Search result for

künden

(71 entries)
(0.1881 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -künden-, *künden*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา künden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *künden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let him tell you how the lot is to fall.Lass ihn dir künden wie das Los er gekiest! Die Walküre (1980)
I came here to tell you that. Where might the hero be to whom I must fall today?Ihn dir zu künden, kam ich her Die Walküre (1980)
I appeared before him to warn him of death. I looked into his eyes, I heard his words,Tod kündend trat ich vor ihn gewahrte sein Auge, hörte sein Wort Die Walküre (1980)
We'll pause for the cause and I'll be back in just a bit to announce the winner.Wir machen eine kurze Pause. Ich melde mich gleich wieder, um den Sieger zu verkündenStir Crazy (1980)
The mayor's going to announce the new freeway the day after tomorrow.Der bürgermeister wird übermorgen den autobahnbau verkündenUsed Cars (1980)
Right now, my friends, in the constellation of Cassiopeia, a holy trinity of stars is converging to herald our Lord's Second Coming.Genau jetzt, Freunde, bildet sich in der Konstellation von Kassiopeia eine heilige Dreifaltigkeit der Sterne, die Wiederkunft unseres Herrn zu verkündenThe Final Conflict (1981)
I rightly refused to yield to the enemy's entreaties, but now I must reveal my name and origin.des Feindes Drängen durft ich sie versagen, nun muß ich künden, wie mein Nam' und Art. Lohengrin (1982)
If you wish, use me, Knight Templar, and I will proclaim it from one end of Europe to the other.Wenn ihr es wünscht, benutzt mich, Tempelritter, aber ich werde es von einem Ende Europas zum nächsten verkündenIvanhoe (1982)
Never send somebody to do a chore like this when we can do it much better.Schicke nie jemanden, um eine Botschaft zu verkünden, wenn wir das besser können. Steel (1983)
But Captain Cab is getting ready to roll... and as his trusty canine companion... I suggest it's time we deliver our warning.Aber Captain Taxi ist bereit, loszulegen, und als seine treue, hündische Gefolgschaft sollten wir wohl unsere Warnung verkündenThe Taxicab Wars (1983)
So, I'm very pleased to announce our newest Helios member,Ich bin sehr erfreut, unser neustes Helios-Mitglied zu verkündenChariot of Gold (1983)
So, what do you say we make this our little secret, huh?Das Trommeln und Steinedrehen und Verkünden... To Stop a Steele (1983)
And to the state this heavy act with heavy heart relate.Und dem Senat mit schwerem Herzen künden schwere Tat. The Dresser (1983)
What did Grillparzer say in that poem about you?Die gnädigste Fürstin Starnitz, unsere liebenswürdige Gastgeberin, hält es für angemessen, Ihnen zuerst das Folgende zu verkünden. Sie lauschten eben noch dem Spiel meiner Tochter auf dem Pianoforte. Spring Symphony (1983)
Tell everybody.- Verkünden Sie es. Jedem. Two of a Kind (1983)
I am honored to announce that beginning tomorrow doors will be open at this hospital and within weeks, around the world...Es ist mir eine Ehre zu verkünden, dass ab morgen die Türen dieses Krankenhauses offen stehen werden und in wenigen Wochen in der ganzen Welt... Part One (1984)
Walter and I were about to announce our partnership... when the dreadful tragedy occurred.Walter und ich wollten gerade unsere Partnerschaft verkündenMolten Steele (1984)
One day, I hope to announce his betrothal.Eines Tages, so hoffe ich, kann ich seine Verlobung verkündenGreystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"The trumpet shall... It shall be heard on high,"Die Posaune wird, Sie wird das Weltgericht verkündenGod Rot Tunbridge Wells! (1985)
One more trip, and I bet you a bottle of Dom... I can go out and come back in seven minutes, huh?Warum hängst du dir kein Neonschild um, um zu verkünden, dass wir hier sind? Junk Love (1985)
But until we have something to announce, all this is grotesque.Aber wir haben nichts zu verkünden. Das ist doch grotesk. The Holcroft Covenant (1985)
I thought why not invite this devout and humble man to preach in town?Ich dachte, ich lade den frommen Mann ein, die Botschaft in der Stadt zu verkündenPale Rider (1985)
You know what it's like to stand up in front of a congregation and preach the word of the Lord and all the time you don't believe?Wissen Sie, wie es ist, vor der Gemeinde zu stehen und Gottes Wort zu verkünden, ohne daran zu glauben? The Last Assignment (1986)
My sources indicate that was a very clumsy action today, Crowley.Meine Quellen verkünden mir, dass das heute sehr ungeschickt war, Crowley. The Boy Who Could Be King (1986)
My Lords with regret, I must announce the death of His Majesty, King Edward VI.Mylords ... mit Bedauern muss ich den Tod seiner Majestät, König Edwards Vl., verkündenLady Jane (1986)
There are 3 girls that dance with the scores.Drei schöne Frauen verkünden tanzend den Punktestand. Nuit d'ivresse (1986)
Did you have any idea that Lutan was going to announce that he wanted you for his first one?Hatten Sie eine Ahnung davon, dass Lutan beabsichtigte, zu verkünden, dass er Sie zur Hauptfrau nehmen will? Code of Honor (1987)
On behalf of the A.C.H.E. program, and on our fifth anniversary,Im Namen der ACHE-lnitiative, die heute ihr 5. Jubiläum feiert, darf ich verkünden, dass wir dank ihrer großzügigen Spenden im sechsten Jahr unseres Bestehens ACHE-Zweigstellen in Detroit, Los Angeles, Miami und Washington D.C. eröffnen werden. The Believers (1987)
I have an announcement to make.Ich möchte etwas Wichtiges verkündenThe Quilt of Hathor (1988)
For security reasons, everyone, including the media, will think he's staying at the Garden Plaza Hotel.Aus Sicherheitsgründen verkünden wir, auch der Presse, dass er im Garden Plaza Hotel wohnt. Early Retirement (1988)
It would be the perfect time to announce our re-engagement.Der perfekte Moment, unsere Wieder-Verlobung zu verkündenArthur 2: On the Rocks (1988)
We're about to make a very special announcement.Wir haben etwas Besonderes zu verkündenComing to America (1988)
I'm pleased to announce that Darryl just popped the big question.Es freut mich, zu verkünden, dass Darryl gerade um ihre Hand anhielt. Coming to America (1988)
"One shall speak of his coming.Einer wird von seiner Ankunft kündenThe Prophecies (1989)
You don't go barging into somebody's house and tell them you're gonna take their sons away.Sie können nicht einfach bei Leuten reinplatzen und verkünden, dass Sie deren Söhne mitnehmen wollen. Choices (1989)
Dash off to a Judy Garland concert?Wir verkünden die Gewinnerin des gratis Jim-Jupiter-Trainings. Dead Men Don't Do Aerobics (1989)
Family, I have a little announcement.Familie, ich hab was zu verkündenIt's a Bundyful Life Part 2 (1989)
M. Tremlett and the other men see M. Cornworthy go into M. Farley's room, but rush out again with the announcement of M. Farley's suicide.Monsieur Tremlett und die anderen sahen Mr. Cornworthy in Mr. Farleys Büro gehen und wieder herauskommen und den Selbstmord verkündenThe Dream (1989)
I called it his "Evel Knievel" voice.Einen unheilverkündenden Ton. Always (1989)
- On behalf of the sponsors, the US Karate Federation, Coach Couzo and his staff, it's my pleasure to announce the names of the five young men who will represent the United States of America in competition against Team Korea.In Namen der Sponsoren dem US-Karate-Verband Coach Couzo und seinem Trainerteam ist es mir eine Freude, die Namen der fünf jungen Männer verkünden zu dürfen, die die Vereinigten Staaten von Amerika im Wettkampf gegen Team Korea repräsentieren. Best of the Best (1989)
Howling banshees.Todverkündende Geister. Drugstore Cowboy (1989)
j-just lean on me lean lean on me lean on me just, just lean on him? Yes, yes, why?Es ist meine Pflicht, es ist mein Privileg und eine Ehre zu verkünden, dass die Schüler der Eastside High den Grundlagentest bestanden haben! Lean on Me (1989)
Today we are announcing the closing... of 11 of our older plants.Wir verkünden heute die Schließung von 11 älteren Fabriken. Roger & Me (1989)
Yes, I will say your name in my country.Ja... ich werde deinen Namen in meinem Land verkündenMountains of the Moon (1990)
And we'd like you to explain it to the sister superior.Und wir möchten Sie bitten, dass der Äbtissin auch zu verkündenNuns on the Run (1990)
Why did you ask her to explain it?- Warum soll sie's denn verkünden? Ist doch ihr Job! Nuns on the Run (1990)
Better yet, you have to mow my lawn in your wife's Sunday dress!Das verkünden wir jede Woche. Dead Putting Society (1990)
Thoughtyou might like to know that the CD is coming up worthless.Ich wollte nur verkünden, dass die CD völlig nutzlos ist. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
To my sick soul, as sin's true nature is... each toy seems prologue to some great amiss.Der kranken Seele, nach der Art der Sünden, scheint jeder Tand ein Unglück zu verkündenHamlet (1990)
Ladies and gentlemen, staff, I have an announcement.Ladys und Gentlemen, Mitarbeiter, ich muss etwas verkündenFrankie and Johnny (1991)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kunden(n) |pl.|, See also: der Kunde

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unheil verkündendsinister [Add to Longdo]
Urteil {n}; Ausspruch {m} | ein Urteil fällen | das Urteil fällen; das Urteil verkündensentence | to pass a sentence | to pass sentence [Add to Longdo]
ankündigen; ankünden | ankündigend | angekündigtto pronounce | pronouncing | pronounced [Add to Longdo]
ankündigen; bekannt machen; bekanntmachen [alt]; vermelden; verkünden | ankündigend; bekannt machend; vermeldend; verkündend | angekündigt; bekannt gemacht; vermeldet; verkündet | kündigt an | kündigte anto announce | announcing | announced | announces | announced [Add to Longdo]
ankündigen; verkündento herald [Add to Longdo]
ankündigen; ankünden; hindeuten auf; prophezeiento prefigure [Add to Longdo]
aussprechen; verkünden; erklären | aussprechend; verkündend; erklärend | ausgesprochen; verkündet; erklärtto pronounce | pronouncing | pronounced [Add to Longdo]
berichten; melden; verkünden | berichtend; meldend; verkündend | berichtet; gemeldet; verkündetto report | reporting | reported [Add to Longdo]
unheilverkündend {adj}ominous [Add to Longdo]
vereinbaren; verkündento declare [Add to Longdo]
verkünden | verkündend | verkündet | verkündeteto annunciate | annunciating | annunciates | annunciated [Add to Longdo]
verkünden | verkündend | verkündetto enunciate | enunciating | enunciates [Add to Longdo]
verkünden | verkündend | verkündet | verkündeteto promulgate | promulgating | promulgates | promulgated [Add to Longdo]
verkündendheralding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
訓電[くんでん, kunden] (n,vs) telegraphed instructions [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
数秒[すうびょう, suubyou] einige_Sekunden [Add to Longdo]
秒針[びょうしん, byoushin] Sekundenzeiger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top