Search result for

jupes

(111 entries)
(0.3426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jupes-, *jupes*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jupes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jupes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jupiter    [N] ดาวพฤหัสบดี, See also: ดาวจูปีเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oil of cajuputน้ำมันเขียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jupiter (Planet)ดาวพฤหัสบดี [TU Subject Heading]
Jupiterดาวพฤหัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวอังคารออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 139,500 กิโลเมตรเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด มีดาวบริวาร 17 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jupiterจูปิเตอร์ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jupe(จูพ) n. เสื้อชั้นนอกของผู้หญิง,เสื้อรัดหน้าอกของผู้หญิง
jupiter(จู'พิเทอะ) n. เทพเจ้าแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ (หรือJove) ,ดาวพฤหัสบดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yup.JupTony and Maxxie (2008)
Yup.Jupp. Not Cancer (2008)
Yep.JupFour Arrows (2015)
Bones: Made of casein multi alloy from Jupiter.กระดูกของฉัน สร้างจาก เคซิน มัลติ อัลลอยน์ จากดาวพฤหัส Cyborg Girl (2008)
- ... my nose is the size of Jupiter. so ungrateful.จมูกฉันใหญ่เท่าดาวอังคาร แย่มาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Which of these three would most likely survive in the extreme environment of the Jupiter moon Callisto, and why?ชนิดไหนที่สามารถมีชีวิตรอด ในสิ่งแวดล้อมสุดโหด บนดวงจันทร์คาลิสโตของดาวพฤหัส และทำไม The Day the Earth Stood Still (2008)
Object 07/493 was first spotted just beyond Jupiter's orbit by the Spaceguard program.วัตถุ 07/493 ได้ถูกค้นพบครั้งแรก นอกวงโคจรดาวพฤหัส โดยโครงการของสเปคการ์ด The Day the Earth Stood Still (2008)
In Jupiter's condition, it's pushing it!จูปิเตอร์มันถูกกดดันมากเกินไป! Episode #1.7 (2009)
Or else Jupiter's efforts would have been for nothing.ถ้าไม่มีเรื่องแบบนั้น จูปิเตอร์ก็คงจะไม่ต้องทุกข์ทรมาน Episode #1.7 (2009)
Miss Jupiter, did you and Dr. Manhattan have a fight today?คุณจูปิเตอร์, จริงหรือเปล่าที่คุณ กับดร.แมนฮัตตันทะเลาะกันในวันนี้ Watchmen (2009)
My apologies, Miss Jupiter.เป็นความผิดผมเอง, คุณจูปิเตอร์ Watchmen (2009)
You're Sally Jupiter's kid.เธอต้องเป็นแซลลี่ จูปิเตอร์น้อยแน่ๆ Watchmen (2009)
On 43rd and 7th, saw Dreiberg and Jupiter leaving diner.เห็นไดรเบิร์กกับจูปิเตอร์ ออกจากร้านอาหารที่แยก 43 ตัด 7 Watchmen (2009)
Daniel. Miss Jupiter.แดเนียล, มิส จูปิเตอร์ Watchmen (2009)
- Hello, Miss Jupiter.- สวัสดีครับ คุณนายจูปิเตอร์ Watchmen (2009)
By jupiter's cock,จูปีเตอร์ เฮงซวย, Shadow Games (2010)
He could be cousin to jupiter himself,เขาคงเป็นญาติของ จูปิเตอร์ Shadow Games (2010)
Cock Jupiter!เย็ดเป็ด Sacramentum Gladiatorum (2010)
I would stay away. Jupiter could launch a thunder at any time.ข้าจะไปยืนไกลๆหน่อย เทพจูปิเตอร์อาจขว้างสายฟ้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Not if jupiter himselfถึงแม้เทพจูปิเตอร์เอง Legends (2010)
I shall save them for jupiter.ชั้นจะเก็บมันไว้เพื่อเหล่าเทพจูปิเตอร์ The Thing in the Pit (2010)
Jupiter himself to doubt his cock.จูปิเตอร์ยังข้องใจลูกพี่มันอยู่ The Thing in the Pit (2010)
By jupiter's blessing.โดยพรแห่งเทพจูปิเตอร์ Delicate Things (2010)
Jupiter's cock, my head.หำจูปิเตอร,หัวฉัน. Delicate Things (2010)
He would have to be forged by jupiter himself...เขาที่ถูกปั่นแต่งขึ้นโดยจูปิเตอร์ของเขา... Great and Unfortunate Things (2010)
Uhh... Jupiter's cock!ไอ้เจี๊ยวจูปิเตอร์เอ๊ย Mark of the Brotherhood (2010)
A man who so terrifies Jupiter the clouds burst and the heavens weep!บุรุษที่ทำให้จูปิเตอร์สพรึงกลัว เมฆแตกกระจาย.. สวรรค์คร่ำครวญ Whore (2010)
I-I don't know. Jupiter?ไม่รู้สิ ดาวเสาร์มั้ง? Point of No Return (2010)
Saturn's got your five-by-five, Jupiter.ดาวเสาร์ได้ยินชัดเจน ดาวพฤหัส Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Jupiter, he's gone.จูปิเตอร์ เขาไปแล้ว Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
So, I hear you blocked the proposal to position Jupiter missiles in Turkey.คือผมได้ยินว่าคุณน่ะคัดค้านการติดตั้ง ขีปนาวุธ จูปอเตอร์ ในตุรกี X-Men: First Class (2011)
I've reconsidered my position and I now believe we should put Jupiter missiles in Turkey.ผมได้ทบทวนอย่างรอบครอบ และผมเชื่อว่าเราควรจะติดตั้ง ขีปนาวุธ จูปิเตอร์ในตุรกี X-Men: First Class (2011)
But I think I'd rather ask you about the Jupiter missilesแต่ ผมควรถามคุณเรื่องขีปนาวุธจูปอเตอร์.. X-Men: First Class (2011)
By Jupiter, I have a beard!โอ้ดาวพฤหัส ฉันมีเครางอก! The Adventures of Tintin (2011)
You would break false word to Jupiter himself, just to see another dawn.แม้แต่ต่อหน้าเทพจูปิเตอร์ เจ้าก็คงกล้าพูดปด, เพียงได้เห็นรุ่งอรุณต่อไป A Place in This World (2012)
You have cock to rival Jupiter himself.คุณมีไก่ให้คู่ต่อสู้ ดาวพฤหัสบดีตัวเอง Chosen Path (2012)
I, Octavius Tarsus, swear by Jupiter Optimus Maximus, that I shall uphold and defend the Republic.ผม Octavius​​ เท้า สาบาน ดาวพฤหัสบดีออปติมัสสอ ว่าข้าพเจ้าจะรักษา และปกป้องก. Sacramentum (2012)
By Jupiter Optimus Maximus, I so swear.โดยดาวพฤหัสบดีออปติมัสสอ ดังนั้นฉันสาบาน Sacramentum (2012)
By Jupiter Optimus Maximus, we so swear.โดยดาวพฤหัสบดีออปติมัสสอ เราจึงสาบาน Sacramentum (2012)
Golden Dream seminar at the Jupiter Ballroom and you'll find out how to be a do-er!งานสัมมนา คววามฝันทองคำ โดยจอนนี่ วู ได้ที่ ห้องบอลลูมจูปีเตอร์ แล้วคุณจะรู้วิธีการเป็น ผู้ทำ! Pain & Gain (2013)
Look at the cock on this one, dangling as if from Jupiter himself!ดูในไก่ที่ห้อย ราวกับว่ามันเป็นดาวพฤหัสบดีตัวเอง! Separate Paths (2013)
I would hold it as a blessing from Jupiter himself, if you would join with us.มันจะให้ศีลให้พร ดาวพฤหัสบดีตัวเองถ้าคุณมากับเรา Separate Paths (2013)
A belt of rocky asteroids circles the sun between the orbits of Mars and Jupiter.เข็มขัดของดาวเคราะห์ น้อยหินวงกลมอาทิตย์ ระหว่างวงโคจรของดาว อังคารและดาวพฤหัสบดี Standing Up in the Milky Way (2014)
With its four giant moons and dozens of smaller ones Jupiter is like its own little solar system.กับสี่ดวงจันทร์ยักษ์และ หลายสิบคนเล็กของตน ดาวพฤหัสบดีอยู่เช่นระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ของตัวเองเล็ก ๆ น้อย ๆ Standing Up in the Milky Way (2014)
Jupiter's Great Red Spot.ดาวพฤหัสบดีเป็นจุดแดงใหญ่ Standing Up in the Milky Way (2014)
Mighty Jupiter, the most massive object in our solar system-- other than the Sun-- attracts the comet with its powerful gravitational pull, bending its path.อื่น ๆ กว่าดวงอาทิตย์ดึงดูดดาวหาง กับแรงโน้มถ่วงที่มีประสิทธิภาพ ดัดเส้นทาง When Knowledge Conquered Fear (2014)
The gravitational pull of Venus-- small but close-- and that of Jupiter-- distant but massive-- tilted the Earth's axis this way and that... and ever so slightly tweaked the shape of its orbit.แรงโน้มถ่วงของ ดาวศุกร์ ขนาดเล็ก แต่เข้าใกล้ และของ ดาวพฤหัสบดี ไกล แต่มาก The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
It lies between the orbits of Jupiter and Mars.มันอยู่ระหว่างวงโคจรของ ดาวพฤหัสบดีและดาวอังคาร The Clean Room (2014)
They gave us our first close-up look at Jupiter's Great Red Spot, a hurricane three times the size of Earth and one that's been raging since at least 1644, when it was first observed.พวกเขาทำให้เราดูอย่าง ใกล้ชิดครั้งแรกของเรา ที่ดาวพฤหัสบดีจุดแดงใหญ่, พายุเฮอริเคนสามเท่าของโลก Unafraid of the Dark (2014)
The Voyagers discovered the first active volcano on another world, on Jupiter's moon Io... and an ocean beneath the icy surface of the moon Europa... with at least twice as much water as we have here on Earth.กัค้นพบภูเขาไฟที่ใช้งานครั้งแรก ในอีกโลกหนึ่งใน ดาวพฤหัสบดีดวงจันทร์ไอโอ และมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็ง Unafraid of the Dark (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jupThe Earth, Mars and Jupiter are planets.
jupThe star which shines up there is Jupiter.
jupThis shrine is sacred to Jupiter.
jupThe smaller planets hovering around the planet Jupiter reminded him of the guards surrounding a king when he walked outdoors, and Kepler called them satellites.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พฤหัส    [N] Jupiter, Syn. ดาวพฤหัส, Example: ระยะห่างจากโลกตามที่เขาคิดในครั้งนั้นคือ ดาวเสาร์ ดาวพฤหัส ดาวอังคาร ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ ดาวพุธ, Count unit: ดวง, Thai definition: คำย่อของดาวพฤหัสบดี
พฤหัสบดี    [N] Jupiter, Syn. ดาวพฤหัสบดี, Example: การดับของดาวพฤหัสบดีทำให้เกิดวาตภัย หรือความผันผวนแปรปรวนของลม, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 5 และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร 142,800 กิโลเมตร., Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดาวพฤหัสบดี    [N] Jupiter, Thai definition: ดาวเคราะห์ดวงที่ใหญ่ที่สุดห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดวงที่ห้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพฤหัส[n. prop.] (dāo Phreuhat) EN: Jupiter   FR: Jupiter
ดาวพฤหัสบดี[n. prop.] (dāo Phreuhatsabødī) EN: Jupiter   FR: Jupiter
จูปิเลอร์[TM] (Jūpiloē) EN: Jupiler   FR: Jupiler [f]
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
กระโปรง[n.] (kraprōng) EN: skirt   FR: jupe [f] ; jupon [m]
กระโปรงสั้น [n. exp.] (kraprōng san) EN: miniskirt   FR: minijupe [f]
พฤหัส[n. prop.] (Phreuhat = Phareuhat ) EN: Jupiter   FR: Jupiter
พฤหัสบดี[n. prop.] (Phreuhatsabødī = Phareuhatsabødī) EN: Jupiter   FR: Jupiter

CMU English Pronouncing Dictionary
EJUP    IY1 JH AH0 P
EJUP    IY1 JH UW0 P
JUPIN    JH UW1 P IH2 N
JUPPE    JH UW1 P IY0
EJUP'S    IY1 JH AH0 P S
EJUP'S    IY1 JH UW0 P S
JUPITER    JH UW1 P AH0 T ER0
JUPITER'S    JH UW1 P AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jupiter    (n) (jh uu1 p i t @ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ジュピター[じゅぴたー, jupita-] (n) เทพจูปีเตอร์,ดาวพฤหัส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jupiter {m} [astron.]Jupiter [Add to Longdo]
Jupiterlampe {f} | Jupiterlampen {pl}sunlamp | sunlamps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオ[, io] (n) Io (moon of Jupiter) [Add to Longdo]
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
ガニメデ[, ganimede] (n) Ganymede (moon of Jupiter) [Add to Longdo]
ジュピター(P);ユピテル[, jupita-(P); yupiteru] (n) Jupiter (lat [Add to Longdo]
マンボズボン[, manbozubon] (n) mambo jupon [Add to Longdo]
五十歩百歩[ごじゅっぽひゃっぽ;ごじっぽひゃっぽ, gojuppohyappo ; gojippohyappo] (exp,n) six of one and a half dozen of the other; scant difference [Add to Longdo]
歳星[さいせい, saisei] (n) Jupiter [Add to Longdo]
三碧[さんぺき, sanpeki] (n) (See 九星) third of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and east) [Add to Longdo]
四緑[しろく, shiroku] (n) (See 九星) fourth of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and south-east) [Add to Longdo]
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn [Add to Longdo]
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week [Add to Longdo]
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn) [Add to Longdo]
十把一絡げ;十把一絡[じっぱひとからげ;じゅっぱひとからげ, jippahitokarage ; juppahitokarage] (n,adj-no) lumping together all sorts of things; making sweeping generalizations; dealing with various things under one head [Add to Longdo]
十分[じっぷん;じゅっぷん, jippun ; juppun] (n) 10 minutes [Add to Longdo]
十分置きに運転[じゅっぷんおきにうんてん, juppun'okiniunten] (n,vs) operating on a ten-minute schedule [Add to Longdo]
十本[じっぽん;じゅっぽん, jippon ; juppon] (n) ten (long cylindrical things) [Add to Longdo]
太歳;大歳[たいさい, taisai] (n) (1) (See 八将神) Taisai; one of the eight gods of the koyomi; (2) (arch) (See 木星) Jupiter (planet) [Add to Longdo]
大赤斑[だいせきはん, daisekihan] (n) Jupiter's Great Red Spot [Add to Longdo]
大年;大歳[おおとし;おおどし, ootoshi ; oodoshi] (n) (1) (arch) (See 大晦日) New Year's Eve; December 31st; (2) (arch) (See 太歳・たいさい・2) Jupiter (planet) [Add to Longdo]
木星[もくせい, mokusei] (n) Jupiter (planet); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五星[wǔ xīng, ˇ ㄒㄧㄥ, ] the five visible planets, namely: Mercury 水星, Venus 金星, Mars 火星, Jupiter 木星, Saturn 土星 [Add to Longdo]
小行星带[xiǎo xíng xīng dài, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄞˋ, / ] asteroid belt between Mars and Jupiter [Add to Longdo]
木星[Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ, ] Jupiter (planet) [Add to Longdo]
朱庇特[Zhū bì tè, ㄓㄨ ㄅㄧˋ ㄊㄜˋ, ] Jupiter (Roman god) [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] planet Jupiter; vomit [Add to Longdo]
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, ] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers [Add to Longdo]
谷神星[Gǔ shén xīng, ㄍㄨˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, / ] Ceres, dwarf planet in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1801 by G. Piazzi [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top