ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jacobins

JH AE1 K AH0 B AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacobins-, *jacobins*, jacobin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jacobins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jacobins*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be not afraid of abusing the Jacobins on my account, Judge.จะว่าพวกจาโคบินก็ตามสบายเลยค่ะ Becoming Jane (2007)
I was at the hookers' protest in Jacobins Square!Ich war bei der Demo der Nutten auf dem Place des Jacobins. The Clockmaker of St. Paul (1974)
Not your little Jacobin?- War das dein kleiner Jacobiner? Sade (2000)
A huge Phrygian bonnet will cover the chateau dome.Eine riesige Jacobiner-Mütze wird die Schlosskuppel bedecken. Sade (2000)
Our survey route is to begin at a place called Fazenda Jacobina, which does not appear to be on this map.Unsere Route beginnt bei Fazenda Jacobina. Der Ort ist nicht auf der Karte. The Lost City of Z (2016)
- Welcome to Fazenda Jacobina.- Willkommen in Fazenda Jacobina. The Lost City of Z (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกคัคคูขาวดำ[n. exp.] (nok khakkhū khāo dam) EN: Pied Cuckoo   FR: Coucou jacobin [m]
นกกระติ๊ดสีอิฐ[n. exp.] (nok kratit sī it) EN: Black-headed Munia ; Indian Black-headed Munia   FR: Capucin à dos marron [m] ; Capucin à ventre blanc [m] ; Jacobin [m] ; Capucin tricolore [m] ; Nonnette à dos marron [f] ; Capucin à tête noire [m]
เป็ดเปีย[n. exp.] (pet pīa) EN: Tufted Duck   FR: Fuligule morillon [m] ; Morillon fuligule [m] ; Canard morillon [m] ; Noiret [m] ; Pilet huppé [m] ; Jacobin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JACOBIN    JH AE1 K AH0 B AH0 N
JACOBINA    Y AH0 K AH0 B AY1 N AH0
JACOBINE    JH AE1 K AH0 B AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jacobin    (n) ʤˈækəbɪn (jh a1 k @ b i n)
Jacobins    (n) ʤˈækəbɪnz (jh a1 k @ b i n z)
Jacobinism    (n) ʤˈækəbɪnɪzəm (jh a1 k @ b i n i z @ m)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dominican \Do*min"i*can\, prop. n. (Eccl. Hist.)
   One of an order of mendicant monks founded by Dominic de
   Guzman, in 1215. A province of the order was established in
   England in 1221. The first foundation in the United States
   was made in 1807. The Master of the Sacred Palace at Rome is
   always a Dominican friar. The Dominicans are called also
   {preaching friars}, {friars preachers}, {black friars} (from
   their black cloak), {brothers of St. Mary}, and in France,
   {Jacobins}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top