Search result for

keins

(174 entries)
(0.2563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keins-, *keins*, kein
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา keins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *keins*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skein[N] กลุ่มด้ายที่พันกันยุ่งเหยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skein(สเคน) n. กลุ่มด้าย,กลุ่มใยไหม,ไจด้าย,ไจไหม,เข็ดด้าย,เข็ดไหม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,กลุ่มด้ายที่ยุ่งเหยิง, Syn. hank,coil

English-Thai: Nontri Dictionary
skein(n) ไจไหม,กลุ่มด้าย,ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dislocations, Keinbockกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
None.Mit keinem. Arch of Triumph (1948)
No hawks.Keine Falken. The Flame and the Arrow (1950)
- Really?- Kein Witz! The Girl in the Bikini (1952)
A phone call?Keinen Anruf? Diabolique (1955)
Doctors!Kein Interesse! Witness for the Prosecution (1957)
Not a word.- Kein Wort. Two Rode Together (1961)
No one.Keiner. Cape Fear (1962)
No idea.Keine Ahnung. Dr. No (1962)
I don't know.Keine Ahnung? What a Way to Go! (1964)
Quiet.Pst, keinen Mucks! Fantomas Unleashed (1965)
No mail.Keine Post. Thunderball (1965)
No clues.Kein Hinweis. In Cold Blood (1967)
None.- Keinen. The Mercenaries (1968)
No pity.Kein Pardon. Waterloo (1970)
You'll get noEs gibt keinWilly Wonka & the Chocolate Factory (1971)
No class.Keine Klasse. Shaft's Big Score! (1972)
- Oh, no!- Aber keineswegs. House of 1000 Pleasures (1974)
Come on. Hey.- Keineswegs. A Woman Under the Influence (1974)
No way.Keineswegs. The Falls (1980)
No ball!Kein Ball! Chariots of Fire (1981)
Am I clear?Auf keinen Fall! The Skin (1981)
It's nothing.Kein Problem. True Confessions (1981)
Really?Es war kein Mord. Etched in Steele (1982)
No phones.Keine Telefone. Steele Trap (1982)
Don't move!Keine Bewegung! Airplane II: The Sequel (1982)
Everybody!Keiner! The Survivors (1983)
No shit.Kein Scheiß. About Last Night... (1986)
No problem.Kein Problem. Maximum Overdrive (1986)
Freeze!Keine Bewegung! A Cup of Time (1987)
I don't know.Keine Ahnung. Blind Date (1987)
- None.- Keine. Heaven Nose, Mister Smith (1988)
No eggs?"Keine Eier?" All in the Family (1988)
No trouble.Kein Problem. The Couch Trip (1988)
I don't know.Keine Ahnung. We're in the Money (1989)
Bet´s off!Keine Wette. Lethal Weapon 2 (1989)
I don't know.Keine Ahnung. Viva Las Joey (1990)
Don't worry.- Keine Angst. What About Bob? (1991)
I don't know.Keine Ahnung. The Resurrected (1991)
None.Keine. The Firm (1993)
Yeah.Kein Problem. Pilot (1993)
Don't worry.Keine Sorge. Rules of Acquisition (1993)
I don't know.Keine Ahnung. Aquiel (1993)
No coffee!Keinen Kaffee! The Hudsucker Proxy (1994)
Zero.- Keine. Such Great Patience (1994)
No FBI.Kein FBI. Ransom (1996)
Silence.Kein Laut. The Summoning (1996)
Freeze!Keine Bewegung! Best Men (1997)
I don't know.Keine Ahnung. Conspiracy Theory (1997)
No way.- Keine Chance. Pleasantville (1998)
None.Keine. Sunshine (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไจ[N] skein of of yarn/thread, See also: hank, Example: ไจด้ายที่อยู่ในตระกร้าของแม่ยุ่งไปหมดแล้ว, Thai definition: ด้ายหรือไหมที่แยกจากเข็ดแล้วมัดผูกไว้เพื่อไม่ให้ยุ่ง
ไจ[CLAS] hank, See also: skein, Example: แม่สั่งให้ซื้อด้าย 3 ไจ, Thai definition: ลักษณนามเรียกด้ายหรือไหมที่แยกออกจากเข็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่ม[n.] (klum) EN: [classifier : reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons]   FR: [classificateur : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes]

CMU English Pronouncing Dictionary
KEINER    K IY1 N ER0
KEINATH    K AY1 N AH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skein    (n) (s k ei1 n)
skeins    (n) (s k ei1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
keinไม่มี, ไม่ใช่
keine, See also: kein
keinen, See also: kein
keiner, See also: kein
keineswegs(adv) ไม่มีทาง, ไม่แน่นอน
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่าทำอะไรโง่ๆ น่า
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่ามายุ่งกวนใจข้าพเจ้า
auf keinen Fallไม่แน่นอน, ไม่มีกรณีใด, See also: keinesfalls
Kein Wunder!(phrase) ไม่เห็นแปลก ไม่น่าประหลาดใจ ไม่ใช่เรื่องประหลาด
Keine Ursache.(phrase ) ไม่เป็นไร

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
keine Rolle spielen (phrase ) ไม่มีบทบาท/ไม่มีความสำคัญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
keinno [Add to Longdo]
keine Ahnung von ...no concept of ... [Add to Longdo]
keine Ahnungno savvy [Add to Longdo]
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack [Add to Longdo]
keinen Anklang findento be badly received [Add to Longdo]
Bankeinzug {m}automatic debit transfer system [Add to Longdo]
Bedingung {f}; Voraussetzung {f} | Bedingungen {pl}; Voraussetzungen {pl} | angemessene Bedingung {f} | gegebene Bedingung | unter dieser Bedingung | unter einer Bedingung; unter einer Voraussetzung | unter keiner Bedingung | zu den gleichen Bedingungen | Bedingungen erfüllencondition | conditions | reasonable term and condition | prevailing condition | on that condition | on one condition | on no condition | under the same conditions | to comply with conditions [Add to Longdo]
Betreff {n} | kein Betreff; ohne Themasubject | no subject [Add to Longdo]
in keiner Beziehung zueinander stehento have no connection with each other [Add to Longdo]
Blinkeinrichtung {f} (im Bildschirm)flasher [Add to Longdo]
Chance {f} | Chancen {pl} | keine Chance | überhaupt keine Chance | eine faire Chance bekommenchance | odds | not a chance | a snowball's chance [fig.] | a fair crack of the whip [Add to Longdo]
Eintagsfliege {f}; kein Dauerzustandpassing phase [Add to Longdo]
Fall {m}; Sache {f}; Prozess {m} | Fälle {pl} | ein schwieriger Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall; auf alle Fälle | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf gar keinen Fall | dieser spezielle Fall | für alle Fälle | für solche Fälle | hoffnungsloser Fall | schlimmster Fall; ungünstigster Fall | im Falle | im vorliegenden Fall | in diesem Fall | in vielen Fällen | zu Fall bringen | zu Fall bringen | auf alle Fälle | auf alle Fälle | einer der wenigen Fällecase | cases | a hard case | at all events; in any event | at any rate | in any case | by no means | in no case | on no account | not on any account | this particular case | just in case | for such occasions | basket case | worst case | in the event | in the present case | in that case | in many instances | to make fall; to bring down | to cause the downfall | at all events | without fail | one of the rare cases [Add to Longdo]
Funkeinheit {f}radio unit [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project) [Add to Longdo]
Gelenkeinsatz {m} (für Schraubenschlüssel)universal socket [Add to Longdo]
Getränkeindustrie {f}beverage industry [Add to Longdo]
Grund {m}; Ursache {f}; Anlass {m} | Gründe {pl} | mit Grund; mit Recht | der alleinige Grund | gar kein Grund | besondere Gründe | aus diesem Grund | aus politischen Gründen | aus gesundheitlichen Gründen | aus verschiedenen Gründen | aus welchen Gründen auch immer | besondere (zwingende) städtebauliche Gründereason; grounds {pl} | reasons | with reason | the only reason | no reason whatsoever; no reason at all | specific reasons | it is for this reason | for political reasons | for health etc reasons; on health grounds | for various reasons; for a variety of reasons | for whatever reasons | special (urgent) urban-planning reasons [Add to Longdo]
Hemmung {f}; Inhibition {f} | Hemmungen {pl} | keine Hemmungen haben, etw. zu tun | frei von Hemmungen; ohne Hemmungeninhibition | inhibitions | to be uninhibited in doing sth. | uninhibited [Add to Longdo]
Interessent {m}; Interessentin {f} | Interessenten {pl} | keinen Interessenten findeninterested party; interested person | interested parties | to go begging [Add to Longdo]
Kalkeinschluss {m} im Ton; Kalkspatz {m}limepop [Add to Longdo]
Lebenszeichen {n} | kein Lebenszeichen von sich gebensign of life | to show no sign of life [Add to Longdo]
keine Pfandflascheno deposit no return [Add to Longdo]
keinen Pfifferling wertnot worth a damn [Add to Longdo]
Preis {m} | Preise {pl} | zum halben Preis | angemessener Preis | annehmbarer Preis | voraussichtlicher Preis | zu herabgesetzten Preisen | zu jeweiligen Preisen | zu konstanten Preisen | zum angegebenen Preis | taxierter Preis; Taxe {f} | Preis, alles inbegriffen; Gesamtpreis {m} | Preise reduzieren | Preise erhöhen | einen Preis nennen | Preise angeben | Preise ausgleichen | die Preise in die Höhe treiben | um jeden Preis | um keinen Preisprice | prices | at half (the) price | fair price | acceptable price | anticipated price | at reduced prices | at current prices | at constant prices | at the price indicated | valuation | all in price | to cut prices | to spike prices | to quote a price | to quote prices | to adjust prices | to push up prices; to force up prices | at any price | not at any price; not for anything [Add to Longdo]
Punkt {m}; Stelle {f} | Punkte {pl}; Stellen {pl} | bis zu einem gewissen Punkt | kontroverser Punkt, an dem keine Einigung möglich ist (Diskussion)point | points | up to a certain point | sticking point [Add to Longdo]
keinen Rechtsanspruch habento have no redress in law [Add to Longdo]
keiner menschlichen Regung fähigvoid of all human feeling [Add to Longdo]
keinen blassen Schimmer habennot to have the foggiest idea [Add to Longdo]
Silbe {f} | Silben {pl} | etw. mit keiner Silbe erwähnen [übtr.]syllable | syllables | not say a word about sth. [Add to Longdo]
kein Sitzfleisch haben [übtr.]to have no staying power [Add to Longdo]
Skrupel haben; Bedenken haben | Bedenken habend | hatte Bedenken | keine Skrupel haben, etw. zu tunto scruple | scrupling | scrupled | to have no scruple about doing sth.; not to scruple to do sth. [Add to Longdo]
ohne Spuren; keinerlei Spuren aufweisendtrackless [Add to Longdo]
Strähne {f} | Strähnen {pl}skein | skeins [Add to Longdo]
Strang {m} | Stränge {pl}skein | skeins [Add to Longdo]
keinen Ton herausbringento be tongue-tied [Add to Longdo]
Umstand {m}; Fall {m} | Umstände {pl} | äußere Umstände | mildernde Umstände | widrige Umstände | unter diesen Umständen | unter den gegenwärtigen Umständen; unter den gegebenen Umständen | erschwerende Umstände | unter keinen Umständencircumstance | circumstances; conditions; state (of affairs) | external circumstances | mitigating circumstances | difficult circumstances | under these circumstances | in the present circumstances | aggravating circumstances | on no account; under no circumstances [Add to Longdo]
unter gar keinen Umständennot on any terms [Add to Longdo]
Veranlassung {f} | keine Veranlassung zu etw. haben | ohne jede Veranlassung | Veranlassung zu etw. gebencause; reason | to have no reason for sth. | without any cause whatever | to give cause for sth. [Add to Longdo]
Vergleich {m} | Vergleiche {pl} | im Vergleich | im Vergleich zu; Im Vergleich mit | Vergleiche ziehen; Vergleiche anstellen | in keinem Vergleich zu etw. stehen | dem Vergleich standhalten mitcomparison | comparisons | by comparison | in comparison with; compared with; compared to | to make comparisons; to draw comparisons | to be out of all proportion to sth. | to stand comparison with; to bear comparison with [Add to Longdo]
in keinem Verhältnis zu etw. stehento be incommensurate with sth. [Add to Longdo]
Weckeinrichtung {f}wake-up facility [Add to Longdo]
auf diese Weise | auf diese Weise; so | in keiner Weise; in keiner Beziehungby this means | that way | in no way; in no respect [Add to Longdo]
Zweifel {m} | Zweifel {pl} | Zweifel an sich selbst | überhaupt (gar) kein Zweifel | berechtigter Zweifeldoubt | doubts | self-doubt | no doubt whatever | reasonable doubt [Add to Longdo]
schlecht abschneiden; keine gute Punktzahl erreichen; wenig Tore schießento score badly [Add to Longdo]
erfolgen; sich ereignen; geschehen | erfolgend; sich ereignend; geschehend | erfolgt; ereignet; geschehen | es erfolgt; es ereignet sich; es geschieht | es erfolgte; es ereignete sich; es geschah | es ist/war erfolgt; es hat/hatte sich ereignet; es ist/war geschehento take place; to happen | takeing place; happening | happened | it happens | it happened | it happened [Add to Longdo]
nicht gewinnbringend; keinen Gewinn bringendunproductive [Add to Longdo]
hetzen; keine Ruhe lassen | hetzend | gehetzt | hetzt | hetzteto badger | badgering | badgered | badgers | badgered [Add to Longdo]
kein Blatt vor den Mund nehmennot to mince matters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケイン[, kein] (n) cane [Add to Longdo]
ケインズ主義[ケインズしゅぎ, keinzu shugi] (n) Keynesianism [Add to Longdo]
シケイン[, shikein] (n) chicane [Add to Longdo]
ハリケーン(P);ハリケイン[, harike-n (P); harikein] (n) hurricane; (P) [Add to Longdo]
ポストケインジアン[, posutokeinjian] (n) post-Keynesian [Add to Longdo]
家計の助け;家計の扶け[かけいのたすけ, kakeinotasuke] (exp) assistance in supporting a family [Add to Longdo]
会計年度[かいけいねんど, kaikeinendo] (n) fiscal year; (P) [Add to Longdo]
関係ない;関係無い[かんけいない, kankeinai] (exp) (1) (col) (See 関係が無い) have nothing to do with (something); have no connection with (something); "that's not it"; (2) I don't care about; I am not concerned about [Add to Longdo]
球形嚢[きゅうけいのう, kyuukeinou] (n) sacculus; saccule [Add to Longdo]
刑に処する[けいにしょする, keinishosuru] (exp,vs-s) (See 処する) to sentence; to assign a penalty [Add to Longdo]
径の大きい[けいのおおきい, keinoookii] (exp) of large diameter [Add to Longdo]
桂成り[けいなり, keinari] (n) knight promotion [Add to Longdo]
経年[けいねん, keinen] (n) passing of years; lapse of time; aging; ageing [Add to Longdo]
経年変化[けいねんへんか, keinenhenka] (n,vs) change over the years; aging; ageing; secular change [Add to Longdo]
経年劣化[けいねんれっか, keinenrekka] (n,vs) degradation over time; time-related deterioration [Add to Longdo]
鶏肉[けいにく(P);とりにく, keiniku (P); toriniku] (n) chicken meat; (P) [Add to Longdo]
固形燃料[こけいねんりょう, kokeinenryou] (n) solid fuel [Add to Longdo]
三十六計逃げるに如かず;三十六計逃げるにしかず[さんじゅうろっけいにげるにしかず, sanjuurokkeinigerunishikazu] (exp) (See 三十六計) the smartest thing in a tight situation is to beat a retreat [Add to Longdo]
参詣人[さんけいにん, sankeinin] (n) worshiper; visitor to temple or shrine [Add to Longdo]
春慶塗;春慶塗り[しゅんけいぬり, shunkeinuri] (n) Shunkei lacquerware; lacquerware created using transparent lacquer on yellow- or red-stained wood, allowing the natural wood grain to be seen [Add to Longdo]
神経に障る;神経にさわる[しんけいにさわる, shinkeinisawaru] (exp,v5r) (See 気に障る) to hit a nerve; to get on one's nerves [Add to Longdo]
神経の鋭い[しんけいのするどい, shinkeinosurudoi] (exp,adj-i) (See 神経が鋭い) sensitive; thin-skinned [Add to Longdo]
神経の細い[しんけいのほそい, shinkeinohosoi] (adj-i) (See 神経が細い) oversensitive [Add to Longdo]
神経の鈍い[しんけいのにぶい, shinkeinonibui] (exp) insensitive; thick-skinned [Add to Longdo]
政冷経熱[せいれいけいねつ, seireikeinetsu] (n) cold political relations but hot economical relations (often said about China-Japan relations) [Add to Longdo]
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるエンエンティティ, setsuzokukankeiniaru en'enteitei] (n) {comp} correspondent (N)-entities [Add to Longdo]
線形二元系列生成機[せんけいにげんけいれつせいせいき, senkeinigenkeiretsuseiseiki] (n) {comp} linear binary sequence generator [Add to Longdo]
造詣の奥深さ[ぞうけいのおくぶかさ, zoukeinookubukasa] (n) deep knowledge [Add to Longdo]
多角形の辺[たかっけいのへん, takakkeinohen] (n) side of a polygon [Add to Longdo]
統計年鑑[とうけいねんかん, toukeinenkan] (n) statistical yearbook [Add to Longdo]
日経225オプション;日経二二五オプション[にっけいににごオプション, nikkeininigo opushon] (n) Nikkei 225 option [Add to Longdo]
日経225先物;日経二二五先物[にっけいににごさきもの, nikkeininigosakimono] (n) Nikkei 225 futures [Add to Longdo]
日付印;日附印[ひづけいん, hidukein] (n) date stamp [Add to Longdo]
負け犬[まけいぬ, makeinu] (n) (1) dejected loser; dog that has lost a fight (with its tail between its legs); (2) (sl) (derog) (See お一人様・おひとりさま・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30; (P) [Add to Longdo]
弁慶の泣き所[べんけいのなきどころ, benkeinonakidokoro] (n) one's weak point; shin [Add to Longdo]
余計なお世話[よけいなおせわ, yokeinaosewa] (exp) it's none of your business; it's not your concern [Add to Longdo]
余計な御世話[よけいなおせわ, yokeinaosewa] (exp) (id) Mind your own business [Add to Longdo]
余計な世話を焼く[よけいなせわをやく, yokeinasewawoyaku] (exp,v5k) to poke one's nose (in) where one is not wanted [Add to Longdo]
卵形嚢[らんけいのう, rankeinou] (n) utriculus; utricle [Add to Longdo]
綛;桛[かせ, kase] (n) (1) (uk) hank; skein; reel; (2) (uk) (abbr) (See かせ糸・かせいと) reeled thread [Add to Longdo]
頸肉;頚肉[けいにく, keiniku] (n) (obsc) neck flesh [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱麻[luàn má, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. tangled skein; in a tremendous muddle; confused [Add to Longdo]
[liǔ, ㄌㄧㄡˇ, / ] skein; tuft; lock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities [Add to Longdo]
線形二元系列生成機[せんけいにげんけいれつせいせいき, senkeinigenkeiretsuseiseiki] linear binary sequence generator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
敗れる[やぶれる, yabureru] besiegt_werden, geschlagen_werden, keinen_Erfolg_haben [Add to Longdo]
皆勤[かいきん, kaikin] keinen_Tag_fehlen (bei der Arbeit) [Add to Longdo]
皆無[かいむ, kaimu] nichts, nicht_im_geringsten, kein [Add to Longdo]
負け犬[まけいぬ, makeinu] Geschlagener, Verlierer, Aussenseiter [Add to Longdo]
通行止め[つうこうどめ, tsuukoudome] Kein_Durchgang!, Keine_Durchfahrt! [Add to Longdo]
鶏肉[けいにく, keiniku] Huehnerfleisch, Gefluegel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top