หรือคุณหมายถึง kaün?
Search result for

kauen

(10 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kauen-, *kauen*
Possible hiragana form: かうえん
German-Thai: Longdo Dictionary
kauen(vt) |kaute, gekaut| เคี้ยว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kauen {n}chewing [Add to Longdo]
Kauen {n}mastication [Add to Longdo]
Kauende {m,f}; Kauendermasticator [Add to Longdo]
kauen | kauend | gekaut | er/sie kaut | ich/er/sie kaute | er/sie hat/hatte gekaut | nicht gekautto chew | chewing | chewed | he/she chews | I/he/she chewed | he/she has/had chewed | unchewed [Add to Longdo]
kauen; zerkauen | kauend; zerkauend | gekaut | kaut | kauteto masticate | masticating | masticated | masticates | masticated [Add to Longdo]
kauen; mampfen | kauend; mampfend | gekaut; gemampft | kaut | kauteto champ | champing | champed | champs | champed [Add to Longdo]
kauen | kauend | gekaut | kautto chaw | chawing | chawed | chaws [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  kauen [kauən]
     champ; chaw; chew; chomp; masticate
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kauen [kauən] (n) , s.(n )
     mastication
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top