หรือคุณหมายถึง ißt?
Search result for

isst

(13 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isst-, *isst*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction

English-Thai: Nontri Dictionary
misstep(n) ความผิดพลาด,ทางที่ผิด,การพลาดพลั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
... isstillin here.... ยังอยู่ตรงนี้ The Story of Us (1999)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔やまれる失策[くやまれるしっさく, kuyamarerushissaku] (n) regrettable misstep [Add to Longdo]
言い違い;言違い[いいちがい, iichigai] (n) slip of the tongue; misstatement [Add to Longdo]
言い間違い[いいまちがい, iimachigai] (n) slip of the tongue; misstatement; verbal slip-up [Add to Longdo]
言い間違え[いいまちがえ, iimachigae] (n) slip of the tongue; misstatement; verbal slip-up [Add to Longdo]
踏み違える[ふみちがえる, fumichigaeru] (v1) to misstep; to stray [Add to Longdo]
了見違い;料簡違い;了簡違い[りょうけんちがい, ryoukenchigai] (n) wrong idea; delusion; indiscretion; false step; misstep [Add to Longdo]
躓き[つまずき, tsumazuki] (n) (1) (uk) stumbling; (2) failure; misstep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ISST
     [Fraunhofer] Institut fuer Software- und SystemTechnik (org.,
 Dortmund, Germany)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 isst [ist]
   eats
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top