Search result for

investor

(53 entries)
(0.1039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -investor-, *investor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
investor[N] นักลงทุน, See also: ผู้ลงทุน

English-Thai: Nontri Dictionary
investor(n) นักลงทุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investor contactผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
ผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุน ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข [ตลาดทุน]
Investor contact category Aผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือจัดทำบทวิเคราะห์ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขายได้ด้วย ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ หรือผู้ขายนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับการได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด [ตลาดทุน]
Investor contact category Bผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งไม่สามารถทำการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดยจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อ ชักชวน วางแผนการลงทุน หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน โดยอาศัยข้อมูลจากบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดทำขึ้น [ตลาดทุน]
Investor relationsความสัมพันธ์กับนักลงทุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, New York, London and Sydney welcomed David back with open arms, as did his friends and investors, who've made a fortune from these interviews.แล้วทางนิวยอร์ค ลอนดอน และซิดนี่ย์ ก็อ้าแขนต้อนรับเดวิดกลับไป เช่นเดียวกับเพื่อน ๆ และนักลงทุน Frost/Nixon (2008)
Here's your letters of your two primary investors.ใช่แล้ว... นี่ไงจดหมายจาก... two primary investors. Loyal and True (2008)
The USA, China, India, Germany and Spain are the biggest investors in renewable energy.อเมริกา, จีน, อินเดีย, เยอรมัน และสเปนเป็นผู้ลงทุนขนาดใหญ่ ในพลังงานหมุนเวียน Home (2009)
I have investors.ฉันได้นักลงทุน Fighting (2009)
Investors.นักลงทุน Fighting (2009)
Tell your rich-ass and your drunk-ass investor friends that I will be happy to pay them off.บอกพวกก้นของคนรวยและ ก้นของเพื่อนนักลงทุนขี้เหล้า ว่าฉันกำลังมีความสุข กับเงินที่พวกเค้าจ่ายมาให้เรา Fighting (2009)
- ...while investors lost eight percent?..ในขนาดที่ผู้ลงทุนเสีย8เปอร์เซ็นต์ Confessions of a Shopaholic (2009)
...while your investors lost eight percent?ในขนาดที่ผูลงทุนของคุณ เสีย8เปอร์เซนต์ Confessions of a Shopaholic (2009)
I've already lined up investors.ผมเพิ่งได้ผู้ลงทุน New York Sucks (2009)
Grapevine says walter kendrick has assembled a group of private investors, and they're about to invest a significant amount of capital.เกรบวินท์บอกว่าวอลเตอร์ เคนดริกได้รวบรวม กลุ่มของผู้ลงทุนรายย่อย และมันเกี่ยวกับการลงทุน ปริมาณทุนจดทะเบียน They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
When this land becomes available, I will need capital investors.เมื่อที่ดินผืนนี้ใช้ประโยชน์ได้ ฉันต้องการนักลงทุน Smite (2009)
Jacob Hale's putting together investors for a housing development.เจคอบ เฮลเอาที่ดินมารวมกัน ลงทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย Smite (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
investorAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
investorForeign investors backed off because of regional political unrest.
investorIt's being manipulated by investors trying to make it rich.
investorThe big investor bought up the stocks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงทุน[N] investor, Syn. นักลงทุน, Example: ปัจจุบันผู้ลงทุนมีความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ออกเงินหรือแรงงาน เป็นต้น เป็นทุนเพื่อหากำไร
คนลงทุน[N] investor, Syn. ผู้ลงทุน, Example: กระทรวงคมนาคมเป็นคนลงทุนจัดตั้งบริษัทเดินอากาศไทยขึ้น เพื่อบริการประชาชนในการขนส่งทางอากาศ, Count unit: คน
นักลงทุน[N] investor, Example: นักลงทุนต่างชาติสนใจไปลงทุนในเวียดนามเพราะค่าแรงยังถูกอยู่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ออกเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร
ผู้ลงทุน[N] investor, Syn. คนลงทุน, นักลงทุน, Example: ตลาดหลักทรัพย์ควรมีมาตราการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย, Thai definition: คนออกเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt naklongthun) EN: attract investors   FR: attirer les investisseurs
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā khøng naklongthun) EN: investor complaints   
นักลงทุน[n.] (naklongthun) EN: investor ; capitalist   FR: investisseur [m]
ผู้ลงทุน[n.] (phūlongthun) EN: investor   FR: investisseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INVESTOR    IH2 N V EH1 S T ER0
INVESTORS    IH2 N V EH1 S T ER0 Z
INVESTOR'S    IH2 N V EH1 S T ER0 Z
INVESTORS'    IH2 N V EH1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
investor    (n) (i1 n v e1 s t @ r)
investors    (n) (i1 n v e1 s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldgeber {m} | Geldgeber {pl}investor | investors [Add to Longdo]
Investor {m}investor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベスター[, inbesuta-] (n) investor [Add to Longdo]
インベスターリレーションズ[, inbesuta-rire-shonzu] (n) investor relations [Add to Longdo]
海外投資家[かいがいとうしか, kaigaitoushika] (n) overseas investor [Add to Longdo]
外国人投資家[がいこくじんとうしか, gaikokujintoushika] (n) foreign investor [Add to Longdo]
外国投資家[がいこくとうしか, gaikokutoushika] (n) foreign investor [Add to Longdo]
機関投資家[きかんとうしか, kikantoushika] (n) institutional investor [Add to Longdo]
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi) [Add to Longdo]
個人投資家[こじんとうしか, kojintoushika] (n) individual investor [Add to Longdo]
出金者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) contributor; investor; financier [Add to Longdo]
出資者[しゅっししゃ, shusshisha] (n) investor; financier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投资者[tóu zī zhě, ㄊㄡˊ ㄗ ㄓㄜˇ, / ] investor, #973 [Add to Longdo]
投资人[tóu zī rén, ㄊㄡˊ ㄗ ㄖㄣˊ, / ] investor, #8,330 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Investor \In*vest"or\, n.
   One who invests.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 investor
   n 1: someone who commits capital in order to gain financial
      returns

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Investor [invɛstoːr] (n) , s.(m )
   investor
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top