ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jacobin

JH AE1 K AH0 B AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacobin-, *jacobin*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be not afraid of abusing the Jacobins on my account, Judge.จะว่าพวกจาโคบินก็ตามสบายเลยค่ะ Becoming Jane (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกคัคคูขาวดำ[n. exp.] (nok khakkhū khāo dam) EN: Pied Cuckoo   FR: Coucou jacobin [m]
นกกระติ๊ดสีอิฐ[n. exp.] (nok kratit sī it) EN: Black-headed Munia ; Indian Black-headed Munia   FR: Capucin à dos marron [m] ; Capucin à ventre blanc [m] ; Jacobin [m] ; Capucin tricolore [m] ; Nonnette à dos marron [f] ; Capucin à tête noire [m]
เป็ดเปีย[n. exp.] (pet pīa) EN: Tufted Duck   FR: Fuligule morillon [m] ; Morillon fuligule [m] ; Canard morillon [m] ; Noiret [m] ; Pilet huppé [m] ; Jacobin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JACOBIN    JH AE1 K AH0 B AH0 N
JACOBINA    Y AH0 K AH0 B AY1 N AH0
JACOBINE    JH AE1 K AH0 B AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jacobin    (n) ʤˈækəbɪn (jh a1 k @ b i n)
Jacobins    (n) ʤˈækəbɪnz (jh a1 k @ b i n z)
Jacobinism    (n) ʤˈækəbɪnɪzəm (jh a1 k @ b i n i z @ m)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jacobin \Jac"o*bin\ (j[a^]k"[-o]*b[i^]n), n. [F. See 2d {Jack},
   {Jacobite}.]
   [1913 Webster]
   1. (Eccl. Hist.) A Dominican friar; -- so named because,
    before the French Revolution, that order had a convent in
    the Rue St. Jacques, Paris.
    [1913 Webster]
 
   2. One of a society of violent agitators in France, during
    the revolution of 1789, who held secret meetings in the
    Jacobin convent in the Rue St. Jacques, Paris, and
    concerted measures to control the proceedings of the
    National Assembly. Hence: A plotter against an existing
    government; a turbulent demagogue.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A fancy pigeon, in which the feathers of the neck
    form a hood, -- whence the name. The wings and tail are
    long, and the beak moderately short.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jacobin \Jac"o*bin\, a.
   Same as {Jacobinic}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blackfriar \Black"fri`ar\, Black friar \Black"
 fri`ar\(bl[a^]k"fr[imac]`[~e]r). (Eccl.)
   A friar of the Dominican order, so named because wearing the
   black mantle of the Dominicans; -- called also {predicant}
   and {preaching friar}; in France, {Jacobin}. Also, sometimes,
   a Benedictine.
 
   Syn: Dominican.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jacobin
   n 1: a member of the radical movement that instituted the Reign
      of Terror during the French Revolution

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top