Search result for

irreal

(55 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irreal-, *irreal*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา irreal มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *irreal*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
unreal and hazy, without meaning.Irreal und neblig, ohne Sinn. Zombie and the Ghost Train (1991)
Totally unreal.Völlig irrealRendezvous in Paris (1995)
I don't watch TV.Fernsehen ist kulturelles ÖdIand voller falscher Metaphern, ein irreales AbbiId des Lebens Between the Darkness and the Light (1997)
- The victims are unreal.- Die Opfer sind irrealLoin Like a Hunting Flame (1997)
Like you're just about to black out, and it's really loud and dark ... I think that'd be a really bad scenario.Du hörst nur den irrealen Lärm, kurz bevor du ohnmächtig wirst. Ich glaube, das ist meine Horrorvorstellung. In God's Hands (1998)
It feels completely unreal.-Es fühlt sich absolut irreal an. eXistenZ (1999)
It's utter nonsense. Once again we attribute guilt to a spurious collective - rather than to individual culprits.Wir beschuldigen eher ein irreales Kollektiv als einen Einzeltäter. The Nine Lives of Tomas Katz (2000)
In her mind, she's the central figure in a fantastic world beyond imagination. She's surrounded herself with friends, most with their own superpowers, who are as real to her as you or me - more so, unfortunately.In dieser irrealen Welt ist sie die Hauptfigur, umgeben von Freunden mit ebenfalls übernatürlichen Kräften, die für sie so echt sind wie Sie oder ich. Normal Again (2002)
But it didn't seem real.Amyas ist tot, aber es schien so irrealFive Little Pigs (2003)
I think that it... does clearly present an unreal image of life.Sie zeigen eindeutig ein irreales Bild vom Leben. Art (2003)
What I thought was unreal, now for me... seems in some ways to be more real than what I think to be real... which seems now more to be unreal.Was ich einst für irreal hielt, ist nun für mich... in gewisser Weise realer als das, was ich denke, was real ist... was nunmehr irrealer scheint... What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
Now I'm back at the scene...Wir irreal das alles war. Marebito (2004)
So much for unreality.So viel zum Irrealen. Kiss Kiss Bang Bang (2005)
Some, we don't know what we're doing!"Bloß 'n", das ist irrealThe Amateurs (2005)
I feel like any minute the waiters could break into song.Das ist total irrealFrench Twist (2006)
But traditional music is just, uh... It's too unreal to die.Aber traditionelle Musik ist einfach zu irreal, um auszusterben. I'm Not There (2007)
Mr L, who was paralysed since the beginning of the piece suddenly jumps out of his bed and runs over the darkly lit stage.Plötzlich schiebt der bisher reglose Monsieur L... Laken und Decken weg, springt aus dem Bett... und läuft in irrealem Licht über die Bühne. The Diving Bell and the Butterfly (2007)
Now, time is par excellence unreal.Und die Zeit ist par excellence... irrealYouth Without Youth (2007)
It doesn't feel real.Es kommt mir so irreal vor. Farewell, My Pet (2007)
Yeah, of course. It just doesn't seem real yet.- Ja, natürlich, es kommt mir nur so irreal vor... Watercolors (2008)
It was so unreal.Es war so irrealThe Girl Who Kicked the Hornet's Nest (2009)
That was a picture impossible to draw.Sonst, fürchte ich, ist unsere Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Das war ein merkwürdiges Bild, so irreal. Unmöglich, so etwas zu zeichnen. Technotise: Edit & I (2009)
back when people really wanted to believe in something that was obviously unreal.DER GROSSE CLAUDINI ...zu einer Zeit, in der die Leute noch an etwas völlig Irreales glauben wollten. Meet Monica Velour (2010)
Sooner you believe everything is fantasy the sooner you can manipulate it, break free of it.Je eher du daran glaubst, dass alles irreal ist, umso eher kannst du es manipulieren, dich davon lösen. Collateral (2011)
He has to believe the world is fake. He'll die if he doesn't.Er muss glauben, das die Welt irreal ist, sonst stirbt er. Collateral (2011)
You saw what happened. That shit just does not happen in waking life.Du hast gesehen, was passiert ist, das ist doch alles irrealChildren of the Corn: Genesis (2011)
I think stuff is both real and not real at the same time.Ich denke, dieses Zeug ist beides. Real und irreal zur gleichen Zeit. John Dies at the End (2012)
Let's thank all that surrounds us, all that's missing, abstract, surreal and that is keeping watch over us.Wir danken auch allem, was uns umgibt, was wir nicht sehen, dem Abstrakten und Irrealen, das über uns wacht. Hiver nomade (2012)
It was much too unreal.Es war einfach zu irrealThe Sound of Belgium (2012)
It hasn't really sunk in.Nein, es ist so irrealIt Happened in Saint-Tropez (2013)
We both know the unreality of taking a life.Wir wissen beide um die Irrealität, ein Leben zu nehmen. Buffet Froid (2013)
It doesn't feel real.Es fühlt sich so irreal an. -Ich weiß. Taken 3 (2014)
Whatever's happening is rooted with science, all right, not fantasy.Es hat naturwissenschaftliche Gründe, keine irrealen. The Remaining (2014)
- Listen... - Larry, we're dealing with...Das ist irrealHigh Plains Hardware (2014)
Fucking unreal.Völlig irrealEx Machina (2014)
But none of it's real.Es ist irrealDemolition (2015)
I was feeling the most unreal energy in the hall.Ich habe im Flur eine absolut irreale Energie verspürt. We Are Still Here (2015)
Yeah, no, it's total unreal, right?Ja, oder? Sie ist total irrealWe Are Still Here (2015)
- It just doesn't seem real. - Here we go.Es ist so irrealPilot (2015)
It hardly feels real sometimes.Ich wünschte nur, du hättest es mir gesagt. Es fühlt sich manchmal sehr irreal an. Rogue Time (2015)
To me, faith is a word that describes something you know isn't real, but you wish it was.Für mich ist Glaube ein Wort, das etwas Irreales beschreibt, das man sich aber trotzdem wünscht. Boy in the Box (2015)
It compensates for the absence of the loved one with a pleasure that is purely mental, unreal in a way, yet nevertheless effective.Sie kompensiert die Abwesenheit, hier des geliebten Menschen, durch eine rein geistige Freude, die irreal, aber trotzdem effektiv ist. Things to Come (2016)
Yeah, the one honest guy in the Bronx!IrrealThe Wild West (2016)
- Barry, it's unreal.- Barry, das ist irrealKiller Frost (2016)
'Cause this isn't... This isn't real, but we can be real.Das hier ist irreal, aber wir können real sein. The Space Between Us (2017)
This place is unreal.Dieser Ort ist irrealThe Counterfeit Presentment of Two Brothers (2017)
Except that the unreal seemed more real to me...Nur, dass das Irreale mir realer erschien. All About Eve (1950)
Men, women, and children suddenly convinced themselves... that their relatives weren't their relatives at all... so your mind started playing tricks... and reality became unreality.Männer, Frauen und Kinder waren überzeugt, ihre Familien seien nicht ihre Familien. Dein Verstand spielte dir einen Streich. Reales wurde irrealInvasion of the Body Snatchers (1956)
Worries, love seem unreal.Sorgen und Liebe sind irrealEmmanuelle (1974)
I bring up this dream business because things are starting to take on an unreal shape.Ich komme auf das Thema "Traum" zu sprechen, weil die Dinge allmählich eine irreale Form annehmen. Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
irrealunreal [Add to Longdo]
irreal {adv}unreally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  irreal [ireːaːl]
     unreal; unreally
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top