Search result for

kodieren

(54 entries)
(0.0554 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kodieren-, *kodieren*
Possible hiragana form: こぢえれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kodieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kodieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The information from Geordi's visor is difficult to encode.Die Informationen aus Geordis Visor sind schwer zu dekodierenHeart of Glory (1988)
Begin message.Dekodieren. Die Nachricht. The Defector (1990)
We routinely receive various communications, space garbage, to decode and examine.Wir empfangen regelmäßig verschiedenartige Nachrichten, Weltraummüll, die zu dekodieren und zu prüfen sind. Episode #2.2 (1990)
He can extract digital computer data, encode it in amino-acid sequences and transfer them into a fluid in the syringe.J'Dan kann Informationen extrahieren, sie in Form von Aminosäuresequenzen enkodieren und in eine Spritze transferieren. The Drumhead (1991)
Full audio and video decode.Audio und Video dekodierenBabylon 5: The Gathering (1993)
Can you decode it?Können Sie sie dekodierenPreemptive Strike (1994)
The message is difficult to decode.Die Mitteilung ist schwer zu dekodierenPreemptive Strike (1994)
We are having difficulty decoding the operating system.Wir haben Schwierigkeiten beim Dekodieren des Betriebssystems. The 37's (1995)
It's not going to be easy to decode.Es wird nicht leicht sein, ihn zu dekodierenA Simple Investigation (1997)
Were you able to decode it? Mmm...Konnten Sie ihn dekodierenBlaze of Glory (1997)
Maybe you can decode it.Vielleicht können Sie sie dekodierenFor the Uniform (1997)
Do you know how long it takes to decode a Cardassian transmission?Das Dekodieren cardassianischer Transmissionen kostet viel Zeit. Afterimage (1998)
I won't be decoding any transmissions for a while.Ich werde erst mal keine Transmissionen mehr dekodierenAfterimage (1998)
I won't say I told you so, but Garak stopped by Odo's office to pick up the Cardassian transmissions for decoding.Ich werde nicht sagen: "Sagte ich Ihnen ja", aber Garak hat bei Odo die cardassianischen Transmissionen zum Dekodieren abgeholt. Afterimage (1998)
The Captain will be glad you're back on the job.Der Captain wird froh sein, dass Sie wieder dekodierenAfterimage (1998)
Encode message for delivery to Naomi Wildman.Nachricht für Naomi kodierenOnce Upon a Time (1998)
You're encoding the transmitter for time index 9.40?Sie kodieren den Transmitter für Zeitindex 9,40? Timeless (1998)
It may be possible to encode some of my nanoprobes to assimilate the synthehol molecules.Ich könnte Nanosonden kodieren, um den Synthehol zu assimilieren. Someone to Watch Over Me (1999)
Try to decode those symbols.Dekodieren Sie diese Symbole. Repression (2000)
I rebuilt it... and discovered I could decode anyone's chat name.Ich hab dann ' n neues eingebaut. ich kann alle Chat-Namen dekodierenGirls on Top (2001)
How could you decode a screen-name?Wie, Chat-Namen dekodierenGirls on Top (2001)
Our next item up for bid is also from the Jersey Central Bank foreclosure. This is a MICR encoder, a machine used to encode bank checks.Nächster Posten, auch aus der Konkursmasse der Jersey Central Bank, ein MICR-Encoder, ein Gerät zum Kodieren von Bankschecks. Catch Me If You Can (2002)
We have a CIA tech trying to decode the real map.- Gut. Unsere Techniker dekodieren die echte Karte. Dead Drop (2002)
I'll start decoding the images.- Ich werde das dekodierenLara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
We need you to break it.Sie müssen sie dekodierenEndgame (2003)
Try and decode his files. I'll prep a team to scan the building.Versuchen Sie, die Dateien zu dekodierenDay 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2005)
The only other phrase I could decode refers to the downtown corridor.Der einzige Satzteil den ich dekodieren konnte, ... beschreibt die Downtown Strecke. Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2006)
I don't think this machine is able to decode that.Die kann die Maschine nicht dekodierenSexykiller, morirás por ella (2008)
It's taken three generations of my family just to decode the seals and get back in.Meine Familie brauchte 3 Generationen, um die Siegel zu dekodieren und wieder hereinzukommen. - Äh, entschuldigen Sie. Silence in the Library (2008)
Gets left behind when certain species genetically re-encode.Das bleibt zurück, wenn sich bestimmte Spezies genetisch neu kodierenThe Unicorn and the Wasp (2008)
A signal that we couldn't decode.Ein Signal, das wir nicht dekodieren konnten. The Arrival (2008)
She just got an mms I need time to decode itSie hat ' ne MMS gekriegt. Sieht aus wie ein Video. Gib mir etwas Zeit, um es zu dekodierenBeast Stalker (2008)
That's where we can decode Scylla.Da können wir Scylla dekodierenFive the Hard Way (2008)
Decode it and put an APB on Dr. Roh and Lee Jae-joon.Dekodieren Sie die Mails und observieren Sie Jae-joon und Roh. My Girlfriend Is an Agent (2009)
- If we can decode it, we can tell you.Wenn wir es dekodieren können, können wir es Ihnen sagen. Was brauchst du? Episode #2.4 (2011)
We have to code it, collide it, collapse it, contain it.Wir müssen ihn kodieren, kollidieren, kollabieren, eingrenzen. The Vest (2011)
We have to code it, collide it, collapse it, contain it.Wir müssen ihn kodieren, kollabieren, eingrenzen. The Smile (2012)
I think it's encoded.Ich kann sie nicht dekodierenNo One Believes Me (2013)
Our techs were finally able to decode the chip we recovered from Alicia Corwin's body.Unsere Techniker waren endlich in der Lage den sichergestellten Chip von Alicia Corwins Leiche zu dekodierenZero Day (2013)
So for now, I'm done with coding, camming, programming, and hacking.Deshalb habe ich jetzt genug von kodieren, überwachen, programmieren und hacken. Fear (2013)
We've been able to separate the double-binded proteins and re-encode the RNA. Have a look.Wir waren in der Lage, die doppel-gebundenen Proteine zu trennen... und die RNA zu re-enkodierenBloodline (2014)
Skye, decode the signal.Dekodieren Sie das Signal. Turn, Turn, Turn (2014)
On September the 12th, 2001, I began coding in a complex surveillance system that would be known by many code names over the years, although I always just called it the machine.Am 12. September 2011 begann ich ein komplexes Überwachungssystem zu kodieren, das über die Jahre mehrere Decknamen bekam, obwohl ich es immer nur "Die Maschine" nannte. Deus Ex Machina (2014)
Decoding that is the key to the file Rebecca found and whoever came after her.Dekodieren wir das, wissen wir, was Rebecca fand und wer sie verfolgte. Rogue Element (2014)
Mm, the English use it to decode messages.Hmm, der englische Gebrauch um Nachrichten zu kodierenThe Prince of the Blood (2014)
She's a breeding ground for a meta-virus with a unique genetic signature that absorbs, replicates and re-codes any viral load introduced into her system.Sie ist eine Brutstätte für einen Meta-Virus mit einer einzigartigen genetischen Signatur, der in der Lage ist, jeden Viruserreger zu absorbieren und zu rekodierenStrange Blood (2015)
Do we have to call in the decoders?Sollen wir es dekodieren lassen? Violent Shit: The Movie (2015)
I thought it would be interesting for Ralph to see where the smartest people on the Web are designing.- Walter. Ich wollte Ralph zeigen, wo die klügsten Leute im Internet kodierenKill Screen (2015)
It channels the OCD.Kodieren ist dafür gut geeignet. Blunt (2015)
If you can successfully decrypt her signal, you'll lead us right to her.Wenn Sie's schaffen, ihr Signal zu dekodieren, haben wir sie. Solitude (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dekodieren; decodierento decode [Add to Longdo]
kodieren; codieren | kodierend; codierend | kodiert; codiertto code; to encode | coding; encoding | coded; encoded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  kodieren [koːdiːrən]
     to code; to encode
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top