Search result for

intimes

(307 entries)
(0.1294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intimes-, *intimes*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา intimes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *intimes*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
to be intimidatedถูกขู่ ทำให้ตกใจกลัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intimacy    [N] ความใกล้ชิด, See also: ความสนิทสนม, ความคุ้นเคย, Syn. closeness, familiarity
intimacy    [N] ความสัมพันธ์ทางเพศ, Syn. sexual intercourse
intimate    [ADJ] คุ้นเคย, See also: ใกล้ชิด, สนิทสนม, Syn. close, bosom, familiar, Ant. distant, cool
intimate    [N] เพื่อนสนิท, Syn. close friend, confidant , crony
intimate    [ADJ] ละเอียดลออ (ความรู้), Syn. detailed, thorough, profound
intimate    [ADJ] ส่วนตัว (ทางเพศ), See also: ที่เป็นส่วนตัว, Syn. private, personal
intimate    [VT] ประกาศ, See also: แจ้ง, บอก, Syn. announce, make known, declare, Ant. conceal, hide
intimate    [VT] พูดเป็นนัย, See also: บอกใบ้, Syn. hint, imply, suggest, Ant. conceal, suppress
intimately    [ADV] อย่างใกล้ชิด, See also: อย่างสนิทสนม, Syn. affectionately, familiarly
intimation    [N] การพูดเป็นนัย, Syn. hint, insinuation, suggestion
intimidate    [VT] ขู่, See also: ทำให้กลัว, ข่มขู่, กรรโชก, Syn. cow, frighten, threaten, Ant. animate, encourage
intimate to    [PHRV] ประกาศให้ทราบ, See also: บอกเป็นนัยกับ, แจ้งให้ทราบ, Syn. hint to
intimidation    [N] การขู่, See also: การข่มขู่, การกรรโชก, Syn. browbeating, coercion
intimidatory    [ADJ] ซึ่งเป็นการข่มขู่, Syn. menacing, bullying
intimidate into    [PHRV] ขู่ให้กลัว, See also: ขู่, ทำให้ยอมจำนน, Syn. frighten into, scart into, terrify into

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subintimalใต้เยื่อบุชั้นใน (หลอดเลือด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intimidationการข่มขู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intimidationการข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intimidation of witnessการข่มขู่พยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intimism; intimismeนิวาสนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intimisme; intimismนิวาสนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, intimidation ofการข่มขู่พยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intimacy (Psychology)ความใกล้ชิด (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Fibroelastosis, Intimalไฟโบรอีลาสโตซิสของผนังหลอดเลือดทำให้มีการอุดตัน,ผนังชั้นในหนามากจากไฟโบรอีลาสโตซิส [การแพทย์]
Fibroplasia, Intimalไฟโบรเพลเซียในชั้นอินทิมา [การแพทย์]
Fibrous Proliferation, Intimalไฟบรัสชั้นในเพิ่มจำนวน [การแพทย์]
Intimaชั้นใน, ชั้นในของหลอดโลหิต [การแพทย์]
Intimacyความใกล้ชิดสนิทกับผู้อื่น, อยากใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้าม, การเสียเอกลักษณ์ของตน [การแพทย์]
Intimal Hyalinizationผนังชั้นในหนาโดยรอบ [การแพทย์]
Intimal Involvementการอักเสบของชั้นใน [การแพทย์]
Intimal Proliferationผนังชั้นในแบ่งตัวเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Intimal Sclerosisผนังชั้นในหนาตัวขึ้น [การแพทย์]
Intimal Thickeningผนังชั้นในหนาขึ้น [การแพทย์]
Mixture, Intimateผสมกันกลมกลืน [การแพทย์]
Myointimal Cellsเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intimThe two boys became intimate friends at the camp.
intimDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
intimThis party is an intimate gathering.
intimThat topic is too intimate to share with casual acquaintances.
intimChoose such friends as will benefit you, they say. That is why I am on intimate terms with Mr Aoki.
intimI have known intimately a great many persons who were absorbed in the arts.
intimMy acquaintance introduced me to his intimate fellows.
intimHe is on intimate terms with her.
intimTheir intimacy grew with the years.
intimAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intimacy(อิน'ทะมาซี) n. ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความเข้าใจลึกซึ้ง,ความสนิทสนมในทางเพศ,ความเป็นเรื่องส่วนตัว, Syn. closeness
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ขู่,คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten,scare,daunt

English-Thai: Nontri Dictionary
intimacy(n) ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม
intimate(adj) คุ้นเคย,ใกล้ชิด,ส่วนตัว,สนิทสนม,ลึกซึ้ง
intimate(vt) แนะ,บอก,แจ้ง,แสดง,ประกาศ
intimation(n) การแนะ,การบอก,การแจ้ง,การแสดง,การชี้แจง,การประกาศ
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากี่นั้ง    [N] one of us, See also: intimate friends, Syn. คนกันเอง, พวกเดียวกัน, Example: พวกเรามันเป็นกากี่นั้ง อยากทานอะไรก็หยิบเอาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ, Count unit: คน, Notes: (จีน)
คนกันเอง    [N] one of us, See also: familiar person, comrade, accustomed person, companion, acquaintance, intimate, Syn. กากี่นั๊ง, Example: อาเห็นเป็นคนกันเองก็เลยให้เธอไปถามเขาดู, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, คนสนิทสนมกัน
คู่ซี้    [N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
จับเข่าคุยกัน    [V] negotiate, See also: have a heart-to-heart talk, have an intimate chat, Example: หัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรคจับเข่าคุยกันบนชั้นสองของที่ทำการพรรค, Thai definition: ปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด, Notes: (สำนวน)
เพื่อนซี้ [N] close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
สนิท    [V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. ชอบพอ, ใกล้ชิด, สนิทสนม
สนิทสนม    [V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. สนิท, คุ้นเคย, ชอบพอ, ใกล้ชิด
อย่างใกล้ชิด    [ADV] closely, See also: intimately, Example: ชาวบ้านจะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอย่างใกล้ชิด
รู้ใจ    [ADJ] intimate, Syn. ใกล้ชิด, สนิทสนม, Example: กว่า 10 ปีแล้วที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ ตอนนี้เขากลายเป็นคนรู้ใจของเจ้านายไปแล้ว, Thai definition: ที่ใกล้ชิดสนิทสนม จนรู้จักความต้องการและนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดี
วิสาสะ    [ADJ] familiar, See also: intimate, informal, acquainted, Example: ผมรู้สึกสบายใจกับรอยยิ้มวิสาสะของผู้คนรอบข้าง ที่อิ่มเอิบไปด้วยคำทักทายที่จริงใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ    [N] familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ    [ADV] familiarly, See also: intimately, informally, Example: พวกเขาโปรยรอยยิ้มให้ผมกับเมียอย่างวิสาสะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มักคุ้น    [V] be acquainted (with), See also: be familiar with, be intimate with, Syn. รู้จักมักคุ้น, Ant. ห่างเหิน, Example: เธอคุ้นกับนักประพันธ์ร่วมยุคสมัยด้วยกันหลายคน เพราะทำงานอยู่ในแวดวงเดียวกัน, Thai definition: ชอบพอกัน, คุ้นเคยกัน
แนบแน่น [ADV] closely, See also: inseparably, intimately, Syn. สนิทแน่น, Example: ทหารทุกคนมีความจงรักภักดีอย่างแนบแน่นในชาติไทยและมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่
ซี้    [V] be close to, See also: be on intimate terms with, Syn. สนิท, Example: เขาซี้กับเจ้านาย ขนาดไปค้างที่บ้านมาแล้ว, Thai definition: เข้ากันได้ดีอย่างใกล้ชิด, รู้ใจกันอย่างแนบชิด, Notes: (ปาก)
ซี้    [ADJ] close, See also: intimate, Syn. สนิท, Example: ตอนนี้เขาสองคนกลายเป็นเพื่อนซี้กันไปแล้ว, Thai definition: ที่เข้ากันได้ดี, ที่รู้ใจกัน
พูดเป็นนัย    [V] imply, See also: hint, give a hint, insinuate, indicate, intimate, Syn. พูดบอกใบ้, Example: เธอพูดเป็นนัยเหมือนกับรู้เรื่องของเราสองคนแล้ว, Thai definition: กล่าวให้รู้ชั้นเชิงอยู่ในที
พูดเปรย    [V] hint, See also: give a hint, insinuate, indicate, imply, intimate, Syn. เปรย, พูดเปรยๆ, Example: เขาพูดเปรยเรื่องสึกกับอาตมามานานแล้ว, Thai definition: กล่าวขึ้นมาลอยๆ, กล่าวนำมาก่อนหน้าแล้ว
คนใกล้ชิด    [N] intimate, See also: intimate friend, Syn. คนสนิท, Example: เธอบอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดของท่านประธานบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่อยู่ใกล้หรือสนิทสนมไปไหนมาไหนด้วย
ขู่กรรโชก    [V] blackmail, See also: intimidate, extort, Syn. ข่มขู่, ขู่, ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ, Example: นักเลงขู่กรรโชกชาวบ้านเพื่อรีดไถเงิน, Thai definition: แสดงกิริยาอาการจะทำร้ายโดยผู้ขู่มุ่งหมายเอาประโยชน์
ขู่ขวัญ    [V] threaten, See also: intimidate, scare, Syn. ข่มขวัญ, ข่มขู่, ขู่, Ant. ปลอบขวัญ, Example: คุณจะขู่ขวัญเด็กไปถึงไหน เดี๋ยวพวกเขาก็ตกใจไม่ได้ความจริงกันพอดี, Thai definition: ทำให้หวาดกลัวหรือทำให้เสียขวัญ
ขู่    [V] intimidate, See also: threaten, menace, bluff, terrorize, Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง, Thai definition: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
ขู่เข็ญ    [V] coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
เข้านอกออกใน    [V] be on intimate terms with someone, Syn. เข้าออก, เข้าๆ ออกๆ, Example: ผมเข้านอกออกในบ้านคุณนายได้อย่างสบาย, Thai definition: สนิทสนมกับเจ้าของสถานที่เป็นพิเศษ จนสามารถเข้าไปถึงข้างในได้ตลอดเวลา
เพื่อนสนิท [N] intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. คู่หู, เพื่อนเกลอ, เพื่อนซี้, Example: ในบรรดาเพื่อนสนิทแทบจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าบุคลิกอย่างเขาจะเล่นการเมืองได้, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
สนิท    [V] be close to, See also: be on intimate terms with, be accustomed, be on very familiar terms with, Syn. ชอบพอ, คุ้น, คุ้นเคย, สนิทสนม, Ant. แปลกหน้า, Example: ผมสนิทกับเขาตั้งแต่ตอนเข้าโรงเรียน, Thai definition: รู้จักชอบพอกันมานาน
สนิท    [ADJ] close, See also: intimate, Syn. ชอบพอ, คุ้น, คุ้นเคย, สนิทสนม, Ant. แปลกหน้า, Example: ท่านไปมาหาสู่ทีบ้านกระผมเป็นประจำจนกลายเป็นญาติสนิทที่ผมมักคุ้นจนลืมความเป็นเจ้าเป็นนายของท่านไป, Thai definition: ที่รู้จักชอบพอกันมานาน
คู่คิด    [N] intimated friend, See also: close friend, tested friend, friend in adversity, Example: สามีที่ดีมักจะเป็นคู่คิดให้แก่ภรรยา, Thai definition: ผู้ร่วมคิดกัน
คู่หู    [ADJ] intimate, See also: trusted, bosom, Syn. สนิท, Example: ผมกับชาติเราเป็นเพื่อนคู่หูขี่จักรยานยนต์ไปหาเจ้าทุกข์ในตอนเย็นทุกวัน, Thai definition: ที่พูดถูกใจกัน, ที่ถูกคอกัน
คู่หู    [N] intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่หูของเขาหายหน้าไปสองเดือนโดยไม่ติดต่อมาเลย, Thai definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
คุกคาม    [V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว
คุ้น    [V] be familiar, See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, be used to, habituate, Syn. ชอบพอ, สนิท, คุ้นเคย, รู้จักดี, Ant. แปลกใหม่, Example: ผมคุ้นกับผู้จัดการธนาคารแห่งนี้ดี, Thai definition: รู้จักชอบพอกันมานาน
คุ้นเคย    [V] be familiar, See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, habituate, Syn. เคยชิน, ชอบพอ, คุ้นเคย, สนิท, รู้จักดี, Ant. แปลกใหม่, Example: คนอินเดียส่วนใหญ่ยังเป็นชาวชนบทที่ไม่คุ้นเคยกับรถยนต์, Thai definition: รู้จักชอบพอสนิทสนมเป็นกันเอง, เคยเห็นเคยทำบ่อยๆ จนชิน
คุ้นชิน    [V] be familiar, See also: be accustomed, intimate, get used to, be used to, Syn. เคยชิน, Ant. แปลกใหม่, Example: เขาคุ้นชินกับสภาพภูมิอากาศของตำบลนี้เป็นอย่างดี
เคยชิน    [V] become familiar, See also: intimate, acquaint, be accustomed, habituate, Example: เขาเคยชินกับการเป็นพี่ที่ต้องปกป้องดูแลน้องๆ, Thai definition: เป็นปกติ, เป็นประจำ, เป็นนิสัย, เป็นกิจวัตร
เคยมือ    [V] be accustomed to, See also: be familiar, intimate, acquaint, habituate, Example: เด็กคนนี้ถูกอุ้มจนเคยมือ, Thai definition: ทำอย่างนั้นเสมอๆ, ทำจนเป็นนิสัย
พาลเกเร    [V] bully, See also: intimidate, Syn. เกะกะเกเร, Example: เธอรู้บ้างหรือเปล่าว่าลูกชายตัวดีพาลเกเรลูกคนอื่นเขาไปทั่ว, Thai definition: นิสัยชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบผู้อื่น
เพื่อนเกลอ [N] buddy, See also: intimate friend, close friend, comrade, Syn. เพื่อนคู่หู, เพื่อนสนิท, Example: เขาทั้งสองคบหากันอย่างถูกชะตา จนกลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอในเวลาอันรวดเร็ว, Count unit: คน
เพื่อนคู่หู [N] buddy, See also: intimate friend, bosom friend, pal, close friend, play mate, comrade, Syn. เพื่อนเกลอ, เพื่อนสนิท, Example: เขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนคู่หูที่รู้ใจกันมานาน
สนิทสนม    [ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. คุ้นเคย, สนิท, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางสนิทสนมกับทุกคน, Thai definition: ชอบพอ, คุ้นเคยกันดี, เข้ากันได้ดี
เป็นกันเอง [ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางให้เป็นกันเองกับทุกคน
ฮึ่ม    [INT] intimidation, Thai definition: การแสดงอาการขู่
ได้เสีย [V] have sexual relations without marriage, See also: become intimate sexually, have sexual intercourse, Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมรัก, Example: พวกเขาได้เสียกันก่อนแต่งงาน
บอกใบ้    [V] hint, See also: intimate, imply, suggest, advice, Example: เขาบอกใบ้ให้ว่าแฟนคนเก่ากังจะกลับมาคืนดี, Thai definition: แนะด้วยอุบาย, บอกเป็นเลศนัย, บอกเป็นนัยๆ
บำราบ    [V] intimidate, See also: frighten, Thai definition: ทำให้กลัวเกรง
ระแคะ    [N] hint, See also: clue, intimation, Thai definition: เงื่อนความ
กระจุ๋งกระจิ๋ง    [ADV] tete-a-tete, See also: in an intimate manner, Syn. จุ๋งจิ๋ง, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นคุยกันกระจุ๋งกระจิ๋ง, Thai definition: อาการที่พูดกันเบาๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อยน่าเอ็นดู
กดหัว    [V] intimidate, See also: suppress, frighten, overawe, cow, Syn. ขู่, ข่ม, Example: กดหัวมันไว้อย่าให้มันหือ, Thai definition: ทำให้หือไม่ขึ้น, Notes: (ปาก)
กระโชก    [V] shout, See also: bawl, intimidate, threaten, speak in harsh tone, frighten, Syn. ขู่กระโชก, กรรโชก, Example: คนร้ายขู่กระโชกเอาทรัพย์สิน, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ
กำราบ    [V] suppress, See also: subdue, intimidate, tame, vanquish, quell, subjugate, Syn. ปราบ, ปราม, Example: เมื่อเข้าสู่ยุคเผด็จการแนวคิดนำของนักศึกษาถูกกำราบจนตกอยู่ในภาวะเงียบงัน, Thai definition: ทำให้เข็ดหลาบ, ทำให้กลัว, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other   FR: être intime avec
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends   
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly   FR: sans chichi (fam.)
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation   FR: intimidation [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhām) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril   
ขี้อาย[adj.] (khī-āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful   FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: bully ; intimidate ; force   FR: intimider
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten   
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
ขู่กรรโชก[v.] (khūkanchōk) EN: blackmail ; intimidate ; extort   FR: extorquer ; racketter
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate   FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom   
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
ความเป็นส่วนตัว[n.] (khwām pen suan tūa) EN: privacy   FR: intimité [f]
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samphan thāng phēt) EN: intimacy[ ; sexual intercourse]   FR: relation sexuelle [f]
ใกล้ชิด[adj.] (klaichit) EN: close-knit ; close ; intimate ; relying on each other ; near   FR: intime ; proche ; très uni
กดหัว[v.] (kothūa) EN: be kept down ; be intimitated   
เหนียม[adj.] (nīem) EN: shy ; bashful   FR: intimidé ; embarrassé
เป็นกันเอง[adv.] (pen kan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   FR: cordialement
เพื่อนคู่หู[n. exp.] (pheūoen khūhū) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend   
เพื่อนสนิท[n. prop.] (pheūoen sanit) EN: best friend ; intimate friend ; close friend ; dear friend ; pal   FR: meilleur ami [m] ; meilleure amie [f] ; ami intime [m] ; amie imtime [f]
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy   FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
สบาย[adj.] (sabāi) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy   FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise
แสดงนัย[v.] (sadaēng-nai) EN: imply ; intimate ; hint   
สำทับ[v.] (samthap) EN: threaten ; intimidate   FR: intimider ; menacer
สนิท[X] (sanit) EN: intimate ; close   FR: intime ; proche ; uni
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar   FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhūang) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed   FR: être intimidé ; se tapir
วิสาสะ[n.] (wisāsa) EN: familiarity ; informality ; friendly terms   FR: intimité [f] ; familiarité [f]
วิสาสะ[adj.] (wisāsa) EN: familiar ; intimate ; informal ; acquainted   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTIMACY    IH1 N T AH0 M AH0 S IY0
INTIMATE    IH1 N T AH0 M AH0 T
INTIMATE    IH1 N T AH0 M EY2 T
INTIMATE    IH1 N AH0 M AH0 T
INTIMATED    IH1 N T AH0 M EY2 T AH0 D
INTIMATES    IH1 N T AH0 M AH0 T S
INTIMIDATE    IH2 N T IH1 M AH0 D EY2 T
INTIMATION    IH2 N T AH0 M EY1 SH AH0 N
INTIMATELY    IH1 N T AH0 M AH0 T L IY0
INTIMATIONS    IH2 N T AH0 M EY1 SH AH0 N Z
INTIMIDATED    IH2 N T IH1 M AH0 D EY2 T AH0 D
INTIMIDATES    IH2 N T IH1 M AH0 D EY2 T S
INTIMIDATING    IH2 N T IH1 M AH0 D EY2 T IH0 NG
INTIMIDATION    IH2 N T IH2 M AH0 D EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intimacy    (n) (i1 n t i m @ s ii)
intimate    (n) (i1 n t i m @ t)
intimate    (v) (i1 n t i m ei t)
intimated    (v) (i1 n t i m ei t i d)
intimates    (n) (i1 n t i m @ t s)
intimates    (v) (i1 n t i m ei t s)
intimacies    (n) (i1 n t i m @ s i z)
intimately    (a) (i1 n t i m @ t l ii)
intimating    (v) (i1 n t i m ei t i ng)
intimation    (n) (i2 n t i m ei1 sh @ n)
intimidate    (v) (i1 n t i1 m i d ei t)
intimations    (n) (i2 n t i m ei1 sh @ n z)
intimidated    (v) (i1 n t i1 m i d ei t i d)
intimidates    (v) (i1 n t i1 m i d ei t s)
intimidating    (v) (i1 n t i1 m i d ei t i ng)
intimidation    (n) (i1 n t i2 m i d ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
andeuten; zu verstehen gebento intimate [Add to Longdo]
bekannt geben; bekanntgeben [alt]; mitteilen; zu verstehen geben; deutlich machento intimate [Add to Longdo]
bekannt gebend; bekanntgebend [alt]intimating [Add to Longdo]
bekannt gegeben; bekanntgegeben [alt]intimated [Add to Longdo]
eingeschüchtertintimidated [Add to Longdo]
eingeschüchtert; schüchterte einintimidated [Add to Longdo]
einschüchtern | einschüchterndto intimidate | intimidating [Add to Longdo]
eng; innig; intim; vertraut {adj} | enger; inniger; vertrauter | am engsten; am inigsten; innigst; am vertrautestenintimate | more intimate | most intimate [Add to Longdo]
gibt zu verstehenintimates [Add to Longdo]
intim {adj}intimate [Add to Longdo]
intim sein; auf Du und Du stehen (mit)to hobnob (with) [Add to Longdo]
nahelegendintimating [Add to Longdo]
persönlich; privat {adj}intimate [Add to Longdo]
schüchtert ein; verschüchtertintimidates [Add to Longdo]
schüchtert einintimidates [Add to Longdo]
ungemütlichunintimate [Add to Longdo]
vertrautenintimated [Add to Longdo]
vertraut {adv}intimately [Add to Longdo]
Chapintimalie {f} [ornith.]Chapin's Flycatcher Babbler [Add to Longdo]
Kalksteintimalie {f} [ornith.]Limestone Wren Babbler [Add to Longdo]
Andeutung {f} | Andeutungen {pl}intimation | intimations [Add to Longdo]
Einschüchterung {f}intimidation [Add to Longdo]
Einschüchterungsversuch {m} | Einschüchterungsversuche {pl}attempt at intimidation | attempts at intimidation [Add to Longdo]
Innigkeit {f}; Intimität {f}intimacy [Add to Longdo]
Intimpiercing {n}genital piercing [Add to Longdo]
Kammerspiel {n} | Kammerspiele {pl}intimate play | intimate theatre; intimate theater [Am.] [Add to Longdo]
Vertraulichkeiten {pl}; Intimitäten {pl}intimacies [Add to Longdo]
Vertraute {m,f}; Vertrauter | Vertrauten {pl}; Vertrauteintimate | intimates [Add to Longdo]
Vertrautheit {f}intimacy [Add to Longdo]
Vertrautheit {f}intimateness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
インティメート[, inteime-to] (adj-no) intimate [Add to Longdo]
威圧感[いあつかん, iatsukan] (n,adj-f) intimidating air; sense of intimidation [Add to Longdo]
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
威迫[いはく, ihaku] (n,vs) menace; threat; intimidation [Add to Longdo]
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [Add to Longdo]
急接近[きゅうせっきん, kyuusekkin] (n,vs) fast approach; quick intimacy [Add to Longdo]
恐嚇;脅嚇[きょうかく, kyoukaku] (n,vs) (obsc) intimidation; threat [Add to Longdo]
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P) [Add to Longdo]
脅喝[きょうかつ, kyoukatsu] (n,vs) threat; intimidation; menace [Add to Longdo]
脅迫罪[きょうはくざい, kyouhakuzai] (n) intimidation [Add to Longdo]
脅迫者[きょうはくしゃ, kyouhakusha] (n) person making threats; intimidator [Add to Longdo]
脅迫状[きょうはくじょう, kyouhakujou] (n) threatening or intimidating letter [Add to Longdo]
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married [Add to Longdo]
近しい;親しい[ちかしい, chikashii] (adj-i) (See 親しい・したしい) intimate; close [Add to Longdo]
交情[こうじょう, koujou] (n) intimacy; friendship [Add to Longdo]
口ぶり(P);口振り[くちぶり, kuchiburi] (n) way of speaking; intimation; (P) [Add to Longdo]
口気[こうき, kouki] (n) bad breath; intimation [Add to Longdo]
口吻[こうふん, koufun] (n) way of speaking; intimation [Add to Longdo]
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship) [Add to Longdo]
懇ろになる[ねんごろになる, nengoroninaru] (exp,v5r) to become intimate with (e.g. a woman); to become acquainted [Add to Longdo]
懇意[こんい, kon'i] (adj-na,n) kindness; intimacy; friendship; (P) [Add to Longdo]
懇意になる[こんいになる, kon'ininaru] (exp,v5r) to get (become) acquainted; to get to know; to get (become) intimate with; to become friendly with; to become friends [Add to Longdo]
懇親[こんしん, konshin] (n) friendship; intimacy; (P) [Add to Longdo]
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) [Add to Longdo]
出来合う[できあう, dekiau] (v5u,vi) to be ready-made; to become intimate with [Add to Longdo]
情交[じょうこう, joukou] (n,vs) intimacy; sexual intercourse [Add to Longdo]
信愛[しんあい, shin'ai] (adj-na,n,vs) love and believe in; intimacy [Add to Longdo]
心安い;心易い(iK)[こころやすい, kokoroyasui] (adj-i) intimate; carefree; familiar; friendly [Add to Longdo]
深間[ふかま, fukama] (n) depths; intimacy [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米,親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) [Add to Longdo]
親しい[したしい, shitashii] (adj-i) intimate; close (e.g. friend); (P) [Add to Longdo]
親しい友達[したしいともだち, shitashiitomodachi] (n) close (intimate) friend [Add to Longdo]
親しく[したしく, shitashiku] (adv,n) intimately; personally; in person [Add to Longdo]
親しさ[したしさ, shitashisa] (n) (See 親しみ) intimacy; affection; familiarity [Add to Longdo]
親しみ[したしみ, shitashimi] (n) intimacy; affection; familiarity; (P) [Add to Longdo]
親しむ[したしむ, shitashimu] (v5m,vi) to be intimate with; to befriend; (P) [Add to Longdo]
親交[しんこう, shinkou] (n) intimacy; friendship; friendly relations; (P) [Add to Longdo]
親疎[しんそ, shinso] (n) degree of intimacy [Add to Longdo]
親密[しんみつ, shinmitsu] (adj-na,n) intimacy; friendship; (P) [Add to Longdo]
親密さ[しんみつさ, shinmitsusa] (n) intimacy [Add to Longdo]
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P) [Add to Longdo]
水魚の交わり[すいぎょのまじわり, suigyonomajiwari] (n) close friendship; intimate friendship [Add to Longdo]
凄文句[すごもんく, sugomonku] (n) intimidating language [Add to Longdo]
草蜉蝣;草蜻蛉[くさかげろう;クサカゲロウ, kusakagerou ; kusakagerou] (n) (uk) green lacewing (esp. species Chrysopa intima) [Add to Longdo]
知己朋友[ちきほうゆう, chikihouyuu] (n) intimate friends and acquaintances [Add to Longdo]
仲が良い;仲がいい;仲がよい[なかがいい(仲が良い;仲がいい);なかがよい(仲が良い;仲がよい), nakagaii ( naka ga yoi ; naka gaii ); nakagayoi ( naka ga yoi ; naka gayoi )] (exp) (See 仲のいい) close; intimate; on good terms [Add to Longdo]
仲のいい;仲の良い;仲のよい[なかのいい(仲のいい;仲の良い);なかのよい(仲の良い;仲のよい), nakanoii ( naka noii ; naka no yoi ); nakanoyoi ( naka no yoi ; naka noyoi )] (adj-i) (See 仲がいい) close (e.g. in terms of relationship); intimate [Add to Longdo]
仲睦まじい[なかむつまじい, nakamutsumajii] (n) harmonious; intimate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4 [Add to Longdo]
唇亡齿寒[chún wáng chǐ hán, ㄔㄨㄣˊ ㄨㄤˊ ㄔˇ ㄏㄢˊ, 齿 / ] lit. without the lips, the teeth feel the cold (成语 saw); fig. intimately interdependent [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, / ] to frighten; to scare; to intimidate; to threaten [Add to Longdo]
威利诱[wēi lì yòu, ㄨㄟ ㄌㄧˋ ㄧㄡˋ, / ] intimidation then bribery [Add to Longdo]
威迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, ] coercion; to intimidate [Add to Longdo]
威逼[wēi bī, ㄨㄟ ㄅㄧ, ] to threaten; to coerce; to intimidate [Add to Longdo]
威骇[wēi hài, ㄨㄟ ㄏㄞˋ, / ] to intimidate [Add to Longdo]
密切[mì qiè, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, ] close; familiar; intimate; frequent [Add to Longdo]
恫吓[dòng hè, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄜˋ, / ] intimidate; make threats [Add to Longdo]
息息相关[xī xī xiāng guān, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, / ] closely bound up (成语 saw); intimately related [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, / ] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate [Add to Longdo]
打得火热[dǎ de huǒ rè, ㄉㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] to carry on intimately with (成语 saw); ardent relationship (esp. between lovers); billing and cooing [Add to Longdo]
挚友[zhì yǒu, ㄓˋ ㄧㄡˇ, / ] intimate friend; close friend [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] familiar; to get close to sb; intimate [Add to Longdo]
昵爱[nì ài, ㄋㄧˋ ㄞˋ, / ] to love dearly; intimacy; close love [Add to Longdo]
昵比[nì bì, ㄋㄧˋ ㄅㄧˋ, ] intimate [Add to Longdo]
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, ] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming [Add to Longdo]
核威慑政策[hé wēi shè zhéng cè, ㄏㄜˊ ㄨㄟ ㄕㄜˋ ㄓㄥˊ ㄘㄜˋ, / ] policy of nuclear intimidation [Add to Longdo]
梯己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, ] intimate; private saving of family members [Add to Longdo]
深谈[shēn tán, ㄕㄣ ㄊㄢˊ, / ] have an in depth conversation; have intimate talks; discuss thoroughly [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] be intimate with [Add to Longdo]
狐假虎威[hú jiǎ hǔ wēi, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨˇ ㄨㄟ, ] lit. the fox exploits the tiger's might (成语 saw); fig. to use powerful connections to intimidate people [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] the scream or roar of a tiger; to intimidate; to scare [Add to Longdo]
男女关系[nán nǚ guān xì, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] man-woman connection; intimate relationship [Add to Longdo]
知己[zhī jǐ, ㄓ ㄐㄧˇ, ] to know oneself; to be intimate or close; intimate friend [Add to Longdo]
知心[zhī xīn, ㄓ ㄒㄧㄣ, ] caring; intimate [Add to Longdo]
腻友[nì yǒu, ㄋㄧˋ ㄧㄡˇ, / ] intimate friend [Add to Longdo]
莫逆[mò nì, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ, ] very friendly; intimate [Add to Longdo]
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, ] intimate friendship; bosom buddies [Add to Longdo]
着紧[zháo jǐn, ㄓㄠˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] urgent; in a great hurry; in intimate relationship with sb [Add to Longdo]
薄厚[bó hòu, ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ, ] meanness and generosity; intimacy and alienation [Add to Longdo]
兰言[lán yán, ㄌㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] intimate conversation [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, / ] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss [Add to Longdo]
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, / ] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar [Add to Longdo]
亲密[qīn mì, ㄑㄧㄣ ㄇㄧˋ, / ] intimate; close [Add to Longdo]
亲密无间[qīn mì wú jiān, ㄑㄧㄣ ㄇㄧˋ ˊ ㄐㄧㄢ, / ] close relation, no gap (成语 saw); intimate and nothing can come between [Add to Longdo]
亲昵[qīn nì, ㄑㄧㄣ ㄋㄧˋ, / ] intimate [Add to Longdo]
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, / ] affectionate; intimate; warm-hearted [Add to Longdo]
亲近[qīn jìn, ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ, / ] get close to sb; get intimate [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] to intimidate [Add to Longdo]
贴心[tiē xīn, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄣ, / ] intimate; close [Add to Longdo]
贴近[tiē jìn, ㄊㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ, / ] to press close to; to snuggle close; intimate [Add to Longdo]
近乎[jìn hu, ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙, ] close to; intimate [Add to Longdo]
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, ] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate [Add to Longdo]
关系密切[guān xì mì qiè, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] close relationship; intimately related [Add to Longdo]
震慑[zhèn shè, ㄓㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] to awe; to intimidate [Add to Longdo]
体己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, / ] intimate; private saving of family members [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
側近者[そっきんしゃ, sokkinsha] enge_Vertraute, intime_Vertraute [Add to Longdo]
密接[みっせつ, missetsu] -eng, intim [Add to Longdo]
[しん, shin] INTIMITAET, ELTERN [Add to Longdo]
[しん, shin] Intimitaet, Eltern [Add to Longdo]
親しい[したしい, shitashii] intim, -eng, vertraut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top