Search result for

iodes

(577 entries)
(0.0511 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iodes-, *iodes*, iode
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา iodes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *iodes*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -

English-Thai: Longdo Dictionary
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diode[N] หลอดอิเล็กตรอน, See also: ไดโอด
iodide[N] สารประกอบไอโอไดด์
iodine[N] ธาตุไอโอดีน
period[N] ช่วงมีรอบเดือน, See also: ช่วงมีประจำเดือน, ช่วงเวลาที่มีระดู, Syn. menstruation, menses
period[N] เกี่ยวกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์, See also: สมัย, Syn. age
period[N] จุด, See also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ, Syn. point, fullstop
period[N] ระยะเวลา, See also: ระยะเวลา, เวลา, ช่วง, กาล, ยุค, Syn. term, season, phase
biodata[N] ข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือสิ่งที่ทำในชีวิต
periodic[ADJ] บางครั้งบางคราว, See also: ซี่งเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmic
periodic[ADJ] ซึ่งเป็นช่วงเวลา, See also: ตามกำหนด, ซึ่งเป็นระยะๆ, ซึ่งเป็นพักๆ, Syn. periodical, recurrent, seasonal, Ant. aperiodic
aperiodic[ADJ] เป็นช่วง ๆ, See also: ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ, Syn. irregular, Ant. periodic
periodical[ADJ] ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา, See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. cyclic, circling, revolving
periodical[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลา, See also: เกี่ยวกับระยะเวลา, Syn. periodic
periodical[N] วารสารที่ออกตามกำหนด, See also: นิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. magazine, journal
periodicity[N] ภาวะที่เกิดขึ้นครั้งคราว, See also: ภาวะการเกิดขึ้นสม่ำเสมอ; ความสม่ำเสมอ, Syn. regualarity, punctuality
biodiversity[N] การมีจำนวนสัตว์และพืชหลากหลายและจำนวนมาก
periodic law[N] กฎทางเคมีที่แบ่งธาตุออกตามคุณสมบัติเป็นกลุ่มๆ
periodically[ADV] อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
periodically[ADV] อย่างเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmically
biodegradable[ADJ] สารที่
latent period[ADJ] ระยะซ่อนเร้น, See also: ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฏ, Syn. incubation period
periodontitis[N] เยื่อหุ้มฟันอักเสบ
glacial period[N] ยุคน้ำแข็ง
history period[N] สมัยประวัติศาสตร์, See also: ยุคประวัติศาสตร์
periodontology[N] การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาเยื่อหุ้มฟันอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
diode(ได'โอด) n. เครื่องมือหลอดอิเล็กตรอนที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียวเท่านั้น
iodide(ไอ'อะไดดฺ) n. เกลือของhydriodic acid
iodine(ไอ'อะดีน) n. ธาตุอโลหะไอโอดิน
latent periodn. ระยะซ่อนเร้น,ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฎ,ระยะเวลาการกระตุ้นกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น., Syn. latency
period(เพีย'เรียด) n. ระยะเวลา,สมัย,ยุค,ประจำเดือน (ระดู) ,ยุคปัจจุบัน,รอบ,ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์,ชั่วโมงเรียน,ยุคปัจจุบัน,เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) ,ประโยคสมบูรณ์,การหยุดที่ปลายประโยค,ตอนของดนตรี,วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์
periodic(เพียร'ออด'ดิค) adj. เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นเวลา,เกี่ยวกับประโยคทิ้งท้าย., See also: periodically adv., Syn. intermittent
periodic lawn. กฎทางเคมีที่ว่าธาตุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกโดยคุณสมบัติเป็นกลุ่ม ๆ (ตารางแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่า periodic table), Syn. period system,Mendeleev's law
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา,เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร,=periodic (ดู)
periodicity(เพียริอะซิส'ที) n. ภาวะการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นครั้งเป็นคราว,ภาวะการเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

English-Thai: Nontri Dictionary
iodine(n) ไอโอดีน
period(n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(n) หนังสือพิมพ์รายคาบ,วารสาร,นิตยสาร
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Permian Periodยุคเพอร์เมียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parasite, periodicปรสิตครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentitis; periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodicalชั่วระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicallyเป็นคราว ๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicityการปรากฏเป็นระยะ, การปรากฏเป็นคาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodicityความเป็นช่วงเวลา, การมาเป็นระยะ, การมาตามคาบ, ภาวะเป็นคาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodicityภาวะเป็นคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
periodontal; peridental๑. -ปริทันต์ [มีความหมายเหมือนกับ paradental ๒]๒. -เอ็นยึดปริทันต์, -อวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal; periodontal pocket; pocketร่องลึกปริทันต์, พ็อกเก็ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal abscess; abscess, peridentalฝีปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal abscessฝีปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal atrophyการฝ่อของปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
period policyกรมธรรม์แบบกำหนดเวลา มีความหมายเหมือนกับ time policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
period rateอัตราตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period tableตารางช่วงเวลา, ตาราง (ข้อมูล) ตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period, absolute refractoryระยะดื้อสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, cooling-offช่วงเวลาคลายความตึงเครียด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, grace๑. ระยะผ่อนผัน๒. ระยะปลอดดอกเบี้ย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, half-lifeระยะครึ่งอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, incubationระยะฟัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, latency; period, latentระยะแฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, latent; period, latencyระยะแฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงบางส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodระยะ, คาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodคาบ, ช่วงเวลา, รอบเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodสมัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
periodคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
period analysisการวิเคราะห์ตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pocket; periodontal; periodontal pocketร่องลึกปริทันต์, พ็อกเก็ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal cystถุงน้ำปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal diseaseโรคปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal dressing๑. การตกแต่งแผลปริทันต์๒. สิ่งตกแต่งแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal ligamentเอ็นยึดปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal ligament spaceช่องเอ็นยึดปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal pack; pack, periodontalยาปิดแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal pocket; periodontal; pocketร่องลึกปริทันต์, พ็อกเก็ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal probe; probe, periodontalเครื่องมือตรวจปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal prosthesisสิ่งประดิษฐ์ปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal therapy; periodontal treatmentปริทันต์บำบัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
projection periodช่วงเวลาคาดคะเน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodontal tissue; paradentium; periodontiumอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal tissue; periodontiumอวัยวะปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal traumaการบาดเจ็บปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal traumatism; occlusal traumatismภาวะบาดเจ็บเหตุสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal treatment; periodontal therapyปริทันต์บำบัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontics; periodontologyปริทันตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontics; periodontologyปริทันตวิทยา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontistปริทันตทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical selectionการเลือกวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodicalวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical indexดรรชนีวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstract periodicalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bound periodicalsวารสารเย็บเล่ม

วารสารเย็บเล่ม เป็นงานที่ทำต่อเนื่องจากการบริหารจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา (วารสารฉบับเก่า) คือ การนำวารสารฉบับปีพิมพ์เก่ามาทำการรวมเล่มเข้าด้วยกัน โดยจะไม่นำวารสารปีพิมพ์ปัจจุบันมาเย็บเล่ม เพราะผู้ใช้บริการยังต้องการใช้อยู่ สาเหตุที่ต้องเย็บเล่มวารสาร วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้มีรูปเล่มที่คงทน หยิบใช้งานง่าย และสะดวกต่อการค้นหา อาจพบปัญหาบ้างในกรณีทำสำเนา ที่ไม่ค่อยชัดเจน เนื่องจากติดที่สันที่เย็บเล่มไว้

การเตรียมวารสารส่งเย็บเล่ม มีวิธีและขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้

1. รวบรวมวารสาร เมื่อได้รับวารสารครบปีแล้ว ห้องสมุดจะสำรวจว่ามีวารสารชื่อใดบ้างที่จะนำมาเย็บเล่ม

2. ก่อนการเย็บเล่มควรตัดหน้าที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาบทความได้ง่ายขึ้น รูปเล่มไม่ควรหนาเกิน โดยนำสารบัญของวารสารแต่ละฉบับมาเรียงรวมกันไว้ด้านหน้า หากมีดัชนีจะจัดเรียงไว้ท้ายเล่มเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาบทความได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. รูปแบบการจัดเรียงวารสารส่งเย็บเล่ม คือ ปกฉบับแรกของเล่ม ถ้าต้องการเย็บเล่มวารสารฉบับที่ 1–2 จะเก็บเฉพาะปกฉบับที่ 1 ส่วนฉบับอื่น ๆ จะเก็บเฉพาะหน้าสารบัญ แล้วจัดเรียงส่วนอื่นตามลำดับ คือ สารบัญ เนื้อหา และดัชนี

4. การจัดทำทะเบียนวารสารเย็บเล่ม เพื่อให้ทราบว่ามีวารสารฉบับใดบ้างที่อยู่ในระหว่างการเย็บเล่ม

5. การตรวจรับวารสารเย็บเล่ม ตรวจสอบการจัดเรียงเนื้อหาให้ถูกต้อง

6. การให้บริการ นำวารสารเย็บเล่มขึ้นชั้นให้บริการที่ชั้นวารสารเก่า และเปลี่ยนสถานะของวารสารด้วยคำว่า Bound เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานทราบ

กระบวนการจัดส่งวารสารเย็บเล่ม ห้องสมุดจะมีรายชื่อบริษัท ร้านค้า ที่ทำธุรกิจด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องมีการประเมินเรื่องคุณภาพและระยะเวลาการส่งมอบงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Periodicalวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Periodical indexดรรชนีวารสาร

ดรรชนีวารสาร (Periodical Index) เป็นดรรชนีที่จำแนกตามลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อนำผู้ใช้ไปยังวารสารที่มีบทความนั้นๆ ปรากฏอยู่ ดรรชนีวารสารจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ใช้้ค้นบทความทั่วๆ ไป ที่ลงในวารสารต่างๆ ไม่เจาะจงชื่อวารสารชื่อใดชื่อหนึ่ง เช่น Reader's Guide to Periodical Literature ซึ่งเป็นดรรชนีวารสาร นิตยสาร วารสารทางวิชาการ จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 โดย H.W. Wilson Company

ตัวอย่าง Reader's Guide to Periodical Literature

Readers' Guide to Per<b>iod</b>ical Literature

วิธีการใช้

How to Use Readers' Guide to Per<b>iod</b>ical Literature

ปัจจุบันได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ฐานข้อมูล คือ Readers' Guide to Periodical Literature ซึ่งครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1983 ถึงปัจจุบัน (http://www.ebscohost.com/academic/readers-guide-to-periodical-literature) และ Readers' Guide Retrospective: 1890-1982 ครอบคลุมข้อมูลของปี 1890-1982 (http://www.ebscohost.com/academic/readers-guide-retrospective)

2. ใช้ค้นเรื่องที่ลงในวารสารชื่อเรื่องใดชื่อเรื่องหนึ่ง อาจเป็นสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์วารสารนั้นๆ จัดทำขึ้น เช่น ดรรชนีราชกิจจาบุเบกษา

3. ใช้ค้นเรื่องในสาขาเฉพาะที่ตีพิมพ์ในวารสาร เช่น Applied Science & Technology Index ปัจจุบันได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ โดย EBSCO

รายการอ้างอิง:

ทัศนา หาญพล. "การทำดรรชนี" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ หน้า 224-248. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

City College of San Francisco. Finding Periodical Articles Using Print Indexes. Available: http://www.ccsf.edu/Librar/printindexes.pdf. Accessed: 20120416. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Periodical selectionการเลือกวารสาร

การเลือกวารสาร (Periodical selection) วารสาร จัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกที่แน่นอนและต่อเนื่อง มีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความ งานวิจัยต้นฉบับ และเรื่องราวทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จัดเป็นแหล่งค้นคว้า ติดตาม ผลการศึกษาวิจัยใหม่ทางด้านวิชาการ และความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนทัศนะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็วกว่าหนังสือ หรือสารสนเทศประเภทอื่น

การเลือกรับวารสาร โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรและห้องสมุด

2. ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในสัดส่วนที่สมดุลกัน

3. งบประมาณ

สำหรับการเลือกวารสาร ในประเด็นวารสารแต่ละรายชื่อ โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดออกตรงตามเวลาที่กำหนด เช่น รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน

2. บทความตีพิมพ์ต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)

3. วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้แต่ง บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Periodonticปริทันตวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodieselไบโอดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Potassium iodideโพแทสเซียมไอโอไดด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photodiodeโฟโตไดโอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Periodonntitisโรคปริทันต์อักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodieselเชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตมาจากน้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ (100% ไบโอดีเซล) เรียกว่า Neat Biodiesel ใช้เติมในรถยนต์เหมือนน้ำมันดีเซลได้ แต่ยังไม่มีสถานีบริการ ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติทางกายภาพคล้ายกับดีเซลมากจึงใช้แทนดีเซลได้ โดยปรับแต่งเครื่องยนต์เพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องปรับแต่งเลย ให้การเผาไหม้ที่สะอาดกว่า ไอเสียมีคุณภาพดีกว่า ทั้งนี้เพราะออกซิเจนในไบโอดีเซลให้การสันดาปที่ดีกว่าดีเซล จึงมีคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยกว่า และเนื่องจากไม่มีกำมะถันในไบโอดีเซลจึงไม่มีปัญหาสารซัลเฟต นอกจากนี้ยังมีเขม่าคาร์บอนน้อย จึงไม่ทำให้เกิดการอุดตันของระบบไอเสียได้ง่าย ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์เป็นอย่างดี จากการศึกษาปัจจุบันราคาต้นทุนการผลิตยังสูงกว่าดีเซลประมาณ 1-2 เท่า [ปิโตรเลี่ยม]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Diodeไดโอด
อุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ p-n สามารถควบคุมให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียว ไดโอดประกอบด้วยขั้ว 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode ; A) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด p และ แคโธด (Cathode ; K) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด n [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodegradationการย่อยสลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Light-Emitting Diode ไดโอดเปล่งแสง [คอมพิวเตอร์]
Biodiesel fuelเชื้อเพลิงไบโอดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diodeไดโอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ, ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (species diversity) และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecological diversity) [Assistive Technology]
Silent periodช่วงเวลาห้ามขายหุ้น
ช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในการนำหุ้นบริษัทดังกล่าวที่ตนถือครองอยู่ออกขาย โดยทั่วไปช่วงเวลาห้ามขาย หุ้นจะประมาณ 6 เดือนนับแต่วันแรกที่ให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในบางกรณีอาจจะกำหนดให้นานกว่า 6 เดือนก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี [ตลาดทุน]
Periodic lawกฎพีริออดิก , กฎพีริออดิก [TU Subject Heading]
Youths' periodicals วารสารสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Women's Periodicals วารสารสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Women's periodicals, Thai วารสารไทยสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Women periodical editors บรรณาธิการวารสารที่เป็นสตรี [TU Subject Heading]
Out-of-control periodช่วงเวลานอกเหนือการควบคุม
ช่วงเวลาที่มีการปรับเทียบประจำวัน, Iinearity check, การตรวจสอบการรับประกันคุณภาพซึ่งแสดงว่าเครื่องไม่ได้กำลังทำการตรวจวัด และบันทึกตามคุณลักษณะการทำงาน [สิ่งแวดล้อม]
Biodegradable plasticsพลาสติกที่เสื่อมสลายได้ทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biodegradationการเสื่อมสลายทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biodiesel fuelsน้ำมันไบโอดีเซล [TU Subject Heading]
Biodiesel fuels industryอุตสาหกรรมน้ำมันไบโอดีเซล [TU Subject Heading]
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biodiversity conservationการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Children's periodicalsวารสารสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's periodicals, Thaiวารสารไทยสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
College student newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารของนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Discarding of books, periodicals, etc.การจำหน่ายหนังสือและวารสาร [TU Subject Heading]
English periodicalsวารสารอังกฤษ [TU Subject Heading]
Eucalyptus citriodorยูคาลิป (ยูคาลิปตัส ซิทริโอโดรา) [TU Subject Heading]
Forest biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพของป่า [TU Subject Heading]
Free circulation newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารให้เปล่า [TU Subject Heading]
Iodineไอโอดีน [TU Subject Heading]
Light emitting diodesไดโอดเปล่งแสง [TU Subject Heading]
Newspaper and periodical librariesห้องสมุดหนังสือพิมพ์และวารสาร [TU Subject Heading]
Periodic lawกฎพีริออดิก [TU Subject Heading]
Periodical editorsบรรณาธิการวารสาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrual periodระยะเวลาสะสม
grace period (n ) ระยะเวลาปลอดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น
periodic table (n ) ตารางธาตุ
salary in practicing periodตกเบิก
She'd missed a period and was worried (sentent )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There was a brief period between klauses.ซานต้า คลอส ยังมีสองร่างเลย Chuck in Real Life (2008)
He has something that has a long incubation period.เขามีอะไรที่ต้องการ เวลาฟักตัวเป็นเวลานาน Last Resort (2008)
Following a fierce battle with Majin Buu- the Earth enjoyed a long period of peace-หลังจากการต่อสู้อันโหดร้าย กับจอมมารบู โลกก็มีความสุข มีสันติภาพเป็นระยะเวลานาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You're the one out playing during mourning periodทั้งชีวิตของท่านคงไม่รู้จัก ความทุกข์แน่เลย Portrait of a Beauty (2008)
- During which they've agreed to continue to pay your full salary for a period...พวกเขาจะจ่ายเงินเดือนเต็มอัตรา ตอนคุณ... Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Period. Tell him. Let's get the hell out of here.บอกเขาไป ให้เขาออกไปจากที่นี่ The Lazarus Project (2008)
If we manage the laborers well, the construction period will reduce by a month.ถ้าเราบริหารแรงงานได้ดี, ระยะเวลาก่อสร้าง จะถึงกำหนดภายใน 1 เดือน Episode #1.5 (2008)
The first period came before he got syphilis.ช่วงแรกเป็นตอนก่อนติดเชื้อกามโรค The Love Guru (2008)
Guru Hathasmalvena had two main periods of his Gita, or words of wisdom.กูรูฮัทธัสมาลวีนามีช่วงเวลาแห่งจิต หรือช่วงคำคมอยู่ 2 ช่วง The Love Guru (2008)
At the end of the first period, the Kings lead the Leafs, one to nothing.จบพีเรียดแรก คิงส์นำลีฟส์อยู่ 1 - 0 The Love Guru (2008)
Throughout this period, she acted strangely;ในช่วงเวลานั้น เธอทำตัวแปลก Changeling (2008)
Gordon Stewart Northcott, it is the judgment of this court that you be conveyed to San Quentin Prison, where you'II be held in solitary confinement for a period of two years, until October 2, 1930;กอร์ดอน สจ๊วด นอร์ทคอทท์ ฟังคำพิพากษา ขอสั่งให้นำตัวไปจองจำที่คุกซานเควนติน Changeling (2008)
There was no deal, period.ไม่มีข้อตกลง ช่วงเวลา Frost/Nixon (2008)
Well, the reason there is no evidence is because 18 and a half minutes of the conversation with Bob Haldeman from this June period have mysteriously been erased.ครับ เหตุผลคือมันไม่มีหลักฐาน แต่เรามี 18.30 นาที ของคำสนทนากับบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมน ในช่วงเดือนถุนายน Frost/Nixon (2008)
Mr. President, we were talking about the period March 21 to April 30, and the mistakes you made, and so on, and I was wonderingท่านประธานาธิบดี เรากำลังพูดถีง ช่วงเวลาระหว่าง 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน และความผิดพลาดที่ท่านได้ก่อ และเรื่องอื่น ๆ และผมกำลังสงสัยว่า Frost/Nixon (2008)
I have no faith left in humanity, period.ผมคงหมดศรัทธาใน ตัวมนุษย์ไปตลอดกาล Pineapple Express (2008)
- Stay away from my family. Period.- อย่าเฉียดเข้าใกล้ครอบครัวฉันอีก Pineapple Express (2008)
I tried to make a lot of memories with him in the short period.ฉันพยายามสร้างความทรงจำร่วมกับเขามากที่สุด ในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ. Cyborg Girl (2008)
With regard to recent and repeated correspondence, this is to advise that the matter has been very satisfactorily taken in hand, period.ในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อที่ผ่านมาและทำซ้ำกับ นี้คือการให้คำแนะนำว่าเรื่องนี้ได้รับการ ดำเนินการที่น่าพอใจมากในมือในช่วงเวลา Revolutionary Road (2008)
I'll, uh, convert my truck to biodiesel.เราจะเปลี่ยนให้รถบรรทุกวิ่งด้วยไบโอดีเซล โอเค Bedtime Stories (2008)
I'd have your nonfat, no-foam, soy latte ready for free period.นี่สำหรับคุณ ลาเต้ถั่วเหลือง ไม่อ้วน ไม่ใส่ฟอง สำหรับเวลาว่าง High School Musical 3: Senior Year (2008)
I will happily see all of you at free period to discuss the show and to make a very special announcement.ฉัันจะมีความสุขที่ได้พวกเธอทั้งหมด หารือกันเกี่ยวกับโชว์นี้ และทำมันออกมาให้พิเศษที่สุด High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Deinococcus radiodurans.- เดโนคอคคัส เรดิโอดูแรนส์ The Day the Earth Stood Still (2008)
And when you break out of here, you're gonna do whatever the company asks you to do,period.แล้วเมื่อแกออกไปจากที่นี่ แกก็ต้องทำสิ่งที่ พวกคอมพานีอยากให้แกทำ Dirt Nap (2008)
I - I'm in sort of a transitional period right now.ผมกำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน The Art of the Deal (2008)
I did what I had to do to get you out,period!ฉันทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อเอาตัวนายออกมา The Art of the Deal (2008)
The company wants the card back, period.องค์กรต้องการการ์ดนั้นคืน Scylla (2008)
My job is to find the best drivers, periodฉันมีหน้าที่หานักซิ่งมือดี ก็แค่นั้น Fast & Furious (2009)
The trees of the primary forests provide a habitat for three-quarters of the planet's biodiversity, that's to say, of all life on Earth.ป่าให้ที่อยู่อาศัย แก่สิ่งมีชีวิต 3 ใน 4 ของโลก เกือบจะพูดได้ว่า ทุกชีวิตบนโลก Home (2009)
In Borneo, this bond has been broken in what was one of the Earth's greatest reservoirs of biodiversity.ในบอร์เนียว, สายสัมพันธ์นี้ต้องขาดลง จากที่เคยเป็นแหล่งความหลากหลาย ทางชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก Home (2009)
You know how I said that the $2 million was deposited into his account over a period of six months?ที่เคยเล่าให้ฟังว่า เงิน 2ล้านเหรียญ ได้ถูกโอนเข้าบัญชีของเค้า ในช่วง 6 เดือนหรือป่าว? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
In other words, that's a lot of money for a short period of time.หมายถึงตัวตนจริง นั่นคือเงินเยอะมาก The Girlfriend Experience (2009)
History test next period. We're studying.สอบประวัติศาสตร์น่ะ มันชั่วโมงต่อไป ตอนนี้ เราเรียนกันอยู่ After School Special (2009)
Period.ฟันธง It's a Terrible Life (2009)
Isn't there, like, some kind of waiting period or something?มันต้องซื้อแล้วรอของก่อนไม่ใ่ช่หรอ It's a Terrible Life (2009)
Period.กลางคัน Mandala (2009)
Period.ระยะเวลา Breakage (2009)
Period. Sorry.คุณเเจ็คสันค่ะ ฉันยินดีที่จะให้คุณยืมโทรศัพท์ฉัน Negro Y Azul (2009)
The hormones in it will help you regulate your period.ใช้ฮอร์โมนบรรเทารอบเดือน Dare (2009)
Alexa has nothing better to do than pretend, period. It's not like it means anything.อเล็กซ่าทำอะไรไม่ได้ มากกว่าแกล้งทำท่า ไม่ได้หมายความอย่างนั้น Dare (2009)
we've confirmed 11 kills over a 10-year period. this makes 12.ยืนยันได้แล้ว 11 คดี ในรอบสิบปี รวมรายนี้เป็น 12 The Big Wheel (2009)
See you third period. Mm-hmm.เจอกันคาบ 3 นะ อืม You've Got Yale! (2009)
Blair, I missed you first period.แบลร์ ฉันไม่เจอคุณเทอมแร You've Got Yale! (2009)
I've wasted my youth and now I look around and everybody seems to have accompliod something but me.ผมเสียวัยหนุ่มวัยของผม\และตอนนี้มองดูรอบๆผม และดูเหมือนทุกคน\มีบางสิ่งบางอย่างเป็นช้นเป็นอันแต่ผม. Pilot (2009)
We're using iodine dye to track blood flow in your neck and arm.เรากำลังใช้ไอโอดีน ทำให้เลือดไหลสะดวก ในคอและแขนของเขา House Divided (2009)
Can we at least get a 30-day trial period?หัวหน้าใหม่นี่ มีแบบทดลองใช้มั้ย? Ben 10: Alien Swarm (2009)
In the future, we may conduct more periodic searches like this one in order to maintain security.ในอนาคต เราอาจทำการค้นหาเป็นระยะๆ ให้มากขึ้น เหมือนครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย Defenders of Peace (2009)
We're out of iodine, and the antihistamines, have expired and I'm out of bandages too.พ่อคะ ไอโอดีนเราหมดแล้ว -และยาแก้แพ้ก็หมดอายุด้วย แล้วก็ผ้าพันแผลหนูก็หมดด้วย Dogtooth (2009)
And during my evaluation period, she will assume the role of the asset's handler.และระหว่างช่วงประเมินผล เธอจะรับผิดชอบ เรื่องการดูแลบุคคลที่มีค่าของเรา Chuck Versus the Broken Heart (2009)
"Math class today: Study period"คณิตศาสตร์วันนี้ เรียนด้วยตนเอง Gokusen: The Movie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iodA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
iodA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
iodAfter a six month period, his leg was healed and is normal again.
iodAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
iodAre you having your period?
iodChildhood is a period of rapid growth.
iodCould it be that her prickly attitude is just because she has period pains? No, couldn't be.
iodDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
iodEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
iodEveryone should periodically receive a physical examination.
iodExports in January were up 20% over the same period of last year.
iodGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
iodGo easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently.
iodGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
iodHe has suffered through a long period of illness.
iodHe sent about 2.2 billion spam emails over a period of around one and a half years.
iodHe will stay here for a long period.
iodIf I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.
iodIf your licence exceeds its validity period then you can be issued with a new licence in the following way.
iodI had my first period when I was 13 years old.
iodI have bad cramps when I have my period.
iodI have very heavy periods.
iodI missed one period.
iodI'm worried because the dentist I went to recently told me, "You've got periodontitis alright".
iodIn in-between periods of reading and writing.
iodIn the Edo period moon-viewing parties were very popular.
iodIn the post-War period, up until 1975, Emperor Showa prayed at the Yasukuni Shrine a total of 8 times.
iodIn this school, a period is fifty minutes long.
iodI will stay here for a short period.
iodLocal industry flourished throughout the land in the Edo period thanks to the promotional efforts by each clan.
iodMoney lenders are enjoying a profitable period.
iodMy last period was two months ago.
iodMy period is five weeks late.
iodMy period is regular.
iodNext period I take an exam in German.
iodPeriodicals may not be removed from the reading room.
iodRecession is a temporary falling off of business activity during a period when such activity is generally is increasing.
iodShe was superstitions, as the people of that period usually were.
iodSuddenly, there was a period of terrible violence and hatred between blacks and whites.
iodThe critical period in matrimony is breakfast time.
iodThe drama on TV was so popular that it stirred up people's interest in the period.
iodThe fourth period was moved up to the third.
iodThe goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period.
iodThe Japanese economy is going through a period of great stress.
iodThe museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.
iodThe party stayed in Kyoto for a short period.
iodThe period is referred to as the Stone Age.
iodThe period of hot weather is very short here.
iodThe plays of Shakespeare fall into four periods.
iodThe postwar has experienced several long periods of continuous strong prosperity, among which are the Jinmu Boom and the Iwato boom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุคสมัย[N] age, See also: period, time, era, Syn. เวลา, คราว, ช่วง, ระยะ, Example: สมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง
ยุคก่อนประวัติศาสตร์[N] Prehistorical period, Example: ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีการจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ระยะเวลา[N] period of time, See also: session, Syn. ช่วงเวลา, Example: การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาก่อนหลังตามความจำเป็น
ไฟแดง[N] period, See also: menstruation, Example: สาวคนรักของเขามีรอบเดือน เขาจึงไม่กล้าฝ่าไฟแดงเพราะเป็นคนรักความสะอาด, Thai definition: ภาวะที่มีประจำเดือน, Notes: (ปาก)
แรม[N] waning moon, See also: period of the waning moon, Syn. ข้างแรม, เดือนมืด, Ant. ข้างขึ้น, Example: ข่าวราชการฉบับแรกออกในวันอาทิตย์เดือน 10 แรม 12 ค่ำ ปีกุน
วาระ[N] time, See also: occasion, period, Syn. วาร, Example: ผมต้องขอความช่วยเหลือจากท่านอีกวาระหนึ่ง, Thai definition: เวลาที่กำหนดแน่นอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วารสาร[N] journal, See also: periodical, Example: ไม่นานมานี้มีบทความในวารสารทางการแพทย์ได้วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้ว, Thai definition: หนังสือที่ออกเป็นคราวๆ
ห้วง[N] period, See also: section, stage, interval, Syn. ช่วง, ระยะ, ตอน, Example: ในห้วงทศวรรษที่ 70 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก
ช่วงเวลา[N] time, See also: period, duration, span, Syn. ระยะเวลา, ช่วง, ขณะ, Example: กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้, Count unit: ช่วง, Thai definition: ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง
ระยะ[N] in the time of, See also: in the period of, Example: ระยะไหนข้าวยากหมากแพง ก็ถือเป็นช่วงแห่งความเดือดร้อน, Thai definition: ช่วงเวลา
ยุค[N] age, See also: era, period, times, Syn. คราว, สมัย, Example: ในช่วงทศวรรษ 1950 เป็นยุคต้นของการกำเนิดวิชาสาขาปัญญาประดิษฐ์, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในประวัติศาสตร์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ข้างแรม[N] waning moon, See also: period of the waning moon, Ant. ข้างขึ้น, Example: เมื่อเกิดปรากฏการณ์ข้างแรม ซีกสว่างของดวงจันทร์อยู่ทางทิศตะวันออก, Thai definition: ส่วนของเดือนจันทรคติที่มีพระจันทร์มืด
ข้างขึ้น[N] waxing moon, See also: the period of the waxing moon, Ant. ข้างแรม, Example: ทุ่งโล่งแบบนี้ถ้าเป็นข้างขึ้น ฉันคงจะกล้าเดินผ่านอยู่หรอก, Thai definition: ส่วนของเดือนทางจันทรคติที่มีพระจันทร์สว่าง
คาบ[N] period, See also: time, Syn. หน, ครั้ง, ช่วงเวลา, Example: พวกเราจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 คาบหรือ 1 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์, Thai definition: ระยะเวลาที่เวียนรอบ
คัน[N] Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu, Thai definition: ชื่อต้นไม้ขนาดกลางชนิด Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามชายน้ำ สูงประมาณ 10 เมตร
ปัจฉิมภาค[N] after-part, See also: latter end, latter period, Syn. ช่วงสุดท้าย, ช่วงเวลาหลัง, Ant. ปฐมภาค, Example: ในช่วงเวลาปัจฉิมภาคของการเรียนการสอนเด็กๆ ต่างพากันเรียนอย่างขะมักเขม้น, Thai definition: ส่วนเบื้องปลาย
ปัจฉิมวัย[N] old-age, See also: final period of life, Syn. วัยชรา, Ant. ปฐมวัย, Example: ไม่น่าเชื่อว่าคนปัจฉิมวัยอย่างคุณป้ายังจะสามารถรักษาความสาวได้เพียงนี้, Notes: (บาลี)
ปัจฉิมยาม[N] latter period, Example: เขาคิดว่าถ้าเขาเร่งเก็บเงินไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อถึงภายภาคปัจฉิมยามเขาก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข, Thai definition: ยามหลัง, ยามที่สุด
ปลายมือ[N] end, See also: later period, late stage, later life, Example: สมชายตั้งความหวังไว้ว่าตอนปลายมือเขาจะมีชีวิตอย่างสงบสุข, Thai definition: บั้นปลายของชีวิต
ฝนชะช่อมะม่วง[N] rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence, Syn. ฝนชะลาน, Example: ฝนชะช่อมะม่วงจะตกในฤดูที่มะม่วงกำลังออกช่อ, Thai definition: ฝนที่ตกเล็กน้อยประปรายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระยะที่มะม่วงออกช่อพอดี
พุทธกาล[N] Buddha's lifetime, See also: Buddha era, Buddha period, Example: มนุษย์ได้เอาใจใส่ในเรื่องการบินมานานตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้ว, Count unit: สมัย, Thai definition: สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่
เพลา[N] time, See also: period, Syn. เวลา, กาล, คราว, Example: ขณะนั้นเป็นเพลาบ่ายคล้อย ที่พิธียังคงเนืองแน่นไปด้วยผู้คน
ภาวะคับขัน[N] critical situation, See also: emergency period, Example: บริษัทของเรากำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา, Thai definition: ภาวะที่ต้องทำหรือสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ปูน[N] age, See also: generation, period, time, Syn. รุ่น, คราว, อายุ, วัย, Example: ปู่ย่าตายายมีอายุปูนเดียวกัน
เป็นพักๆ[ADV] occasionally, See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: เสียงคำรามของเสือแว่วมาเป็นพักๆ พวกเราจึงต้องย้ายที่นอนไปนอนบนเรือ, Thai definition: คราวหนึ่งๆ เป็นช่วงๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นช่วง[ADV] intermittently, See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically, Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: สัญญาณที่ได้รับมักขาดหายเป็นช่วง ช่วงหนึ่งๆ หายไปเกือบ 10 วินาที, Thai definition: ระยะหนึ่งๆ เป็นพักๆ ที่ต่อเนื่องกัน
รุ่น[N] age, See also: generation, period, time, Syn. อายุ, Example: ฉันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเขา สมัยที่เรียนอยู่, Thai definition: คราวสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่นที่กำหนดขึ้นเป็นระยะๆ
เป็นคราวๆ[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. เป็นครั้งๆ, Example: ศาลจะนัดตัดสินคดีเป็นคราวๆ ไป
เป็นครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อย, เป็นประจำ, Example: เขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
เป็นจังหวะ[ADV] intermittently, See also: periodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นพักๆ, Example: ด้านส่งต้องหยุดเป็นจังหวะ เพื่อให้ทางด้านรับได้มีโอกาสโต้ตอบ
เป็นช่วงๆ[ADV] periodically, See also: intermittently, Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ
ยาม[N] time, See also: hour, period, juncture, Syn. เวลา, Example: การนวดถือว่าเป็นการบำบัดดูแลสุขภาพในยามเจ็บป่วยวิธีหนึ่ง, Notes: (บาลี)
ยาม[N] one of three periods into which the day was traditionally divided, Example: เมื่อคืนนี้เขากลับมาเกือบสองยาม, Thai definition: ชื่อส่วนแห่งวัน ยามหนึ่งมี 3 ชั่วโมง รวมวันหนึ่งมี 8 ยาม, Notes: (บาลี)
แรมเดือน[ADV] for a month, See also: for a period of months, Example: การอพยพด้วยเท้าใช้เวลาเดินทางนานแรมเดือน ดังนั้นสิ่งที่นำติดตัวมาด้วยจึงมีเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆ, Thai definition: เป็นเวลาถึงเดือน, หลายเดือน
แรมปี[ADV] for years, See also: for period years, Example: เขารู้สึกคุ้นเคยกับทุกๆ คนราวกับได้รู้จักมาแรมปี, Thai definition: เป็นปีๆ, เป็นเวลานานหลายปี
แรมรอน[V] stop for a night, See also: stop for a period of rest, lodge for a night, Thai definition: หยุดพักนอน
โรคปริทันต์[N] periodontitis
ฤกษ์บน[N] period that we can see the moon, Thai definition: ฤกษ์ที่พระจันทร์เสวยประจำวันมี 27 ฤกษ์
ฤดู[N] period, See also: time, Syn. สมัย, คราว, Count unit: ฤดู
เวลา[N] time, See also: period, hour, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจจนต้องใช้เวลากล่อมนานกว่า 6 ชั่วโมง ผู้ร้ายจึงยอมมอบตัว, Thai definition: ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมกำหนดขึ้นเป็นครู่ คราว วัน เดือน ปี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมัย[N] era, See also: period, age, Syn. ยุค, Example: ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชเพิ่มเติม โดยให้เป็นเมืองที่มีป้อมปราการก่ออิฐถือปูนแบบทางตะวันตก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมัย[N] period, See also: time, Example: ทหารญี่ปุ่นสร้างถนนสายนี้ไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง, Thai definition: ช่วงระยะเวลา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมัยประวัติศาสตร์[N] history period, Syn. ยุคประวัติศาสตร์, Example: บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งโบราณวัตถุ โบราณสถานในสมัยประวัติศาสตร์
สมัยหลังสงคราม[N] post-war period, Syn. ยุคหลังสงคราม, Example: คนไทยอยู่อย่างลำบากมากในช่วงสมัยหลังสงคราม
ไอโอดีน[N] iodine, Example: สถานที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งขาดไอโอดีนมากๆ ได้แก่ ภูเขา, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 53 สัญลักษณ์ I เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง เป็นธาตุสำคัญมากสำหรับต่อมไทรอยด์ หากขาดธาตุนี้จะทำให้เป็นโรคคอพอก, Notes: (อังกฤษ)
ตอน[PREP] period, See also: at, Syn. เวลา, ช่วง, Example: เขานึกได้ว่านัดเพื่อนไว้ที่ร้านพิซซ่าแถวลาดพร้าวตอนห้าโมงเย็น, Thai definition: ระยะเวลาตอนนั้น
ตี[N] an hour counting after midnight, See also: period in the early morning (1 to 6 o'clock), Example: พวกเขาต้องรีบตื่นมาท่องเพลงกันตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงหกโมงเช้า แล้วไปช่วยแม่เตรียมอาหารถวายพระ, Thai definition: วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางคืน หลังเที่ยงคืน ตั้งแต่ 1 นาฬิกา ถึง 6 นาฬิกา เรียกว่า ตี 1 ถึง ตี 6, แต่ตี 6 นิยมเรียกว่า ย่ำรุ่ง
ทรยุค[N] evil period, See also: bad times, wild times, turbulent days, Syn. ยุคชั่ว, Example: ขณะที่บ้านเมืองมีแต่ความวุ่นวาย อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงทรยุค, Count unit: ยุค
ทอด[N] period, Syn. ระยะ, ตอน, ช่วง, Example: ปล่อยเวลาให้ผ่านไปทอดหนึ่งก่อน แล้วค่อยเริ่มทำงานชิ้นใหม่, Thai definition: ระยะจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง, ระยะเดียวหรือหลายระยะต่อเนื่องกัน
นิตยสาร[N] magazine, See also: journal, periodical, Syn. แมกกาซีน, Example: ร้านทำผมร้านนี้รับนิตยสารประเภทที่เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นประจำ, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: หนังสือพิมพ์ที่ออกเป็นรายคาบ เช่น นิตยสารรายสัปดาห์ นิตยสารรายเดือน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโอดีน[n.] (ai-ōdīn) EN: iodine   FR: iode [m]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
แบบเป็นช่วง ๆ[adj.] (baēp pen chūang-chūang) EN: periodic   
ไบโอดีเซล[n.] (baiōdīsēl) EN: biodiesel   FR: biodiesel [m]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment   FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงปิดเทอม[n. exp.] (chūang pit thoēm) FR: période de vacances (scolaires) [f] ; vacances scolaires [fpl]
ช่วงรับประกัน[n. exp.] (chūang rapprakan) EN: period of guarantee   FR: période de garantie [f]
ช่วงสั้น ๆ[X] (chūang san-san) EN: for a short period   
ช่วงวัยรุ่น[n. exp.] (chūang wairun) FR: période de l'adolescence [f]
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
ช่วงเวลาฮันนีมูน[X] (chūang wēlā hannīmūn) EN: honeymoon period   FR: lune de miel [f]
ดรรชนีวารสาร[n. exp.] (datchanī wārasān) EN: periodical index   
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period   
โดยไม่จำกัดเวลา[adv.] (dōi mai jamkat wēlā) EN: for an indefinite period of time   
ไฟแดง[n.] (fai daēng) EN: period ; menstruation   FR: règles [fpl]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition   FR: transition [f]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval   FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
จำกัดระยะเวลา[n. exp.] (jamkat raya wēlā) EN: limited period   FR: durée limitée [f] ; période limitée [f] ; limité dans le temps
จุด[X] (jut) EN: point ; full stop ; period (Am.) ; “.”   FR: point ; “.”
กาลสมัย[n.] (kālasamai) FR: époque [f] ; période [f]
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time   FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
การค้าฝืด[n. exp.] (kānkhā feūt) EN: slack period   
การพักครึ่งเวลา[n. exp.] (kān phak khreung wēlā) FR: période de repos [f] ; repos [m]
การตรวจสอบเป็นวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp pen wāra) EN: periodic inspection   
การตรวจสอบตามวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp tāmwāra) EN: periodic inspection   
ข้างขึ้น[n.] (khāngkheun) EN: waxing moon ; the period of the waxing moon   
ข้างแรม[n.] (khāng-raēm) EN: waning moon ; period of the waning moon   
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
คาบ[n.] (khāp) EN: period ; time ; cycle   FR: période [f] ; cycle [m]
คลุมช่วงเวลาตั้งแต่...ถึง...[v. exp.] (khlum chūang wēlā tangtaē … theung ....) EN: cover the period from ... to ...   FR: couvrir la période de ... à ...
เครื่องหมายมหัพภาค [n. exp.] (khreūangmāi mahapphak) EN: « . » ; full stop ; period   FR: « . » ; point [m]
ครบรอบ[v. exp.] (khrop røp) EN: reach the period ; reach the cycle   
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show   FR: radiodiffuser ; émettre
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
มหัพภาค[n.] (mahapphāk) EN: full stop ; full point ; period ; ellipsis   FR: point (de ponctuation) [m] ; point final [m]
มีประจำเดือน[v. exp.] (mī prajam deūoen) EN: have one's period   FR: avoir ses règles
ในช่วง 5 ปี[xp] (nai chūang hā pī) EN: over a period of 5 years   FR: sur une période de 5 ans
ในหน้าร้อน[n. exp.] (nai nā røn) EN: in (the) summer   FR: en été ; durant l'été ; pendant la période estivale
ในสมัยอยุธยาตอนต้น[xp] (nai samai Ayutthayā tønton) EN: during the early Ayutthaya period   
ในสมัยสุโขทัย[xp] (nai samai Sukhōthai) EN: during the Sukhothai period   
หนังสือรายเดือน[n. exp.] (nangseū rāideūoen) EN: monthly ; monthly magazine   FR: mensuel [m] ; périodique [m]
หนังสือรายคาบ[n. exp.] (nangseūrāikhāp) EN: periodical   FR: périodique [m]
เงินตกเบิก[n.] (ngoen tokboēk) EN: salary in practising period   
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical   FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
นิตยสารฉบับที่ ...[n. exp.] (nittayasān chabap thī ...) FR: magazine numéro ... [m] ; revue numéro ... [f] ; périodique numéro ... [m]
นิตยสารรายคาบ[n. exp.] (nittayasān rāikhāp) EN: periodic journal   
ปาง[n.] (pāng) EN: episode ; period ; life ; lifetime   FR: jours [mpl] ; existence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIODE    D AY1 OW2 D
IODIDE    AY1 AH0 D AY2 D
HESIOD    HH IY1 S IY0 AH0 D
IODICE    AY1 AH0 D AY2 S
CHIODO    K IY0 OW1 D OW0
BRIODY    B R AY1 AH0 D IY0
IODICE    AY2 AH0 D IY1 S EY0
IODINE    AY1 AH0 D AY2 N
PERIOD    P IH1 R IY0 AH0 D
DIODES    D AY1 OW2 D Z
.PERIOD    P IH1 R IY0 AH0 D
IODIDES    AY1 AH0 D AY2 D Z
PERIODS    P IH1 R IY0 AH0 D Z
DIODATO    D IY0 OW0 D AA1 T OW0
DIODATI    D IY0 OW0 D AA1 T IY0
PERIODIC    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K
PERIOD'S    P IH1 R IY0 AH0 D Z
BIMIODAL    B AY0 M OW1 D AH0 L
IODIDE'S    AY1 AH0 D AY2 D Z
BIODIVERSE    B AY2 OW0 D AY0 V ER1 S
PERIODICAL    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L
ARTIODACTYL    AA2 R T IY0 OW0 D AE1 K T AH0 L
PERIODONTAL    P EH2 R IY0 AH0 D AA1 N AH0 L
PERIODONTAL    P EH2 R IY0 AH0 D AA1 N T AH0 L
PERIODICALS    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L Z
THIODIGLYCOL    TH AY2 OW0 D IH1 G L AY0 K AA2 L
THIODIGLYCOL    TH AY2 OW0 D IH1 G L IH0 K AA2 L
PERIODICALLY    P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K L IY0
PERIODICALLY    P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L IY0
BIODIVERSITY    B AY2 OW0 D AY0 V ER1 S AH0 T IY0
ARTIODACTYLS    AA2 R T IY0 OW0 D AE1 K T AH0 L Z
BIODEGRADABLE    B AY2 OW0 D AH0 G R EY1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iodine    (n) (ai1 @ d ii n)
period    (n) (p i@1 r i@ d)
periods    (n) (p i@1 r i@ d z)
periodic    (j) (p i@2 r i o1 d i k)
periodical    (n) (p i@2 r i o1 d i k l)
periodicals    (n) (p i@2 r i o1 d i k l z)
periodically    (a) (p i@2 r i o1 d i k l ii)
biodegradable    (j) (b ai2 ou d i g r ei1 d @ b l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
期間[きかん, kikan] Thai: ช่วงเวลา English: period
時代[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abkühlungsperiode {f}cooling off period [Add to Longdo]
Ablauf (periodisch) {m}cycle [Add to Longdo]
Abmeldefrist {f}cancellation notice period [Add to Longdo]
Abrechnungsperiode {f}account period [Add to Longdo]
Abrechnungszeitraum {m}; Abrechnungsperiode {f}accounting period [Add to Longdo]
Abschreibungsperiode {f}; Abschreibungsdauer {f}amortization period [Add to Longdo]
Amtsdauer {f}; Amtsperiode {f}term of office [Add to Longdo]
Anmeldefrist {f}registration period; registration deadline [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f}; Artenreichtum {m}; Biodiversität {f}; biologische Vielfalt {f} [biol.]biodiversity [Add to Longdo]
Aufbewahrungszeitraum {m}; Sperrfrist {f}retention period [Add to Longdo]
Aufwärmzeit {m}heating period [Add to Longdo]
Auslegungsfrist {f}display period [Add to Longdo]
Ausleihfrist {f}loan period [Add to Longdo]
Ausreifungszeit {f} (einer Investition) [econ.]gestation period [Add to Longdo]
Barockzeit {f}baroque period [Add to Longdo]
Belegzeit {f}; Funktionszeit {f}action period [Add to Longdo]
Berichterstattung {f} | periodische Berichterstattungreporting; reportage | periodic reporting [Add to Longdo]
Berichtszeitraum {m}period under review [Add to Longdo]
Betriebszugehörigkeit {f}employment with a company; period of employment [Add to Longdo]
Bewährungsfrist {f}probationary period [Add to Longdo]
Bewährungsfrist {f}period of probation [Add to Longdo]
Bewilligungszeitraum {m}appropriation period [Add to Longdo]
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Dezimalbruch {m} [math.] | periodischer Dezimalbruch | unendlicher, periodischer Dezimalbruchdecimal fraction | repeating decimal | recurring decimal [Add to Longdo]
Dienstzeit {f}period of service [Add to Longdo]
Diode {f}diode [Add to Longdo]
Diodeneinbaubuchse {f}diode panel jack [Add to Longdo]
Doppelstunde {f}double period [Add to Longdo]
Dreiperiodensystem {n}three-age system [Add to Longdo]
Einarbeitungszeit {f}period of vocational adjustment [Add to Longdo]
Entwicklungszeit {f}developmental period [Add to Longdo]
Erfassungszeitraum {m}; Bezugsperiode {f}acquisition period [Add to Longdo]
Fachzeitschrift {f}professional journal; periodical [Add to Longdo]
Ferienzeit {f}holiday time; holiday period [Add to Longdo]
Flächendiode {f} [electr.]junction diode [Add to Longdo]
Folgezeit {f}period following [Add to Longdo]
Freistunde {f} | Freistunden {pl}free period | free periods [Add to Longdo]
Frist {f}; Laufzeit {f} | begrenzte Laufzeitperiod of time | limited period of time [Add to Longdo]
Gotik {f}Gothic style; Gothic period [Add to Longdo]
Gültigkeitsdauer {f}period of validity [Add to Longdo]
Halbjahr {n}half-year; period of six months [Add to Longdo]
Halbwertzeit {f}; Halbwertszeit {f}half life; half-life period [Add to Longdo]
Haltedauer {f}holding period [Add to Longdo]
Hochmittelalter {n} [hist.]High Middle Ages; high-medieval period [Add to Longdo]
Jod {n}iodine [Add to Longdo]
Jodsalbe {f}iodine ointment [Add to Longdo]
Jodsalz {n}iodized salt [Add to Longdo]
Kälteperiode {f}cold spell [Add to Longdo]
Karenz {f}period of rest; elimination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
に渡って;に亘って[にわたって, niwatatte] (exp) (See 渡る・2) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
に渡り;に亘り[にわたり, niwatari] (exp) (See 渡る・2,にわたって) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アイオダイン[, aiodain] (n) iodine [Add to Longdo]
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history) [Add to Longdo]
イーオン[, i-on] (n) eon; very long period of time [Add to Longdo]
イクチオルニス[, ikuchiorunisu] (n) ichthyornis (extinct Cretaceous-period seabird) [Add to Longdo]
イソジン[, isojin] (n) Isodine (iodine based disinfectant) [Add to Longdo]
ウンスンカルタ[, unsunkaruta] (n) (sometimes written 宇牟須牟骨牌) (See 天正カルタ) Edo-period Japanese card game (por [Add to Longdo]
エサキダイオード[, esakidaio-do] (n) Esaki diode [Add to Longdo]
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut [Add to Longdo]
オルドビス紀[オルドビスき, orudobisu ki] (n) Ordovician period [Add to Longdo]
カンブリア紀[カンブリアき, kanburia ki] (n) Cambrian period [Add to Longdo]
カンブリア系[カンブリアけい, kanburia kei] (n,adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period) [Add to Longdo]
クーリングオフ[, ku-ringuofu] (n) cooling-off (period); (P) [Add to Longdo]
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
ショットキーダイオード[, shottoki-daio-do] (n) Schottky diode [Add to Longdo]
シルル紀;シルリア紀[シルルき(シルル紀);シルリアき(シルリア紀), shiruru ki ( shiruru ki ); shiruria ki ( shiruria ki )] (n) Silurian period [Add to Longdo]
ジオデシックドーム[, jiodeshikkudo-mu] (n) geodesic dome [Add to Longdo]
ジュラ紀[ジュラき, jura ki] (adj-na,n,adj-no) Jurassic Period; Jurassic [Add to Longdo]
スーパーショットキーダイオード[, su-pa-shottoki-daio-do] (n) super Schottky diode [Add to Longdo]
ズボン[, zubon] (n) (also written as 洋袴 and 段袋 during the Meiji period) trousers (fre [Add to Longdo]
ダイオード(P);ダイオド[, daio-do (P); daiodo] (n) diode; (P) [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] (n) {comp} Diode Function Generator; DFG [Add to Longdo]
チューリップツリー[, chu-ripputsuri-] (n) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera) [Add to Longdo]
デボン紀[デボンき, debon ki] (n) Devonian period; (P) [Add to Longdo]
トガリアンコウザメ[, togariankouzame] (n) spadenose shark (Scoliodon laticaudus, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
トガリアンコウザメ属[トガリアンコウザメぞく, togariankouzame zoku] (n) Scoliodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose sole member is the spadenose shark) [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[, toranjisutadaio-dorojikku] (n) {comp} Transistor-Diode Logic; TDL [Add to Longdo]
トンネルダイオード[, tonnerudaio-do] (n) tunnel diode [Add to Longdo]
バイオディーゼル[, baiodei-zeru] (n) biodiesel [Add to Longdo]
ヒオドシベラ[, hiodoshibera] (n) lyretail hogfish (Bodianus anthioides) [Add to Longdo]
ピリ[, piri] (n) (abbr) period; (P) [Add to Longdo]
ピリオディック[, piriodeikku] (n) periodic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, / ] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time [Add to Longdo]
一阵子[yī zhèn zǐ, ㄧ ㄓㄣˋ ㄗˇ, / ] a period of time; a spell [Add to Longdo]
三伏[sān fú, ㄙㄢ ㄈㄨˊ, ] three periods forming the hottest periods of summer, from mid-July to mid-August, namely 初伏 (mid-July), 中伏 (late July to early August), 末伏 (mid-August) [Add to Longdo]
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658 [Add to Longdo]
三国时代[sān guó shí dài, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the Three Kingdoms period after the break-up of the Han (220-280) [Add to Longdo]
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triode (vacuum tube or transistor) [Add to Longdo]
三叠纪[Sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago) [Add to Longdo]
三迭纪[sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago); also written 三疊紀|三叠纪 [Add to Longdo]
上半叶[shàng bàn yè, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] the first half (of a period) [Add to Longdo]
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, / ] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders) [Add to Longdo]
不时之需[bù shí zhī xū, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄓ ㄒㄩ, / ] a possible period of want or need [Add to Longdo]
中伏[zhōng fú, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˊ, ] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
中叶[zhōng yè, ㄓㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] mid- (e.g. mid-century); middle period [Add to Longdo]
久别[jiǔ bié, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄝˊ, / ] a long period of separation [Add to Longdo]
二伏[èr fú, ㄦˋ ㄈㄨˊ, ] same as 中伏, last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, / ] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods [Add to Longdo]
二极管[èr jí guǎn, ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] diode; valve (elec.); vacuum tube [Add to Longdo]
二叠纪[Èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Permian (geological period 292-250m years ago) [Add to Longdo]
二迭纪[èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Permian (geological period 292-250m years ago); also written 二疊紀|二叠纪 [Add to Longdo]
五代十国[wǔ dài shí guó, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960) [Add to Longdo]
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, / ] half-period of a wave motion; alternation [Add to Longdo]
交货期[jiāo huò qī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄧ, / ] delivery period [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon [Add to Longdo]
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, ] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery) [Add to Longdo]
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery) [Add to Longdo]
任内[rèn nèi, ㄖㄣˋ ㄋㄟˋ, / ] period in office [Add to Longdo]
例假[lì jià, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄚˋ, ] legal holiday; menstrual period [Add to Longdo]
侏罗纪[Zhū luō jì, ㄓㄨ ㄌㄨㄛ ㄐㄧˋ, / ] Jurassic (geological period 205-140m years ago) [Add to Longdo]
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, ] warranty period; still under guarantee [Add to Longdo]
偶蹄目[ǒu tí mù, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ, ] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc) [Add to Longdo]
偶蹄类[ǒu tí lèi, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄌㄟˋ, / ] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc) [Add to Longdo]
元素周期表[yuán sù zhōu qī biǎo, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ ㄓㄡ ㄑㄧ ㄅㄧㄠˇ, / ] periodic table [Add to Longdo]
光二极管[guāng èr jí guǎn, ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] light emitting diode; LED [Add to Longdo]
全新世[Quán xīn shì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Holocene (geological period covering approx 12000 years since the last ice age) [Add to Longdo]
全新纪[quán xīn jì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ, / ] holocene; period since the last ice age [Add to Longdo]
六朝时代[liù cháo shí dài, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the six dynasties period (222-589) between Han and Tang [Add to Longdo]
出伏[chū fú, ㄔㄨ ㄈㄨˊ, ] end of 三伏 sān fú, the hottest period of the year [Add to Longdo]
列子[Liè zǐ, ㄌㄧㄝˋ ㄗˇ, ] Lie Zi, Daoist author, said to be early Warring States period 戰國|战国; Daoist text in eight chapters, said to be by Lie Zi, probably compiled during WeiJin times 魏晉|魏晋 (3rd century AD) [Add to Longdo]
初伏[chū fú, ㄔㄨ ㄈㄨˊ, ] middle ten days of July, the first of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, ] initial stage; beginning period [Add to Longdo]
前寒武纪[Qián Hán wǔ jì, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄢˊ ˇ ㄐㄧˋ, / ] pre-Cambrian (geological period before c. 540m years ago) [Add to Longdo]
前期[qián qī, ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] preceding period; early stage [Add to Longdo]
勃艮第[bó gěn dì, ㄅㄛˊ ㄍㄣˇ ㄉㄧˋ, ] Burgundy (Bourgogne), kingdom during medieval period, now region of France [Add to Longdo]
北平[Běi píng, ㄅㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] Peiping or Beiping (name of Beijing at different periods, esp. 1928-1949) [Add to Longdo]
北洋陆军[Běi yáng lù jūn, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] north China army (esp. during the warlords period) [Add to Longdo]
北汉[Běi Hàn, ㄅㄟˇ ㄏㄢˋ, / ] Han of the Five dynasties (951-979), one of ten kingdoms during the Five Dynasties, Ten Kingdoms period (907-960) [Add to Longdo]
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods [Add to Longdo]
南京市[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods [Add to Longdo]
印度支那半岛[Yìn dù zhī nà bàn dǎo, ˋ ㄉㄨˋ ㄓ ㄋㄚˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Indo-China peninsula (old term, esp. colonial period); now written 中南半島|中南半岛 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイオード[だいおーど, daio-do] diode [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL [Add to Longdo]
ピリオド[ぴりおど, piriodo] period, dot character [Add to Longdo]
レーザダイオード[れーざだいおーど, re-zadaio-do] laser diode [Add to Longdo]
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period [Add to Longdo]
移行期[いこうき, ikouki] transition, cutover period [Add to Longdo]
一定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
期間[きかん, kikan] period [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
雑誌[ざっし, zasshi] periodical [Add to Longdo]
試験工程[しけんこうてい, shikenkoutei] test process, test stage, test period [Add to Longdo]
試用期間[しようきかん, shiyoukikan] trial period [Add to Longdo]
時間帯[じかんたい, jikantai] time period [Add to Longdo]
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period [Add to Longdo]
周期[しゅうき, shuuki] period, cycle [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
全稼働時間[ぜんかどうじかん, zenkadoujikan] busy period [Add to Longdo]
調査期間[ちょうさきかん, chousakikan] study period [Add to Longdo]
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] periodical [Add to Longdo]
発光ダイオード[はっこうダイオード, hakkou daio-do] light emitting diode, LED [Add to Longdo]
保存期間[ほぞんきかん, hozonkikan] retention period [Add to Longdo]
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
未使用有効期間[みしようゆうこうきかん, mishiyouyuukoukikan] non-usable period [Add to Longdo]
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period [Add to Longdo]
発光ダイオド[はっこうダイオド, hakkou daiodo] LED, light emitting diode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾季[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
塩漬[しおづけ, shioduke] in_Salz_eingelegte_Speise [Add to Longdo]
時代[じだい, jidai] Zeitalter, Periode, -Aera, -Zeit [Add to Longdo]
[き, ki] ZEIT, PERIODE [Add to Longdo]
潮時[しおどき, shiodoki] Gezeiten, gute_Gelegenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top