Search result for

inventor

(85 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inventor-, *inventor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inventor[N] นักประดิษฐ์, See also: คนต้นคิด, Syn. creator, originator
inventory[N] รายการสิ่งของ, Syn. catalogue, list, account
inventory[N] สินค้าที่มีอยู่ในร้าน, Syn. stock, goods

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inventor(อินเวน'เทอะ) n. นักประดิษฐ์
inventory(อิน'เวนทอรี) n. รายการสิ่งของ,รายการทรัพย์สิน,รายการสินค้า,แคทตาล็อก,สิ่งของทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว,การทำรายการดังกล่าว. vt. ทำรายการสิ่งของ,สรุป. vi. เป็นมูลค่าเท่ากับ., See also: inventoriable adj. inventorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inventor(n) ผู้ประดิษฐ์,นักประดิษฐ์,ผู้คิด
inventory(n) บัญชีสิ่งของ,สินค้าคงคลัง,รายการสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inventoryสินค้าคงคลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inventoryบัญชีทรัพย์สิน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventorผู้ประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventor's Country Codeรหัสสัญชาติผู้ประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventoriesสินค้าคงคลัง [TU Subject Heading]
Inventoriesการสำรวจหนังสือ [TU Subject Heading]
Inventories, Retailสินค้าคงคลังในการขายปลีก [TU Subject Heading]
Inventorsนักประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Inventoryการสำรวจหนังสือ
การสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่

โดยปรกติแล้ว การสำรวจหนังสือจะจัดทำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ทั้งที่ขึ้นอยู่กับนโยบาย ความพร้อม และความเหมาะสมของห้องสมุดแต่ละแห่งด้วย

การดำเนินการ

1. ก่อนการสำรวจหนังสือ ห้องสมุดมักจะประกาศให้ผู้ใช้ที่ยังมีหนังสือในครอบครองนำมาคืน เพื่อให้หนังสือทุกเล่มอยู่ในห้องสมุด และสะดวกแก่การสำรวจ กรณีนี้ จะเป็นการเตือนผู้ใช้ที่อ่านหนังสือเสร็จแล้ว ยังมิได้นำมาคืนห้องสมุด หรือเป็นการเตือนว่า หนังสือที่เคยยืมออกไปนั้น อ่านหรือใช้เสร็จแล้วหรือไม่ จะได้มีการพิจารณาให้นำมาคืน ในหลายห้องสมุดใช้นโยบายให้นำหนังสือมาคืนโดยไม่คิดค่าปรับหนังสือ ซึ่งทำให้มียอดการคืนหนังสือกลับมา หรือกรณีที่ผู้ใช้ยังจำเป็นต้องอ่านหรือใช้หนังสือนั้นๆ อยู่ ควรจะได้มีการติดต่อกับห้องสมุดเพื่อมีการบันทึก หรือให้มีการยืมกรณีพิเศษ ซึ่งเมื่อมีการสำรวจก็จะทราบสถานภาพของหนังสือนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร

2. นำหนังสือทุกเล่มจัดเรียงขึ้นชั้นตามเลขหมู่

3. การสำรวจหนังสือกับรายการหลักฐานที่ห้องสมุดมีอยู่ นั้น มีการดำเนินการอยู่ 2 วิธี

แต่เดิม ที่ห้องสมุดยังคงใช้บัตรรายการนั้น จะใช้บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card) เป็นบัตรหลักฐานของหนังสือแต่ละรายการในการตรวจสอบ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานการสำรวจหนังสือ จะใช้บัตรแจ้งหมู่ เป็นหลักฐานในการอ่านหนังสือที่เรียงอยู่บนชั้น ว่าตรงกับบัตรแจ้งหมู่หรือไม่ โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่า หนังสือที่ปรากฏตรงกันกับบัตรแจ้งหมู่นั้น มีจำนวนครบตามที่ปรากฏไว้ในบัตรแจ้งหมู่หรือไม่ ถ้ามีมากกว่า 1 ฉบับ บนชั้นหนังสืออยู่ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบมีการลงหลักฐานไว้หรือไม่ ว่าฉบับนั้นอยู่ที่ใด เช่น อยู่ในระหว่างการส่งซ่อม หรือมีการยืมเป็นกรณีพิเศษ หรือมีการยืมออกไปโดยมิได้ติดต่อว่าเป็นการยืมกรณีพิเศษ และทำเครื่องหมายในบัตรแจ้งหมู่ พร้อมลงวันที่ ที่สำรวจไว้

หมายเหตุ บัตรแจ้งหมู่ จะมีการลงรายการทางบรรณานุกรมเหมือนกับบัตรหลัก แต่จะมีการลงเลขทะเบียนของหนังสือ และจำนวนฉบับ กำกับไว้ ทำให้ทราบว่า หนังสือชื่อเรื่องนั้น มีกี่ฉบับ เลขทะเบียนใดบ้าง

เช่น

00123 ฉ.1 / 31 ธ.ค. 53 (ใส่เครื่องหมาย / เพื่อแสดงว่า พบหนังสือฉบับที่ 1 และลงวันที่ที่สำรวจ)

00124 ฉ.2 x 31 ธ.ค. 53 (ใส่เครื่องหมาย x เพื่อแสดงว่า ไม่พบหนังสือฉบับที่ 2 และลงวันที่ที่สำรวจ)

และอาจจะใช้กระดาษสีคลิปติดกับบัตรแจ้งหมู่ เพื่อให้ทราบว่าบัตรนั้นมีหนังสือที่ยังหาไม่พบหรือมีปัญหาที่รอการพิจารณาแก้ไขต่อไป (ทั้งนี้แล้วแต่ข้อตกลงของห้องสมุดแต่ละแห่ง)

ในปัจจุบัน ที่ห้องสมุึดใช้ระบบห้องสมุึดอัตโนมัตินั้น โดยระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดนั้น จะมีฟังก์ชันของการสำรวจหนังสือมาด้วย เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium : Circulation Module ฟังก์ชั่น Count-Use ทำให้สะดวกในการสำรวจหนังสือขึ้นมาก โดยเริ่มจากการสแกนบาร์โคดหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือให้ตรงกับฐานข้อมูล และเขียนสัญลักษณ์แสดงการสำรวจหนังสือ และ ปีที่สำรวจ ทุกเล่ม ในระบบยังมีฟังก์ชัน Create Lists เพื่อช่วยในการจัดทำรายงานการสำรวจหนังสือตามแต่ละวัตถุประสงค์ เช่น สำรวจหนังสือหาย สำรวจหนังสือเพื่อจำหน่ายหนังสือออก สำรวจหนังสือที่ไม่มีการใช้งานเพื่อจัดเก็บเข้าชั้นเก็บ เป็นต้น

ห้องสมุดบางแห่ง อาจจะพัฒนาโปรแกรมสำรวจหนังสือ ขึ้นมาใช้เอง แต่ก็อาศัยข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้อยู่ โดยการ create list รายการหนังสือตาม collection ที่ต้องการสำรวจจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และ export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ก่อนเข้าสู่โปรแกรมสำรวจหนังสือที่พัฒนาขึ้นมา และสแกนบาร์โคดหนังสือด้วยโปรแกรมสำรวจหนังสือ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของโปรแกรมสำรวจหนังสือ ในการตรวจสอบหนังสือกับรายการหนังสิอในระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเรียงหนังสือบนชัน ความถูกต้องของเลขเรียกหนังสือ และการทำรายงานผลการสำรวจ

4. ถ้าพบหนังสือที่มีสภาพชำรุด ขาด หรือไม่พบบัตรแจ้งหมู่หรือรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูล ให้เอาหนังสือตั้งขึ้นเพื่อจะได้เป็นที่สังเกตได้ง่าย และเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เช่น หนังสือที่มีสภาพชำรด ต้องแยกออกมาเพื่อพิจารณาการซ่อม หรือถ้าซ่อมไม่ได้ ต้องซื้อมาทดแทนหรือหามาทดแทน (กรณีที่ไม่จำหน่ายในท้องตลาด) หรือ พิจารณาการจำหน่ายออก ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ ไม่มีจำหน่าย หนังสือล้าสมัย และไม่มีสถิติการใช้

กรณีที่พบหนังสือ แต่ไม่มีบัตรแจ้งหมู่หรือรายการทางบรรณานุกรม จะได้พิจารณาทำบัตรแจ้งหมู่ (ซึ่งอาจสูญหาย) หรือลงรายการในฐานข้อมูลต่อไป

5. เก็บสถิติการสำรวจหนังสือ เช่น จำนวนหนังสือที่ไม่พบ หนังสือชำรุดที่ต้องซ่อม (ซ่อมแซมได้) จำนวนหนังสือที่ซ่อมแซมไม่ได้ (ต้องซื้อมาทดแทน หรือจำหน่ายออก) จำนวนหนังสือเก่า ล้าสมัย ต้องจำหน่ายออก

ประโยชน์ของการสำรวจหนังสือ

1. มีการสำรวจหนังสือให้มีความถูกต้องกับรายการหลักฐาน (บัตรแจ้งหมู่/ฐานข้อมูลห้องสมุด)

2. รายการหลักฐาน (บัตรแจ้งหมู่/ฐานข้อมูลห้องสมุด) มีความทันสมัย ครบถ้้วน สมบูรณ์

3. การจัดชั้นหนังสือถูกต้องตามระบบหมวดหมู่

4. สามารถประเมินคุณค่าหนังสือที่มีให้บริการในปัจจุบัน

บรรณานุกรม:

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด. 2555. องค์ความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจหนังสือ. [ออนไลน์] : http://kmcorner.lib.cmu.ac.th/kmcorner/sites/default/files/BI%20Knowledge.pdf สืบค้นเมื่อ 31 ธันวาคม 2555.

Berthelot, Sue. Conducting an inventory in a computerized church library. [Online] : http://www.lifeway.com/Article/Church-library-ministry-conducting-an-inventory-in-a-computerized-church-librar. Accessed: 31/12/2012.

Berthelot, Sue. Conducting an inventory in a non-computerized church library. [Online] :http://www.lifeway.com/Article/Church-library-ministry-conducting-an-inventory-in-a-non-computerized-church-library. Accessed: 31/12/2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Inventoryสินค้าคงเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Inventoryสินค้าคงเหลือ [การบัญชี]
Inventoryของคงคลัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inventory (n) สินค้าคงเหลือ
See also: S. merchandise inventory,
inventory stocks (n) สินค้าคงเหลือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want a complete inventory of everything you've found.ฉันต้องการทุกอย่างที่คุณพบที่นี่ Odyssey (2008)
R3, access the computer and find the inventory manifest.อาร์ทรี เจาะเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วค้นหารายการสินค้า Downfall of a Droid (2008)
We'll need every thermal detonator in the inventory.เราต้องใช้เชื้อปะทุความร้อน ทั้งหมดที่มีในคลัง Rookies (2008)
Mr. Jessul doesn't care about your inventory.คุณเจสซูลไม่สนใจสินค้าในรายการของแก The Bank Job (2008)
Tell your boss, he can have his inventory back when he settles Mr. Jessul's debt.บอกเจ้านายเธอด้วย ว่ามันมาเอาของมันคืนไปได้ ก็ต่อเมื่อมันจ่ายหนี้ให้คุณเจสซูลแล้ว The Bank Job (2008)
That's inventory control.นั่นคือการควบคุมสินค้าคงคลัง Revolutionary Road (2008)
That's inventory control.นั่นคือการควบคุมสินค้าคงคลัง Revolutionary Road (2008)
Life comes, and for a once successful inventor who's down on his luck, life goes.กำเนิดชีวิต และเพื่อ การสร้างสรรค์ที่เสร็จสมบูรณ์ ใครก็ตามที่โชคของเขาไม่ดี, ชีวิตก็จะดับสูญ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Inventory.รายการสินค้า. Princess Protection Program (2009)
- Inventory?- รายการสินค้าเหรอ Princess Protection Program (2009)
Same thing, I told the sheriff, he stayed late friday before last to do inventory...เหมือนที่ฉันเคยบอกนายอำเภอ เขาอยู่ดึกในคืนวันศุกร์ ทำรายการของในร้าน Jump the Shark (2009)
Now, what about product on hand? How's your inventory?ตอนนี้ สินค้าทีี่่อยู่ในมือมีเท่าไหร่ และวิธีเก็บสินค้าของนาย Mandala (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inventorB. Franklin was an American statesman and inventor.
inventorHe is the very best inventor in the class.
inventorI wanted to be an inventor when I was young.
inventorThe inventor is known all over the world.
inventorThe school has turned out many inventors.
inventorWe all regard Thomas Edison as a great inventor.
inventorWe have adequate inventories of the product to meet local demand.
inventorWho is the inventor of the radio?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ[N] creator, See also: inventor, Example: ขนมโบราณชนิดต่างๆ นับวันจะเลือนหายไปพร้อมกับเจ้าของตำรับ
ผู้ประดิษฐ์[N] inventor, See also: creator, originator, Example: กระทรวงได้จัดให้มีการมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่จัดทำขึ้นหรือคิดสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนของจริงหรือให้แตกต่างไปจากของธรรมชาติ
พัสดุ[N] article, See also: inventory, things, supplies, goods, objects, Example: งานพัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน, Count unit: ชิ้น, ประเภท, Thai definition: สิ่งของเครื่องใช้
ประคนธรรพ[N] god of music, See also: inventor and heavenly musician of the lute, Syn. ประคนธรรพ์, ประโคนธรรพ์, ปรคนธรรพ, ประโคนธรรพ, เจ้าแห่งการดนตรี, Count unit: องค์, Thai definition: หัวหน้าคนธรรพ์ผู้เป็นเจ้าแห่งการดนตรี
นักประดิษฐ์[N] inventor, See also: author, originator, creator, Syn. ผู้ทำ, นักคิดค้น, Example: ดร.ดนัยเป็นนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของปีนี้, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีพัสดุ[n. exp.] (banchī phatsadu) EN: inventory   
การบริหารคลังพัสดุ[n. exp.] (kān børihān khlang phatsadu) EN: warehouse management ; inventory management   
การควบคุมสินค้าคงเหลือ[n. exp.] (kān khūapkhum sinkhā khong leūa) EN: inventory control   
การคุมสต๊อก[n. exp.] (kān khum satǿk) EN: inventory control   
การทำเป็นตาราง[n. exp.] (kān tham pen tārāng) EN: tabulation ; census ; inventory   
โละสินค้า[v. exp.] (lo sinkhā) EN: take stock ; take inventory   
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: article ; inventory ; things ; supplies ; goods ; objects   FR: fournitures [fpl ; articles [mpl]
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kamnoēt) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor   FR: procréateur [m] (litt)
ผู้ประดิษฐ์[n.] (phūpradit) EN: inventor   FR: inventeur [m]
สินค้าคงเหลือ[n. exp.] (sinkhā khongleūa) EN: inventory   

CMU English Pronouncing Dictionary
INVENTOR    IH2 N V EH1 N T ER0
INVENTORS    IH2 N V EH1 N T ER0 Z
INVENTORY    IH2 N V AH0 N T AO1 R IY0
INVENTORIED    IH1 N V AH0 N T AO2 R IY0 D
INVENTORIES    IH2 N V AH0 N T AO1 R IY0 Z
INVENTORY'S    IH2 N V AH0 N T AO1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inventor    (n) (i1 n v e1 n t @ r)
inventors    (n) (i1 n v e1 n t @ z)
inventory    (n) (i1 n v @ n t r ii)
inventories    (n) (i1 n v @ n t r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベントリー;インベントリ[, inbentori-; inbentori] (n) inventory; stock; goods; list [Add to Longdo]
インベントリーサイクル[, inbentori-saikuru] (n) inventory cycles [Add to Longdo]
インベントリーファイナンス[, inbentori-fainansu] (n) inventory finance [Add to Longdo]
インベントリーリカバリー[, inbentori-rikabari-] (n) inventory recovery [Add to Longdo]
インベントリーリセッション[, inbentori-risesshon] (n) inventory recession [Add to Longdo]
インベントリー分析;インベントリ分析[インベントリーぶんせき(インベントリー分析);インベントリぶんせき(インベントリ分析), inbentori-bunseki ( inbentori-bunseki ); inbentori bunseki ( inbentori bunseki )] (n) inventory analysis [Add to Longdo]
クリエイター[, kurieita-] (n) creator; inventor; developer [Add to Longdo]
ジャストインタイム[, jasutointaimu] (n) just-in-time (inventory strategy); JIT [Add to Longdo]
スキルインベントリーシステム[, sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system [Add to Longdo]
データインベントリ[, de-tainbentori] (n) {comp} data inventory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发明人[fā míng rén, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] inventor [Add to Longdo]
发明家[fā míng jiā, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄚ, / ] inventor [Add to Longdo]
发明者[fā míng zhě, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, / ] inventor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データインベントリ[でーたいんべんとり, de-tainbentori] data inventory [Add to Longdo]
登録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inventor \In*vent"or\, n. [L.: cf. F. inventeur.]
   One who invents or finds out something new; a contriver;
   especially, one who invents mechanical devices, new drugs,
   new processes, or other useful objects or procedures.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inventor
   n 1: someone who is the first to think of or make something
      [syn: {inventor}, {discoverer}, {artificer}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 inventor
   inventor
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 inv.
 
 1. (kıs.) invented, inventor, invoice.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top