Search result for

irden

(47 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irden-, *irden*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา irden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *irden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They took me off that ship like I was some hardcore criminal.Die haben mich aus der Faehre geholt... als waere ich irdend so ein verdammte Schwerverbrecher. Das Arche Noah Prinzip (1984)
... we'llprovideyouwith the dumbest lawyer on Earth!... besorgenwirdirden dümmsten Anwalt der Welt. Lethal Weapon 4 (1998)
We won't lose the bonus.-Ja, aberwenn wirden Bonus verlieren... Session 9 (2001)
Okay. I'll go check the breaker box.Okay, ich sehe mirden Sicherungskasten an. Session 9 (2001)
- Yeah, no, I know.Ja, kann ich mirdenken. Session 9 (2001)
I need you to wake up... and take... a really... really... good look at him.Ich sag dirjetzt eins: Wach auf! Und schau dirden Jungenjetzt mal ganz genau an. Session 9 (2001)
Go to your mother's boring dinners and listen to their gossip.Ich geh zu den langweiligen Essen deiner Mutter und hör mirden Klatsch an. The Inheritance (2003)
Oh my, now what do we have here?Huil Mei, was haben wirdenn da? (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
I'll give you the sky and much more,Ich gebe dirden Himmel und Vieles mehr. Tres veces dos (2004)
I'll give you the sky and much more.Ich werde dirden Himmel und Vieles mehrgeben. Tres veces dos (2004)
If I hear anything, I'll tell you.Schau, wenn mir irdendwas auffällt, sei dir sicher, dass ich's dir sage. Volver (2006)
My name is Edwin Muirden and I have a remedy to cure all ills.Ich heiße Edwin Muirden. Ich habe ein Heilmittel gegen alle Krankheiten. A Remedy to Cure All Ills (2008)
Edwin Muirden, sire.Edwin Muirden, Sire. A Remedy to Cure All Ills (2008)
My name is Edwin Muirden and I have a remedy to cure all ills.Das Abenteuer geht weiter... Ich heiße Edwin Muirden. Und ich habe ein Heilmittel gegen alle Gebrechen. Lancelot (2008)
We'll give you anything!Wir wirden ihnen alles geben! The Human Centipede (First Sequence) (2009)
The Chapel of the Earth.die irdene Kapelle. Angels & Demons (2009)
Yo, Jesse, I got these two fine ladies who wanna participate.Hey, Jesse, hier sind noch zwei Damen, die gern mitmischen wiirdenMás (2010)
As if I would seriously believe you would hire an addict.Als ob Sie tatséchlich einen Siichtigen damit beauftragen wiirdenMás (2010)
Would you take a drive with me?Wiirden Sie mich begleiten? Más (2010)
And there's gonna be lawyers creaming their Underoos for a case like that.Und es gibt da draulSen Anwélte... die sich fiir einen solchen Fall einnéssen wiirdenOne Minute (2010)
Split everything fifty-fifty, just like before.Und wiirden alles fifty-fifty teilen, wie friiher. One Minute (2010)
"Salutations, O motherland!" This urban dam has completed 100 years of existence.Dieser irdene Damm wurde vor fast genau einhundert Jahren eingeweiht. Dam999 (2011)
We think we've dealt with all the liability issues.Wirdenken,wirhabenalle Fragen der Haftung behandelt. Parents (2011)
We will see about that.Das wirden wir noch sehen. The Dictator (2012)
My ass is freezing'...Ich frier' mirden Arsch ab! Zenne Dancer (2012)
♪ The earthen pot gazes on your path ♪Der irdene Wasserkrug hält Ausschau nach dir. Yeh Jawaani Hai Deewani (2013)
She can bend you sideways and backwards.Und siewischt mitdirden Boden. Child's Pose (2013)
Nurse, I need an earthenware jug.Magd, ich brauche einen irdenen Krug. The Gunpowder Plot (2013)
What have we here?Washabenwirdennhier The Incredible Burt Wonderstone (2013)
The Hirds are the faithful guards of King Harald.Die Hirden sind König Haralds Leibgarde. Northmen - A Viking Saga (2014)
They wouldn't understand it.Das wiirden die nicht verstehen. Center of My World (2016)
!Soll ich daf'Lir b'LiBen? Wollt ihr mir das aufb'Lirden ()
It's going to be close, but it's cut off.Eswirdeng, aber der Weg ist abgeschnitten. Armored Car Robbery (1950)
THESE ARE ELLA'S STEPSISTERS. THIS IS BIRDENA--Birdena, lebhaft, eine blendende Erscheinung. The Glass Slipper (1955)
YES.Mit Birdena und Serafina und meiner Stiefmutter. The Glass Slipper (1955)
THEY ARE GOING TO MEET THE PRINCE. YOU SEE, BIRDENA AND SERAFINABirdena und Serafina sind die hübschesten Mädchen im Dorf. The Glass Slipper (1955)
WHAT'S THE MATTER? WHAT ARE YOU AFRAID OF? COUSIN LOULOU, BIRDENA, AND SERAFINA.Vor Cousine Loulou, Birdena und Serafina. The Glass Slipper (1955)
YES. VERY GRACIOUS.Sie bewunderte Birdena und Serafina und war riesig nett. The Glass Slipper (1955)
Meanwhile, you'll do me the service of removing those disguises of yours.-Nein, er erkundigt sich, wie es Herrn Papos geht. Und jetzt tun Sie mirden Gefallen und legen diese alberne Verkleidung ab. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
I didn't know that he got me the job in the Treasury Department.Ich wusste nicht, dass er mirden Job im Ministerium besorgte. Advise & Consent (1962)
20 bucks for the first man that flattens him.20 Dollarfür den, der mirden Mann zurückbringt! Hercules in New York (1970)

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRDEN    B ER1 D AH0 N
VIRDEN    V ER1 D AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steingut {n}; Irdenware {f}earthenware; stoneware [Add to Longdo]
irden {adj}earthen [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
すり鉢[すりばち, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top