Search result for

jonglieren

(55 entries)
(1.2649 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jonglieren-, *jonglieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jonglieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jonglieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Delaying decisions, dodging questions, juggling figures, bending facts and concealing errors.Fragen ausweichen, Fakten zurechtbiegen, mit Zahlen jonglieren und Fehler vertuschen. A Question of Loyalty (1981)
What is wrong with learning to bounce balls on your nose eight months?Ist es was Schlimmes, 8 Monate lang mit Bällen zu jonglierenRich and Famous (1981)
Maybe I should learn to bounce balls on my nose. Balls, I should.Vielleicht sollte ich auch mit Bällen jonglierenRich and Famous (1981)
I can't do this very much longer. He had me juggling teacups for him all night long. Teacups!Er hat mich die ganze Nacht Teetassen jonglieren lassen, mit Tee drin! The Last Unicorn (1982)
All right. Now juggle these, do a tap dance and sing the "Catalina Magdalena Lupensteiner Wallabeiner" song.Jetzt jonglieren, Stepptanz und das "Catalina Magdalena Hoopensteiner Wallendiner" Lied. The Man with Two Brains (1983)
Plate spinning was never my sport.Teller zu jonglieren, war noch nie meine Stärke. Oh, Pretty Woman (1987)
And those glasses make you look "owlish."ALF bringt mir Jonglieren bei. Isn't It Romantic? (1987)
Goodbye, alf.Neue Regel: kein Jonglieren mit Gläsern. Isn't It Romantic? (1987)
* ta da *Kein Jonglieren mit der Katze. Isn't It Romantic? (1987)
You can't juggle pâté.Mit Paté kann man nicht jonglierenBlind Date (1987)
Data, did you consider juggling, weird bird calls, stuff like that?Data, haben Sie es schon mal mit Jonglieren versucht? The Outrageous Okona (1988)
- Do you do anything besides twirl?- Kannst du noch mehr als JonglierenIt's My Party (1989)
And now, Greasy and Stephanie proudly present the big finale their tribute to "Up With Juggling."Und jetzt freuen sich Fetti und Stephanie, die große Schlussnummer zu präsentieren: ihre Hommage an "Ein Hoch aufs Jonglieren". The Greatest Birthday on Earth (1989)
I'd have to do some heavy-duty juggling.Da muss ich ganz schön jonglierenSex, Lies, and Videotape (1989)
What about juggling? Wouldn't you enjoy that?Jonglieren würde dir Spaß machen. The NeverEnding Story II: The Next Chapter (1990)
Sο Christian finally caught up with Lewis's financial juggling?Also hat Christian letztendlich Lewis Jonglieren mit den Finanzen entdeckt? Miss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
But juggling is a snap.Aber Jonglieren ist ein Kracher. The Trickster (1991)
It never occurred to me that once they were gone, I'd have nothing left to juggle.Mir fiel zu spät ein, wenn sie weg sind, habe ich nichts zu jonglierenCost of Living (1992)
Let me tell you what I want. My talent in life is not making money. It's not juggling companies.Meine Begabung ist nicht, Geld zu verdienen oder Firmen zu jonglierenPilot (1993)
Oh, the hooters I'll be a-juggling.Die Möpse, mit denen ich jonglieren werde. It Doesn't Get Any Better Than This (1993)
Juggle babies? There goes another calculated risk.Babies über offenem Feuer jonglierenMind War (1994)
After that, Al's gonna juggle and bounce a big rubber ball on his nose. (hums circus music)Danach wird Al jonglieren und einen Gummiball auf der Nase balancieren. Back in the Saddle Shoes Again (1994)
Or you can start practicing your juggling.Oder ihr übet schon mal JonglierenThe Stinger (1994)
- The ones with all the balls in the air.- Die, die all die Bälle jonglierenOne Fine Day (1996)
Let's just say I had no idea how much you juggle every day.Ich habe wirklich nicht gewusst, wie viel Sie am Tag jonglieren mussten. Stop the Presses (1996)
- I've decided to juggle.- Ich werde jonglierenThe Attitude (1997)
- Juggle?- JonglierenThe Attitude (1997)
I'm juggling two guys.I'm Jonglieren zwei Jungs. The One with Ross's Thing (1997)
Having trouble juggling everything.Ich konnte noch nie jonglierenOne True Thing (1998)
Ah, you juggle.Ah, Sie jonglierenStory of Love (1998)
- I didn't know you juggled.- Ich wusste nicht, dass Sie jonglierenFrom Top to Bottom (1998)
FUMI E HOSOKAWA asjuggling GirlFUMI-E HOSOKAWA Jonglierendes Mädchen Kikujiro (1999)
You have a gift for words.Sie können mit Worten jonglierenState and Main (2000)
Look at the dogs wearing the funny hats juggling just for you freaks and family.Seht euch die Hunde an, wie sie nur für euch jonglieren... ihr Verrückten und Familie. Almost Famous (2000)
Let me crunch some numbers.Lass mich mal 'n paar Zahlen jonglierenSpace Cowboys (2000)
Now, I love challenges. I love hard work. I look forward to sitting at this very table tossing ideas around... until what I fear will be the wee hours of the morning.Ich liebe Herausforderungen und harte Arbeit und freue mich darauf, mit Ihnen hier mit Ideen herumzu- jonglieren, bis der Morgen graut. What Women Want (2000)
You're supposed to juggle with your balls.Du sollst praktisch deine Eier jonglierenJalla! Jalla! (2000)
And that's enough pearjuggling.Schluss mit dem JonglierenThe Princess Diaries (2001)
How is she gonna juggle work?Wie wird sie jonglieren gonna Arbeit? The One After I Do (2001)
With so many balls in the air, sometimes it gets a little overwhelming.Wenn man so viel zu jonglieren hat, fühlt man sich manchmal überfordert. My Nickname (2001)
This 'sailing' between languages is certain disrupting.Es muss schwierig sein, zwischen zwei Sprachen zu jonglierenL'auberge espagnole (2002)
You haven't got a clue... what's required to lead the kind of life I lead, to maintain a balance between two lives and protect my daughter in the process.Sie haben keine Ahnung... was es kostet, mein Leben zu führen, zwei Leben zu jonglieren und dabei noch meine Tochter zu schützen. Masquerade (2002)
The jar twirl. The double-bagging. The 'Have a nice day, ma'am,' after every customer.Das Gläser-Jonglieren, Packen von 2 Tüten und er ist zu jedem Kunden penetrant höflich. Teach Me Tonight (2002)
@ You can juggle work and play but you have to know the way @Du kannst spielen und jonglieren. Siehst du, wie es geht. The Cat in the Hat (2003)
- Or one who can juggle.Oder einen, derjonglieren kann. Intermission (2003)
And now, for his next trick, the great Etienne will juggle... .. knives.Bei seinem nächsten Kunststück wird der große Etienne mit Messern jonglierenSunday Mornings (2003)
This is where he learned pantomime and juggling and pratfalls.Dabei lernte er das Pantomimenspiel, Jonglieren und Purzelbäume. Cary Grant: A Class Apart (2004)
- I can juggle.- Das Jonglieren. - Was? The Five People You Meet in Heaven (2004)
I can juggle.Ich kann richtig jonglierenThe Five People You Meet in Heaven (2004)
I can juggle...Ich kann jonglierenThe Five People You Meet in Heaven (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jonglieren {n}jugglery [Add to Longdo]
jonglieren | jonglierend | jongliert | jongliert | jonglierteto juggle | juggling | juggled | juggles | juggled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  jonglieren [ʒɔŋliːrən]
     juggle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top