Search result for

iota

(34 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iota-, *iota*
Possible hiragana form: いおた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iota[N] จำนวนที่เล็กน้อยมาก, Syn. jot, particle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iota(ไอโอ'ทะ) n. จำนวนเล็กน้อยมาก,พยัญชนะตัวที่ 9 ของภาษากรีก, Syn. particle,jot
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
iota(n) ส่วนน้อยนิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She has one single iota of tenuous power.ทุเรศเอ้ย มีอำนาจอยู่ในมือแค่ขี้ปะติ๊ว Wanted (2008)
By "other sororities", do you happen to mean Phi Iota Mu?โดย "กรรมการคนอื่น", ถ้าเกิดกับบ้าน ไฟ ไอโอตา มิว มั่งหละ The House Bunny (2008)
Well, we heard that you were losing your charter, so Phi Iota Mu is gonna buy your crappy house when it goes on sale after rush.ก็เราได้ยินว่าพวกเธอกำลังจะไร้ที่ซุกหัวนอน, แล้ว Phi lota Mu ก็จะซื้อบ้านซอมซ่อของพวกเธอ\ หลังจากที่มันถูกประกาศขาย The House Bunny (2008)
You guys, I can make you way hotter than any old Phi Iota Mu.พวกเธอจะเริดได้มากกว่าพวก Phi lota Mu นั่นอีก The House Bunny (2008)
At Phi Iota Mu we are very exclusive, because we can be.ที่ พี โบต้า มู ที่นี้มันเป็นที่พิเศษมากๆ เพราะว่าพวกเราสมควรจะพิเศษค่ะ The House Bunny (2008)
Because there's no way that I'm going to let a whorey little tart like you... stand in the way of the Phi Iota Mu.เพราะว่า ไม่มีทางที่ ฉันจะปล่อยให้ ผู้หญิงอย่างว่าอย่างเธอ... มายืนขวางทาง บ้านไฟ โลต้า มิว ได้หรอก The House Bunny (2008)
Don't mess with Phi Iota Mu.แล้วก็อย่ามาแหยมกับบ้าน ไฟ โลต้า มิว The House Bunny (2008)
I can't believe that Zeta's become just like Phi Iota Mu.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านางเสือจะกลายเป็นลูกแมวได้นะเนี่ย The House Bunny (2008)
I have every little iota of evidence frank collectedมีหลักฐานที่ รวบรวมได้จากแฟรงค์ น้อยนิด. Slack Tide (2009)
Your honor, there isn't one iota, One scintilla, one speck of evidenceใต้เท้าครับ มันไม่มีหลักฐานสักนิดเดียว... You Don't Know Jack (2010)
Scott rushed the fraternity Kappa Iota Phi, but was thrown out before he became a full member.สก๊อตต์ไปที่ชมรมแคปปา ไอโอต้า ไพ แต่ถูกขับออกไปก่อนจะได้เป็นสมาชิกเต็มตัว Middle Man (2010)
And Kappa Iota Phi.และแคปป้า ไอโอต้า ไพ Middle Man (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap   FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IOTA    AY0 OW1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iota    (n) (ai1 ou1 t @)
iotas    (n) (ai1 ou1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
アオイソハゼ[, aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby [Add to Longdo]
アカイソハゼ[, akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
アカホシイソハゼ[, akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
アニオタ[, aniota] (n) (col) (abbr) (See アニメ,オタク) anime otaku [Add to Longdo]
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[, urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]
エディアカラ化石群[エディアカラかせきぐん, edeiakara kasekigun] (n) (obsc) (See エディアカラ動物群) Ediacara fossil biota [Add to Longdo]
オスジイソハゼ[, osujiisohaze] (n) zebra goby (Eviota zebrina); five-bar pygmy-goby [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约塔[yāo tǎ, ㄧㄠ ㄊㄚˇ, / ] iota (Greek letter Ιι) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iota \I*o"ta\, n. [L., fr. Gr. 'iw^ta. See {Jot}.]
   [1913 Webster]
   1. The ninth letter of the Greek alphabet ([iota])
    corresponding with the English i.
    [1913 Webster]
 
   2. [from iota being the smallest letter in the Greek
    alphabet.] A very small quantity or degree; a jot; a
    particle.
    [1913 Webster +PJC]
 
       They never depart an iota from the authentic
       formulas of tyranny and usurpation.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   {Iota subscript} (Gr. Gram.), iota written beneath a
    preceding vowel, as a,, h,, w,, -- done when iota is
    silent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iota
   n 1: a tiny or scarcely detectable amount [syn: {shred},
      {scintilla}, {whit}, {iota}, {tittle}, {smidgen},
      {smidgeon}, {smidgin}, {smidge}]
   2: the 9th letter of the Greek alphabet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top