Search result for

invent

(124 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invent-, *invent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invent[VT] แต่งเรื่อง, See also: กุ, สร้างเรื่องขึ้นมา, Syn. concoct, make up, fabricate
invent[VT] สร้างสรรค์, See also: ประดิษฐ์, Syn. devise, create, originate
inventor[N] นักประดิษฐ์, See also: คนต้นคิด, Syn. creator, originator
invention[N] การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, Syn. inventiveness, creativity, ingenuity
invention[N] สิ่งประดิษฐ์, See also: ความคิดในการประดิษฐ์, Syn. device, creation, contrivance
inventory[N] รายการสิ่งของ, Syn. catalogue, list, account
inventory[N] สินค้าที่มีอยู่ในร้าน, Syn. stock, goods

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invent(อินเวนทฺ') vt. ประดิษฐ์,สร้างสรรค์,เนรมิต,คิดค้นเอง,เสกสรร,กุเรื่อง., See also: inventible,inventable adj., Syn. discover,devise,create,lie,falsify
invention(อินเวน'เชิน) n. การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์ใหม่,การสร้างสรรค์,การเสกสรร,การกุเรื่อง,เรื่องที่กุขึ้น, Syn. creativity ###A. imitativeness
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์,เป็นการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้นเอง,สร้างสรรค์,กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious,creative
inventor(อินเวน'เทอะ) n. นักประดิษฐ์
inventory(อิน'เวนทอรี) n. รายการสิ่งของ,รายการทรัพย์สิน,รายการสินค้า,แคทตาล็อก,สิ่งของทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว,การทำรายการดังกล่าว. vt. ทำรายการสิ่งของ,สรุป. vi. เป็นมูลค่าเท่ากับ., See also: inventoriable adj. inventorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
invent(vt) ประดิษฐ์,เนรมิต,คิดขึ้น,แต่ง
invention(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,การคิดค้น,การกุเรื่อง
inventive(adj) ในการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้น
inventor(n) ผู้ประดิษฐ์,นักประดิษฐ์,ผู้คิด
inventory(n) บัญชีสิ่งของ,สินค้าคงคลัง,รายการสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inventionการประดิษฐ์, การต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invention, title by๑. การมีกรรมสิทธิ์โดยการประดิษฐ์๒. การมีกรรมสิทธิ์โดยการต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inventoryสินค้าคงคลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inventoryบัญชีทรัพย์สิน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventionการประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Inventionการต้นคิดประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Inventionsสิ่งประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Inventive Stepขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventorผู้ประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventor's Country Codeรหัสสัญชาติผู้ประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventoriesสินค้าคงคลัง [TU Subject Heading]
Inventoriesการสำรวจหนังสือ [TU Subject Heading]
Inventories, Retailสินค้าคงคลังในการขายปลีก [TU Subject Heading]
Inventorsนักประดิษฐ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inventiveสร้างสรรค์
inventory (n) สินค้าคงเหลือ
See also: S. merchandise inventory,
inventory stocks (n) สินค้าคงเหลือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want a complete inventory of everything you've found.ฉันต้องการทุกอย่างที่คุณพบที่นี่ Odyssey (2008)
R3, access the computer and find the inventory manifest.อาร์ทรี เจาะเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วค้นหารายการสินค้า Downfall of a Droid (2008)
We'll need every thermal detonator in the inventory.เราต้องใช้เชื้อปะทุความร้อน ทั้งหมดที่มีในคลัง Rookies (2008)
Inventive. totally original.ช่างคิดและไม่เหมือนใคร Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Mr. Jessul doesn't care about your inventory.คุณเจสซูลไม่สนใจสินค้าในรายการของแก The Bank Job (2008)
Tell your boss, he can have his inventory back when he settles Mr. Jessul's debt.บอกเจ้านายเธอด้วย ว่ามันมาเอาของมันคืนไปได้ ก็ต่อเมื่อมันจ่ายหนี้ให้คุณเจสซูลแล้ว The Bank Job (2008)
Science is advanced then, so they invent a time machine.วิทยาศาสตร์มันก้าวหน้ามาก เค้าสร้างไทม์แมชชีนได้ My Sassy Girl (2008)
Harold Lee, I would like to introduce you to an invention of mine.ฮาโรลด์ ลี ฉันขอแนะนำให้นายรู้จัก กับสิ่งประดิษฐ์ของฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I invented this so that I don't have to steal.ฉันประดิษฐ์มันขึ้นมาเอง ฉันไม่ต้องโขมยมาหรอก Breaking and Entering (2008)
Now, you guys might have invented algebra but we're the guys that found out how to use it.พวกคุณอาจเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวเลข แต่อย่าลืมว่าเราเป็นคนใช้มัน Body of Lies (2008)
I invented Omar Sadiki.ผมเป็นคนจัดฉากเรื่องโอมาร์ ซาดิกิ Body of Lies (2008)
That's 'cause they're mangoritas. I invented them myself.นั่นก็เพราะมันคือแมงโกริต้า ผมคิดค้นเองล่ะ The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inventAll inventions grow out of necessity.
inventBaseball is said to have been invented in Cooperstown in 1839.
inventBell invented the telephone.
inventB. Franklin was an American statesman and inventor.
inventBy whom was this machine invented?
inventChildren were apt to invent their own games.
inventCursed be he that first invented war.
inventDo you know who invented the machine?
inventDo you know who invented the microscope?
inventDo you know who invented the telegraph?
inventDuring the 19th century, many inventions were developed.
inventEdison invented a device for duplication.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ[N] creator, See also: inventor, Example: ขนมโบราณชนิดต่างๆ นับวันจะเลือนหายไปพร้อมกับเจ้าของตำรับ
สิ่งประดิษฐ์[N] invention
สิ่งประดิษฐ์[N] invention, Syn. ประดิษฐกรรม, Example: คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่อย่างหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้น, แต่งขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสกสรร[V] invent, See also: make up, concoct, rig, fabricate, cook up, trump up, Syn. เสกสรรปั้นแต่ง, Example: ข้อหาเหล่านี้ตำรวจเสกสรรขึ้นเองทั้งนั้น, Thai definition: เลือกทำหรือพูดเอาเอง
การประดิษฐ์[N] invention, Syn. การทำขึ้น, การสร้างขึ้น, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน
ผู้ประดิษฐ์[N] inventor, See also: creator, originator, Example: กระทรวงได้จัดให้มีการมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่จัดทำขึ้นหรือคิดสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนของจริงหรือให้แตกต่างไปจากของธรรมชาติ
คิดค้น[V] invent, See also: create, make, evolve, Syn. สร้างสรรค์, Ant. ทำลาย, Example: มนุษย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นการเสริมสร้างและทำลายมนุษย์ด้วยกันเอง, Thai definition: สร้างสรรค์สิ่งใหม่
สร้างสรรค์[V] create, See also: invent, make, originate, devise, formulate, Syn. คิดค้น, ประดิษฐ์, Ant. ทำลาย, Example: เขาได้รับเกียรติว่าเป็นศิลปินดีเด่นแห่งรัฐในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะที่มีผลงานยอดเยี่ยม, Thai definition: สร้างให้มีให้เป็นขึ้น
พัสดุ[N] article, See also: inventory, things, supplies, goods, objects, Example: งานพัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน, Count unit: ชิ้น, ประเภท, Thai definition: สิ่งของเครื่องใช้
พิกัติ[N] diversification, See also: invention, Syn. การประดิษฐ์, Thai definition: การทำให้เป็นหลายอย่าง, การกระทำให้แปลกออกไป, การประดิษฐ์ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีพัสดุ[n. exp.] (banchī phatsadu) EN: inventory   
บัญชีทรัพย์สิน[n. exp.] (banchī sapsin) FR: inventaire [m]
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
จัดทำขึ้น[v. exp.] (jattham kheun) EN: invent   
การบริหารคลังพัสดุ[n. exp.] (kān børihān khlang phatsadu) EN: warehouse management ; inventory management   
การควบคุมสินค้าคงเหลือ[n. exp.] (kān khūapkhum sinkhā khong leūa) EN: inventory control   
การคุมสต๊อก[n. exp.] (kān khum satǿk) EN: inventory control   
การประดิษฐ์[n.] (kān pradit) EN: invention   FR: invention [f]
การประดิษฐ์ไทย[n. exp.] (kān pradit thai) EN: Thai invention   FR: invention thaïlandaise [f] ; invention thaïe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INVENT    IH2 N V EH1 N T
INVENTS    IH2 N V EH1 N T S
INVENTED    IH2 N V EH1 N AH0 D
INVENTED    IH2 N V EH1 N T AH0 D
INVENTOR    IH2 N V EH1 N T ER0
INVENTING    IH2 N V EH1 N T IH0 NG
INVENTION    IH2 N V EH1 N SH AH0 N
INVENTIVE    IH2 N V EH1 N T IH0 V
INVENTORS    IH2 N V EH1 N T ER0 Z
INVENTORY    IH2 N V AH0 N T AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invent    (v) (i1 n v e1 n t)
invents    (v) (i1 n v e1 n t s)
invented    (v) (i1 n v e1 n t i d)
inventor    (n) (i1 n v e1 n t @ r)
inventing    (v) (i1 n v e1 n t i ng)
invention    (n) (i1 n v e1 n sh @ n)
inventive    (j) (i1 n v e1 n t i v)
inventors    (n) (i1 n v e1 n t @ z)
inventory    (n) (i1 n v @ n t r ii)
inventions    (n) (i1 n v e1 n sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inventar {n}inventory; stock [Add to Longdo]
Inventarisierung {f}inventory [Add to Longdo]
Inventur {f} | Inventur machen; Inventur aufnehmeninventory; stocktaking | to take inventory; to take stock [Add to Longdo]
inventarisieren; Bestand aufnehmento take stock [Add to Longdo]
inventarisierendinventorying [Add to Longdo]
inventarisierteinventoried [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベンション[, inbenshon] (n) invention [Add to Longdo]
インベントリー;インベントリ[, inbentori-; inbentori] (n) inventory; stock; goods; list [Add to Longdo]
インベントリーサイクル[, inbentori-saikuru] (n) inventory cycles [Add to Longdo]
インベントリーファイナンス[, inbentori-fainansu] (n) inventory finance [Add to Longdo]
インベントリーリカバリー[, inbentori-rikabari-] (n) inventory recovery [Add to Longdo]
インベントリーリセッション[, inbentori-risesshon] (n) inventory recession [Add to Longdo]
インベントリー分析;インベントリ分析[インベントリーぶんせき(インベントリー分析);インベントリぶんせき(インベントリ分析), inbentori-bunseki ( inbentori-bunseki ); inbentori bunseki ( inbentori bunseki )] (n) inventory analysis [Add to Longdo]
インヴェンション[, invenshon] (n) invention [Add to Longdo]
クリエイター[, kurieita-] (n) creator; inventor; developer [Add to Longdo]
ジャストインタイム[, jasutointaimu] (n) just-in-time (inventory strategy); JIT [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发明人[fā míng rén, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] inventor [Add to Longdo]
发明创造[fā míng chuàng zào, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ, / ] inventions [Add to Longdo]
发明家[fā míng jiā, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄚ, / ] inventor [Add to Longdo]
发明者[fā míng zhě, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, / ] inventor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データインベントリ[でーたいんべんとり, de-tainbentori] data inventory [Add to Longdo]
登録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
棚卸[たなおろし, tanaoroshi] Inventur [Add to Longdo]
棚卸し[たなおろし, tanaoroshi] Inventur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invent \In*vent"\, v. t. [imp. & p. p. {Invented}; p. pr. & vb.
   n. {Inventing}.] [L. inventus, p. p. of invenire to come
   upon, to find, invent; pref. in- in + venire to come, akin to
   E. come: cf. F. inventer. See {Come}.]
   [1913 Webster]
   1. To come or light upon; to meet; to find. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And vowed never to return again,
       Till him alive or dead she did invent. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To discover, as by study or inquiry; to find out; to
    devise; to contrive or produce for the first time; --
    applied commonly to the discovery of some serviceable
    mode, instrument, or machine.
    [1913 Webster]
 
       Thus first Necessity invented stools. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. To frame by the imagination; to fabricate mentally; to
    forge; -- in a good or a bad sense; as, to invent the
    machinery of a poem; to invent a falsehood.
    [1913 Webster]
 
       Whate'er his cruel malice could invent. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He had invented some circumstances, and put the
       worst possible construction on others. --Sir W.
                          Scott.
 
   Syn: To discover; contrive; devise; frame; design; fabricate;
     concoct; elaborate. See {Discover}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invent
   v 1: come up with (an idea, plan, explanation, theory, or
      principle) after a mental effort; "excogitate a way to
      measure the speed of light" [syn: {invent}, {contrive},
      {devise}, {excogitate}, {formulate}, {forge}]
   2: make up something artificial or untrue [syn: {fabricate},
     {manufacture}, {cook up}, {make up}, {invent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top