Search result for

kilned

(82 entries)
(0.2259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kilned-, *kilned*, kiln, kilne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kilned มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kilned*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kiln[N] เตาเผา, See also: เตาเผาอิฐ, Syn. oven

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
kiln(คิล,คิลน์) n. เตา,เตาเผา. vt. เผาในเตา,อบแห้งในเตาเผา, Syn. furnace,oven
kiln-dry(คิล'ไดร) vt. ทำให้แห้งในเตาเผา

English-Thai: Nontri Dictionary
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
kiln(n) เตาไฟ,เตาเผาอิฐ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kilnเตาเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charcoal Kilnsเตาเผาถ่าน [TU Subject Heading]
Kilnsเตาเผา [TU Subject Heading]
Kiln Dust เตาคิลน์ [สิ่งแวดล้อม]
Cement Kilns Dust ฝุ่นจากเตาซีเมนต์
ฝุ่นที่เกิดจากดินปูนที่ออกจากเตาคิลน์ในการ ผลิตซีเมนต์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right, everyone finished at the pottery table, bring their art to the kiln.เอาละ ทุกคนที่ทำงานปั้นเสร็จแล้ว ต้องเอาชิ้นงานไปที่เตาอบปูนนะ อีก 5 นาทีเจ้าของลาจะกลับแล้ว ใครจะขี่ลาก็รีบหน่อย Bedtime Stories (2008)
It has to endure 1300 degrees in the kiln to form the strong spirit that it has.คุณสามารถทำให้มันแข็งแรงตลอดไปได้นะ Episode #1.17 (2009)
To me, that friend was my kiln and my spinning wheel.สำหรับฉัน เพื่อนคนนั้นเป็น เหมือนกับเตาเผาและแป้นหมุนของฉันค่ะ Episode #1.17 (2009)
Do you remember? The story that our grandpa told us about the Kiln God.เรื่องที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังน่ะ Episode #1.17 (2009)
The bowl that the Kiln God selected is not mine, but yours, Yi Jung.จานนี้ พระเจ้าแห่งเซรามิกไม่ไ้ด้เลือกฉัน แต่เป็นนาย อีจอง พี่ Episode #1.17 (2009)
It has to be turned upside down, stepped on, and able to withstand the heat in a kiln. That's what you said.พี่บอกเองว่าฉันต้องผ่านการหล่อ ขึ้นรูปแล้วก็เผาในเตาอบ เพื่อที่จะได้มีความอดทน Episode #1.22 (2009)
They look happy. The cups inside the kiln.เครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ที่นั่น พวกมันดูมีความสุข Episode #1.25 (2009)
I left the nose in the kiln.โอ้! ผมลืมจมูกไว้ในเตาเผา Football, Feminism and You (2009)
Ai laik okteivia kom skal kru en ai gaf gouthru kiln.The 48 (2014)
"Klir," not "kiln."เคลีย" ไม่ใช่ "คลิน The 48 (2014)
Dude,I need a bigger kiln.เพื่อน ฉันต้องการเตาใหญ่กว่านี้ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
So,tracy used a kiln to char the bone?เทรซี่ใช้เตานี่เผากระดูกสินะ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
The missing evidence in the Kilner case!Der fehlende Beweis im Kilner-Fall! The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Agent kilner... jack bauer, put him in your vehicle till I get back.Agent Kilner? Jack Bauer wartet bei Ihnen im Wagen, bis ich zurückkomme. Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตาเผา[N] kiln, Thai definition: เตาขนาดใหญ่ที่ใช้เผาเครื่องปั้นดินเผา
เตาทุเรียง[N] kind of ancient kiln in Sukothai, Example: เตาทุเรียงเป็นเตาที่ใช้เผาหม้อไหและเครื่องประกอบงานสถาปัตยกรรม, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ขื่อเตาชนิดหนึ่ง สำหรับเผาเครื่องถ้วยชามและเครื่องกระเบื้องต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัยสมัยโบราณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตาอิฐ[n. exp.] (tao it) EN: brickkiln   
เตาเผา[n.] (tao phao) EN: kiln   FR: four [m] ; fourneau [m]
เตาเผาอิฐ[n. exp.] (tao phao it) EN: brickkiln   
เตาปูน[n. exp.] (tao pūn) EN: limekiln   
เตาทุเรียง[n.] (taothurīeng) EN: brick and clay pottery kiln   

CMU English Pronouncing Dictionary
KILN    K IH1 L N
KILNS    K IH1 L N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kiln    (n) (k i1 l n)
kilns    (n) (k i1 l n z)
limekiln    (n) (l ai1 m k i l n)
brickkiln    (n) - (b r i1 k - k i l n)
limekilns    (n) (l ai1 m k i l n z)
brickkilns    (n) - (b r i1 k - k i l n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennofen {m}kiln [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit überschlagender Flammedowndraught kiln [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit einer Kammersingle-chambered kiln [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit aufsteigender Flammeupdraught (updraft [Am.]) kiln [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit durchziehender Flammecross-draught kiln [Add to Longdo]
Frontlader-Brennofen {m}front loading kiln [Add to Longdo]
mit Kohle geheizter Brennofencoal burning kiln [Add to Longdo]
Brennofenbau {m}kiln building [Add to Longdo]
Darre {f}; Darrofen {m}drying-kiln [Add to Longdo]
Flaschenofen {m} | zweischaliger Flaschenofenbottle kiln | hovel kiln [Add to Longdo]
Glasschmelzofen {m}glass-kiln [Add to Longdo]
Herdwagenofen {m}trolley (hearth) kiln; bogie hearth kiln [Add to Longdo]
Kalkofen {m}limekiln [Add to Longdo]
Kammerofen {m}chamber kiln [Add to Longdo]
Meiler {m}; Kohlenmeiler {m}charcoal pile; charcoal-kiln [Add to Longdo]
Muffelofen {m}muffle kiln [Add to Longdo]
Ofenausmauerung {f}kiln lining [Add to Longdo]
Ofentür anlüftento crack open the kiln door [Add to Longdo]
Ofentür, die zugemauert wirdwicket (kiln) door [Add to Longdo]
Papierofen {m}paper kiln [Add to Longdo]
Rundofen {m} (Brennofen)circular kiln [Add to Longdo]
Schnellbrandofen {m}fast fire kiln [Add to Longdo]
Schnellbrandofen {m} (nach Olsen)Olsen kiln [Add to Longdo]
Trockner {m}; Trockenofen {m}kiln [Add to Longdo]
Ziegelofen {m} | Ziegelöfen {pl}brickkiln | brickkilns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トンネル窯[トンネルがま, tonneru gama] (n) tunnel kiln [Add to Longdo]
穴窯[あながま, anagama] (n) very old type of kiln made by digging a hole in the side of a hill [Add to Longdo]
古窯址;古窯趾[こようし, koyoushi] (n) ruins of old kilns; old kiln sites [Add to Longdo]
焼き窯[やきがま, yakigama] (n) oven; kiln [Add to Longdo]
炭窯[すみがま, sumigama] (n) charcoal kiln [Add to Longdo]
転炉[てんろ, tenro] (n) converter (used in refining); rotary kiln [Add to Longdo]
土窯[どがま, dogama] (n) earthen kiln [Add to Longdo]
[かま, kama] (n) stove; furnace; kiln; (P) [Add to Longdo]
窯出し[かまだし, kamadashi] (n,vs) removing pots from kiln [Add to Longdo]
窯場[かまば, kamaba] (n) kiln-equipped pottery workshop [Add to Longdo]
[ろ, ro] (n) (1) hearth; fireplace; (2) furnace; kiln [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焙烤[bèi kǎo, ㄅㄟˋ ㄎㄠˇ, ] to bake; to roast; to kiln [Add to Longdo]
砖窑[zhuān yáo, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ, / ] brick kiln [Add to Longdo]
砖窑场[zhuān yáo chǎng, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] kiln; oven [Add to Longdo]
窑场[yáo chǎng, ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln [Add to Longdo]
黑砖窑[hēi zhuān yáo, ㄏㄟ ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ, / ] lit. black brick kiln; factories that acquired notoriety in 2007 for slave labor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top