ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kestrel

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kestrel-, *kestrel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kestrel(เคส'เทรล) n. ชื่อนกเหยี่ยวขนาดเล็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kestrel one, kestrel one, this is zero.เคลสเตียล 1 เคลสเตียล 1 นี่ซีโร่ Vengeance, Part 1 (2012)
Kestrel one, come in. Confirm exfil.เคลสเตียล 1 ตอบด้วย ยืนยันภารกิจช่วยเหลือ Vengeance, Part 1 (2012)
Zero, this is kestrel one.ซีโร่ นี่เคลสเตียล 1 Vengeance, Part 1 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยวเคสเตรล[n. exp.] (yīo Khēsátrēl) EN: Common Kestrel ; Eurasian Kestrel   FR: Faucon crécerelle [m] ; Crécerelle des rochers [f] ; Crécerelle des clochers [f] ; Crécerelle d’Europe [f] ; Émouchet [m] ; Faucon cresserelle [m] ; Émouchet rouge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KESTRELS    K EH1 S T R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kestrel    (n) kˈɛstrəl (k e1 s t r @ l)
kestrels    (n) kˈɛstrəlz (k e1 s t r @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茶隼[chá sǔn, ㄔㄚˊ ㄙㄨㄣˇ, ] kestrel; common Eurasian falcon (Falco tinnunculus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ長元坊[アメリカちょうげんぼう;アメリカチョウゲンボウ, amerika chougenbou ; amerikachougenbou] (n) (uk) American kestrel (Falco sparverius) [Add to Longdo]
長元坊[ちょうげんぼう;チョウゲンボウ, chougenbou ; chougenbou] (n) (uk) common kestrel (Falco tinnunculus) [Add to Longdo]
馬糞鷹[まぐそだか;まぐそたか, magusodaka ; magusotaka] (n) (1) (obsc) (See 長元坊) common kestrel (Falco tinnunculus); (2) (See ノスリ) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kestrel \Kes"trel\ (k[e^]s"tr[e^]l), n. [See {Castrel}.] (Zool.)
   A small, slender European hawk ({Falco alaudarius}), allied
   to the sparrow hawk. Its color is reddish fawn, streaked and
   spotted with white and black. Also called {windhover} and
   {stannel}. The name is also applied to other allied species.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word is often used in contempt, as of a mean kind
      of hawk. "Kites and kestrels have a resemblance with
      hawks." --Bacon.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kestrel
   n 1: small North American falcon [syn: {sparrow hawk}, {American
      kestrel}, {kestrel}, {Falco sparverius}]
   2: small Old World falcon that hovers in the air against a wind
     [syn: {kestrel}, {Falco tinnunculus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top