Search result for

irr

(173 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irr-, *irr*
English-Thai: Longdo Dictionary
cirroชั้นสูง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 20,000 ฟุต ขึ้นไป)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irrupt[VI] บุกเข้าไปในทันที, See also: บุกรุก
irrigate[VT] ทดน้ำ, See also: จัดสรรน้ำ
irritant[ADJ] ซึ่งทำให้ระคายเคือง, See also: ที่ทำให้เกิดอาการคัน
irritant[N] สารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อน, See also: สิ่งรบกวน
irritate[VI] ทำให้ระคายเคือง, See also: ระคายตัว, ทำให้คัน, คัน, Syn. rub, pain, Ant. ease, soothe
irritate[VT] รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, ทำให้โมโห, Syn. annoy, bother, exasperate, Ant. soothe, palliate
irradiate[VT] ฉายรังสี (เพื่อถนอมอาหาร)
irradiate[VI] เปล่งแสง, See also: ส่องแสง, Syn. shine
irradiate[ADJ] สว่างไสว, See also: สว่าง, Syn. bright
irregular[N] ทหารที่ไม่ได้อยู่ในประจำการ, Ant. regular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irradiation(อิเรดิเอ'เชิน) n. การฉายรังสี,การส่องสว่าง,ปริมาณรังสีที่กระทบต่อหน่วยพื้นที่, Syn. irradiating,beam
irrational(อิแรช'เชินเนิล) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีสติสัมปชัญญะ, (เลข) ไม่ลงตัว. n. เลขไม่ลงตัว., See also: irrationalness n., Syn. demented
irrationality(อิแรชชะแนล'ลิที) n. ความไม่สมเหตุสมผล,การกระทำที่ไม่สมเหตุสมผล
irredeemable(เออริดี'มะเบิล) adj. เอาเงินคืนไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้,เอากลับไม่ได้,ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้,ไร้ความหวัง., See also: irredeemilltiy,irredeembleness n. irredeemably adv.
irregular(อิเรก'กิวละ) ไม่สม่ำเสมอ,ไม่แน่นนอน,ไม่เรียบ n. ,สิ่งที่ผิดปกติ, Syn. erratic,abnormal
irrelevant(อิเรล'ละเวินท.) adj. ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น.
irremeable(อิเรม'เมียเบิล) adj. กลับคืนไม่ได้., See also: irremeably adv., Syn. irreversible
irremediable(เออริมี'เดียเบิล) adj. ไม่มีทางรักษา,ไม่สามารถจะรักษาได้,แก้ไขไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้., See also: irremediableness n. irremediably adv., Syn. incurable
irresoluble(เออริซอล'ละเบิล) adj. แก้ไขไม่ได้,บรรเทาไม่ได้., See also: irresolubility n. adv.
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting

English-Thai: Nontri Dictionary
irradiate(vi) ฉายแสง,ฉายรังสี
irrational(adj) ไม่มีเหตุผล,ไม่สมเหตุสมผล,ไม่ลงตัว
irreclaimable(adj) เรียกคืนไม่ได้,เอาคืนไม่ได้
irreconcilable(adj) ปรองดองกันไม่ได้,เข้ากันไม่ได้
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้,ไร้ความหวัง
irreducible(adj) ลดลงไม่ได้
irrefutable(adj) แย้งไม่ได้,หักล้างไม่ได้
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irradianceความรับอาบรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
irradiateฉายรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irradiationการฉายรังสี, การอาบรังสี [มีความหมายเหมือนกับ radiation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irradiation๑. การอาบรังสี๒. การฉายรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
irrational numberจำนวนอตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irrationallismคติปฏิเสธเหตุผลนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
irrebuttable presumptionข้อสันนิษฐานที่ไม่อาจหักล้างได้ [ดู non-rebuttable presumption] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irreconcilableไม่ยอมผ่อนปรน [ดู intransigent ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
irrecoverable errorความผิดพลาดกู้ไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
irredentismอุดมการณ์เรียกร้องดินแดนของชนชาติเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irradiance - Flux of radiation per unit areaความเข้มของปริมาณ รังสี หรือปริมาณการแผ่รังสีต่อหนึ่งหน่วยเนื้อที่ (ที่จุดหนึ่งจุดใดบนผิวพื้น) [อุตุนิยมวิทยา]
Irradiatedการฉายแสง, นำไปผ่านรังสี [การแพทย์]
Irradiated foodอาหารฉายรังสี, อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศจะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้ง ของผู้ผลิต และผู้ฉายรังสี วัน เดือน ปี ที่ฉายรังสี
[นิวเคลียร์]
irradiated foodอาหารฉายรังสี, คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใดจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศ จะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้ฉายรังสีและวันเดือนปีที่ฉายรังสี [พลังงาน]
Irradiationการฉายรังสี [TU Subject Heading]
Irradiationการแผ่ความเข้มของ ปริมาณรังสี (ที่จุดใดจุดหนึ่งบนผิวพื้น) [อุตุนิยมวิทยา]
irradiationการอาบรังสี, การนำวัสดุไปอาบรังสีบางชนิด  เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา เป็นต้น ตัวอย่างการนำอาหารไปอาบรังสีแกมมา เพื่อเก็บรักษาคุณภาถของอาหารให้อยู่ได้เป็นเวลานาน ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Irradiationกัมตภาพรังสี, การรักษาด้วยรังสี, การฉายแสงรักษา, การฉายรังสี, ได้รับสารรังสี, การฉายแสง [การแพทย์]
Irradiation Alone, Radicalฉายรังสีเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]
Irradiation Effectsผลของรังสีที่ปล่อยออกมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Irrawaddy-Delfin {m}; Irawadi-Delfin {m} [zool.][อิรวดี] แม่น้ำอิรวดี/อยู่ใน Burma
irritably[yaang kon kee ngoode-ngid] (adv ) อย่างคนขึ้หงุดหงิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid it's irrelevant.แต่ฉันว่ามันคนละเรื่องนะ New Haven Can Wait (2008)
You are being irrational. People are dying.คุณไม่เหตุผลเลยมีคน Dead Space: Downfall (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
This is not irrational, Doctor.นี่ไม่ใช้เรื่องที่ไร้เหตุผลน่ะด็อกเตอร์ Dead Space: Downfall (2008)
The fighter's irrelevant. You don't like coincidences.คนไข้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน คุณไม่ชอบความบังเอิญนี่ Not Cancer (2008)
But the third type's irrelevant to the point i want to make.แต่พวกที่สามไม่อยู่ในประเด็น เข้าวัตถุประสงค์ที่ฉันต้องการ Not Cancer (2008)
You lead with the irrelevant types?คุณให้ยืมโดยไม่สนใจประเด็น Not Cancer (2008)
Apple's heart rate has become irregular.อัตราหัวใจปกติ เปลี่ยนเป็นไม่ปกติ Not Cancer (2008)
Explains the irregular heart rhythms.มันช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่เต้นผิดจัวหวะด้วยนะ Adverse Events (2008)
It's irrelevant.มันเป็น irrelevant. Adverse Events (2008)
Since when is a new symptom irrelevant?Since when is a new symptom irrelevant? Adverse Events (2008)
But she'll never survive total body irradiation...เอาละเข้าใจแล้ว แต่เธออาจไม่รอด ร่างกายเธอรับรังสีไม่ได้ Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irrFar from irritating my skin it was better than before I used it.
irrMy grandfather, being hard of hearing, often makes an irrelevant answer.
irrAn irrelevant remark.
irrThe man charged me with being irresponsible.
irrThe urge to brag on his recent successes was irresistible.
irrTo me, she's irreplaceable.
irrThe fact seemed to irritate her husband.
irrThere was no irritation on his part.
irrEven the merest little thing irritated him.
irrHer constant complaining speech irritated me.
irrWe accept anybody, irrespective of nationality.
irrDoesn't it irritate you to see couples making out around town?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[N] irregular quadrilateral
อาหารฉายรังสี[N] irradiated food, Example: ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารฉายรังสีนั้นปราศจากเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย, Thai definition: อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสมซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีหรือมีรังสตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ปัจจัยภายนอก[N] external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ระคายเคือง[V] irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
เผละ[ADV] carelessly, See also: irresponsibly, Example: เด็กคนนี้ เวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็โยนเผละไว้อย่างนั้น, Thai definition: ไม่เป็นที่เป็นทาง เช่น โยนเผละ ทิ้งเผละ
ไม่ว่า[ADV] irrespective of, See also: regardless of, no matter what/who/where, Thai definition: แสดงเงื่อนไขหรือสภาพที่แตกต่าง แต่ผลไม่เปลี่ยนแปลง
ผิดธรรมชาติ[ADJ] unnatural, See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat, Syn. ผิดธรรมดา, Example: เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจ, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ผิดธรรมชาติ[ADV] unnaturally, See also: irregularly, abnormally, unusually, Syn. ผิดธรรมดา, Example: ดาราคนนี้แสดงผิดธรรมชาติของคนที่กำลังเสียใจ เพราะหน้าตาและน้ำเสียงดูราบเรียบเกินไป, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ขุ่นแค้น[V] feud, See also: irritate to the extent of being revengeful, Syn. เคืองแค้น, ขัดแค้น, โกรธแค้น, Example: เขารู้สึกขุ่นแค้นคู่แข่งมากที่เอาชนะเขาด้วยกลโกง, Thai definition: โกรธอย่างเจ็บแค้นหรือผูกใจเจ็บ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
ฉาย[v.] (chāi) EN: radiate   FR: irradier
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment   FR: traiter par irradiation
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ชลประทาน[n.] (chonlaprathān = chonprathān ) EN: irrigation ; irrigation works ; water conservancy   FR: irrigation [f]
ฉุน[v.] (chun) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage   FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ฉุน[adj.] (chun) FR: irrité
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITATE    IH1 R AH0 T EY2 T
IRRITANT    IH1 R AH0 T AH0 N T
IRRIGATE    IH1 R AH0 G EY2 T
IRRADIATE    IH0 R EY1 D IY0 EY2 T
IRRITATED    IH1 R AH0 T EY2 T AH0 D
IRREGULAR    IH0 R EH1 G Y AH0 L ER0
IRRITABLE    IH1 R AH0 T AH0 B AH0 L
IRRIGATOR    IH1 R AH0 G EY2 T ER0
IRRIGATED    IH1 R AH0 G EY2 T AH0 D
IRRITANTS    IH1 R AH0 T AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irrigate    (v) (i1 r i g ei t)
irritant    (n) (i1 r i t @ n t)
irritate    (v) (i1 r i t ei t)
irradiate    (v) (i1 r ei1 d i ei t)
irregular    (n) (i1 r e1 g y u l @ r)
irrigated    (v) (i1 r i g ei t i d)
irrigates    (v) (i1 r i g ei t s)
irritable    (j) (i1 r i t @ b l)
irritably    (a) (i1 r i t @ b l ii)
irritants    (n) (i1 r i t @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, ] irrigate; pour, #5,713 [Add to Longdo]
不规则[bù guī zé, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] irregular, #12,653 [Add to Longdo]
急躁[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, ] irritable; irascible; impetuous, #16,980 [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] irresolute; move back and forth, #17,138 [Add to Longdo]
无理[wú lǐ, ˊ ㄌㄧˇ, / ] irrational; unreasonable, #18,327 [Add to Longdo]
心慌[xīn huāng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ, ] irregular heart-beat, #20,434 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] irregular teeth, #26,676 [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] irresolute; not serious; variety show, #30,987 [Add to Longdo]
瞎说[xiā shuō, ㄒㄧㄚ ㄕㄨㄛ, / ] irresponsible talk, #35,983 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, / ] irregular; uneven teeth, #36,928 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.
Irrtum(n) |der, Irrtümer| ความผิดพลาด, ข้อผิด, See also: S. Fehler,
Geschirr(n) |das| จาน ถ้วย ชาม, See also: der Teller, die Schale
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
verwirrt(adj) ที่สับสน เช่น Ich bin verwirrt. ฉันรู้สึกสับสน, See also: durcheinander
sich irren(vt) |irrte sich(A), hat sich geirrt| ทำความผิดพลาด เช่น Doch hier irrte sich die Geheimpolizei, denn hinter diesem Namen verbarg sich der aus Deutschland geflohene Jude Paul Ludwig Landsberg.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irrationalität {f}irrationality [Add to Longdo]
Irre {m,f}; Irrer | Irren {pl}madman; madwoman; lunatic; moron; psychotic; nutcase | psychotics [Add to Longdo]
Irredentismus {m} [pol.]irredentism [Add to Longdo]
Irredentist {m} [pol.]irredentist [Add to Longdo]
Irreführung {f}misdirection [Add to Longdo]
Irreführung {f}; Verleitung {f}misguidance [Add to Longdo]
Irrenanstalt {f}mental house [Add to Longdo]
Irrenarzt {m}alienist [Add to Longdo]
Irrenarzt {m}mad-doctor [Add to Longdo]
Irrenhaus {n} | Irrenhäuser {pl}madhouse | madhouses [Add to Longdo]
Irrenhaus {n}mental home [Add to Longdo]
Irrenhaus {n}; Tollhaus {n}madhouse [Add to Longdo]
Irrfahrt {f}; Odyssee {f}odyssey [Add to Longdo]
Irrgarten {m}maze; labyrinth [Add to Longdo]
Irrgläubige {m,f}; Irrgläubigermisbeliever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant [Add to Longdo]
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミラードライブ[みらーどらいぶ, mira-doraibu] mirrored drives [Add to Longdo]
ミラーページ[みらーぺーじ, mira-pe-ji] mirror page (WWW) [Add to Longdo]
鏡映[きょうえい, kyouei] mirroring [Add to Longdo]
鏡像[きょうぞう, kyouzou] reflected image, math image by inversion, , mirror image [Add to Longdo]
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
無理数[むりすう, murisuu] irrational number [Add to Longdo]
シーラスロジック[しーらすろじっく, shi-rasurojikku] Cirrus Logic [Add to Longdo]
ミラーサイト[みらーさいと, mira-saito] mirror site [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
過つ[あやまつ, ayamatsu] irren [Add to Longdo]
邪道[じゃどう, jadou] Irrweg, Irrglaube [Add to Longdo]
錯誤[さくご, sakugo] Irrtum, Fehler [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] Irrtum, Fehler, Unfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IRR
     Interrupt Request Register (IC)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 irr /ir/
  madly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top