too much.Sollten Sie Alkohol konsumieren, dann trinken Sie nicht zu viel. The Last Virgin (2000)
How long have you chased the dragon, lnspector?Wie lange konsumieren Sie das schon, Inspektor? From Hell (2001)
The 2,000 people who are dismissed, especially if they're young, will take tranquillisers, become alcoholics,Daß diese 2000 Entlassenen, vor allem wenn es junge Leute sind, Beruhigungsmittel konsumieren, Alkoholiker werden, La sociologie est un sport de combat (2001)
You humans claim to be enlightened, yet you still consume the flesh of animals.Sie Menschen wollen so aufgeklärt sein, konsumieren aber immer noch das Fleisch von Tieren. Broken Bow: Part I (2001)
Sure, people get sick and take medicines, but then they stop buying other products, and, mind you, labs only represent 2% of our business.Kranke Menschen konsumieren zwar Medikamente, aber dafür verzichten sie auf andere Produkte, und der Pharmabereich macht nur 2 % unserer Transaktionen... Mercano the Martian (2002)
And that's what I think that's it's all based on, is the whole idea that: keep everyone afraid, and they'll consume.Ich denke, das ganze ist auf der Idee aufgebaut, alle ängstlich zu halten, damit sie konsumierenBowling for Columbine (2002)
Many cultures consume it to enhance higher brain function.Viele Kulturen konsumieren es, um ihre Hirnfunktionen zu erweitern. Crichton Kicks (2002)
The replicators will soon consume all that they can within our home galaxy.Die Replikatoren werden bald alles in unserer Galaxie konsumierenUnnatural Selection (2002)
They've been here hundreds of years, but there's nothing left to consume, so they're conserving energy.Sie sind seit Jahrhunderten hier. Es gibt nichts mehr zu konsumieren. Sie sparen Energie. Unnatural Selection (2002)
We can't consume anything that alters our state of mind.Wir dürfen nichts konsumieren, was unseren Geisteszustand verändert. S.W.A.T. (2003)
The Mexican cartels have 1,500 miles of border between them and the greatest drug-consuming nation on earth separated by a 15-foot-high fence which starts at the Pacific Ocean and travels the distance of four states.Die mexikanischen Kartelle und die größte Drogen konsumierende Nation der Erde sind durch eine 1.500 Meilen lange Grenze getrennt. der am Pazifischen 0zean beginnt und sich über 4 Bundesstaaten erstreckt. A Man Apart (2003)
Ninety percent of my clients do narcotics, and they all use that phone.90% meiner Kunden konsumieren Drogen und sie alle nutzen auch unser Telefon. A Man Apart (2003)
In regard to poultry, Americans currently consume as much chicken in a single day as they did in an entire year in 1930.Was Geflügel anbelangt, konsumieren Amerikaner derzeit an einem einzigen Tag soviel Hühner wie 1930 in einem ganzen Jahr. Earthlings (2005)
- 'Cause after you smoke it, you walk like this.Weil man nach dem Konsumieren etwa so geht. Grandma's Boy (2006)
A full moon, tropics, yeah, there was definite consummation activity.Vollmond, die Tropen, yeah, es gab definitiv konsumierende Aktivitäten. The Widow's Son in the Windshield (2007)
It's a film that explores massive changes in the way we produce distribute and consume media.Es ist ein Film der die grundlegenden Änderungen erforscht, in welcher Weise wir Medien verbreiten und konsumierenSteal This Film II (2007)
It's all about consumption.Es geht ums KonsumierenEating Away (2007)
-- 10,000 words describing how you came to be on school property after hours, using alcohol and drugs, where a fellow student almost died.Beschreiben Sie in 10.000 Wörtern, wie Sie auf die Idee kamen, in der geschlossenen Schule Alkohol und Drogen zu konsumieren, wobei ein Mitschüler fast ums Leben gekommen wäre. School Lies (2008)
You know very well that we don't consume carbon.Du weißt sehr gut, dass wir keinen Kohlenstoff konsumierenEpisode #1.10 (2008)
are conceived in an alcoholic binge! Small children, as young as ten years old, are smoking, abusing alcohol and having sex!Kleine Kinder, nicht älter als zehn Jahre, rauchen, konsumieren Alkohol und haben Sex! Episode #1.11 (2008)
We all are!Klar, weil nur die Kranken konsumierenThe New Protocol (2008)
?Sie passen sich an und konsumieren St Trinian's II: The Legend of Fritton's Gold (2009)
In the frigid temperatures in the Arctic we need to consume 5000 calories a day to maintain our body weight.Wegen den eisigen Temperaturen in der Arktis... müssen wir mindestens 5.000 Kalorien pro Tage konsumieren, um unser Körpergewicht zu halten. The Monopolar Expedition (2009)
Human beings consume too much.Die Menschen konsumieren zu viel. Bandaged (2009)
It's pretty hard to consume enough fish to give yourself mercury poisoning, and it doesn't usually present solely with pain.Es ist so gut wie unmöglich soviel Fisch zu konsumieren um davon eine Quecksilbervergiftung zu bekommen und es zeigt sich üblicherweise nicht nur mit Schmerz. Epic Fail (2009)
Let's have some action. You come here to fuck, not to talk.Konsumieren ist angesagt, Sie sind zum Vögeln hier, nicht zum quatschen! Neon Flesh (2010)
What's the drug of choice?Und was konsumieren die? Gardiens de l'ordre (2010)
Sorry I can't unhinge my jaw like a snake to consume alcohol.Tut mir Leid, ich kann mein Kiefer nicht wie eine Schlange auskuppeln, um Alkohol zu konsumierenBloodlines (2010)
Consume, consume.Rund um die Uhr. Konsumieren, konsumierenMy Bloody Valentine (2010)
We got a dozen or so gyms just like it where guys are using.Wir haben etwa ein Dutzend Hallen, in denen die Kerle konsumierenVexation of Spirit (2010)
I don't need to consume, I just need to live, to breathe and eat and enjoy the life, the real lifeIch muss nicht konsumieren, ich muss leben, atmen und essen und das Leben genießen. Future of Hope (2010)
We of the West we have La Dolce Vita don't we, we complain bitterly, but we consume and we rule, conquer and rule, divide and rule, but the people of the World the Third WorldWir sind der Westen, wir haben das Dolce Vita. Wir jammern heftig, aber wir konsumieren und wir herrschen und erobern, wir teilen und herrschen, aber die Menschen der Welt, die Dritte Welt teilt sich das Leiden. Future of Hope (2010)
They don't want girls hanging around in the streets but the girl 'consumers' are here.Die wollen keine Frauen, die auf der Straße stehen, aber die, die diese Ware Frau konsumieren, sind hier. L'imposture (2010)
I'm not certain the cuisine was ever as good as its reputation in part because the people who consumed, evaluated and admired it likely weren't sober enough at the time of ingestion "to know what they were eating."Ich bin nicht sicher, ob die Küche je so gut wie teilweise ihren Ruf war, denn die Leute, die es konsumieren, bewerten und mögen, wahrscheinlich zur Zeit der Verdauung nicht nüchtern genug gewesen sind, um zu wissen, was sie gegessen haben." Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
If you repeatedly consumed ethylene glycol, your heart would start to fail, your kidneys would give out, eventually you'd die.Wenn Sie regelmäßig Ethylenglykol konsumieren, würde Ihr Herz aussetzen und Ihre Nieren würden versagen, was zum Tod führen würde. Then I Really Got Scared (2011)
You can stress animals in the laboratory when they're pregnant and their offspring will be more likely to use cocaine and alcohol as adults.Du kannst schwangere Tiere im Labor stressen und ihre Nachkommen werden anfälliger dafür sein, als Erwachsene Koks und Alkohol zu konsumierenZeitgeist: Moving Forward (2011)
It needs to convert the faith into a form it can consume.Es muss den Glauben in etwas umformen, was es konsumieren kann. The God Complex (2011)
When I say, "I've done drugs", I feel like a Presidential candidate making a confession. Young people do drugs because they're forbidden.355)}In der Schweiz ist die Zahl der intravenös Konsumierenden mit HIV/AIDS in zehn Jahren um über die Hälfte zurückgegangen. Quebrando o Tabu (2011)
All the customers are buyingDas Volk will konsumieren The Lorax (2012)
All we have to do is drive, Consume, start a family.Alles was wir tun müssen, ist Autofahren, immer weiter Konsumieren, eine Familie gründen. Smiley (2012)
Spring break is not an invitation to do drugs and commit crimes.Der Spring Break ist keine Einladung, Drogen zu konsumieren oder Verbrechen zu begehen. Spring Breakers (2012)
Thinking that Holly would even use drugs is absurd!Zu denken, dass Holly irgendwelche Drogen konsumieren könnte, ist absurd! Fugitive at 17 (2012)
It usually involves consuming non-edible substances.Sie umfasst das Konsumieren von nicht essbaren Substanzen. Love Sick (2012)
These others can then consume, etc.Diese anderen können dann auch konsumieren usw. Le nez dans le ruisseau (2012)
How many alcoholic beverages do you consume?Wie oft konsumieren Sie alkoholische Getränke? Grudge Match (2013)
Behind each chemical YOU consume, there is a person like you.Hinter jedem Chemie-Cocktail, den Sie konsumieren, steht ein Mensch genau wie Sie. The Congress (2013)
And while they eat their new personality, they emit into the air pheromones that mind translated into images.Während sie ihre neue Persönlichkeit konsumieren, setzen sie Pheromone frei, die unsere Vorstellung in ein Bild übersetzt. The Congress (2013)
We'll consume narcotics, and listen to Exile, and... get our penises out in honor of our fallen comrade.Wir werden Betäubungsmittel konsumieren und uns "Exile" anhören und... zu Ehren unseres gefallenen Kameraden unsere Penisse auspacken. Dead Rock Stars (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top