หรือคุณหมายถึง ißüs?
Search result for

issues

(28 entries)
(0.0931 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -issues-, *issues*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
issues and profitsผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Issues managementการบริหารประเด็นเชิงยุทธ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
issuesMore than 1000 issues are listed on the stock exchange.
issuesSome 20 issues have been agreed on.
issuesThis movement is like a forum or platform from which feminists (supporters of women's rights) speak out on women's issues.
issuesThis group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.
issuesGiven a high level of bond issues, the cost to service them will increase.
issuesNow musicians include issues such as human rights and environmental pollution.
issuesThis program is going to focus on computer hacking issues today.
issuesThe municipal council should concentrate more on specific issues.
issuesWhy don't we stop arguing over these piddling matters and get to the issues at hand?
issuesWe must think over the issues carefully.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื้อเยื่อหลัก[n. exp.] (neūayeūa lak) EN: main tissues   
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   
เส้นสาย[n.] (sensāi) EN: soft tissues   

CMU English Pronouncing Dictionary
ISSUES    IH1 SH UW0 Z
ISSUES'    IH1 S UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
issues    (v) (i1 sh uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティッシュ(P);ティッシュー[, teisshu (P); teisshu-] (n) (facial) tissues; (P) [Add to Longdo]
ティッシュペーパー[, teisshupe-pa-] (n) (not actual "tissue paper" in English) (See 塵紙) (a) tissue; facial tissue; facial tissues; (P) [Add to Longdo]
沖縄北方対策担当大臣;沖縄・北方対策担当大臣[おきなわほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄北方対策担当大臣);おきなわ・ほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄・北方対策担当大臣), okinawahoppoutaisakutantoudaijin ( okinawa hoppou taisaku tantou daijin ); okinawa ] (n) State Minister in Charge of Issues of Okinawa and Northern Territories [Add to Longdo]
札所[ふだしょ, fudasho] (n) temple which issues amulets [Add to Longdo]
枝葉[えだは(P);しよう(P), edaha (P); shiyou (P)] (n,adj-no) leaves and branches; side issues; foliage; (P) [Add to Longdo]
塵紙交換;ちり紙交換;チリ紙交換[ちりがみこうかん(塵紙交換;ちり紙交換);チリがみこうかん(チリ紙交換), chirigamikoukan ( chiri kami koukan ; chiri kami koukan ); chiri gamikoukan ( chiri] (n) collecting waste paper (old newspapers etc.) and exchanging them for tissues [Add to Longdo]
増発[ぞうはつ, zouhatsu] (n,vs) increase the number of trains in operation; increase bond issues; (P) [Add to Longdo]
地球環境問題[ちきゅうかんきょうもんだい, chikyuukankyoumondai] (n) global environment problems; global environmental issues [Add to Longdo]
軟化症[なんかしょう, nankashou] (n) malacia; abnormal softening of tissues [Add to Longdo]
白け世代[しらけせだい, shirakesedai] (n) generation of young people (esp. of the 1970s) apathetic about social issues [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top