ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

investor

IH2 N V EH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -investor-, *investor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
investor(n) นักลงทุน, See also: ผู้ลงทุน

English-Thai: Nontri Dictionary
investor(n) นักลงทุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investor contactผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน, Example: ผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุน ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข [ตลาดทุน]
Investor contact category Aผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก, Example: ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือจัดทำบทวิเคราะห์ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขายได้ด้วย ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ หรือผู้ขายนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับการได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด [ตลาดทุน]
Investor contact category Bผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข, Example: ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งไม่สามารถทำการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดยจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อ ชักชวน วางแผนการลงทุน หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน โดยอาศัยข้อมูลจากบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดทำขึ้น [ตลาดทุน]
Investor relationsความสัมพันธ์กับนักลงทุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did that investor from Houston ever get back to us?ไม่ว่านักลงทุนจากฮุสตันเคย ได้รับกลับมาให้เรา? Contact (1997)
Listen, I have that investor meeting--ตาผมบ้างนะ Valentine (2001)
Chief Investor by KIM Min Ki.Chief Investor by KIM Min Ki Romance of Their Own (2004)
More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of Victor Von Doom's numerous technology companies.More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of วิคเตอร์ Von Doom's numerous technology companies. Fantastic Four (2005)
This bodes well for the New York-based company, especially since continued merger discussions with the Shimotomo Corporation have left investors feeling anxious.This bodes well for the New York-based company, especially since continued merger discussions with the Shimotomo Corporation have left investors feeling anxious. Awake (2007)
Your investors are here.เจ้าหนี้ของนายมาที่นี่ Knight Rider (2008)
Need investors for the server farm they are going to build.เซอร์เวอร์นี้ต้องการผู้ลงทุน\ พวกเขากำลังหา Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Oswald's very close to selling us and our investors two land parcels off of County 17.ออสวอล์ดมีความไกล้ชิดมาก กับการค้าขายและนักลงทุนของเรา ที่ดินสองผืนตรงออกจาก County 17 Fun Town (2008)
The USA, China, India, Germany and Spain are the biggest investors in renewable energy.อเมริกา, จีน, อินเดีย, เยอรมัน และสเปนเป็นผู้ลงทุนขนาดใหญ่ ในพลังงานหมุนเวียน Home (2009)
Tell your rich-ass and your drunk-ass investor friends that I will be happy to pay them off.บอกพวกก้นของคนรวยและ ก้นของเพื่อนนักลงทุนขี้เหล้า ว่าฉันกำลังมีความสุข กับเงินที่พวกเค้าจ่ายมาให้เรา Fighting (2009)
- ...while investors lost eight percent?..ในขนาดที่ผู้ลงทุนเสีย8เปอร์เซ็นต์ Confessions of a Shopaholic (2009)
...while your investors lost eight percent?ในขนาดที่ผูลงทุนของคุณ เสีย8เปอร์เซนต์ Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
investorAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
investorForeign investors backed off because of regional political unrest.
investorIt's being manipulated by investors trying to make it rich.
investorThe big investor bought up the stocks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงทุน(n) investor, Syn. นักลงทุน, Example: ปัจจุบันผู้ลงทุนมีความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มขึ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ออกเงินหรือแรงงาน เป็นต้น เป็นทุนเพื่อหากำไร
คนลงทุน(n) investor, Syn. ผู้ลงทุน, Example: กระทรวงคมนาคมเป็นคนลงทุนจัดตั้งบริษัทเดินอากาศไทยขึ้น เพื่อบริการประชาชนในการขนส่งทางอากาศ, Count Unit: คน
นักลงทุน(n) investor, Example: นักลงทุนต่างชาติสนใจไปลงทุนในเวียดนามเพราะค่าแรงยังถูกอยู่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ออกเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร
ผู้ลงทุน(n) investor, Syn. คนลงทุน, นักลงทุน, Example: ตลาดหลักทรัพย์ควรมีมาตราการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย, Thai Definition: คนออกเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูดนักลงทุน[deungdūt naklongthun] (v, exp) EN: attract investors  FR: attirer les investisseurs
การต่อว่าของนักลงทุน[kān tøwā khøng naklongthun] (n, exp) EN: investor complaints
นักลงทุน[naklongthun] (n) EN: investor ; capitalist  FR: investisseur [ m ]
ผู้ลงทุน[phūlongthun] (n) EN: investor  FR: investisseur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVESTOR IH2 N V EH1 S T ER0
INVESTORS IH2 N V EH1 S T ER0 Z
INVESTOR'S IH2 N V EH1 S T ER0 Z
INVESTORS' IH2 N V EH1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
investor (n) ˈɪnvˈɛstər (i1 n v e1 s t @ r)
investors (n) ˈɪnvˈɛstəz (i1 n v e1 s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投资者[tóu zī zhě, ㄊㄡˊ ㄗ ㄓㄜˇ, / ] investor, #973 [Add to Longdo]
投资人[tóu zī rén, ㄊㄡˊ ㄗ ㄖㄣˊ, / ] investor, #8,330 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldgeber { m } | Geldgeber { pl }investor | investors [Add to Longdo]
Investor { m }investor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベスター[inbesuta-] (n) investor [Add to Longdo]
インベスターリレーションズ[inbesuta-rire-shonzu] (n) investor relations [Add to Longdo]
海外投資家[かいがいとうしか, kaigaitoushika] (n) overseas investor [Add to Longdo]
外国人投資家[がいこくじんとうしか, gaikokujintoushika] (n) foreign investor [Add to Longdo]
外国投資家[がいこくとうしか, gaikokutoushika] (n) foreign investor [Add to Longdo]
機関投資家[きかんとうしか, kikantoushika] (n) institutional investor [Add to Longdo]
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) { food } egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi) [Add to Longdo]
個人投資家[こじんとうしか, kojintoushika] (n) individual investor [Add to Longdo]
出金者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) contributor; investor; financier [Add to Longdo]
出資者[しゅっししゃ, shusshisha] (n) investor; financier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Investor \In*vest"or\, n.
   One who invests.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 investor
   n 1: someone who commits capital in order to gain financial
      returns

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Investor /invɛstoːr/ 
  investor

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top