Search result for

ist

(124 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ist-, *ist*.
English-Thai: Longdo Dictionary
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
biologist(n) นักชีววิทยา
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, R. espresso
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ist    [SUF] ผู้ซึ่ง
isthmus    [N] คอคอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isthmusส่วนคอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isthmusอิสท์มัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isthmusคอคอด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
isthmus faucium; faucial isthmus; oropharyngeal isthmusตะเข็บคอหอยช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isthmic Portionส่วนแคบอิสธ์มิค [การแพทย์]
Isthmusส่วนที่เชื่อม, ส่วนคอด, อิชมัส, คอมดลูก, ช่องแคบ, คอคอด, บริเวณอิสธ์มัส [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
istamite(อิส'ละไมทฺ) n. ชาวอิสลาม,ชาวมุสลิม, Syn. Muslim
isthmus(อิส'เมิส) n., คอคอด,ส่วนเชื่อมต่อ., See also: isthmic,isthmoid adj. isthmian,adj. -pl. isthmuses,isthmi
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist)
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)

English-Thai: Nontri Dictionary
isthmus(n) คอคอด
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
agronomist(n) นักปฐพีวิทยา
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอคอด    [N] isthmus, Example: ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยมีช่วงหนึ่งที่เป็นคอคอด, Thai definition: แผ่นดินส่วนแคบที่ติดต่ออยู่กับส่วนใหญ่ 2 ข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathān = Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อัครราชทูต[n.] (akkharātchathūt) EN: minister ; ambassador   FR: ministre [m]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
ISTY    AY1 EH1 S T IY1 W AY1
ISTY    IH1 S T IY0
ISTAT    IH1 S T AE0 T
ISTEL    IH1 S T EH0 L
ISTRE    IH1 S T ER0
ISTOOK    IH1 S T UH2 K
ISTEL'S    IH1 S T EH0 L Z
ISTHMUS    IH1 S M AH0 S
ISTITUTO    IH2 S T AH0 T UW1 T OW0
ISTANBUL    IH2 S T AA0 N B UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isthmus    (n) (i1 s m @ s)
Istanbul    (n) (i2 s t a n b u1 l)
isthmuses    (n) (i1 s m @ s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
istเป็น อยู่ คือ (คล้าย is ในภาษาอังกฤษ), See also: sein
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตรี
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
meistโดยมาก, ส่วนใหญ่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ist mutigclenches [Add to Longdo]
Ist sie es?It is her? [Add to Longdo]
Ist ja irre!Kinky! [Add to Longdo]
ist geschehenpassed [Add to Longdo]
ist freundlichbefriends [Add to Longdo]
Ist da jemand?Is anybody there? [Add to Longdo]
ist gleichseitigsyncs [Add to Longdo]
Ist es begehbar?Can you walk on it? [Add to Longdo]
Ist das ihr Ernst?Are you in earnest? [Add to Longdo]
Ist hier noch frei?Is anyone sitting here? [Add to Longdo]
Ist es Ihnen recht?Is it all right with you? [Add to Longdo]
Ist noch Tee übrig?Is there any tea left? [Add to Longdo]
Ist noch Saft übrig?Is there any juice left? [Add to Longdo]
Ist Post für mich da?Is there any mail for me? [Add to Longdo]
Ist dieser Platz frei?Is this seat taken? [Add to Longdo]
Ist er ein Arbeitstier?Is he a glutton for work? [Add to Longdo]
Ist jemand in der Nähe?.Is there anybody around?. [Add to Longdo]
ist rückfällig gewordenbackslid [Add to Longdo]
Ist es wahr oder erfunden?Is it fact or fable? [Add to Longdo]
Ist Ihnen das ein Begriff?Does this mean anything to you? [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée
linguistique(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: R. langue, langage, science du langage

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊斯坦布尔[Yī sī tǎn bù ěr, ㄧ ㄙ ㄊㄢˇ ㄅㄨˋ ㄦˇ, / ] Istanbul [Add to Longdo]
伊斯特[yī sī tè, ㄧ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Istres (French town) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ist \-ist\ ([i^]sh"[-u]*[i^]st). [Gr. ?: cf. F. -iste.]
   A noun suffix denoting an agent, or doer, one who practices,
   a believer in; as, theorist, one who theorizes; socialist,
   one who holds to socialism; sensualist, one given to
   sensuality.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Is't \Is't\
   A contraction of is it.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IST
     Immerse System Technology (VR)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IST
     Indian Standard Time [+0530] (TZ)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IST
     Initial System Test
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ‐ist
   ‐er; ‐ist; ‐or
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 ist [ist]
   is
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top