Search result for

isatis

(353 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isatis-, *isatis*, isati
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา isatis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *isatis*)
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
normalisation (phrase ) ภาวะแห่งตัวตน

English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oxidisation[N] ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น
realisation[N] ความเข้าใจ, See also: ความตระหนัก, Syn. understanding, recognition
utilisation[N] การทำให้เป็นประโยชน์
civilisation[N] ความศิวิไลซ์, Syn. civilization
maximisation[N] การมีจำนวนสูงสุด
mobilisation[N] การทำให้เคลื่อนที่, Syn. gathering
polarisation[N] การทำให้หันไปทางทิศเหนือหรือเป็นแม่เหล็ก
dramatisation[N] การทำให้เกินความเป็นจริง, See also: การแสดงเกินจริง, Syn. melodrama
globalisation[N] โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก
improvisation[N] การแสดงที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. improvising, extemporization
modernisation[N] การทำให้ทันสมัย, See also: การทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน, Syn. innovation, reconstruction, improvement
normalisation[N] การทำให้เป็นมาตรฐาน
privatisation[N] ความเป็นเอกชน
centralisation[N] การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง, Syn. centralization
monopolisation[N] การทำให้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว, See also: การทำให้มีเอกสิทธิ์
naturalisation[N] การแสดงสัญชาติ, Syn. adoption, acculturation
neutralisation[N] การทำให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกัน)
organisational[ADJ] เกี่ยวกับองค์กร, See also: เกี่ยวกับระบบ
marginalisation[N] การทำให้ไม่มีความสำคัญ
materialisation[N] การกลายเป็นจริง
miniaturisation[N] การทำให้ขนาดเล็กลง, See also: การย่อให้เล็กลง, Syn. miniaturization, reduction
nationalisation[N] การทำให้เป็นชาติ, Syn. internationalization
rationalisation[N] การใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explanation, justification
professionalisation[N] การเป็นมืออาชีพ, Syn. professionalisation
in vitro fertilisation[N] การปฏิสนธิของเด็กภายนอกร่างกาย, See also: การปฏิสนธิของเด็กในหลอดแก้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
centralisation(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
civilisation(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
sterilisation(สเทอริไลเซ'เชิน) n. การทำให้ปราศจากเชื้อ,การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้ไร้ผล,ภาวะที่ปราศจากเชื้อ,ภาวะที่ไร้ผล,การเป็นหมัน, Syn. purification

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurization; pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polymerisation; polymerizationการเกิดพอลิเมอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polymerisationการเกิดพอลิเมอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
polymerization; polymerisationการเกิดพอลิเมอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
passive immunisation; immunization, passiveการก่อภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive immunization; immunisation, passiveการก่อภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photosensitization; photosensitisationการทำให้ไวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photosensitisation; photosensitizationการทำให้ไวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polarisation๑. การเกิดขั้ว๒. โพลาไรเซชัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pulverization; pulverisationการป่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitisation; parasitizationการติดเชื้อปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitization; parasitisationการติดเชื้อปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulverisation; pulverizationการป่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
late suberisation; late suberizationเลตซูเบอไรเซชัน [มีความหมายเหมือนกับ metacutisation; metacutization] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
late suberization; late suberisationเลตซูเบอไรเซชัน [มีความหมายเหมือนกับ metacutisation; metacutization] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rationalisation; rationalizationการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalization; rationalisationการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remineralisation; remineralizationการคืนแร่ธาตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remineralization; remineralisationการคืนแร่ธาตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
revalorisationการปรับค่าให้สูงขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revascularisation; revascularizationการมีเลือดมาเลี้ยงใหม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
revascularization; revascularisationการมีเลือดมาเลี้ยงใหม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation castration; sterilisation, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sterilisation; castration, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sterilization; castration, radiation; sterilisation, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrystallisationการตกผลึกซ้ำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
solarisation; solarization๑. การผึ่งแดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๑]๒. การแปรสภาพเหตุแดด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solarization; solarisation๑. การผึ่งแดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๑]๒. การแปรสภาพเหตุแดด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standardisation; standardizationการจัดเข้ามาตรฐาน, การเทียบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
systematization; systematisationการจัดระบบ, การจัดเข้าระบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensibilization; sensibilisation๑. การเพิ่มความไว, การเพิ่มภูมิไว๒. การทำให้แพ้ (โรค) [มีความหมายเหมือนกับ sensitisation ๑; sensitization ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitisation; sensitization๑. การทำให้แพ้ (โรค) [มีความหมายเหมือนกับ sensibilisation ๒; sensibilization ๒]๒. การทำให้ไว (ต่อการกระตุ้น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synulosis; cicatrisation; cicatrization; formation, scarการเกิดแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchronisation; synchronizationการประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronisation; synchronizationการประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
somatisation; somatizationการเกิดโรคกายเหตุจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somatization; somatisationการเกิดโรคกายเหตุจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterilization; sterilisation๑. การทำหมัน๒. การทำไร้เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterilization; sterilisationการทำไร้เชื้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sterilization, fractional; sterilisation, fractional; sterilisation, intermittent; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterilization, intermittent; sterilisation, fractional; sterilisation, intermittent; sterilization, fractionalการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterilization, radiation; castration, radiation; sterilisation, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scar formation; cicatrisation; cicatrization; synulosisการเกิดแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitisation; sanitizationการจัดถูกหลักสุขาภิบาล, การจัดให้ถูกอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitization; sanitisationการจัดถูกหลักสุขาภิบาล, การจัดให้ถูกอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterilisation; sterilization๑. การทำหมัน๒. การทำไร้เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterilisation; sterilizationการทำไร้เชื้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sterilisation, fractional; sterilisation, intermittent; sterilization, fractional; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterilisation, intermittent; sterilisation, fractional; sterilization, fractional; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
globalisationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
The Organisation for Economic Co-operation and Developmentองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศสมาชิกได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน [ธุรกิจ]
demilitarisationการปลอดทหาร [การทูต]
globalisation (globalization)โลกาภิวัตน์ [การทูต]
legalisationนิติกรณ์ " กระบวนการรับรองความถูกต้อง คำแปลหรือลายมือชื่อผู้มีอำนาจ ลงนามในเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้ได้ในทางการระหว่างประเทศ " [การทูต]
Legalisation (legalization)นิติกรณ์ กระบวนการรับรองความถูกต้อง คำแปลหรือลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สถานฑูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้ได้ในทางการระหว่างประเทศ [การทูต]
liberalisation (liberalization)การเปิดเสรี [การทูต]
marginalisation (marginalization)การถูกเบียดตกขอบ สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออนาคตการพัฒนาและเศรษฐกิจของประเทศใด ประเทศหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่มีบูรณาการ (integration) เพิ่มขึ้น สภาพการณ์ดังกล่าวมักถูกมองว่าเกิดขึ้นควบคู่ไปกับโลกาภิวัตน์ และประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดมีโอกาสเสี่ยงที่จะตกอยู่ใน สภาวการณ์นี้ เนื่องจากประสบความยากลำบากในการปฏิบัติตามพันธกรณีการเปิดเสรีทางการค้า กอปรกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ประเทศเหล่านี้พึ่งพาตกต่ำลง [การทูต]
North Atlantic Treaty Organisationองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2492 เป็นองค์การร่วมมือทางการทหาร มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 19 ประเทศคือ เบลเยี่ยม แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา [การทูต]
Organisation for Economic Cooperation and Developmentองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาที่ลงนามในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2503 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 30 กันยายน 2504 มีสมาชิก 29 ประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว) เป็นเวทีหารือระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส [การทูต]
Organisation for the Prohibition of Chemical Weaponsองค์การห้ามอาวุธเคมี [การทูต]
Organisation for Security and Cooperation in Europeองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงในลักษณะรอบด้าน กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยดำเนินนโยบายป้องกันทางการทูต (preventive diplomacy) มีประเทศสมาชิกจำนวน 55 ประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ไทยได้สมัครเข้าเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือของ OSCE ในปี พ.ศ. 2543 [การทูต]
Devulcanisation or Devulcanizationปฏิกิริยาดีวัลคาไนซ์ คือ ปฏิกิริยาการทำลายพันธะเคมีของโครงสร้างตาข่ายสามมิติ (โครงสร้างร่างแห) ในยางคงรูป [เทคโนโลยียาง]
Vulcanisation or Vulcanizationวัลคาไนเซชัน คือ กระบวนการทางเคมีที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง เกิดเป็นโครงสร้างตาข่ายสามมิติ (โครงสร้างร่างแห) ทำให้ยางคงรูปและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถผันกลับได้ (irreversible process) ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ยางไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ [เทคโนโลยียาง]
Emotions, Exteriorisation ofการแสดงออกของอารมณ์ [การแพทย์]
neutralisationการทำให้เป็นกลาง, การเกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วได้น้ำ  ดังตัวอย่างสมการ  H3O+ (aq) + OH- (aq)  ® 2H2O (l)  หรือการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสได้เกลือกับน้ำหรือเกลือเพียงอย่างเดียว เช่น           H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq)  ®  BaSO4(s) + H2O(l) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latent heat of vapourisationความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ, ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นแก๊สหรือไอ เช่น ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำมีค่าเท่ากับ 2,256 กิโลจูลต่อกิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 100  ํC ความดันปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Internalisationการเข้าสู่เซลล์ [การแพทย์]
Masculinisationการมีลักษณะเพศชาย [การแพทย์]
Musculinisationลักษณะเพศชาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
Lyophilisation (n) การทำให้แห้งด้วยการแช่แข็ง
See also: S. freeze-drying, lyophilization, R. lyophilization
Lyophilisation {f}; Gefriertrocknen {n} (n) การถูกแช่แข็งแบบแห้ง
See also: S. dry freezing,
normalisation (phrase ) ภาวะธรรมชาติ ภาวะปกติ ภาวะที่เกิดสมาธิและเข้าสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริง(มอนเตสซอรี่)
solarisation (n ) การผึ่งแดด, การตากแดด, การเปิดให้ได้แสงมากเกินไป(ฟิล์ม)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# lmprovisation without a script, no one's written itการแสดงที่ไม่มีบท ไม่มีใครเขียน High School Musical 3: Senior Year (2008)
From his writings. Psychological characterisations.จากหลักสูตรเรื่อง \"จิตเภท\" Drag Me to Hell (2009)
But nick here is just an improvisation.แต่นิคที่อยู่ตรงนี้เป็นแค่ร่างที่ไม่เตรียมการมาก่อน Free to Be You and Me (2009)
Bigger than the FBI. Bigger than any intelligence organisation.ใหญ่ยิ่งกว่าทาง FBI ใหญ่ยิ่งกว่าหน่วยงานใดๆ A561984 (2009)
TO SEEK OUT NEW LIFE FORMS AND NEW CIVILISATIONSค้นหารูปแบบชีวิตใหม่ และอารยธรรมใหม่ Star Trek (2009)
It is a worthwhile organisation.- ใช่นั้นล่ะ Iron Man 2 (2010)
For future reference, Coot, I'm not a fan of improvisation.บอกไว้สำหรับอนาคต ฉันไม่ใช่พวกหลงตัวเองด้วย. Beautifully Broken (2010)
Our ancestors warned us that one would return someday... and destroy our entire civilisation.บรรพบุรุษของเราเตือนไว้ว่า มันจะหวนกลับมาวันใดวันหนึ่ง... และจะทำลายอารยธรรมทั้งหมดของพวกเรา The Zillo Beast (2010)
Not just a criminal organisation. It's a cult.มันไม่ใช่แค่องค์กรอาชญากรรม มันเป็นลัทธิ The Blind Banker (2010)
An organisation...what?เป็นองกรณ์หรอ... อะไรกัน A Study in Pink (2010)
Opening the portal to save you from the plane was basically an improvisation.การเปิดประตูมิติเพื่อช่วยแม่ จากเครื่องบิน เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า Everything Will Change (2010)
Well, the time for improvisation is over.จบสิ้นการดิ้นรนด้นสดแล้ว The Sorcerer's Apprentice (2010)
Yeah, we got new hats. Where I come from, we call this improvisation.ที่จริงแกและนายอำเภอก็ไม่ต่างกัน ,ก็แค่ตำนานที่ตกรุ่น Rango (2011)
Those are the rules of any colonisation.เด็กน้อย Battle Los Angeles (2011)
Long way from civilisation.ไกลจากที่เจริญนะเนี่ย A Lonely Place to Die (2011)
Anyway, I'm doing an improvisation night at the moment. Mr. Giggles. Not his real name.ผมจะไปแสดงสด ที่ร้านมิสเตอร์กิ๊กเกิ้ลส์ เป็นนามแฝงน่ะ One Day (2011)
So why don't we try some improvisation?ดังนั้นทำไมเราไม่ลองใช้พวกสำนวนดูสักหน่อยล่ะ? The Thespian Catalyst (2011)
It was an ambush... too well planned to be an improvisation.มันเป็นการซุ่มโจมตี วางแผนอย่างดีจนไม่น่าใช่โจมตีกะทันหัน Turnabout (2011)
A big, faceless organisation like yours coming in with their jackbooted thugs and...พอเจ้าหน้าที่ลึกลับ อย่างพวกคุณ, โผล่เข้ามา ทำตัวเป็นนักเลง ใช้อำนาจ และ... Thor (2011)
Our whole civilisation, all we achieved over centuries... we owe to WHAT?ความศิวิไลซ์ของพวกเรา ทุก ๆ อย่างที่เราทำมานับพันปี เราต้องขอบคุณอะไร? Ernest & Celestine (2012)
Why don't you ask the rest of the group how they felt about your little improvisation?ทำไมเธอไม่ถามคนอื่นบ้างว่าพวกเขาพอใจรึปล่าว ที่เธอทำแบบนี้? Pitch Perfect (2012)
Can you handle a little improvisation?เธอพร้อมสำหรับการแสดงสดไหม The Return (2012)
That's because he's from an organisation called the Black Eyed Peas.เพราะเขาเป็นคนมาจากองค์กร ที่ชื่อว่าแบล็ก อาย พีส์ Episode #18.1 (2012)
An intelligence organisation that fears intelligence?องค์กรข่าวกรองล้ำยุค ที่ปฏิเสธอัจริยะ? The Avengers (2012)
I mean, I've got the rust and the oxidisation off the other piece.ไม่รู้สิ ผมเอาสนิม และปฏิกิริยาเคมีออกจากชิ้นอื่นแล้วแต่... The Best Offer (2013)
I don't like improvisation.ฉันไม่ชอบการปรับเปลี่ยน Dead to Rights (2013)
Requiring this improvisation, but everything worked out in the end.ก็เลยต้องทำแบบนี้ แต่สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดี Nothing to Hide (2013)
It's called companmentalisation.มันเรียกว่า companmentalisation Captain America: The Winter Soldier (2014)
Solid information, a secret terrorist organisation is planning an attack...ข้อมูลที่เชื่อถือได้ องกรณ์ก่อการร้ายลับกำลังวางแผนจะบุกรุก... The Empty Hearse (2014)
That's what secret terrorist organisations do, isn't it? It's their version of golf.นั่นคือสิ่งที่องกรณ์ก่อการร้ายลับทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ มันก็คือการตีกอล์ฟสำหรับพวกนั้น The Empty Hearse (2014)
AUTHORISATION CODE DISABLED CCTV NETWORK CONNECTION IN PROGRESSปิดการใช้งานผ่านรหัส กำลังเชื่อมต่อเครือข่าย กล้องวงจรปิด London Has Fallen (2016)
The hosts are supposed to stay within their loops, stick to their scripts with minor improvisations.พวกเจ้าบ้านจะต้อง อยู่ในวังวลของเค้าเอง และติดอยู่กับบทบาทที่พวกเค้าได้รับ และส่วนน้อยเท่านั้นที่ นอกบท The Original (2016)
This isn't a minor improvisation.แต่นี่ไม่ใช่ส่วนนอย ที่นอกบท The Original (2016)
And improvisation, yes.การด้นสด ใช่ Trompe L'Oeil (2016)
Our life is like this improvisational game.ชีวิตเราเหมือนเกมเล่นสมมติ Collateral Beauty (2016)
Memory, improvisation, each step harder to reach than the last.ความทรงจำ ปฏิภาณไหวพริบ แต่ละขั้นยากขึ้นเรื่อยๆไปจนขั้นสุดท้าย The Bicameral Mind (2016)
This, combined with the realisation that she had to live withพระเจ้า ดูฉันสิ The Widow Maker (2017)
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ Help! (1965)
Rhythm and improvisation.ลีลา และ ปฏิภาณ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Reject civilisation,... ..especially material possessions.คุณ.. เต้นทั้งคืน Fight Club (1999)
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่ Fight Club (1999)
This is a tightly-regimented organisation... ..with many cells capable of operating independent of central leadership.ก็ถ้าสามารถลบหนี้ได้ เราทุกคนจะได้กลับไปที่ศูนย์ จะเกิดโกลาหลครั้งใหญ่ Fight Club (1999)
Bad for them. So now it's back to civilisation.แย่สำหรับเขา ที่ดึงข้ากลับสู่แดนอารยะ The Chronicles of Riddick (2004)
- By the first civilisation.-โดยอารยะธรรมแรก AVP: Alien vs. Predator (2004)
An entire civilisation wiped out overnight.อารยธรรมทั้งหมดจะถูกกวาดล้างภายในข้ามคืน AVP: Alien vs. Predator (2004)
We can go back to civilisation and everything will be just like it has to be!เรากลับไปในเมืองไม่ได้อีกแล้ว - ทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่ควรเป็น Madagascar (2005)
Improvisation is a parlor trick. Anyone can do it.เป็นกลเม็ดเอาใจแขก นะใครๆก็ทำได้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
It's important that he receives immunisations.สำคัญมากที่เขาต้องได้รับภูมิคุ้มกัน. Transporter 2 (2005)
These kills are precise, but there's also a fluidity, even some improvisation.การฆ่าพวกนี้แม่นยำมาก แต่ก็ยังมีความลื่นไหล หรือแม้แต่ฉับพลันทันที That Night, a Forest Grew (2007)
Howe's improvisation is brilliant!..ฮาวอีว์โชว์ได้เยี่ยมมาก! Secret (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isatiChocolate acts to prevent LDL oxidisation.
isatiFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
isatiThere is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิภาณโวหาร[N] impromptu rhetoric, See also: improvisation (rhetoric), extemporization, Syn. เล่นสำนวน, ชั้นเชิงโวหาร, Example: เขามีปฏิภาณโวหาร, Thai definition: การกล่าวเหมาะด้วยเหตุผลในทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization   FR: civilisation [f]
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān chai-ngān) EN: life ; useful life   FR: durée d'utilisation [f]
ใบอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
บัตรอนุญาต[n. exp.] (bat anuyāt) EN: permit ; pass   FR: permis [m] ; autorisation [f]
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāirap anuyāt) EN: be permitted ; be allowed   FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation
โดยไม่ได้รับอนุญาต[adv.] (dōi mai dāi rap anuyāt) FR: sans autorisation
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization   FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dōi mai dāirap anuyāt) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization   FR: entrée interdite sans autorisation
จิตวิทยาองค์การ[n. exp.] (jittawitthayā ongkān) EN: organizational psychology   FR: psychologie organisationnelle [f]
จอแสดง[n. exp.] (jø sadaēng) EN: control screen   FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization   FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f]
การอนุญาต[n.] (kān anuyāt) EN: allowance   FR: autorisation [f] : permission [f]
การใช้[n.] (kān chai) EN: usability   FR: utilisation [f] ; emploi [m] ; usage [m] ; maniement [m] ; manipulation [f]
การใช้สายส่วนหัวใจ[n. exp.] (kān chai sāi suan hūajai) EN: cardiac catheterization   FR: cathétérisation cardiaque [f]
การใช้ซ้ำ[n. exp.] (kān chai sam) EN: reuse   FR: réutilisation [f]
การชดใช้ค่าเสียหาย[n. exp.] (kān chotchai khāsīahāi) EN: compensation ; indemnification   FR: indemnisation [f] ; dédommagement [m]
การจำได้[n. exp.] (kān jam dāi) EN: recall ; retention ; remembrance   FR: mémorisation [m]
การจำแนก[n.] (kān jamnaēk) EN: classification ; categorization   FR: classification [f] ; classement [m] ; catégorisation [f] ; distribution [f] ; séparation [f] ; division [f]
การจ้างหน่วยงานภายนอก[n. exp.] (kān jāng nūay ngān phāinøk) EN: outsourcing   FR: externalisation [f]
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment   FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การฆ่าเชื้อ[n. exp.] (kān khā cheūa) EN: desinfection ; sterilization   FR: désinfection [f] ; stérilisation [f]
การฆ่าเชื้อโรค[n. exp.] (kān khā cheūarōk) FR: pasteurisation [f]
การขยายผลกำไร[n. exp.] (kān khayāi phon kamrai) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit. le profit
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms   FR: détention d'armes sans autorisation [f]
การแปลงสัญชาติ[n. exp.] (kān plaēng sanchāt) EN: naturalization   FR: naturalisation [f]
การระดม[n.] (kān radom) EN: mobilization   FR: mobilisation [f]
การสร้างกำไรสูงสุด[n. exp.] (kān sāng kamrai sūngsut) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit [f]
การทำให้เป็นสากล[n. exp.] (kān thamhai pen sākon) EN: internationalization ; globalization   FR: internationalisation [f]
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhwan) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement   FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง [n. exp.] (kān thøt aksøn Thai pen aksøn Rōman baēp thāi sīeng) EN: Thai romanization   FR: romanisation du thaï [f]
การถ่วงเวลา[n. exp.] (kān thūang wēlā) EN: time wasting   FR: perte de temps [m] ; temporisation [f]
การแยกตัวประกอบ[n. exp.] (kān yaēk tūaprakøp) EN: factorizing   FR: factorisation [f]
เกโรงเรียน[v. exp.] (kē rōngrīen) EN: pay truant from school   FR: faire l'école buissonnière ; s'absenter de l'école sans autorisation ; manquer les cours ; sécher le lycée (fam.) ; brosser les cours (fam. - Belg.)
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang   FR: mouvement [m] ; organisation [f]
ค่าสมาชิก[n. exp.] (khā samāchik) EN: membership fee   FR: cotisation de membre [f]
เครื่องปรับอากาศ[n.] (khreūang prap-ākāt) EN: air conditioner = air-conditioner   FR: climatiseur [m] ; conditionneur (d'air) [m] ; appareil de climatisation [m]
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement   FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]
โครงสร้างสังคม[n. exp.] (khrōngsāng sangkhom) EN: social structure ; social organization   FR: structure sociale [f] ; organisation [f]
คู่มือการใช้งาน[n. exp.] (khūmeū kān chai-ngān) FR: manuel d'utilisation [m]
ความมีลักษณะของคนตะวันตก[n. exp.] (khwām mī laksana khøng Khon Tawan-tok) EN: westernization   FR: occidentalisation [f]
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน[org.] (Klum Prathēt Phūphalit Nāmman) EN: Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC )   FR: Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
กระดานป้าย[n. exp.] (kradān pāi) EN: signboard   FR: panneau de signalisation [m]
แหล่งอารยธรรม[n. exp.] (laēng ārayatham) EN: place of civilization ; source of civilization   FR: berceau de la civilisation [m]
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด[v. exp.] (līo sāi phān taløt) FR: autorisation de tourner à droite en toute circonstance
โลกาภิวัตน์[n.] (lōkāphiwat) EN: globalization   FR: globalisation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORGANISATION    AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N
IMPROVISATION    IH2 M P R AA0 V AH0 Z EY1 SH AH0 N
PRIVATISATION    P R AY1 V AH0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N
IMPROVISATIONS    IH2 M P R AA0 V AH0 Z EY1 SH AH0 N Z
IMPROVISATIONAL    IH2 M P R AA0 V AH0 Z EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improvisation    (n) (i2 m p r @ v ai z ei1 sh @ n)
improvisations    (n) (i2 m p r @ v ai z ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動員[どういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf- und Aufbauorganisation {f}operational and organisational structure [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}workflow management [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}process organization; process organisation; process-oriented organization [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}internal coordination and scheduling [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigung {f}change authorisation [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigungsentwurf {m}change authorisation draft [Add to Longdo]
Aktive {m,f}; Aktiver (in einer Organisation)full member (of an organization) [Add to Longdo]
Amortisation {f}amortization [Add to Longdo]
Arbeitsorganisation {f}labour organization [Add to Longdo]
Artikelsperre {f}article immobilisation [Add to Longdo]
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure [Add to Longdo]
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard [Add to Longdo]
Ausmünzung {f}monetization; monetisation [Add to Longdo]
Außendienst {m}; Außendienstorganisation {f}agency plant [Add to Longdo]
Baunutzungsverordnung {f}Federal Land Utilisation Ordinance [Add to Longdo]
Befruchtung {f}fertilization; fertilisation [Add to Longdo]
(improvisierte) Begleitung {f}; Improvisation {f} [mus.]vamp [Add to Longdo]
Bestrafung {f}; Züchtigung {f}penalisation [Add to Longdo]
Betriebsorganisation {f}company organisation [Add to Longdo]
Büroorganisation {f}office organization [Add to Longdo]
Charakterisierung {f} | Charakterisierungen {pl}characterization; characterisation [Br.] | characterizations [Add to Longdo]
Dachorganisation {f}umbrella organization; parent organization [Add to Longdo]
Dateiorganisation {f}data organization [Add to Longdo]
Dateiorganisation {f}file architecture [Add to Longdo]
Dateiorganisation {f}file organization [Add to Longdo]
Demoralisation {f}demoralization [Add to Longdo]
Depersonalisation {f}depersonalization [Add to Longdo]
Depolarisation {f}depolarization [Add to Longdo]
Dienstleistungsorganisation {f}service organisation [Add to Longdo]
Druckbeaufschlagung {f}pressurisation [Add to Longdo]
Düngung {f}; Düngen {n}fertilization; fertilisation; fertilizing [Add to Longdo]
Durchführung {f}; Ausführung {f}realization; realisation [Br.] [Add to Longdo]
Faktorisierung {f} [math.]factorisation [Br.]; factorization [Am.]; factoring [Add to Longdo]
Fertigungsorganisation {f}manufacturing organisation [Add to Longdo]
Genehmigung {f}; Berechtigung {f}; Recht {n}; Autorisierung {f}; Autorisation {f}authorization [Add to Longdo]
Gesittung {f}; Zivilisation {f}civilization [Add to Longdo]
gewerkschaftliche Organisation {f}unionization [Add to Longdo]
Globalisierung {f}globalization [Am.]; globalisation [Br.] [Add to Longdo]
Gruppenorganisationsstruktur {f}group organisation structure [Add to Longdo]
Haushaltung {f}; Haushaltorganisation {f}housekeeping [Add to Longdo]
Hilfsorganisation {f}relief organization [Add to Longdo]
Improvisation {f}improvisation [Add to Longdo]
Improvisationstalent {n}talent for improvisation [Add to Longdo]
Industrialisierung {f}industrialisation [Add to Longdo]
Ionisationsdetektor {m}ionization detector [Add to Longdo]
Ionisationsgerät {n}ionisation device [Add to Longdo]
Ionisierung {f}; Ionisation {f}; Bildung von Ionenionisation [Br.]; ionization [Add to Longdo]
Kanalisation {f}canalization [Add to Longdo]
Kanalisation {f}; Abwasserleitung {f} | Kanalisationen {pl}sewerage | sewerages [Add to Longdo]
Kanalisationsnetz {n}sewerage; sewerage system [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
アイエルオー[, aieruo-] (n) International Labour Organization (Labor, Organisation); ILO [Add to Longdo]
イオン化[イオンか, ion ka] (n,vs) ionization; ionisation [Add to Longdo]
イオン化エネルギー[イオンかエネルギー, ion ka enerugi-] (n) energy of ionization; energy of ionisation [Add to Longdo]
イオン化傾向[イオンかけいこう, ion kakeikou] (n) ionization tendency; ionisation tendency [Add to Longdo]
インターポール;インターポル[, inta-po-ru ; inta-poru] (n) Interpol; International Criminal Police Organization (Organisation) [Add to Longdo]
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
インフォーマルオーガニゼーション[, info-maruo-ganize-shon] (n) informal organization; informal organisation [Add to Longdo]
インプロ[, inpuro] (n) (1) (abbr) (See インプロビゼーション) improvisation; (2) improvisational theatre [Add to Longdo]
インプロビゼーション;インプロヴァイゼィション;インプロヴィゼーション[, inpurobize-shon ; inpurovaizeishon ; inpurovize-shon] (n) improvisation; improvization [Add to Longdo]
インマルサット[, inmarusatto] (n) International Maritime Satellite Organization (Organisation); INMARSAT [Add to Longdo]
オーガニゼーション;オーガニゼイション[, o-ganize-shon ; o-ganizeishon] (n) organization; organisation [Add to Longdo]
オーソライズ[, o-soraizu] (n,vs) authorize; authorise; authorization; authorisation [Add to Longdo]
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC [Add to Longdo]
オペック[, opekku] (n) Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation); OPEC [Add to Longdo]
オルグ[, orugu] (n,vs) (1) (abbr) (See オルガナイザー) organizer; organiser; (2) organizing; organising; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
カスタム化[カスタムか, kasutamu ka] (n,vs) customization; customisation [Add to Longdo]
グローバリゼーション;グローバライゼイション[, guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
コンテナリゼーション[, kontenarize-shon] (n) containerization; containerisation [Add to Longdo]
コンピュータリゼーション[, konpyu-tarize-shon] (n) {comp} computerization; computerisation [Add to Longdo]
コンピュータ化[コンピュータか, konpyu-ta ka] (n,vs) {comp} computerization; computerisation [Add to Longdo]
シビリゼーション[, shibirize-shon] (n) civilization; civilisation [Add to Longdo]
テロ組織[テロそしき, tero soshiki] (n) terrorist organization; terrorist organisation [Add to Longdo]
ディセントラリゼーション[, deisentorarize-shon] (n) decentralization; decentralisation [Add to Longdo]
ナショナリゼーション[, nashonarize-shon] (n) nationalization; nationalisation [Add to Longdo]
ナチュラリゼーション[, nachurarize-shon] (n) naturalization; naturalisation [Add to Longdo]
ハーモナイゼーション[, ha-monaize-shon] (n) harmonization; harmonisation [Add to Longdo]
パーソナル化[パーソナルか, pa-sonaru ka] (n,vs) personalization; personalisation; product stopping being a luxury item [Add to Longdo]
ヒューマニゼーション[, hyu-manize-shon] (n) humanization; humanisation [Add to Longdo]
ビジュアライゼーション[, bijuaraize-shon] (n) visualization; visualisation [Add to Longdo]
ビジュアリゼーション[, bijuarize-shon] (n) visualization; visualisation [Add to Longdo]
ビジュアル[, bijuaru] (adj-na,n,vs) visual; visualization; visualisation; (P) [Add to Longdo]
ベンダリゼーション[, bendarize-shon] (n) venderization; venderisation [Add to Longdo]
モータリゼーション[, mo-tarize-shon] (n) motorization; motorisation; (P) [Add to Longdo]
モジュラリゼーション[, mojurarize-shon] (n) modularization; modularisation [Add to Longdo]
ヨウ化;沃化[ヨウか(ヨウ化);ようか(沃化), you ka ( you ka ); youka ( yoku ka )] (n,vs) iodization; iodisation [Add to Longdo]
ライン組織[ラインそしき, rain soshiki] (n) line organization; line organisation [Add to Longdo]
ラショナリゼーション[, rashonarize-shon] (n) rationalization; rationalisation [Add to Longdo]
ラセミ化[ラセミか, rasemi ka] (n,vs) racemization; racemisation [Add to Longdo]
リーダー制[リーダーせい, ri-da-sei] (n) leadership organization; leadership organisation [Add to Longdo]
リュフィリゼーション[, ryufirize-shon] (n) lyophilization; lyophilisation [Add to Longdo]
ローカリゼーション;ローカライゼーション[, ro-karize-shon ; ro-karaize-shon] (n) {comp} localization; localisation [Add to Longdo]
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P) [Add to Longdo]
ローマ字化[ローマじか, ro-ma jika] (n) {comp} romanisation [Add to Longdo]
愛国団体[あいこくだんたい, aikokudantai] (n) patriotic group or organization (organisation) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不满意[bù mǎn yì, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ ㄧˋ, ] disatisfied [Add to Longdo]
即兴[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] improvisation (in the arts); impromptu; extemporaneous [Add to Longdo]
板蓝根[bǎn lán gēn, ㄅㄢˇ ㄌㄢˊ ㄍㄣ, / ] indigo woad root; root of Isatis indigotica (used in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
机变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] improvisation; flexible; adaptable; pragmatic [Add to Longdo]
草大青[cǎo dà qīng, ㄘㄠˇ ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥ, ] Isatis indigotica (indigo woad plant) [Add to Longdo]
菘蓝[sōng lán, ㄙㄨㄥ ㄌㄢˊ, / ] Isatis tinctoria (woad, a brassica producing blue dye) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローマ字化[ローマじか, ro-ma jika] romanisation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下水[げすい, gesui] Abwasser, Kanalisation [Add to Longdo]
下水溝[げすいこう, gesuikou] Abflussrohr, Kanalisation [Add to Longdo]
制度[せいど, seido] System, Organisation, Wesen [Add to Longdo]
排液[はいえき, haieki] Ableitung, Kanalisation [Add to Longdo]
文明[ぶんめい, bunmei] Zivilisation [Add to Longdo]
新制[しんせい, shinsei] neue_Ordnung, Reorganisation [Add to Longdo]
晶化[しょうか, shouka] Kristallisation [Add to Longdo]
機械文明[きかいぶんめい, kikaibunmei] technische_Zivilisation [Add to Longdo]
機構[きこう, kikou] Mechanismus, Organisation, Struktur [Add to Longdo]
殺菌[さっきん, sakkin] Sterilisation [Add to Longdo]
組織[そしき, soshiki] Organisation, Struktur, System [Add to Longdo]
結晶[けっしょう, kesshou] Kristallisation, Kristall [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] Organisation, Einrichtung, Erstellung [Add to Longdo]
離脱[りだつ, ridatsu] Austritt (aus einer Organisation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isatis \I"sa*tis\ (?; 277), n. [L., a kind of plant, Gr. ?
   woad.] (Bot.)
   A genus of herbs, some species of which, especially the
   {Isatis tinctoria}, yield a blue dye similar to indigo; woad.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Isatis
   n 1: Old World genus of annual to perennial herbs: woad [syn:
      {Isatis}, {genus Isatis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top